3
Manyan ma Bulus
Mpa Bulus, ma̱ ta̱ a kuwa ku aꞌali adama a manyan ma Kirisiti Kawauwi u zuwa mu n yanka ɗa̱ eɗa̱ Awulawa. I reve ta̱ an Kashila̱ n ukuna u shinga u ne u na̱ka̱ mu manyan ma na mi n yain tsa̱ra̱ n ɓa̱nga̱ ɗa̱. Kashila̱ ka zuwai n revei afoɓi a ne a ɗa u sokongi. Ma̱ri n koronku ɗa̱ ta̱ kenu a kaci ka ukuna u na vi. I yan baci ka̱neshi u ili iꞌya n korongi, ya reve ta̱ ili iꞌya n revei adama a afoɓi a na yi a kaci ka Kawauwi. Kashila̱ ka wenike afoɓi a na yi a asu u ama a ɗa a rongoi caupa wa. Shegai gogo‑na u wenike a ɗa ɗe a asu u Kulu Keri. U wenikei a ɗa a asu u ama a ɗa u ɗanga̱sai a woko asuki na̱ ntsumate n ne. Afoɓi a Kashila̱ a ɗa na: Eɗa̱ Awulawa ya wusha ta̱ una̱ u shinga u ɗa Kashila̱ ka na̱ka̱, una̱ u te tyoku ɗa aza a Yahuda a ka wusha u ɗa. Awulawa n aza a Yahuda a woko ɗe ama a te. Eɗa̱ Awulawa ya wusha ta̱ dem ili iꞌya Kashila̱ ka yankai ama a ne kazuwamgbani, kpaci uɓolomgboni u ɗa iꞌa̱ri n Yesu Kawauwi. Ili iꞌya Kadyanshi ka Shinga ka danai iꞌya la vi.
Kadyanshi ka Shinga ka na ki ka ma yan kuɓari. An u wokoi Kashila̱ uza u shinga u ɗa, u na̱ka̱ mu manyan ma na mi ma utonusuko ama gba̱ Kadyanshi ka Shinga, kpam u ɓa̱nga̱ mu n yain ili i na yi n ucira u ɗa u na̱ka̱ mu. Mpa gba̱ n lai unamba kalen asuvu a ama a Kashila̱, shegai gba̱ n nala, Kashila̱ ka na̱ka̱ mu manyan ma na mi ma utonusuko Awulawa ili i shinga iꞌya Kawauwi ka na̱ka̱sa̱. Ili i shinga i na yi i wura ta̱ ama a reve. Kpam Kashila̱ uza ɗa u yain ili gba̱, u na̱ka̱ mu manyan ma utonusuko ama gba̱ ukuna u afoɓi a ɗa u sokongi a kagita̱. 10 U yain ili i na tsa̱ra̱ gogo‑na u wenike ucira kau‑kau u zuba tyoku ɗa wa̱ri n ugboji a ili iꞌya wa yansa gba̱. Kashila̱ ka wenikei ili i na yi a asu u ili iꞌya u yankai Atoni a ne. 11 Kashila̱ ka bidiga ta̱ kaci ka ne u yain ili i na tun caupa kahu u yain likimba, kpam gogo‑na u zuwa ɗe iꞌya i gita̱ a ure u ɗa Asheku Yesu Kawauwi ka tsunu u yain. 12 Cinda tsu wushuki n eyi, kpam tsu ɓolomgbonoi n eyi, tsa fuɗa ta̱ tsa tuwa̱ a asu u Kashila̱ karara bawu uwonvo. 13 Adama a nala, ma folo ɗa̱ i namba ugbamatangu an ma so mavura adama a ɗe wa. Mavura ma na mi ma tuko ɗa̱ ta̱ tsupige.
Kawauwi ka ciga tsu ta̱
14 Adama a nala, n kuɗa̱ngu ta̱ a kapala ka Tata n yanka ɗa̱ kavasu. 15 Aya Tata u maci u aꞌuwa gba̱, gba̱ aza ɗa aꞌa̱ri a zuba n aza ɗa aꞌa̱ri a likimba dem. 16 Kashila̱ ka fuɗa ta̱ ka zuwuka ɗa̱ una̱ u shinga ushani. Ɗa n folo yi tsa̱ra̱ Kulu ku ne ku na̱ka̱ ɗa̱ ucira, kotsu atakasuvu a ɗe a gbama. 17 Kpam n folo yi tsa̱ra̱ Kawauwi ka rongo asuvu a atakasuvu a ɗe an i pityanangi n eyi. Kavasu ka va̱ ka i rongo uciga u Kashila̱ kpam i cigamgbana. I yan baci nala ya woko ta̱ tyoku u maɗanga ma alu a ne a uwai asuvu a iyamba, kpam tyoku u kuwa ka a mai n cuku tsu ugbami. 18 Nala eɗa̱ n ama a Kashila̱ gba̱ ya reve ucun u uciga u ɗa Kawauwi ka ciga tsu. Wa ciga tsu ta̱ cika, uciga u ɗa u wurai ura̱tsana̱ka. 19 Ko an u wokoi uza wa̱ la wa fuɗa wa reve gba̱ tyoku ɗa Kawauwi ka ciga tsu wa, ma folo Kashila̱ ka a̱sa̱ka̱ i reve u ɗa, tsa̱ra̱ i woko tyoku ɗa u gain i woko; wata, tyoku ɗa Kashila̱ ka̱ri.
20 Kashila̱ ka̱ ta̱ n ucira u ɗa wa yan ili iꞌya i lai iꞌya tsu folo yi u yain, hal gba̱m n ili iꞌya tsu fuɗai tsu yawunsai. Kpam she u yain iꞌya n ucira u ne; wata, u ɗa wa yansa manyan a atakasuvu a tsunu. 21 A̱sa̱ka̱i tsu cikpala ni hal ubana bawu utyoku adama tsupige tsa u wenikei a ili iꞌya wa yansa a asuvu a kuwa ku Atoni, kpam n a asu u Yesu Kawauwi! Ami.