5
Mmu anɛ anoko bɛ Yesu chi Kristo achi mmɔ́ Mandɛm
Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ánókó bɛ Yesu chi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò achi mmɔ́ Mandɛm. Nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákɔ́ŋ chi ǎkɔ̀ŋ mɔ́ywi nkwɔ́. Sɛ́rɨ̀ŋɨ bɛ sɛkɔŋ bɔ̌ Mandɛm tɛtɛp mbák sɛ́kɔŋ Mandɛm nɛ mbák sɛ́bhʉɛ̀rɛ bɛbhé bhi. Bɛkɔŋ Mandɛm chi bɛbhʉɛrɛ bɛbhé bhi. Nɛ bɛbhʉɛrɛ bɛbhé bhi puyɛ̌ ɛtaŋtí ɛnyɨŋ, mbɔnyunɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ Mandɛm áchyɛ́ nɛpɛ́m nɛkɔ ǎnù nɛ mmɨk ansɔrɛ nɔkɔ chi awɔ́nɛm. Nɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́kʉ́ sɛ́nù sɛ́nsɔt awɔ́nɛm chí ndu sɛ́bhɔŋ nɛka bɛ Yesu achí Kristo. Agha átàŋ ancha mmɨk? Chi ndiɛrɛ mmu anɛ ánókó bɛ Yesu chí Mmɔ Mandɛm.
Mbɔŋ Mandɛm achi ntísiɛ ntá Yesu Kristo
Nɛ́ chi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò. Atwɔ́ fá amɨk, bájwíti yi nɛ manyiɛp. Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́ manoŋ mi arɔk amɨk. Nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ achí ntísiɛ bɛ Yesu Kristo ǎrɛ̀m chi tɛtɛp. Ɛnɛ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ́ batísiɛ́ abhɛn bárɛ̀m bɛ́ Yesu chi Kristo báchí bárát. Batísyɛ bhɔ batí árát chi Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ nɛ manyiɛp, nɛ manoŋ, nɛ bárɛ̀m chi ɛnyɨŋ ɛ́mɔt. Mbák bakwǎŋwaŋ bárɛ̀m mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ́ bárɨ́ŋɨ́ sɛ́noko bhɔ. Sɛ́bhɔŋ yɛ́ mɛnoko ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm árɛ̀m ɛ̌ti Mɔ́ywi ɛ́ncha ɛnɛ nkwǎ árɛ̀m mbɔnyunɛ yi achi Mandɛm. Nɛ Mandɛm até ntísiɛ ɛ̌ti Mɔ́ywi. 10 Ɛ́chí yɛ bɛ yɛ̌ agha anɛ anoko Mmɔ Mandɛm, ǎrɨŋɨ̀ amɛm ntɨ ɛni bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm arɛmɛ ɛ̌ti Mɔ́ywi ɛchí tɛtɛp. Bǒ abhɛn bábhɨ́kɨ́ noko bárɛ̀m bɛ Mandɛm ǎsè chi nsé mbɔnyunɛ bɔ́ bábhɨ́kɨ́ noko ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m ɛ̌ti Mɔ́ywi. 11 Nɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm árɛ̀m ɛ̌ti Mɔ́ywi chi bɛ yí áchyɛ́ bhɛsɛ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti nɛ nɛpɛ́m ɛnɔ nɛ́fù chi ntá Mɔ́ywi. 12 Ɛ́chí yɛ bɛ yɛ̌ agha anɛ ábhárɛ́ mmʉɛt nɛ Mmɔ Mandɛm, ǎbhɔ́ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. Nɛ mmu anɛ abhɨkɨ bhat mmʉɛt nɛ Mmɔ Mandɛm abhɨkɨ bhɔŋ nɛpɛ́m ɛnɔ.
Bɛyɔŋɔ́ ngwɛnti
13 Nsɨŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ntá yɛka bo mǎnókó Mmɔ Mandɛm ndu bɛkʉ mándɨŋɨ bɛ mǎnaŋ bǎbhɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. 14 Nɛ mpok sɛ́nɨ̀kmʉɛt sɛ́pú makati mbɔnyunɛ sɛ́rɨŋɨ bɛ yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ sɛ́nɨ̀kmʉɛt ɛ̌ti ɛnyɨŋ, ǎchyɛ bhɛsɛ yɔ mbák ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛ́yàŋ ɛ́kɔ ndɔ́ŋ amɔt nɛ nkaysi yi. 15 Nɛ mbák sɛrɨŋɨ bɛ sɛ́nɨ̀kmʉɛt yi ángók bhɛsɛ, sɛ́bhɔŋ yɛ bɛ́rɨ́ŋɨ bɛ yi anáŋ áchyɛ́ bhɛsɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛ́nɨ̀kmʉɛt bɛ yi anchyɛ bhɛsɛ.
16 Mbák mmu ywɛka ángɔ ntɨ mmǔ Mandɛm ndǔ ákʉ̀ bɛbʉ́ ɛbhɛn bɛpu twɔ nɛ nɛwú, ánɨkmʉɛt ntá Mandɛm nɛ chɔŋ Mandɛm anchyɛ mmǔ wu nɛpɛ́m. Bɛbʉ́ bɛchi ɛbhɛn bɛ́twɔ̀ nɛ nɛwú, kɛ mbɨ́kɨ́ rɛm bɛ mmu ánɨkmʉɛt ɛ̌ti mmu anɛ ákʉ́ ɛnyǔ bɛbʉ́ ɛbhɔ. 17 Bɛkwɛ́nɛ́ mɛnkɛm chi bɛbʉ́. Kɛ bɛbʉ́ bɛchi ɛbhɛn bɛpu twɔ nɛ nɛwú.
18 Sɛ́rɨŋɨ bɛ mmu anɛ Mandɛm áchyɛ́ yi nɛpɛ́m nɛkɔ apú pɛrɛ kɔŋ bɛkʉ bɛbʉ́ mbɔnyunɛ Mmɔ Mandɛm achi nɛ yi nɛ ákɛ̀m yi ɛnyu ɛnɛ Satan apu kway bɛkʉ yi yɛ̌nyɨŋ. 19 Sɛ́rɨŋɨ bɛ sɛchi bɔ̌ Mandɛm kɛ bǒ mmɨk mankɛm báchí amɔ mbʉ́mbʉ. 20 Sɛ́rɨŋɨ bɛ́ Mmɔ Mandɛm atwɔ anɛ́nɛ́ batɨ ayɛsɛ amɛm bɛ sɛ́ndɨ́ŋɨ́ Mandɛm mmu achi tɛtɛp. Nɛ́nɛ, sɛbharɛ mmʉɛt nɛ Mandɛm mbɔ ɛnyǔ sɛ́bhárɛ́ mmʉɛt nɛ Mɔ́ywi Yesu Kristo. Yí aywǐntí kɛ̌ áchí Mandɛm tɛtɛp nɛ yí kɛ̌ áchyɛ̀ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. 21 Bɔ̌bha, bǎkɛ́ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ bɔ mandɛm nsé.