Ɛkáti
Jɔ̌n
ɛnɛ ɛjwi bɛbay
1
Jɔ̌n ǎtò bakak ntá bo abhɛn yi ásɨ̀ŋɨ́ ɛkáti ɛnɛ
Mɛ Jɔ̌n mǔnti bakoŋo Yesu amɔt kɛ̌ nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ. Nchí sɨŋ ntá yɛ, wɔ máyɛsɛ anɛ Mandɛm áyábhɛ́ nɛ ntá bɔ̌bhɛ. Nkɔŋ be tɛtɛp, nɛ puyɛ̌ chi mɛ awánti kɛ̌ nkɔ́ŋ bhe. Yɛ̌ntɨkɨ mmu áchák anɛ árɨŋɨ tɛtɛp Mandɛm akɔŋ be. Nkɔŋ be mbɔnyunɛ bɛsɛ́ sɛ́rɨ́ŋɨ́ tɛtɛp anɛ ǎbhák amɛm batɨ ayɛsɛ nɛ abhak nɛ bɛsɛ tɛ ndǔ nɛŋɔkɔ́mɨk ɛnɛn nɛ́twɔ̀. Mandɛm Ɛta nɛ Yesu Kristo mántɔ́ŋ bɛsɛ́ bɛrɨ̌ndu, mángɔ́ bhɛsɛ́ ntínso, nɛ mánchyɛ bhɛsɛ kpák ndu sɛ́kòŋo tɛtɛp Mandɛm nɛ ndǔ sɛ́bhɔ̀ŋ ɛkɔŋ nɛ batɨ.
Sɛ́nkóŋó tɛtɛp sɛ́nkɔŋ batɨ
Mbɔ̌ŋ nyaka bɛyǎ maŋák ndu bɛtɛmɛri mbɔk bɔ̌bhɛ nɛ bɛghɔ bɛ bɔ́ bákòŋo tɛtɛp Mandɛm nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ Mandɛm Ɛta ághátí bɛsɛ sɛ́nkʉ́. Máyɛsɛ, nchí nɨkmʉɛt bɛ sɛ́nkɔŋ batɨ. Ɛnɛ ɛ́pú ɛbhé ɛkɔ. Mɛ́chyɛ̀ wɔ chi nkúbhɛ́ ɛbhé ɛnɛ sɛ́rɨ́ŋɨ́ tɛ mpok sɛbho bɛkoŋo Yesu. Nɛ ɛkɔŋ ɛnɛ́ tɛtɛp chi bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ághátí bhɛsɛ sɛnkʉ. Ɛbhé Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ sɛ́nkɔŋ batɨ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ bǎghókó tɛ nɛbhǒnɛt. Nchí rɛm nɔ mbɔnyunɛ bǒ abhɛn bárwɔ̀ batɨ bachi yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak. Bábhɨ́kɨ́ ka bɛ Yesu Kristo atwɔ nyaka fá amɨk mbɔ nkwǎŋwaŋ. Ɛnyǔ mmǔ wu achi mmu amɔt ndǔ mpáy bho abhɛn bárwɔ̀ bho, nɛ achí mǔmpap Kristo. Sɔt yɛka mpok bɛ́ bǎkɛ́ kʉ bɛtɨk ndɛ́ndɛm, kɛbhɔŋ nsáy ndǔ bɛtɨk ɛbhɔ. Sɔt ká mpok ɛnyu ɛnɛ bǎbhɔ̀ŋ nsáy yɛka nkɛm.
Dɨŋɨ́ ká bɛ yɛ̌ agha anɛ ápú pɛrɛ koŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn Kristo átɔ́ŋɔ́, kɛ ǎmàka nkaysi achák arɛ́, apú bhat mmʉɛt nɛ Mandɛm. Kɛ mmu anɛ árɔ̀ŋ ambɨ bɛkoŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn Kristo átɔ́ŋɔ́, Ɛta ǎbhák nɛ yi, Mɔ́ywi nkwɔ ǎbhak nɛ yi. 10 Ɛ́tɔŋ yɛ bɛ mbák mmu átwɔ̌ ntá yɛka anɛ átɔ̀ŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛpu ndɔ́ŋ amɔt nɛ ɛbhɛn Kristo átɔ́ŋɔ́, yɛ̌ mmu ywɛka ákɛ́ syɛpti mmǔ wu amɛm ɛkɛt ɛyi. Yɛ̌ chí bɛkaka yi bǎkɛ́ kaka. 11 Nchí rɛm nɔ mbɔnyunɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákàka ɛnyǔ mmǔ wu áchɛ̀m mmʉɛt nɛ yí ndǔ bɛbʉ́ ɛbhi.
Bɛyɔŋɔ́ ngwɛnti
12 Mbɔ̌ŋ bɛyǎ mɛnyɨŋ bɛchak bɛghati bhe, kɛ mbɨ́kɨ́ yaŋ bɛfyɛ bhɔ mɛnkɛm amɛm ɛkáti ɛnɛ. Mbɔ̌ŋ nkaysi bɛ́twɔ bɛghɔ bhe bɛ sɛ́ndɛm kɛpɨ bɛsí nɛ bɛsi, bɛ́ maŋák amɛsɛ anjwi pɔɔt.
13 Bɔ mɔ́mayɛka anɛ ngɔrɛ́ anɛ Mandɛm áyábhɛ́ bátò bhe bakak nkwɔ.