Ɛkáti
Jɔ̌n
ɛnɛ ɛjwi bɛrat
1
Jɔ̌n ǎtò bakak ntá mmu anɛ yi ásɨ́ŋɨ́ ɛkáti ɛnɛ
Mɛ Jɔ̌n mǔnti bakoŋo Yesu kɛ nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ. Gáyɔs, nchí sɨ́ŋ ntá yɛ, wɔ mmu nkɔ́ŋɔ́ tɛtɛp.
Anɛ ɛkɔŋ, nchí nɨkmʉɛt bɛ ɔ́kɛ́ me, nɛ bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛmbak sayri nɛ wɔ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ nɛpɛ́m ɛnɛ mbɔ mmu Mandɛm nɛchi sayri. Mbɔ̌ŋ bɛyǎ maŋák mpok ngókó ɛnyɨŋ ɛnɛ mbɔk bɔ̌mayɛsɛ ndǔ nnyɛ́n Yesu bátwɔ́ fá baghati bɛsɛ. Bághátí bhɛsɛ bɛ wɔ ɔchí mmǔ tɛtɛp ndǔ mbi Mandɛm nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu, sayri sayri, ɔ́kóŋó tɛtɛp. Yi ɛ́kwày bɛchyɛ mɛ maŋák ɛ́ncha bɛghok bɛ bɔ̌bha bákòŋo tɛtɛp Mandɛm?
Ɛrɨ bɛkwak bo abhɛn bátɔ̀ŋ Ɛyɔŋ Mandɛm
Anɛ ɛkɔŋ, ɔ́kʉ̀ bɛtɨk Mandɛm ɛrɨ́rɨ́ ndǔ ɔ́kɛ̀m bǒnkwɔ ɛrɨrɨ, sayri sayri, abhɛn bachi mankɔ. Bághátí Nkwɔ Kristo abhɛn fá ɛ̌ti ɛkɔŋ ɛyɛ nɛ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɔ́kʉ́ ntá yap. Mpok anɛ bɔ bárɔ̀ bɛrɔŋ ambɨ, chyɛ bhɔ nɛkwak ɛnɛn nɛ́kwáy ndǔ bɛtɨk Mandɛm ɛbhɛn bo bákʉ̀. Bákɔ̀ chi bɛkʉ bɛtɨk Kristo. Ɛ̌ti yɔ bápú sɔt yɛ̌ nɛkwak ntá bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ Mandɛm. Bɛsɛ́ babhɔŋ sɛ́bhɔŋ yɛ bɛchyɛ mɛnyǔ bo bhɔ nɛkwak bɛ sɛ́mbák batɨ bakʉ̌ bɛtɨk nɛ bhɔ ndu bɛghati bho tɛtɛp Mandɛm.
Diyotrifis nɛ Dɛmɛ́triyɔs
Nsɨ̌ŋ barɔ́ŋ ɛkáti ntá nkwɔ Kristo abhɛn awu, kɛ Diyotrifis mmu ákɔ́ŋ bɛbhak mǔnti, abhɨ́kɨ́ fyɛ́ ntí ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ́rɛ̀m. 10 Mpok ntwɔ́ awu chɔŋ mbʉrɛ ndak anɛ nɛ ɛnyǔ yi áchɔ̀ŋti nnyɛ́n ɛna bɛsí bǒnkwɔ. Ɛ́bhɨ́kɨ́ ɛ́may nɔ. Yímbɔŋ apú ka bɛsyɛpti batɨ̌ bǒnkwɔ nɛ ǎkàŋ tɛ bo abhɛn báyàŋ bɛkʉ nɔ, nɛ abók bhɔ bɛ mándɔ Nkwɔ Kristo.
11 Anɛ ɛkɔŋ, ɔ́kɛ́ ŋɔkɔ ɛbɛ́ptí ɛpɨŋ. Ŋɔkɔ́ chí ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́rɨ́. Mmǔ anɛ ákʉ̀ bɛrɨ chi mmu Mandɛm, kɛ mmu anɛ ákʉ̀ bɛbʉ́ ábhɨ́kɨ́re ghɔ Mandɛm. 12 Yɛ̌ntɨkɨ mmu ndǔ ɛká Mandɛm ǎrɛ̀m ɛrɨ́rɨ́ ɛ̌ti Dɛmɛ́triyɔs. Yɛ̌ chi nɛpɛ́m ɛni nɛ́tɔ̀ŋ bɛ akɔŋ tɛtɛp Mandɛm nɛ achi ɛrɨ́tí mmu. Bǎrɨŋɨ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ́rɛ̀m ɛchi tɛtɛp.
Bɛyɔŋɔ́ ngwɛnti
13 Mbɔ̌ŋ bɛyǎ mɛnyɨŋ bɛ́gháti bhe, kɛ mbɨ́kɨ́ yaŋ bɛsɨŋ bɔ mɛnkɛm amɛm ɛkáti ɛnɛ. 14 Nnókó bɛ nchí twɔ chɔŋ bɛghɔ bhe mandú mpok. Mpok yɔ, chɔŋ sɛ́ndɛm kɛpɨ bɛsí nɛ bɛsi.
15 Kpák Mandɛm ámbak nɛ bhe. Mamʉrɛ bhɛ mankɛm ndǔ nkwɔ Mandɛm abhɛn fá bátò wɔ bakak. Kaká yɛ̌ntɨkɨ mmʉɛrɛ wa anɛ achi ndǔ nkwɔ Mandɛm abhɛn awu.