Ɛkáti
Jud
1
Mɛ Júd kɛ nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ. Nchí mǔbɛtok Yesu Kristo nɛ nchí manɔ Jems.
Nchí sɨŋ ntá yɛka bo abhɛn Mandɛm mmu achi Ɛtayɛsɛ abhɨ́ŋɨ́. Yí akɔŋ be nɛ ákʉ́ bɛ Yesu ámbák Mbabhɛri ywɛka. Mandɛm ángɔ́ bhe ntínso, ánchyɛ bhe kpák nɛ ɛkɔŋ ɛyi tontó tontó.
Batɔŋɔ́ nse
Abhɛn ɛkɔŋ, ndu nchí yáŋ tontó bɛsɨŋ be ɛ̌ti nɛpɛmɛ anɛ Mandɛm ápɛ́mɛ́ bhɛsɛ mankɛm, ngɔ́ bɛ mbɔŋ bɛsɨŋ ngáti bhe bɛ mǎnkɛ́m tɛtɛp anɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ bɛ ambak mbɔ ɛnyǔ báchyɛ́ yɔ ntá bo Mandɛm ndɔŋ amɔt ndak ámáy. Nchí rɛm nɔ mbɔnyunɛ mbɔk bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ Mandɛm mánɔ́nɛ bachwe ndǔ nkwɔ yɛka. Bɔ mánù bɛyibhiri Ɛyɔŋ Mandɛm ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu ɛbhi nɛ bhɛsɛ. Bákʉ̀ nɔ ndu bárɛ̀m bɛ Mandɛm áchyɛ́ bhɛsɛ ngǎngaŋ bɛ sɛnchwe ndǔ barak ɛpúsí. Bábyàk Yesu Kristo ɛnɛ́ yi kɛ achi Ɛta ntá yɛsɛ nɛ yi aywǐnti kɛ ábhɔ́ŋɔ́ bhɛsɛ. Mǎnaŋ basɨŋ nyaka tɛntɛp bɛ chɔŋ Mandɛm antɛmsi mɛnyǔ bǒbhɔ.
Yɛ̌ndu bákʉ́ bǎrɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm ndɔŋ amɔt, nchí yáŋ bɛtɨk be bɛ Ɛta Mandɛm afɛ́rɛ́ nyaka bo Israɛl ámɔ́ bo Íjip kɛ bágháká nɔ́kɔ́ ambi, anaŋa abhɛn babhɨkɨ noko. Bǎkɛ́ ghɔkɔntɨk bɛ bɔángɛl abhɛn babhɨkɨ ka bɛbhak ndǔ bɛchɔkɔ ɛbhɛn Mandɛm afyɛ́ bhɔ, asɔt nyaka bhɔ abhʉ́rɛ́ amɛm nɛpi ɛnɛn nɛ́giri pyɔɔ nɛ ngɛm bɛkak, nɛ ɛnyu ɛyɔ kɛ bábhak mpoknkɛm. Arɛ́, mánòŋ tɛ nywɔp nɛgho ɛnɛn Mandɛm átàŋ bho. Bǎkɛ́ ghɔkɔntɨk nkwɔ ɛtɔk Sódom nɛ ɛnɛ́ Gomóra nɛ bɛtɔk bɛ́chák ɛbhɛn bɛ́kókósí nyaka nɛ bhɔ. Bo bɛtɔk ɛbhɔ báchyɛ́ nyaka mmʉɛt ndǔ barak ɛpúsí nɛ bɛpɔ̌ baraká kɛbhʉ́rɛ́ áchák anɛ bakwǎŋwaŋ babhɨkɨ bhɔŋ bɛkʉ. Bɔ́ nkwɔ bachi ndǔ ɛsɔŋɔri amɛm ngó anɛ apu nɛmɛ, nɛ ɛyɔ chí ɛrɨŋ ntá bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ noko Mandɛm. Yɛ̌ nɔ, ɛchi ɛnyǔ yɔ nɛ bǒbhɛn nkwɔ. Bághɔ̀ kɛnɔ́ amɨ́k antifú ɛkɛn kɛ́kʉ̀ bɔ mámbyak bɛtaŋ ɛbhɛn Mandɛm ábhɔ́ŋɔ́ amfáy yap. Bɛkoŋo kɛnɔ́ ɛkɔ bárɛ̀m bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛ̌ti bɛfóŋó ɛbhɛn bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ amfay bho, mánkʉ nɔkɔ bɛpɔ̌ barak ɛpúsí. Kɛ yɛ̌ chi mpok Máikɛl mǔnti bɔángɛl ákɛ̀m nyaka ɛpʉ́ítí nɛ Satan ɛ̌ti mmu wap anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛsɔt ɛrɛnɛ Moses, abhɨ́kɨ́ sɔt bɛtaŋ ndǔ mmʉɛt yi bɛ́ ándɛm ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ ntá Satan. Arɛm nyaka chi bɛ, “Mandɛm Acha ánji wɔ!” 10 Kɛ bǒbhɛn bárɛ̀m bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛ̌ti yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ bábhɨ́kɨ́ jwimɛm. Báchí mbɔ nyǎbhɨ ɛnɛ́ ɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ kɛboŋ, nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́kó yɔ́ anti, ɛ́kʉ kʉ. Nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɔ kɛ bɛ́wày bhɔ. 11 Chɔŋ ɛ́mbɛp ntá yap ɛ́ncha! Bákòŋo chi bayarɛ́kak Ken. Bákʉ̀ nkwɔ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ndǔ bɛbhɔŋ nsáy mbɔ Bálam ákʉ̀ nyaka. Bágù mbɔnyunɛ bátàŋntí nɛ Mandɛm mbɔ ɛnyǔ Kóra akʉ nyaka, agú. 12 Mpok báchɛ̀m mɛnyiɛ nɛnyiɛ́-ɛkɔŋ nɛ batɨ, bábhak mbɔ bakwap amɛn áchɔŋti nɛnyíɛ́. Bátwɔ̀ mánchɔkɔ mɛnyiɛ nɛ mɛnyu, mánkaysi nɔkɔ chi ndiɛrɛ mmʉɛt ɛyap. Bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ ntíánwɔ́p. Báchí mbɔ bɛkpɔkɔ́ nɛbhaŋ ɛnɛn mbʉ́ɛ́p ápɔ̀kɔ amfay kɛ yɛ̌ manyiɛp kɛfú arɛ ánkwɛ́n. Báchí mbɔ mɛnɔk ɛbhɛn bɛ́pú nyu kɛpɛm yɛ̌ chi ndǔ mpok anɛ mɛnɔk mɛnyu kɛpɛm. Báchí mbɔ mɛnɔk ɛbhɛn bághɛ́mɛ́ nɛ bakaŋ nɛ bɛ́gú ndak ámay. 13 Bɔ báchi mbɔ bɛtaŋtí mpɛ́rɛ́nyɛn amɛm manyu ngo ɛnɛ́ ɛ́gbògho ɛ́mbay nɔkɔ gboo, gboo. Mɛnyɨŋ ntianywɔp ɛbhɛn bɔ bákʉ̀ bɛchi mbɔ ɛfɛn ɛnɛ́ mpɛ́rɛ́nyɛn ɛ́gbogho ɛmbay nɔkɔ angɔkɔnyɛ́n. Báchí mbɔ mambě mfay anɛ ábóŋoboŋ. Mandɛm abhʉ́rɛ́ ɛbhak ntá yap, ɛbhak ɛnɛ́ ɛ́giri pyɔɔ. Arɛ́ kɛ bábhɔ́ŋɔ́ bɛ́bhak ngwɛnti ti. 14 Ɛ́nɔk mmu achi nyaka ndǔ mkpák bachǐmbɨ bhɛsɛ tándrámɔt bɛbho amʉɛt Adam anáŋ arɛm nyaka tɛmbɨ ɛ̌ti bǒbhɛn bɛ, “Acha ǎtwɔ̀ nɛ ngɛ́mtáy bɔángɛl Mandɛm. 15 Ǎtwɔ̀ bɛkpɔt manyé bo mmɨk nkɛm, antɛmsi abhɛ́n bápú kʉ mɛnyɨŋ mbɔ bo Mandɛm ɛ̌ti bɛpɛpti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bárɛ̀m ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti yi.” 16 Bǒbhɛn chi bo ɛnywíntí nɛ bákɔŋ bɛji batɨ. Bákòŋo chí bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fù bɔ antɨ. Báchí bǒ mpányu nɛ básɔt sɛ́rwɔrɛ́nyu bɛsɔt nɔkɔ mɛnyɨŋ ntá bho.
Dɔ́k ká ambɨ bɛkoŋo tɛtɛp Mandɛm
17 Abhɛn ɛkɔŋ, kɛ mbák chi bhe, bǎkɛ ghɔkɔntɨk mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǒnto Yesu Kristo Acha ywɛsɛ bárɛ́mɛ́ tɛntɛp bɛ bɛ́bhɔŋ bɛ́fákári. 18 Bárɛ̀m nyaka ntá yɛka bɛ, “Ndǔ manywɔbhɛ́ ngwɛnti mmɨk, chɔŋ bǒ kɛyɔ́kɔ́ mámfú mánjɔkɔ nɔkɔ bhe. Ndǔ nɛpɛ́m ɛnap, bɔ́ bákòŋo chí bɛbɛ́pti mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmʉɛt ɛyap ɛ́tò bɔ mánkʉ.” 19 Bɔ́ kɛ bátwɔ̀ nɛ ákɔ́rɛ́ nɛntɨ ɛnɛka. Mɛnyɨŋɨ́ mmɨk kɛ bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ ndǔ nɛpɛ́m ɛnap, puyɛ̌ chi Ɛfóŋó Mandɛm. 20 Abhɛn ɛkɔŋ, kɛ mbák chi bhe, bǎbhɔŋ bɛkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ndu bɛkwak batɨ, bɛ mǎngó ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mǎnókó, ɛbhɛ́n bɛ́fú ntá mbɔŋ Mandɛm. Mpok mǎnɨkmʉɛt dɔ̌ ká Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ankwak bhe. 21 Dɔ́k ká ambɨ bɛbhʉɛrɛ nɛpɛ́m ɛnɛka ɛnyu ɛnɛ́ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ Mandɛm akɔŋ bhe, mǎndɔk ambɨ mɛnoŋ bɛ́ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo ánchyɛ́ bhe nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti ɛ̌ti ntínso ɛni.
22 Ghɔ́ ká ntínso nɛ bo abhɛn bachi ɛkak ɛ́mɔt nɛfí, ɛkak ɛ́mɔt anywɔ́p. 23 Syɛ ka abhɛ́nɛ́fú fɛrɛ́ ndǔ ngó Satan, mǎmpɛmɛ bhɔ. Ghɔ́ ká bachak ntínso, kɛ mǎnsɔ́t mpok bɛ bɔ bákɛ́ charɛ bhe nɛ bɛbʉ́ bhap. Pap ka yɛ̌ chi ndɛn ɛyap ɛnɛ́ mánɔ́ nɛ bɛpɔ̌ mɛnyɨŋ ɛbhɛn máŋwaka, mánkʉ nɔkɔ.
Bakak ámbák nɛ Mandɛm
24 Sɛ́nchíɛ yɛ bakak ntá Mandɛm. Yi ǎkway bɛkɛm be bɛ bǎkɛ́ kwɛ́n ansɛm. Chɔŋ yi ankʉ bǎkɛ nyɔ́p mmʉɛt, antwɔ́ nɛ bhe bɛsí bhi. Arɛ́, bǎghɔ́ kɛnókó ɛki, mǎmbak maŋák mpoknkɛm. 25 Sɛ́mbɨ́tí Mandɛm. Yi aywǐnti kɛ áchí Acha. Yí kɛ áfʉ́ɛ́rɛ́ ntá Yesu Kristo bɛ́pɛ́mɛ́ bɛsɛ. Yi kɛ ábhɔ́ŋɔ́ kɛnókó, nɛ kɛnɛ́m, nɛ bɛtaŋ, nɛ kɛfɔ kɛnkɛm, mpoknkɛm anɛ áfʉ́ɛ́rɛ́ ansɛm, nɛ nɛ́nɛ, ngwɛnti ti. Amen.