Ɛkáti kɛnɔ́
Jɔ̌n
1
Mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛchi amɛm ɛkáti-nɛ
Ɛkáti ɛnɛ ɛ́rɛ̀m ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛbhɔŋɔ bɛfakari mandú mpok. Mandɛm achyɛ́ nyaka Yesu Kristo mɛnyɨŋ ɛbhɔ bɛ yi antɔŋ bɔ ntá bǒbɛtɔk abhi. Yesu ató yɛ ángɛl akʉ mmɔ̌bɛtok aywi Jɔ̌n arɨŋɨ bhɔ. Jɔ̌n até ntísiɛ ndǔ Ɛyɔŋ Mandɛm, nɛ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Yesu Kristo ákʉ́ yi arɨŋɨ. Asɨ́ŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ághɔ́. Ɛ́rɨ ɛcha ntá mmǔ-nɛ ápày nɛ ɛyɔŋ amfay bɛyɔŋ ɛbhɛ́n-nɛ bɛ́rɛ̀m ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛbhɔŋɔ bɛfakari. Ɛ́rɨ ɛcha ntá bo abhɛn bátà batú bɛghok ndǔ bápày ɛkáti ɛnɛ nɛ mámbʉrɛ mɛnyɨŋ abhɛn básɨ́ŋɨ́ amɛm ɛkáti ɛnɛ mbɔnyunɛ mpok anɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛbhɔŋɔ bɛfakari arɔp chi kɛkwɔt.
Jɔ̌n ǎtó bakak ntá bɛka bǒnkwɔ́ Yesu tándrámɔt
Mmɛ Jɔ̌n nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ ntá bɛka bǒnkwɔ tándrámɔt abhɛn báchí atú Esia. Mandɛm mmu achi nɛ́nɛ, abhak tɛ̌ nyaka, nɛ ǎtwɔ̀ ántɔ́ŋ be bɛrɨ̌ndu, anchyɛ bhe kpák. Bɛfóŋó tándrámɔt ɛbhɛn bɛchi bɛsí ɛnɔkɔ́ kɛfɔ Mandɛm mɛ́ntɔ́ŋ nkwɔ bhe bɛrɨ̌ndu, mɛ́nchyɛ be kpák. Nɛ Yesu Kristo mmu achi ntísiɛ Mandɛm anɛ tɛtɛp ántɔ́ŋ be bɛrɨ̌ndu, anchyɛ bhe kpák. Yi chí mmǔ mbɨ anɛ áfú ndǔ nɛwú, nɛ Mfɔ bafɔ̌ mmɨk. Akɔŋ bhɛsɛ́ nɛ afɛ́rɛ́ bhɛsɛ ndǔ bɛbʉ́ nɛ manoŋ ami. Akʉ bɛsɛ sɛ́mbák bǒbhi abhɛn yi achi Mfɔ wap. Akʉ bɛ́ sɛ́mbák bachiǎkap ntá Ɛtayi Mandɛm. Kɛnɛ́m nɛ kɛfɔ chí ɛki mpoknkɛm. Amen. * Amen ndu Kɛ́nyaŋ chi “Ɛ́mbák nɔ”. Ghok ka, yi ǎtwɔ̀ amɛm nɛbháŋ, nɛ chɔŋ yɛ̌ntɨkɨ mmu angɔ yi nɛ amɨ́k. Nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ áyɛ́mɛ́ yi nɛ nɛkɔŋ ǎghɔ̀ chɔŋ yi nkwɔ. Manɛrɛ́kɛrɛ́ bho ankɛm fá amɨk bádì chɔŋ kɛbhɔ ɛ̌ti yi. Ɛ́bhɔŋ bɛfakari ɛnyu ɛyɔ. Amen. Acha Mandɛm Bɛtaŋ Mɛnkɛm ǎrɛ̀m bɛ, “Mɛ kɛ Nchi kʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ́mbo bɛbhak nɛ Mɛ kɛ nchi kʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛntwɔ ndǔ Ngwɛnti.” Ndǔ ɛyɔŋ Grik chi Alfa nɛ Ɔmɛga. Alfa chi ɛnyɨŋɨ́ mbɨ ndǔ basɨŋɨ́ Grik. Ɔmɛga kɛ achoko nnɛt ndǔ basɨŋɨ́ Grik. Ghɔ nkwɔ 21.6 nɛ 22.13. Yi achí nɛ́nɛ, achí tɛ̌ mpok mmɨk ábhɨ́kɨ́ re bho, nɛ ǎtwɔ̀ chɔ́ŋ.
Jɔ̌n aghɔ́ Yesu Kristo nɛ amɨ́k
Mmɛ Jɔ̌n mɔmáyɛka, mɛ mmǔ amɔt ndǔ nkwɔ bakoŋo Yesu kɛ̌ nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ. Nchí nsoŋ amɔt nɛ be ndǔ bɛsɔŋɔri ɛbhɛn sɛ́ghɔ̀, nɛ ndu Yesu achi Mfɔ ywɛsɛ nɛ ndǔ sɛchi kpirí ndǔ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ ɛyɛsɛ. Nchí mǔkɛnɔŋ amɛm ɛtɔk nɛntɨnyɛ́n ɛnɛ́ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Pátmɔs ndu nchi ghati bo Ɛyɔŋ Mandɛm nɛ nte ntísiɛ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Yesu ákʉ́ bo bárɨŋɨ. 10 Ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt nɛmɔt, ɛnɛ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ achi nɛ mɛ, ngók ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ ndǔ ɛ́fú mɛ ansɛm. Ɛbhák mbɔ ɛyɔŋɔ́ mmba. 11 Ɛ́re rɛm bɛ, “Sɔt ɛkáti sɨŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́ghɔ̀, ɔ́nto yɔ ntá bakwɔ́ bo Yesu tándrámɔt awu ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs, nɛ ɛtɔk Smína, nɛ ɛtɔk Pɛ́gamɔm, nɛ ɛtɔk Tiatíra, nɛ ɛtɔk Sádis, nɛ ɛtɔk Filadɛ́lfia, nɛ ɛtɔk Laodísia.”
12 Njibhiri yɛ mmʉɛt ndu bɛ́ghɔ mmu anɛ ɛyɔŋ ɛyi ɛ́twɔ̀ ntá ya. Ngɔ́ mɛnyɨŋ pú tándrámɔt ɛbhɛn bɛ́pɔ̀kɔ bɛrɔ́ŋɔ́ mkpak. 13 Nɛ nɛ́ntɨ́ mɛnyɨŋ ɛrɔŋɔ bhɔ, ngɔ́ mmǔfú. Abhak mbɔ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm. Abhɔ́ŋ *ɛ́wɛt amʉɛt ɛnɛ ɛ́ghaka yi tɛ ndǔ mɛmɨ̌-bɛkak. Agwɔ́t mgbat nkʉɛt anɛ bághókó nɛ pú ambeápak. 14 Ɛmɛnɛ́nti yi ɛbhak pɛ́pɛ̌pɛ́p mbɔ ɛtɔkɔfiɔŋ. Ntí ywi ábhák ɛnyumɔt. Amɨ́k ayi ábhák mbɔ ngó anɛ ádù. 15 Bɛkak ɛbhi bɛbhak mbɔ *brɔ́ns anɛ básɔ́ŋɔ́ nɛ ɛtaŋtí ngó ndu bɛ́fɛ́rɛ mɛ́nyɨ́ŋɨ́ mɛ́nkɛm arɛ́. Ɛyɔŋ ɛyi ɛ́bhak mbɔ ɛwarɛ́ tutunyɛ́n. 16 Akɛ́m mambe tándrámɔt nɛ awɔ́nɛm aywi. Akparɛnja nsɛm ɛ́páy anɛ áchap are fú yi anyu, nɛ bɛsí bhi bɛre ghɔɔ mbɔ mmok anɛ ngósí.
17 Mpok ngɔ́ yi, nkwɛ́n bɛkak ɛbhi nkáy mbɔ ngú. Kɛ yi anyaŋa awɔ́nɛm aywi mɛ amʉɛt arɛm bɛ, “Ɔ́kɛ́ chay, Mmɛ kɛ̌ nchí Ambɨ nɛ Ansɛm.” Mɛ kɛ Nchí “Ambɨ nɛ Ansɛm”: Ɛchi ɛnyɨŋ ɛ́mɔt nɛ “Alfa nɛ Ɔmɛga”. 18 Mmɛ kɛ̌ nchí mmu anɛ achi nɛpɛ́m. Ngǔ nyaka, kɛ ghɔ́, nchí nɛpɛ́m mpoknkɛm. Nɛ mbɔ̌ŋ bɛtaŋ ndu bɛkʉ bawú mambak nɛpɛ́m, nɛ mbɔ̌ŋ ɛfɨŋɨ́ ndu mɛ́nɛ́nɛ ɛtɔkɔ́ bawú. 19 Sɨ́ŋ yɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́ghɔ́, ɛbhɛ́n bɛ́chí, nɛ ɛbhɛn bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́fákari ansɛm mpok. 20 Mbák chi ɛnyɨŋ bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ɛnɛ ɛyɨŋɨ mambe tándrámɔt anɛ ɔ́ghɔ́ ndǔ awɔ́nɛm awa nɛ mɛnyɨŋ gol tándrámɔt ɛbhɛn bɛ́pɔ̀kɔ bɛrɔ́ŋɔ́, dɨŋɨ́ bɛ́ mambe tándrámɔt chí bɔángɛl tándrámɔt abhɛn bábhàbhɛri bɛka bǒnkwɔ tándrámɔt. Nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́pɔ̀kɔ bɛrɔ́ŋɔ́ tándrámɔt chí bɛká bǒnkwɔ tándrámɔt bhɔ.

*1:6 Amen ndu Kɛ́nyaŋ chi “Ɛ́mbák nɔ”.

1:8 Ndǔ ɛyɔŋ Grik chi Alfa nɛ Ɔmɛga. Alfa chi ɛnyɨŋɨ́ mbɨ ndǔ basɨŋɨ́ Grik. Ɔmɛga kɛ achoko nnɛt ndǔ basɨŋɨ́ Grik. Ghɔ nkwɔ 21.6 nɛ 22.13.

1:17 Mɛ kɛ Nchí “Ambɨ nɛ Ansɛm”: Ɛchi ɛnyɨŋ ɛ́mɔt nɛ “Alfa nɛ Ɔmɛga”.