2
Ɛkáti ɛnɛ́ Yesu átó ntá ɛka bǒnkwɔ ɛnɛ ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs
Yesu aghati Jɔ̌n bɛ, “Sɨ́ŋ ɛkáti-nɛ tó ntá ángɛl anɛ ábhàbhɛri bǒnkwɔ abhɛn ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs. Sɨ́ŋ, kʉ bɔ́ mándɨ́ŋɨ́ bɛ́ bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ́fú ntá mmu anɛ ákɛ́mɛ́ mambe tándrámɔt ndǔ awɔ́nɛm aywi, nɛ ǎkɔ̀ nɛ́ntɨ́ mɛnyɨŋ pú tándrámɔt ɛbhɛ́n bɛ́pɔ̀kɔ bɛrɔŋɔ.”
Yesu arɔk ambɨ bɛ́rɛ́m bɛ, “Ndɨ́ŋɨ́ bɛtɨk ɛbhɛka, ndɨ́ŋɨ́ nsɔ́ŋtí anɛ mánɛ̀p ndu bɛtɨk, nɛ ndɨ́ŋɨ́ ndǔ bǎté kpirí ndu ɛkɛ́bhɛ́ntɨ. Ndɨ́ŋɨ́ bɛ bǎpú chyɛ mbi ntá bǒ babʉ́abʉ. Kɛ mǎmɔ bo abhɛn bárɛ̀m bɛ bachi bǒnto ɛnɛ́ bápú, nɛ bǎghɔ bɛ bápú bǒ tɛtɛp. Ndɨ́ŋɨ́ bɛ bǎtè kpirí nɛ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ nɛ bǎkà bɛsɔŋɔri ɛbhɛn bǎghɔ̀ ɛ̌ti ya kɛpɔp bɛkʉ nɔ. Kɛ ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ɛchi nɛ bhe ɛnɛ́ mbɨ́kɨ́ kɔŋ. Ɛkɔŋ ɛnɛ́ mbɨ ɛnɛ́ bǎbhɔŋɔ nyaka nɛ mɛ ɛpɛt ɛpu. Tɨk yɛ ka ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́kʉ́ bǎkwɛ́nɛ́ ansɛm, mǎntɨ́k nsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka mǎmpɛt mǎnkʉ nɔkɔ bɛrɨ́tí bɛtɨk ɛbhɛn bǎkʉ̀ nyaka. Mbák ɛ́pú nɔ, chɔŋ ntwɔ ntá yɛka mfɛ́rɛ́ ɛnyɨŋ ɛyɛka ɛnɛ ɛ́pɔ̀kɔ bɛrɔŋɔ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ yɔ ɛchi. Kɛ nchí kaka bhe ndǔ ɛnyɨŋ ɛ́mɔt. Bǎpap mɛnyɨŋ ɛbhɛn bakoŋó Níkolas bákʉ̀ nkúbhɛ́ mbɔnyu mpábhɛ́ bhɔ.
“Mmǔ anɛ ábhɔ́ŋɔ́ batú ángók ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛfóŋó Mandɛm árɛ̀m ntá bɛka bo Kristo. Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ánú ásɔ́rɛ́ awɔ́nɛm, nchí chyɛ yi mbi bɛ anyiɛ kɛpɛm ɛkɛ́n ɛnɔk ɛnɛ ɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m. Yɔ́ ɛchí amɛm *nɛbhʉɛt maŋák Mandɛm.”
Ɛkáti ɛnɛ Yesu ató ntá bǒnkwɔ abhɛn ɛtɔk Smáyna
Yesu arɔk ambɨ bɛ́gháti Jɔ̌n bɛ, “Sɨ́ŋ ɛkáti ɛnɛ to ntá ángɛl anɛ ábhàbhɛri bǒnkwɔ abhɛn ɛtɔk Smína. Sɨ́ŋ kʉ bɔ́ mándɨ́ŋɨ́ bɛ́ bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ́fú ntá Mmǔ anɛ achi nɛbhǒnɛt nɛ ngwɛnti, yí mmú ágú nyaka kɛ apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.” Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Ndɨ́ŋɨ́ bɛsɔŋɔri nɛ kɛchɛp ɛkɛka. Kɛ ndǔ baraká Mandɛm bǎbhɔŋ bɛyǎ mɛnyɨŋ. Ndɨ́ŋɨ́ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǒ bárɛ̀m ɛ̌ti yɛka. Bɔ́bhɔ chí bo abhɛn bárɛ̀m bɛ báchi bo Israɛl ɛnɛ bápú. Báchí chi nkwɔ Satan. 10 Bǎkɛ́ cháy bɛsɔŋɔri ɛbhɛn bɛ́twɔ̀ be ambɨ. Ghok ka, mfɔ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ǎkʉ chɔŋ mámfyɛ mbɔk ayɛka ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ ndu mɛmɔ bhe. Nɛ chɔŋ mǎmbɔŋ ɛsɔŋɔri ndǔ manywɔp byó. Kɛ bɔ́ŋ ka nɛka tɛ ndǔ nɛwú. Nɛ chɔŋ mǎmbɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti mbɔ nta kɛnókó mbɔnyunɛ mǎnu bǎsɔt awɔ́nɛm.
11 “Mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ batú, ángók ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛfóŋó Mandɛm árɛ̀m ntá bɛka bǒnkwɔ. Mmu anɛ ánú ásɔ́rɛ́ awɔ́nɛm, nɛwú ɛnɛn nɛjwi apay nɛ́pú tɔk yi.”
Ɛkáti ɛnɛ Yesu ató ntá bǒnkwɔ abhɛn ɛtɔk Pɛgamum
12 Yesu arɔk ambɨ bɛ́gháti Jɔ̌n bɛ, “Sɨ́ŋ ɛkáti ɛnɛ tó ntá ángɛl anɛ ábhàbhɛri bǒnkwɔ abhɛn ɛtɔk Pɛ́gamɔm. Sɨ́ŋ kʉ bɔ́ mándɨ́ŋɨ́ bɛ́ bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ́fù ntá mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ akparɛnja nsɛm ɛpay anɛ ácháp.” 13 Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Ndɨ́ŋɨ́ nɛbhʉɛt anɛ bǎchí arɛ. Chí nɛbhʉɛt anɛ ɛnɔkɔ́ kɛfɔ Satan ɛchi! Bǎte kpirí nɛ mɛ nɛ bǎbhɨ́kɨ́ bhɔt bɛsɨkɨ ntɨ nɛ mɛ yɛ̌ chí ndǔ mpok anɛ báwày Antipas mmu achi nyaka ntísiɛ wa anɛ ághàti nyaka bǒ tɛtɛp Mandɛm nɛ ntɨ nɛmɔt. Báwáy yi nɛntɨ ɛnɛka ndǔ nɛbhʉɛt anɛ Satan áchɔ̀kɔ. 14 Kɛ mpǎy mɛnyɨŋ bɛchi nɛ bhe ɛbhɛ́n mbɨ́kɨ́ kɔŋ. Mbɔk yɛka bákòŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn Bálam átɔ́ŋɔ́. Bálam ǎtɔ̀ŋ nyaka Bálak ɛnyǔ yí akway bɛkʉ bo Israɛl mánkwɛ́n ndǔ bɛbʉ́, nɛ bɛ mányíɛ́ nɛnyíɛ́ ɛnɛn bayɛrɛ bachyɛ mbɔ akap ntá bɔmandɛm nsé, nɛ mánkʉ nɔkɔ barak ɛ́pusi. 15 Ɛnyumɔt kɛ ɛ́chí bɛ́ mbɔk yɛka nkwɔ bǎte kpirí ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bakoŋo Nikolas bátòŋ, * Ɛchi mbɔ bɛ nkwɔ́ Nikolaus bátɔ̀ŋ nyaka nkúbhɛ́ mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Bálam átɔ́ŋɔ́. bɛkʉ bɔ mankwɛn ndǔ nkúbhɛ́ bɛbʉ́ ɛbhɛn. 16 Ndu ɛchi nɔ, tɨ́k ká nsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka. Mbák ɛ́pú nɔ́, chɔŋ ntwɔ ntá yɛka mandú mpok, nsɔt akparɛnja nsɛm ɛpay wu nɔ áfù mɛ anyu nɛ ǎcháp, nnu nɛ bhɔ. 17 Mmǔ anɛ ábhɔ́ŋɔ́ batú ángók ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛfóŋó Mandɛm árɛ̀m ntá bɛka bǒnkwɔ. Mmǔ anɛ ánú asɔt awɔ́nɛm, chɔŋ nchyɛ́ yi nɛnyíɛ́ ɛnɛn bábhɨ̀ŋɨ bɛ mána, ɛnɛn bábhɛ́sɛ́ amfay. Nɛ chɔŋ nchyɛ́ yí ntay nkwɔ ɛnɛn nɛchi pɛ́pɛ́p, ɛnɛ́n básɨ́ŋɨ́ nnyɛ́n nɛkɔ arɛ́. Yɛ̌ mmu abhíkí rɨŋɨ nnyɛ́n nɛkɔ ɛnɔ, ɛbhɨkɨ fʉɛt chi mmu anɛ báchyɛ̀ yi nɔ.”
Ɛkáti ɛnɛ Yesu átó ntá bǒnkwɔ abhɛn ɛtɔk Tiatíra
18 Yesu arɔk ambɨ bɛghati Jɔ̌n bɛ, “Sɨ́ŋ ɛkáti ɛnɛ ntá ángɛl anɛ ábhàbhɛri bǒnkwɔ abhɛn ɛtɔk Tiatíra. Sɨ́ŋ kʉ bɔ́ mándɨ́ŋɨ́ bɛ́ bɛyɔŋ ɛbhɛn chi bɛyɔŋɔ́ Mmɔ Mandɛm mmǔ amɨ́k ayi ápè chuuu mbɔ nɛ́rɨ́-ngó, bɛkak ɛbhi mɛ́ngɔɔ nɔkɔ ŋwaŋwǎŋwaŋ mbɔ brɔ́ns anɛ básɔ́ŋɔ́ nɛ ɛtaŋtí ngó báfɛ́rɛ́ mɛ́nyɨ́ŋɨ́ arɛ́.
19 “Ndɨ́ŋɨ́ bɛtɨk ɛbhɛka, ndɨŋɨ ɛkɔŋ ɛyɛka nɛ ɛnyǔ bǎsɨ́kɨ́ ntɨ nɛ mɛ. Ndɨ́ŋɨ́ ɛnyǔ bǎkwàk batɨ nɛ ndǔ bǎté nɛ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ. Nɛ ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ bɛtɨk ɛbhɛ́n bǎkʉ̀ nɛ́nɛ bɛ́chá ɛbhɛ́n mbɨ. 20 Kɛ ɛnyɨŋ ɛchi nɛ bhe ɛnɛ́ mbɨ́kɨ́ kɔŋ. Bě bǎrɔ̀ ngɔrɛ́ anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Jɛ́sɛbɛl ambak nɛntɨ ɛnɛká. Yí ábhɨ́ŋɨ́ mmʉɛt ɛyi bɛ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ nɛ ǎtɔ̀ŋ andwɔ nɔkɔ bǒ bɛtok abha bɛ mánkʉ nɔkɔ barak ɛ́pusi nɛ bɛ mányiɛ nɔkɔ nɛnyíɛ́ ɛnɛ́n báyɛ́rɛ́ báchyɛ mbɔ akap ntá mandɛm nsé. 21 Nchyɛ́ yí mpok bɛ ántɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhi, kɛ abhɨ́kɨ́ ka bɛtɨknsɛm ndǔ barak ɛpúsí yi. 22 Ghók ká, chɔŋ ntɛmsi yí nɛ nɛme, nɛ mbák bo abhɛn bákwɛ̀n bɛrwɔp nɛ yi bábhɨ́kɨ́ tɨknsɛm ndǔ bɛbɛ́ptí barak ayi, chɔŋ nkʉ bɔ́ mámbɔŋ bɛyǎ ɛsɔŋɔri. 23 Chɔŋ nsɔt nɛwú nsak bo abhɛn bákòŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi átɔ̀ŋ. Nɛ chɔŋ bɛká bǒnkwɔ mankɛm mándɨŋɨ bɛ́ Mmɛ kɛ̌ nchí chak nkaysi bo nɛ batɨ̌ yap, nɛ chɔŋ ńkap yɛ̌ntɨkɨ mmu ayɛka bɛ́kóŋó ɛbhi bɛtɨk. 24 Kɛ mbák chí be nkwɔ achak amɛm ɛtɔk Tiatíra abhɛn bábhɨ́kɨ́ te kákátí ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n Jɛ́sɛbɛl átɔ̀ŋ, be bho bábhɨ́kɨ́ ghɔk mɛnyɨŋ ɛbhɛn mbɔk bǒ bábhɨ̀ŋɨ bɛ barak Satan anɛ áré bhɛsɛ, nchí ghati bhe bɛ, mpú chyɛ be yɛ̌ ntu áchák. 25 Ndiɛrɛ ɛnyɨŋ ɛ́mɔt kɛ nchí ghati bhe. Tě ká kpirí ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mǎnókó kpátɛ mɛ̌mpɛtnsɛm. 26 Mmǔ anɛ ánú ásɔ́rɛ́ awɔ́nɛm, nɛ árɔ̀ŋ ambɨ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ndɛmɛ tɛ ndu ngwɛnti, chɔŋ nchyɛ́ yi bɛtaŋ amfay bǒ bɛtɔkɔ́ mmɨk, 27 nkubhɛ mbɔ ɛnyu Ɛtaya áchyɛ́ mɛ bɛtaŋ amfǎy yap, chɔŋ yí ankɛ́m kɛfɔ amfay yap nɛ ɛnɔkɔ́ kɛfɔ ɛnɛ baghoko nɛ ɛse awɔ. Anchɔkɔti bhɔ mbɔ ɛnyu bádɛ̀p ɛtě ntɔp amɨk ɛ́nchɔkɔti. 28 Chɔŋ nchyɛ́ yi nɛmbe ɛnɛn nɛyǐnywɔp ndu bɛtɔŋ bɛ anu asɔt awɔ́nɛm. 29 Mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ batú ángók ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Ɛfóŋó Mandɛm ághàti bɛka bǒnkwɔ́.”

*2:15 Ɛchi mbɔ bɛ nkwɔ́ Nikolaus bátɔ̀ŋ nyaka nkúbhɛ́ mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Bálam átɔ́ŋɔ́.