Ɛkáti
Píta
ɛnɛ mbɨ
1
Mɛ Píta, mǔnto Yesu Kristo kɛ nchí sɨ́ŋ ɛkáti ɛnɛ. Nchí sɨ́ŋ ntá yɛka bo Mandɛm, be bho bǎchi mankɔ nɛ bǎtáká mbaŋ nɛ mbaŋ, mbɔk atú Pɔ́ntɔs, báchák atú Galéshia, abhɛnɛfu atú Kapadóshiya, báchák atú Esia, nɛ abhɛnɛfu atú Bitínia. Mandɛm Ɛtayɛsɛ ayap be tɛsáy bɛkoŋo nkaysi anɛ yi ánáŋ ábhɔ́ŋɔ́ nyaka ɛ̌ti yɛka. Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ákú mǎmbák nyáŋá bɛ mǎmbák bo abhɛn bághòk Yesu Kristo nɛ bɛ ansɔt manoŋ mi ánkʉ mǎmbák pɛ́pɛ́p.
Mandɛm ántɔ́ŋ be bɛyǎ bɛrɨ̌ndu, anchyɛ be kpák tontó tonto.
Nɛpɛ́m nɛkɔ nɛ nɛka nɛ Yesu
Sɛ́nchíɛ bakak ntá Mandɛm Mmu achi Chi ntá Acha ywɛsɛ Yesu Kristo! Ɛ̌ti bɛyǎ ntínso ɛni, achyɛ́ bhɛsɛ nɛpɛ́m nɛkɔ ndu ákʉ́ Yesu Kristo áfú ndʉ́ nɛwú apɛtnsɛm ndʉ́ nɛpɛ́m. Ɛyɔ ɛ́kʉ sɛ́bhaka ntɨ nɛ́nɛ bɛ chɔŋ sɛmbɔŋ nɛpɛ́m nɛ yi. Sɛ́chi nɛ amík ambɨ sɛ́nòŋ áfɔ́k anɛ Mandɛm ábhʉ́rɛ́ amfay ntá bǒbhi. Abhʉ́rɛ́ wu ntá yɛka. Áfɔ́k wu apu may nɛ yɛ̌nyɨŋ ɛ́pú kwáy bɛchɔŋti wu nɛ ápú gú manyiɛp. Ndǔ bǎbhɔŋ nɛka nɛ Mandɛm ǎbhàbhɛri bhe. Ǎkʉ̀ nɔ bɛ ámpɛ́mɛ́ bhe ndǔ ngwɛnti mpok. Mandú mpok yi ǎkʉ̀ be mǎndɨŋɨ ndǔ yi ápɛ̀mɛ bho. Bǎkɛ́ rɔ yɛ bɛbhɔŋ maŋák ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn, yɛ̌ndu nɛ́nɛ, bǎkway bɛbhɔŋ bɛyǎ bɛsɔŋɔri nɛ mamɔ mɛnyu nɛ mɛnyu ndu mɔ́mbɨŋɨ́ mpok. Mamɔ anɛ átwɔ̀ chi bɛkʉ bo mángɔ́ mbák bábhɔŋ nɛka nɛ Mandɛm tɛtɛp. Yɛ̌ndu pú áchɔ̀ŋti, báfyɛ yi ango mánsɔŋ sayri mámfɛrɛ bakwap ndu bɛrɨŋɨ mbák chi pú tɛtɛp. Nɛka ɛnɛka nɛ Mandɛm nɛcha pú. Bǎbhɔŋ yɛ bɛghɔ ɛsɔŋɔri ndu bɛkʉ bo mandɨŋɨ mbák nɛka ɛnɛka nɛ Mandɛm nɛ́chí tɛtɛp nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu básɔ̀ŋ pú ndu bɛghɔ mbák chi pú tɛtɛp. Ɛnyu ɛyɔ kɛ ɛchi bɛ mbák mánte kpirí ndǔ nɛka ɛnɛka nɛ Mandɛm, chɔŋ ɛyɔ ɛ́ntwɔ bhe nɛ bakak, nɛ kɛnɛ́m, nɛ kɛnókó ndǔ nywɔp ɛnɛn Yesu Kristo ápɛtnsɛm. Bǎkɔŋ yi yɛ̌ndu bǎbhɨkɨ re ghɔ yi. Mǎnoko yi yɛ̌ndu bápú ghɔ́ yi nɛ́nɛ, nɛ bábhɔ̀ŋ maŋák amɛn ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ njɛnti nɛ amɛn mmu apú kwáy bɛrɛm ɛnyu mɔ achi. Akap anɛ bǎbhɔ́ŋɔ́ ɛ̌ti nɛka ɛnɛká nɛ Yesu chi nɛpɛmɛ yí ápɛ́mɛ́ bhe.
10 Barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ abhɛn bárɛ̀m nyaka ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu ɛbhɛn Mandɛm afyɛ́ bariɛp bɛtɔŋ bhe, báyàŋ nyaka, mámbɛbhɛ nɔkɔ ndu bɛ́rɨŋɨ ɛ̌ti nɛpɛ́m nɛkɔ ɛnɛn. 11 Ɛfóŋó Kristo ákʉ̀ nyaka barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ mángátí bho be Kristo abhɔŋ bɛbhɔŋ bɛyǎ ɛsɔŋɔri, nɛ ndǔ ngwɛnti, ambɔ́ŋ bɛyǎ kɛnókó. Bɔ́ mánù nyaka bɛrɨŋɨ mpok anɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́fákári, nɛ mbɔ̌ŋ mmu anɛ bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛfakari nɛ yi. 12 Mandɛm akʉ bɔ́ mandɨŋɨ bɛ bě kɛ bǎbhɔŋ nsáy ndǔ bɛtɨk ɛbhap, puyɛ̌ bɔ babhɔŋ. Nsáy yɔ afʉ̌ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo abhɛn bághàti Mbok Ndɨ́ndɨ́ bághátí bhe ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mmu Mandɛm átó. Yɛ̌ chi bɔángɛl bábhɔŋ nyaka ɛkwak bɛrɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn tɛntɛp.
Ɛpɨŋ ɛnɛ bakoŋo Mandɛm bábhɔ́ŋɔ́ bɛbhɔŋ
13 Ndu ɛchi nɔ, toŋtí ká mmʉɛt ndu bɛkʉ bɛtɨk Mandɛm, mǎmbɔŋ nɛkɛ́mɛ́mʉɛt, mámbaka ntɨ sayri ndǔ bɛrɨ̌ndu ɛbhɛn bɛ́twɔ̀ bhe ambɨ mpok Yesu Kristo ábhesi. 14 Tɛ̌ndu bǎchi bo abhɛn bǎghòk Mandɛm, bǎkɛ́ yibhiri mmʉɛt mǎnkóŋó bɛpɔ̌ bɛpɨŋ ɛbhɛn bǎbhɔ́ŋɔ́ nyaka mpok bǎbhʉɛ́t amɛm ɛjuri. 15 Tɛ̌ndu Mandɛm mmu abhɨ́ŋɨ́ bhe achi nyáŋá, be nkwɔ bǎbhɔŋ bɛbhak nyáŋá ndǔ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bǎkù, 16 nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ básɨ́ŋɨ́ amɛm Ɛkáti Mandɛm bɛ, “Bǎbhɔŋ bɛbhak nyáŋá, mbɔnyu mɛnchí nyáŋá.” 17 Nɛ tɛ̌ndu bǎbhɨ̀ŋɨ Mandɛm bɛ Ɛta mpok mǎnɨ̀kmʉɛt ntá yi mmú átàŋ yɛ̌ntɨkɨ mmu bɛkoŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákʉ̀ kɛtɔ́ŋ kɛ́rɨ́ŋámík, bɔ́ŋ ká kɛnókó nɛ yi ndǔ ɛkakánɛkɔ ɛyɛka fá amɨk mbɔ mankɔ. 18 Bǎrɨŋɨ bɛ Yesu Kristo aku bhe afɛ́rɛ́ ndǔ bɛpɔ̌ bɛpɨŋ ɛbhɛn bǎsɔ́rɛ́ nyaka ntá bachǐmbɨ bhɛka. Abhɨ́kɨ́ ku bhe chí nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chɔ̀ŋti nkáp. 19 Aku bhe chi nɛ manoŋ mi nɛ mɔ́ acha nkáp tontó. Yí achi mbɔ mɔ́nkwɔmɛ́n anɛ abhɨkɨ kʉ nchɔŋtí nɛ yɔ kɛnyɔp mmʉɛt. 20 Mandɛm ápɛ́rɛ ghoko mmɨk, anáŋ ayap nyaka yi. Kɛ ndǔ manywɔp ngwɛnti anɛ kɛ yi abhesi ɛ̌ti ɛyɛka. 21 Akʉ mǎmbɔŋ nɛka nɛ Mandɛm mmu akʉ yi ápɛ́rɛ́nsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛ akʉ yi ambɔ́ŋ bɛyǎ kɛnókó, bɛ́ nɛka ɛnɛka nɛ́mbák chi nɛ Mandɛm nɛ bɛ́ mǎmbaka ntɨ nɛ yi.
22 Nɛ́nɛ, ɛnɛ́ mǎnáŋ bafɛ́rɛ́ bɛbʉ́ antɨ ndǔ bǎkòŋo tɛtɛp Mandɛm, bɔ́ŋ ká ɛkɔŋ ɛnɛ́ tɛtɛp nɛ batɨ. Kɔŋ ka batɨ nɛ batɨ yɛka ankɛm. 23 Nɛpɛ́m nɛkɔ ɛnɛn nɛbhɨkɨ fu chi ntá bachi nɛ manɔ abhɛka bo bapɛm ayap áfʉɛrɛ fʉɛt. Mandɛm asɔt chi Ɛyɔŋ ɛyi kɛ ǎchyɛ bhe nɛpɛ́m ɛnɛn, nɛ nɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti mbɔnyunɛ nɛ́fǔ ndǔ Ɛyɔŋ ɛyi ɛnɛ́ ɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m, nɛ ɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti. 24 Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́ghàti bhɛsɛ bɛ
“Nkwǎŋwaŋ nkɛm achi mbɔ tákɔ,
bɛrɨ bhi mɛnkɛm mbɔ bɔchuchu abhɛn tákɔ.
Tákɔ ǎwɔsi,
bɔchuchu mánkuri,
25 kɛ Ɛyɔŋ Acha ɛbhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti.”
Ɛyɔŋ ɛyɔ chi Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ bághátí nyaka bhe.