5
Bǒ bakáp, sɔt ka mpok
Bě bǒ bakáp, tá ká batú mǎngók mǎncháp ɛ̌rí kɛbhɔ, mǎmbak ndǔ basɛ́mɛ́ ɛ̌ti bɛyǎ bɛsɔŋɔri ɛbhɛn bɛ́twɔ̀ ambɨ ntá yɛká. Bakáp ayɛká áchɔ́ŋtí, nɛ kɛngɔk anyiɛ bɛrɨ́tí ndɛn ɛyɛká. Mfárɛ́káŋ anyiɛ bakáp ayɛká. Mfárɛ́káŋ anɛ ányíɛ́ nɔ́ wú, mpok Mandɛm átàŋ bé, kɛ̌ yi ásɔ̀t mbɔ ntísiɛ ndu bɛ́chyɛ́ bhe ntɛ́msí. Nɛ mfárɛ́káŋ yɔ kɛ ányìɛ mmʉɛt ɛyɛká mbɔ ngó ányìɛ ɛnyɨŋ. Bo bákʉ̀ bɛtɨk ndǔ bakɨ yɛka, be kɛchyɛ bakáp ayap. Ngway yɛká akʉ bɔ́ bádì kɛbhɔ bɛ́ Mandɛm ánkwák bhɔ́, nɛ Mandɛm Acha bɛtaŋ mɛnkɛm ǎghok kɛbhɔ ɛkap. Mǎnyìɛ nɛpɛ́m fá amɨk, mǎnkʉ nɔkɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chyɛ bhe maŋák. Mǎnyiɛ, bǎchɨkɨti bǎrɔp muri múrí mbɔ ɛsɛnɛ́ mpɔŋ ɛnɛ́ bábhɔ́ŋɔ́ bɛrɔŋ bɛway. Bǒ bakáp, bǎchyɛ́ bɛsɔŋ ntá bataŋá manyé nɛ bákʉ́ bachɛ́bhɛ́bho mǎnkwɛn manyé, nɔ chi bo abhɛn bábhɨkɨ bhɔŋ bɛtaŋ mɛnu nɛ bhe mánchɛ́t bhe mbi.
Nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛnɛn mmu Mandɛm nɛ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ
Bɔ̌ma, kɛ́p yɛ ká ntɨ ndǔ mǎnòŋ mpok anɛ Yesu Acha átwɔ̀. Yɨŋɨ́ ká bakwaŋá bakɨ. Bákɛ̀pntɨ mɛ́noŋ manyiɛp nchyɛ́miɛ nɛ amɛn ákʉ̀ nɛnyíɛ́ nɛ́ngó. Nɛ bákɛ̀pntɨ mɛnoŋ mpok anɛ báfɛ̀rɛ nɛnyíɛ́ ɛbhɨ. Bě nkwɔ, bɔ́ŋ ká ɛkɛ́bhɛ́ntɨ, mǎnte kpirí mbɔnyunɛ mpok anɛ Yesu Acha ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́twɔ arɔp kɛkwɔt.
Bɔ̌ma, mmu ákɛ́ nywinti ámbɨ́ŋɨ́ nnyɛ́n ntɨ. Mmu anɛ ákʉ̀ nɔ́, ǎkwɛ́n manyé ɛwak Mandɛm átàŋ bo. Dɨŋɨ́ ká bɛ Ntaŋá-manyé achi ambǐnywɔp téé, apu nɛkɔ nɛsiɛ. 10 Bɔ̌ma, bǎkɛ́ ghɔkɔntɨk barɛmɛ́ kɛpǐntɨ Mandɛm, bo bárɛ̀m nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm afyɛ́ bɔ́ antɨ bɛ mándɛm. Báchí bɛrɨ́tí bɛrɨŋ ntá yɛsɛ́. Bɔ́ bábhɔ̀ŋ nyaka bɛyǎ ɛsɔŋɔri, yɛ̌ nɔ́, mánkɛbhɛ nɔkɔ chí ntɨ. 11 Sɛ́rɛ̀m bɛ́ ɛrɨ ntá yap ɛcha mbɔnyunɛ báté nyaka kpirí. Bǎrɨŋɨ ndǔ Job áté nyaka kpirí, nɛ ndǔ ngwɛnti, Mandɛm akʉ ɛsɔŋɔri ɛyi ɛ́máy ɛnkɛm, ɛ́rɨ́ yɛ ntá yi ɛcha. Tɛtɛp, Mandɛm abhɔŋ bɛyǎ ntínso nɛ bɛsɛ́. 12 Bɔ̌ma, ndak anɛ chí ɛrɛmɛ́ ndak. Mbák ɔrɛm ɛnyɨŋ, ɔ́kɛ́ yɨkɨ. Ɔ́kɛ́ yɨkɨ ɔ́mbɨŋɨ nnyɛ́n Mandɛm mmu áchí amfay. Kɛ́yɨkɨ ɔ́mbɨ́ŋɨ́ mmɨk, nɛ ɔ́kɛ́ yɨkɨ ndǔ nnyɛ́n yɛ̌nyɨŋ ɛ́chák. Mbák ɔká ɛnyɨŋ, dɛm bɛ, “Ɛɛ”, nɛ “Ɛ̌” ámbák chí Ɛɛ. Mbák ɔbhɨ́kɨ́ ká, dɛm bɛ, “Cháo” nɛ “Cháo” ambak chí Cháo. Mbák ɔká ɛnyɨŋ ɛ́mɔt, ɔ́nkʉ chí ɛ́chák nɔ ɔ́kwɛ̌n ɛbhé Mandɛm.
13 Mbák mmǔ ywɛka achí ndǔ ɛsɔŋɔri, ánɨ́k nɔ́kɔ́ mmʉɛt bɛ Mandɛm ánkwák yí. Mbák mmu achí sayri, ákɛ́ rɔ bɛ́chyɛ́ bakak ntá Mandɛm. 14 Mbák mmu ywɛka ǎme, ámbɨ́ŋɨ́ bǒbati Nkwɔ Kristo. Ámbɨ́ŋɨ́ bhɔ bɛ mánɨkmʉɛt ɛ̌ti yi, mángwati yi bawɛt amʉɛt ndǔ nnyɛ́n Yesu Acha. 15 Nɛ mbák bápú makati bɛ Mandɛm ǎghok nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛnap, mmǔ nɛme ǎtaŋ. Mandɛm Acha ǎkʉ mmu nɛme antaŋ, amfoŋori yɛ̌ntɨkɨ bɛbʉ́ ɛbhɛn yi ákʉ́. 16 Su nɔ́kɔ́ yɛ ká bɛbʉ́ ɛbhɛká ntá batɨ, mǎnɨk nɔkɔ mmʉɛt bɛ Mandɛm ámbú bo abhɛn mámè. Nɛnɨkɨ́mʉɛt mmu anɛ áchí chak bɛsí Mandɛm nɛ́bhɔŋ bɛyǎ bɛtaŋ. 17 Yɨŋɨ́ ká Ɛláija. Áchí nyaka ntɨ nkwǎ mbɔ bhɛsɛ́. Anɨkmʉɛt nɛ ntɨ ɛni nɛnkɛm bɛ́ manyiɛp ákɛ́ kwɛn, nɛ yɛ̌ nɛkɔŋ nɛ́bhɨ́kɨ́ chɨ amɨk ndǔ mamiɛ́ arat nɛ ɛbhɔk. 18 Apɛt anɨk mmʉɛt. Mandɛm akʉ yɛ nɛbu nɛ́nɛ́nɛ, manyiɛp asɛp gbokórókórók achwe amɨk, mmɨk apɔp, abho bɛchyɛ nɛnyíɛ́. 19 Bɔ̌ma, mbák mmu ywɛká arɔ́ mbi Mandɛm anɛ́m ɛbhɨ, achák ánjá yí ámpɛtnsɛm. 20 Dɨŋɨ́ ká bɛ yɛ̌ agha anɛ ákwáká mmu bɛbʉ́ wu bɛ ántɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhi ámpɛ́tnsɛm ntá Mandɛm, mmǔ wu afɛ́rɛ́ yí ndǔ nɛwú, nɛ Mandɛm ǎfoŋori bɛyǎ bɛbʉ́ ɛbhi.