5
Bǒbati bábhɔŋ bɛkɛm batɨ̌ bǒnkwɔ sayri
Nchí ghati yɛ bǒbati abhɛn bachi ndǔ nkwɔ ywɛka mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bábhɔ́ŋɔ́ bɛ́kʉ. Mɛ nkwɔ nchí mǔnti mbɔ bhe. Ngɔ̌ nyaka ɛnyu Kristo ághɔ̀ ɛsɔŋɔri nɛ nchí ndǔ mpǎy bo abhɛn Mandɛm ákʉ̀ chɔŋ mǎngɔ kɛnɛ́m Kristo mpok yi átwɔ̀. Babhɛrí nɔ́kɔ́ ká bǒnkwɔ abhɛn Mandɛm afyɛ́ amɔ́ yɛka mbɔ mmu anɛ ábhàbhɛri nkwɔ́ bághɔ́ŋɔmɛ́n. Kʉ́ nɔ́kɔ́ ká mbɔ bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ ntɨ bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm áyàŋ mankʉ. Ɛ́kɛ́ bhak chi mbɔ bɛ mányiɛrɛ bhe nyirɛ. Kʉ nɔ́kɔ́ ká nɔ nɛ ntɨ nɛnkɛm kɛfyɛ́ ngoŋo ndǔ bɛbhɔŋ nsáy. Bǎkɛ́ bhak mbɔ bafɔ amfáy bo abhɛn báfyɛ́ amɔ́ yɛka. Bák ká chɨ́ bɛrɨ́tɨ́ bɛrɨŋ ɛbhɛn bɔ bábhɔ́ŋɔ́ mɛ́ŋɔ́kɔ. Nɛ mpok Mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n anɛ ngo abhesi, chɔŋ anchyɛ bhe akap anɛ́ árɨ́ achá, akap anɛ apu yibhiri ɛnyu.
Bě bɛsakábho nɛ baghɔsɔ́ŋ, bɔ́ŋ ká nɛsɛptímʉɛt ntá bǒ batɨ́ bhɛka. Bɔ́ŋ ká nɛsɛptímʉɛt nɛ batɨ. Nɛsɛptǐmʉɛt nɛ́mbák ntá yɛka mbɔ nkú anɛ mmu afyɛ́ amʉɛt. Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Mandɛm apú chyɛ mbi ntá mmu anɛ áyòŋmʉɛt, kɛ ǎtɔ̀ŋ bɛrɨ̌ndu ntá bo abhɛn básɛptimʉɛt amɨk.”
Sɛptí yɛ ka mmʉɛt ntá Mandɛm mmu ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ mɛnkɛm bɛ́ mpok yi ankway, yí ankosi bhe. Dɔ̌ ká bɛsɔŋɔri ɛbhɛka mɛnkɛm ntá yi. Yí kɛ áyɨ̀ŋɨ bhe. Kɛ́m ká mmʉɛt. Bák ká pě. Satan mǔmpap ywɛka ǎghàp, amkpe nɔkɔ mbɔ nkʉ, ndu áyàŋ mmu anɛ yi akɛm anyiɛ. Bǎkɛ́ chyɛ yi mbi. Tě ka kpirí ndǔ nɛka ɛnɛka. Bǎrɨŋɨ bɛ batɨ bǒnkwɔ mbaŋ nkɛm fá amɨk, bághɔ̀ nkúbhɛ́ mɛnyu bɛsɔŋɔri ɛbhɛn bǎghɔ̀. 10 Mǎnáŋ mǎngɔ ɛsɔŋɔri, nɛ ɛ́pú bhak chɔŋ ndu ɛrɔri mpok, chɔŋ mbɔŋ Mandɛm mmu ábhɔ́ŋɔ́ bɛrɨ̌ndu mɛnkɛm ankʉ mǎnte sɛnɛ́, ɛnyɨŋ kɛchɛp bhe, ambʉrɛ bhe ndu nté anɛ mǎnáŋ bǎchi nyaka arɛ, anchyɛ bhe bɛtaŋ. Yi kɛ ábhɨ́ŋɨ́ be bɛ mǎmbɔŋ ákɔ́rɛ́ ndǔ kɛnɛ́m ɛkɛn kɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti ndǔ bǎchɛ́mɛ́ mmʉɛt nɛ Kristo. 11 Bɛtaŋ mɛnkɛm chi ɛbhi mpoknkɛm. Amen.
Ngwɛnti bakak
12 Sáilas akwak mɛ bɛsɨŋ ɛkáti ɛnɛ. Nsɔt yí mbɔ ntɨ manɔ anɛ mɛ̌kwáy bɛsɨkɨntɨ nɛ yi. Ntí anɛ nsɨ́ŋɨ́ bhe mɔ́mbɨŋɨ́ ɛkáti ɛnɛ chi ndu bɛ́fyɛ bhe ntɨ nɛ bɛghati bhe ɛnyu Mandɛm áyɛ̀t bho. Tě ká kpirí arɛ́. 13 Ɛka bǒnkwɔ abhɛn bachi fá ɛtɔk Bábilɔn, bátò be bakak. Mandɛm ayap bɔ́ nkwɔ mbɔ bhe. Mɔ́wa Mák nkwɔ ǎtò be bakak. 14 Kaká ká batɨ sayri nɛ ɛkɔŋ ɛnɛ Yesu.
Kpák ámbák nɛ be mankɛm abhɛn bǎchɛ́mɛ́ mmʉɛt nɛ Kristo.