Ɛkáti
Píta
ɛnɛ njwi bɛbay
1
Mɛ Símun Píta, mǔbɛtok, nɛ mǔnto Yesu Kristo kɛ nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ. Nchí sɨŋ ntá bo abhɛn mánoko Yesu Kristo mbɔ bhɛsɛ. Yi mmu achi Mandɛm ywɛsɛ nɛ Mpɛmɛ ywɛsɛ kɛ akʉ bɛsɛ́ mankɛm sɛ́bhɔŋ nɛka nɛ yi. Yi achi chak ndǔ mɛnyɨŋ yi ákʉ.
Mandɛm ántɔ́ŋ be bɛrɨ̌ndu andɔk nɔkɔ chi ambɨ, anchyɛ bɛ kpák anɛ ájwi amɛm batɨ yɛka ndǔ bǎrɨ̀ŋɨ yi nɛ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo.
Tɔ́ŋ ká bɛ Mandɛm ayap bhe
Yesu Kristo áchyɛ́ bhɛsɛ bɛtaŋ bɛkʉ sɛ́ndɨŋɨ Mandɛm mmu ábhɨ́ŋɨ́ bhɛsɛ bɛ sɛ́mbɔ́ŋ kɛnɛ́m nɛ yi, nɛ bɛ sɛ́nkoŋo ɛpɨŋ ɛyi ɛnɛ́ ɛrɨ ɛcha. Ndu sɛ́rɨ̀ŋɨ yi, ǎchyɛ bhɛsɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́chɛ́bhɛ́ bhɛsɛ. Nɛ ǎchyɛ bhɛsɛ bɛtaŋ ɛbhi bɛ sɛ́mbɔ́ŋ nɛpɛ́m nɛkɔ nɛ ɛpɨŋ ɛnɛ́ bo Mandɛm bábhɔ́ŋɔ́ bɛbhɔŋ. Bɛ́fʉɛ́t ndǔ kɛnɛ́m ɛki nɛ ɛrɨ́tɨ́ ɛpɨŋ ɛyi, Mandɛm ǎchyɛ bhɛsɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛrɨ bɛcha, ɛbhɛn yi afyɛ́ nyaka bariɛp bɛchyɛ bhɛsɛ. Akʉ nɔ bɛ mǎmbʉ́ɛ́ bɛpɔ̌ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo máŋwaka bɛkʉ fá amɨk, mǎndɔbhɛ bhɔŋ chi ɛpɨŋ ɛnɛ Mandɛm.
Ndu ɛchi nɔ, nu ká mɛ́máka ɛpɨŋ ɛnɛ́ ɛrɨ ɛcha ndǔ nɛka ɛnɛka nɛ Yesu, mǎnu nkwɔ bɛrɨŋɨ mɛnyɨŋ. Ndu mɛ́máka ndǔ nɛrɨŋɨ́mɛnyɨŋ bɔ́ŋ ká nkwɔ nɛkɛmɛ́mʉɛt. Nɛ mɛ́máka ndǔ nɛkɛmɛ́mʉɛt, tě ká kpirí. Nɛ mɛ́máka ndǔ nɛte kpirí, bɔ́ŋ ká ɛpɨŋ ɛnɛ́ bo Mandɛm bábhɔŋɔ bɛbhɔŋ. Nɛ mɛ́máka ndǔ ɛpɨŋ ɛnɛ́ ɛ́chyɛ̀ Mandɛm maŋák, bɔ́ŋ ká ɛkɔŋ nɛ batɨ mbɔ bǒnɛrɛ́kɛt amɔt nɛ mǎnkɔŋ bǒ mankɛm. Mbák mǎndɔ́k ambɨ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ndɔŋ nɛ ndɔŋ, nɛrɨŋɨ anɛ bǎrɨŋɨ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo apú bhak ndɛ́ndɛm, kɛ bɛrɨ bɛ́fù ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bǎkʉ̀. Kɛ yɛ̌ agha anɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛpu ndǔ nɛpɛ́m ɛni achí nnɛ́mámɨ́k. Mbák ɛ́pú nɔ́, apú ghɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi nɛkɔ nɛsiɛ, nɛ ághɔ́kɔ́ntɨk bɛ Mandɛm asó bɛbʉ́ bhɛsɛ afɛrɛ. 10 Bɔ̌ma, fyɛ́ yɛ́ ka bɛtaŋ ndu bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́tɔ̀ŋ bɛ Mandɛm abhɨ́ŋɨ́ bhe nɛ ayap bhe tɛtɛp mbɔnyunɛ mbák bákʉ̀ nɔ bǎpú kwɛn wáwák. 11 Nɛ Mandɛm ápú rɔ mɛ́nɛ́nɛ mbǐnywɔp fúú, bɛ mǎnchwe ndǔ kɛfɔ ɛkɛn Acha nɛ Mpɛmɛ ywɛsɛ Yesu Kristo. Kɛfɔ ɛkɔ kɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.
Ntí anɛ Píta asɨŋɨ ɛkáti ɛnɛ
12 Mbɔ̌ŋ yɛ nkaysi bɛtɨk bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm, mpoknkɛm, yɛ̌ndu bǎrɨŋɨ bhɔ nɛ bǎte kpirí ndǔ mɛnyɨŋ tɛtɛp ɛbhɛn bátɔ́ŋɔ́ be. 13 Nkáysí bɛ ɛchi chak bɛ ntɨ́k nɔ́kɔ́ bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn ndu mbʉɛ́t fá amɨk bɛ bǎkɛ́ bhʉrɛ kɛnɔ́, 14 tɛ̌ndu ndɨ́ŋɨ́ mbɔ ɛnyǔ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo átɔ́ŋ mɛ bɛ manywɔp aya fá amɨk ábhɨ́kɨ́ pɛrɛ yá. 15 Nɛ mbɔ̌ŋ bɛghɔ bɛ mpok nnáŋ ndɔ́ mmɨk, mǎntɨk nɔ́kɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mpoknkɛm.
Ɛnyu mmu ákwày bɛrɨŋɨ bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi tɛtɛp
16 Mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́ghàti nyaka bhe ɛ̌ti nɛtwɔ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo nɛ bɛtaŋ ɛbhi bɛ́pú bakay. Bɛsɛ́ babhɔŋ sɛ́ghɔ́ kɛfɔ ɛki nɛ amɨ́k. 17 Mpok Mandɛm mmu achi Ɛta átɔ́ŋɔ́ kɛnɛ́m ɛki nɛ bɛtaŋ ɛbhi, sɛbhak arɛ nɛ Yesu. Sɛ́ghók ndu Mandɛm mmu acha mankɛm árɛ̀m bɛ, “Nɛ́ chi Mɔ́wa. Nkɔŋ yi tontó. Ǎchyɛ̀ mɛ bɛyǎ kɛnókó.” 18 Bɛsɛ́ babhɔŋ sɛ́ghók ɛyɔŋ ɛnɛ́ ɛ́fǔ amfay mbɔnyunɛ sɛ́chí nyaka nɛ yi amfǎy njiɛ Mandɛm.
19 Ɛ̌ti yɔ, sɛ́rɨŋɨ mbɔŋ nɛ́nɛ ɛcha ɛnyu ɛsɨ́ bɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bárɛ́mɛ́ nyaka bɛ́chí tɛtɛp. Fíɛ́ yɛ́ ka ntí ndǔ bɛyɔŋ ɛbhap, mbɔnyunɛ bɛ́chí mbɔ ɛrɔ́ŋɔ́ ɛnɛ ɛ́ghɔ̀ amɛm ɛjuri. Dɔ́k ká ambɨ bɛghok bɛyɔŋ ɛbhɔ kpatɛ mpok anɛ nywɔp nɛ́yì. Ndǔ nywɔp ɛnɔ, nɛmbe * Nɛmbe ɛnɛn beti chi Kristo. ɛnɛn beti nɛ́ghɔ̀ amɛm batɨ yɛka. 20 Ɛnyɨŋɨ́ mbɨ ɛnɛ́ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛrɨŋɨ chi bɛ, mɛnyɨŋ ɛbhɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ barɛmɛ nyaka, ɛbhɛn bɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm, yɛ̌ mmu apú kway bɛsɔt kɛboŋ ɛki ánɛ́nɛ́ bhɔ ntá bho, 21 mbɔnyunɛ yɛ̌ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ amɔt abhɨkɨ rɛm nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛfu ndu nkaysi nkwǎŋwaŋ. Mbɔk bo bákaysi bɛ ɛnɛ́ ɛbhɔŋɔ bɛbhak chi bɛ́ “Mɛnyɨŋ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bárɛ́mɛ́ bɛ́bhɨ́kɨ́ fu chi ndǔ nkaysi nkwǎŋwaŋ”. Ɛfóŋó Mandɛm kɛ áchwé nyaka bho antɨ, akʉ bɔ́ mándɛm mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛfu ntá Mandɛm.

*1:19 Nɛmbe ɛnɛn beti chi Kristo.

1:21 Mbɔk bo bákaysi bɛ ɛnɛ́ ɛbhɔŋɔ bɛbhak chi bɛ́ “Mɛnyɨŋ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bárɛ́mɛ́ bɛ́bhɨ́kɨ́ fu chi ndǔ nkaysi nkwǎŋwaŋ”.