2
Sɔt ka mpok nɛ batɔŋɔ́ nse
Barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ nsé báchi nyaka nɛntɨ bǒ Mandɛm. Nkúbhɛ́ ɛnyu yɔ kɛ ɛchi ɛchɔŋ bɛ batɔŋɔ́ nsé bábhɔŋ bɛbhesi nɛntɨ ɛnɛka mántɔŋ nɔkɔ be baraká nsé ɛ̌ti Mandɛm nɛ bapu ɛnɛ́ ɛyɔ ɛ́twɔ̀ bhɔ chi nɛ mɛ́nɛ́mɛ́. Bátɔ̀ŋ nɛ mánìsi bɛ bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛtayap mmu ákú bhɔ́ áfɛ́rɛ́ ndǔ kɛsɛm. Nɛ ndu bákʉ̀ nɔ, ngwɛnti yap ǎbɛ́p ancha. Chɔŋ bɛyǎ bho mánkoŋo bɛpɔ̌ barak ɛpúsí yap nɛ ɛyɔ ɛnkʉ bo bachak mándɛm bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛ̌ti mbi anɛ tɛtɛp. Nɛ chɔŋ batɔŋɔ́ nse bhɔ mánsɔt bɛyɔŋɔ́ nse ndu bɛrwɔ bhe bɛ mányiɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛka nɛ ngwáy yap. Mandɛm ánáŋ átàŋ bɔ tɛ mpok anɛ afʉɛrɛ ansɛm nɛ ɛrɔp chi bɛ mámbɔ́ŋ ntɛmsi yap.
Mandɛm abhɨ́kɨ́ rɔ nyaka bɔángɛl mándɔ́k ndɛ́ndɛm mpok bákʉ́ bɛbʉ́, kɛ amɛsɛ bhɔ amɛm nɛpi, ndǔ nɛbhʉɛt anɛ ágiri pyɔ́ɔ́, afe bɔ arɛ́ nɛ ngɛm bɛ mámbák arɛ tɛ mpok manyé ankway. Abhɨ́kɨ́ rɔ nkwɔ bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ mpok nɛ yi, ndu mpok Nóa. Ató ɛghorǐ manyiɛp ɛ́wáy bǒbhɔ mankɛm. Apɛmɛ chí ndiɛrɛ Nóa mmu ághàti bho bɛ mámbák chak bɛsí Mandɛm. Nɛ apɛmɛ bo bachak bati tándrámɔt. Bǎrɨŋɨ nkwɔ bɛ Mandɛm anáŋá nyaka bo Sódom nɛ Gomóra mpok yi átó ngo arɛ. Ásɔ́ŋ bhɔ krokotok, bɛ ɛyɔ ɛ́mbák mbɔ ɛrɨŋ ntá bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ mpok nɛ yi. Mpok yɔ, apɛ́mɛ́ Lɔt mmu achí chak, yi mmu bɛpɔ̌ barak ɛpúsí anɛ bǒ bɛbʉ́ bhɔ bákʉ̀, áchyɛ nyaka yi ɛsɔŋɔri antɨ. Ǎchɔkɔ nyaka nɛ bɛbɛ́ptí bǒbhɔ, angɔ nɔkɔ bɛbɛ́ptí barak anɛ bɔ bákʉ̀ yɛ̌ntɨkɨ nywɔp nɛ angok nɔkɔ bɛpɔ̌ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bárɛ̀m. Bɛbɛpti mɛnyɨŋ ɛbhɔ bɛ́chɔ̀ŋti nyaka ntɨ ɛni amɛm tontó mbɔnyunɛ yímbɔŋ achi nyaka mmu chak. Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́tɔ̀ŋ bhɛsɛ bɛ Mandɛm Acha arɨ́ŋɨ́ ndu áfɛrɛ bo abhɛn bákʉ̀ mɛnyɨŋ mbɔ ɛnyǔ bo Mandɛm bábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ, nɛ ndu átɛ̀msi bo abhɛn bápù chak, bɛ ntɛmsi yap ambak nɛ bhɔ tɛ ndǔ nywɔp ɛnɛn manyé. 10 Arɨ́ŋɨ́ nkwɔ báráká ntianywɔp anɛ mmʉɛt ɛyap ɛ́ŋwaka bɛ mánkʉ nɛ bo abhɛn bábyak bɛfóŋó ɛbhɛn bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ.
11 Yɛ̌ndu bɔángɛl bacha bhɔ ndǔ bɛtaŋ bápú rɛm bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ. Bápú sɔkɔti bhɔ́ nɛ bápú rɛm ɛbʉbʉ ɛ̌ti yap bɛsí Ɛta Mandɛm. 12 Kɛ batɔŋɔ́ nse bhɔ bárɛ̀m mɛnyɨŋ mbɔ ɛnyǔ mmʉɛt ɛyap ɛ́tɔ̀ŋ, mbɔ nyǎbhɨ ɛnɛ́ bábhe chi bɛ mankɛm mangway. Bǎbhɔŋ bɛ́way bhɔ mbɔ nyǎbhɨ. 13 Bǎbhɔŋ bɛ́chyɛ bhɔ ɛsɔŋɔri mbɔnyunɛ bɔ báchyɛ̀ bo bachak ɛsɔŋɔri. Bo abhɛn báyàŋ mɛnyiɛ nɛpɛ́m, Maŋák amap chi bɛkʉ nɔ yɛ̌ chi nɛ ngósí chuuu. Bɛpɨŋ ɛbhap bɛ́twɔ̀ nɛ ntíánwɔ́p ntá yɛka. Báchɔ̀kɔ nɛ bhe manyíɛ́ nɛnyíɛ́ kɛ bákʉ̀ chi bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chyɛ bɔ maŋák. 14 Nɛ bákʉ̀ barak ɛ́pusi nɛ amɨk, nɛ ɛkwak bɛkʉ bɛbʉ́ ɛpu may bɔ antɨ. Bárwɔ̀ bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ noko Yesu. Batɨ yap achi chi batɨ bǒ ngwáy. Ntɛ́msí Mandɛm anáŋ achi nɛ bhɔ. 15 Bárɔ mbi anɛ achi chak, mánɛ́m ɛbhɨ. Bákʉ̀ chi mbɔ Bálam, * Bálam abhɔ̌ŋ nyaka bɛyǎ ɛkwak bɛbhɔŋ akap anɛ mfɔ Bálak áyàŋ bɛchyɛ yi, kpát aka bɛkʉ bɛbʉ́ ntá bo Israɛl. Nɔmba 11.22-24, 22.16. Mmɔ Boas ákɔ́ŋ nyaka bɛ́kʉ bɛbʉ́ bɛ ámbɔ́ŋ nsáy-nkáp, 16 kɛ báji yi ɛ̌ti bɛbʉ́ ɛbhi. Ɛkʉ mpɔŋɔ batu anɛ apu rɛm kɛpɨ arɛm kɛpɨ ntá yi nɛ ɛyɔŋɔ́ nkwǎŋwaŋ, akʉ yi andɔ ɛbhokori ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ̀ nyaka.
17 Batɔŋɔ́ nse bhɔ́ báchi chi babhok manyiɛp anɛ manyiɛp ápú nyáy arɛ. Báchí mbɔ nɛbháŋ ɛnɛn mbʉ́ɛ́p ápɔ̀kɔ nɛ manyiɛp kɛfú arɛ ánkwɛ́n. Mandɛm aghókó ɛbhak ɛnɛ ɛ́giri pyɔɔ abhʉrɛ ntá yap. 18 Bápànyu, mándɛmɛ nɔkɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi chi ɛchɨŋti. Mánù nkwɔ bɛrwɔ bo abhɛn báyàŋ bɛfap mmʉɛt nɛ nkwɔ bho abhɛn bɛkwɛ́nɛ́ bɛchi nɛ bhɔ. Mánù mɛ́ŋɔ́kɔ́ti bhɔ bɛ́ mánkʉ nɔ́kɔ́ bɛpɔ̌ barak ɛ́pusi anɛ mmʉɛt ɛyap ɛ́ŋwaka bɛ bɔ mánkʉ mbɔ ɛnyǔ bɔ́ babhɔŋ bákʉ̀. 19 Báfyɛ̀ bho bariɛp bɛkʉ mánkáysí bɛ chɔŋ bɔ́ mámbɔŋ ngǎngaŋ bɛkoŋo nɛtɔŋ ɛnɛsɛ, ɛnɛ́ bɔ́ babhɔŋ bachi basɛ́mɛ́ bɛbʉ́. Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛbhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ amfay mmu, mmu wu ǎbhák chi nsɛm ntá ɛnyɨŋ ɛyɔ. 20 Mbák bo mándɨ́ŋɨ́ Yesu Kristo mmu áchí Acha nɛ Mpɛmɛ ywɛsɛ, nɛ mámbʉɛ mɛnyɨŋɨ́ mmɨk ɛbhɛn bɛ́gwɔ̀t bho gwɔt, kɛ mámpɛt mándɔ mɛnyɨŋ ɛbhɔ mɛngwɔt bhɔ nɛ bɛtaŋ ndǔ nɛpɛ́m ɛnap, nte anɛ bɔ bábhák arɛ́ ǎbɛp ancha anɛ bɔ́ bachi nyaka arɛ mpok bábhɨ́kɨ́ re rɨŋɨ Yesu Kristo. 21 Ɛrɨ nyaka mbɔŋ bɛ bákɛ́ rɨŋɨ ɛnyǔ mmu abhak chak ɛ́cha bɔ bɛrɨŋɨ, kɛ mámpɛt mánjibhiri mmʉɛt, mándɔ bɛbhé Mandɛm áchyɛ́, kɛpɛrɛ koŋo bhɔ. 22 Ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fakari nɛ mɛnyǔ bo bhɔ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ bakay anɛ́ árɛ̀m bɛ, “Mmú ǎgwɔ ɛnyɨŋ ampɛtnsɛm anyiɛ yɔ”, nɛ bɛ, “Báso akók ampɛtsnɛm anyɔ́p mmʉɛt ndǔ batɔp”, achi tɛtɛp.

*2:15 Bálam abhɔ̌ŋ nyaka bɛyǎ ɛkwak bɛbhɔŋ akap anɛ mfɔ Bálak áyàŋ bɛchyɛ yi, kpát aka bɛkʉ bɛbʉ́ ntá bo Israɛl. Nɔmba 11.22-24, 22.16.