2
Ɛnyǔ bo bábhɔ́ŋɔ́ bɛ́kʉ amɛm ɛkɛt Mandɛm
Ɛnyɨŋɨ́ mbɨ ɛnɛ́ nchí ghati yɛ wɔ chí bɛ bǎkɛ́ rɔ mɛnɨkmʉɛt ɛ̌ti bo mankɛm. Ɛ́rɨ mǎnɨkmʉɛt ɛ̌ti bo abhɛn mɛnyɨŋ bɛ́chɛ́bhɛ́ bhɔ nɛ ɛ̌ti bo báchák. Ɛ́rɨ mɛnɨkmʉɛt bɛ́chyɛ bakak ntá Mandɛm ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákʉ́ ntá bho mankɛm. Nɨk nɔ́kɔ́ ká mmʉɛt ɛ̌ti bafɔ nɛ bǒ mankɛm abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ amfay bo bachak. Kʉ ka nɔ́, bɛ sɛ́mbák sayri nɛ batɨ, kɛbhɔ́ŋ ɛsɔŋɔri. Sɛ́nkoŋo nɛpɛ́m bo abhɛn bághòk Mandɛm nɛ nɛpɛ́m bo abhɛn mánòko mmʉɛt. Ɛrɨ mɛ́nɨkmʉɛt ɛnyu ɛyɔ mbɔnyunɛ ɛ́chyɛ̀ Mandɛm mmú ápɛ́mɛ́ bhɛsɛ maŋák. Yi ǎyaŋ bɛpɛmɛ bo mankɛm nɛ ǎyaŋ yɛ̌ntɨkɨ mmu ándɨ́ŋɨ́ nɛtɔ́ŋ ɛnɛn tɛtɛp ɛ̌ti Yesu Kristo. Yí aywǐnti kɛ áchí Mandɛm ntá bo mankɛm nɛ mmǔ amɔt kɛ ásɔ̀t bo ntá yi. Mmu wu chí Yesu Kristo mmu ákʉ́ mmʉɛt bɛ ambak nkwǎŋwaŋ. Achyɛ nyaka mmʉɛt bɛ́ anku bo mankɛm ámfɛ́rɛ́ ndǔ kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́. Akʉ nɔ ndǔ mpok Mandɛm áyábhɛ́ bɛ́tɔŋ kpoŋoroŋ bɛ́ ǎyaŋ bɛ́pɛ́mɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu. Ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu ákʉ́ kɛ Mandɛm áyábhɛ́ mɛ bɛ mbak mǔnto, bɛ́ ngátí nɔ́kɔ́ bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu Kristo nɛ bɛ ntɔŋ nɔkɔ bǒ bɛtɔk mɛnkɛm bɛ́ mánókó mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi tɛtɛp. Nchí rɛm chi tɛtɛp, mpú sénse.
Nchi yaŋ yɛ̌ bɛ yɛ̌ntɨkɨ nɛbhʉɛt anɛ bǒnkwɔ báchɛ́mɛ́, babhakanɛm abhɛn báchyɛ́ nɛpɛ́m ɛnap ntá Mandɛm mánsá amɔ anɛ achi pɛ́pɛ́p amfay mánɨk nɔkɔ mmʉɛt kɛbhɔŋ bɛběntɨ nɛ bɛ́táŋá nɛ batɨ. Nchi yaŋ nkwɔ́ bɛ baghɔrɛ́ mánsɔ́bhɛ́rí nɔ́kɔ́ mmʉɛt nɛ kɛnókó, mándɨŋɨ ndu báyàp ndɛn nɛ mámfyɛ yɔ sayri ɛnyu ɛnɛ ɛ́kwáy. Bákɛ́ ghoko batí ámbák yɛ̌ntɨkɨ ɛnyu nɛ mɛnyɨŋ ŋwaŋwaŋ arɛ́ kpaŋtí kpáŋtí nɛ bákɛ́ fyɛ ndɛn bɛyǎ nkáp. 10 Bɛrɨ̌ ngɔrɛ́ anɛ áchyɛ Mandɛm kɛnókó tɛtɛp bɛ́fú chí ndǔ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ abhɛn yi ákʉ̀. 11 Ngɔrɛ́ abhɔŋ bɛ́chɔ́kɔ kpák ámbɔ́ŋ nɛsɛptǐmʉɛt, antá batu ndu bɛghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn bátɔ̀ŋ amɛm ɛkɛt Mandɛm. 12 Mbɨ́kɨ́ ka bɛ ngɔrɛ́ ántɔ́ŋ Ɛyɔŋ Mandɛm, nɛ mbɨ́kɨ́ ka bɛ́ ngɔrɛ́ ámbɔŋ bɛtaŋ amfay babhakanɛm. Abhɔŋ bɛ́chɔ́kɔ chí kpák. 13 Sɛ́rɨŋɨ bɛ́ Mandɛm ayámbɨ aghókó Adam kɛ ǎghoko Ifa, 14 nɛ Satan abhɨ́kɨ́ rwɔ nyaka Adam. Ifa kɛ ákóŋó nsé Satan akwɛ́n ndǔ bɛbʉ́. 15 Yɛ̌ nɔ, chɔŋ Mandɛm ampɛmɛ baghɔrɛ́ bɛfʉɛt ndǔ nɛbhé anɛ bɔ́ bábhè bɔ, nɛ mbák bapu tɔŋ mmʉɛt, nɛ mbák bábhɨ́kɨ́ rɔ bɛsɨkɨ ntɨ nɛ Kristo, nɛ mbák bárɔ̀ŋ ambɨ bɛkɔŋ bɛtɨ̌ bakwaŋwaŋ, nɛ mbák báchi nyáŋá ndǔ nɛpɛ́m ɛnap, kɛbhɔŋ bɛkwɛnɛ.