Ɛkáti Pɔ̌l ɛnɛ́ mbɨ ntá
Timɔti
1
Ɛkáti Pɔ̌l ɛnɛ́ mbɨ ntá Timɔti
Mɛ Pɔ̌l kɛ nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ. Nchí nkʉbɛtɨk Mandɛm nɛ mǔnto Yesu Kristo. Mandɛm mmú ápɛmɛ bhɛsɛ nɛ Yesu Kristo mmu sɛ́bháká ntɨ nɛ yi ndu nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́twɔ̀ ambɨ kɛ bátó mɛ.
Tímɔti, nchí sɨ́ŋ ntá yɛ, wɔ mmu ɔ́chí mbɔ mɔ́wa tɛtɛp ndu ɔ́bhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ Yesu mbɔ mɛ.
Mandɛm Ɛtayɛsɛ nɛ Yesu Kristo Acha ywɛsɛ mántɔŋ wɔ bɛrɨ̌ndu nɛ ntínso, mánchyɛ wɔ kpák.
Sɔt ka mpok nɛ batɔŋ abhɛn bápú tɛtɛp
Tímɔti, dɔp Ɛ́fɛsɔs nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu ngati nyaka wɔ ɔ́nkʉ. Mɛ̌rɔ̀ŋ atú Masidónia. Dɔp arɛ́ ghati bo abhɛn bátɔ̀ŋ baraká nse bɛ mándɔ́ bɛ́tɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɔ. Mɛ̌rɔ̀ŋ atú Masidónia Ghatí bhɔ́ bákɛ́pɛrɛ chɔŋti mpok yap ndǔ bɛrɔ́rí mbok ɛ̌ti bachǐmbɨ bhap. Bɛrɔ́rí mbok ɛbhɔ bɛ́pú kwak bo mánkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm áyaŋ bɔ́ mánkʉ. Mmu ǎkway bɛ́koŋo nkaysi Mandɛm chí mbák abhɔŋ nɛka nɛ yi. Ntí anɛ ngátí wɔ ɔ́ndɛm bǒbhɔ mándɔ́ bɛ́tɔŋ baraká nsé chí bɛ bo Mandɛm mámbɔŋ ɛkɔŋ nɛ batɨ. Nɛ chi ɛnyǔ ɛkɔŋ ɛnɛ ɛ́fù ndǔ ntɨ ɛnɛ́n nɛchí amɛm pɛ́pɛ́p, ntɨ ɛnɛn nɛpú ka mmu ánkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́twɔ̀ yi nɛ áyɔ́mɛ, ɛkɔŋ ɛnɛ́ ɛ́tɔ̀ŋ nɛtɔ́ŋ ɛnɛn tɛtɛp. Mbɔk bho bárɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bágúrɛ ɛbhɨ ndu kɛ́mbwɔ́bhɛ́ ntí ti. Báyàŋ bɛ́bhak batɔŋ ɛbhé ɛnɛ Mandɛm áchyɛ́ nyaka Moses, kɛ bábhɨkɨ bhɔŋ nɛjwǐmɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fù bɔ anyu, yɛ̌ndu bátɔ̀ŋ nɛ ntɨ nɛnkɛm mánkaysi nɔkɔ bɛ́ bárɨŋɨ.
Bɛsɛ́ mankɛm sɛ́rɨŋɨ bɛ bɛbhé Mandɛm áchyɛ́ nyaka ntá Moses bɛ́rɨ mbák bo bábhʉ̀rɛ bhɔ́ mbɔ ɛnyǔ ɛ́yàŋ. Sɛ́rɨŋɨ nkwɔ bɛ bábhɨ́kɨ́ fyɛ́ bɛbhé ɛbhɛn ntá bo abhɛn báchi chak bɛsí Mandɛm, nɔ chi bo abhɛn bábhʉ̀ɛrɛ bɛbhé. Báfyɛ bɛbhé chi ntá bo abhɛn bápu bhʉɛrɛ bɛbhé, nɛ abhɛn bátáŋntí, nɛ ntá bo abhɛn bábhɨkɨ bhɔŋ mpok nɛ Mandɛm, nɛ bo abhɛn bákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm ápú yáŋ sɛ́nkʉ. Bɛbhé bɛ́chí ntá bo abhɛn bákáysi bɛ ntí apu anɛ mánɨkmʉɛt ntá Mandɛm nɛ abhɛn bábyàk Mandɛm. Bɛbhé ɛbhɛn bɛ́chi nkwɔ ntá bo abhɛn báway bachi nɛ manɔ bhap nɛ bo bachak. 10 Báchyɛ bɛbhé ɛ̌ti bo abhɛn bákòŋo baghɔrɛ́ nɛ babhakanɛm nɛfí. Bachyɛ bɛbhé ɛ̌ti babhakanɛm abhɛn bábhʉrɛ nɛ batɨ̌ babhakanɛm nɛ baghɔrɛ́ nkwɔ abhɛn bákʉ̀ nɔ. Bachyɛ bɛbhé ɛ̌ti bo abhɛn bághɛ̀p batɨ̌ bakwǎŋwaŋ ndu bɛti bhɔ mbɔ basɛm. Báfyɛ bɛbhé ɛ̌ti basěnse. Bachyɛ bɛbhé ɛ̌ti bo abhɛn bátè ntísiɛ ákwárɛ́, nɛ Mandɛm achyɛ bɛbhé ɛ̌ti yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákʉ̀ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́pú ndɔ́ŋ ámɔt nɛ nɛtɔ́ŋ ɛnɛ́n tɛtɛp. 11 Nɛtɔ́ŋ ɛnɛn tɛtɛp nɛ́kɔ̀ ndɔ́ŋ amɔt nɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ Mandɛm afyɛ́ mɛ amɔ́ bɛ ngati bho. Yí kɛ̌ bo báchyɛ̀ bakak nɛ áfɔ́k ankɛm áfù chi ntá yi.
Pɔ̌l ǎchyɛ̀ Yesu Kristo bakak
12 Nchí kaka Yesu Kristo Acha ywɛsɛ tontó. Yi kɛ áchyɛ́ mɛ bɛtaŋ bɛkʉ bɛtɨk ɛbhɛn. Nchí chyɛ yí bakak mbɔnyunɛ aghɔ bɛ́ nkway bɛ́bhak mǔbɛtok yi, ayap yɛ mɛ bɛ́ nkʉ bɛtɨk ɛbhi. 13 Akʉ nɔ nɛ mɛ yɛ̌ndu nchí rɛm nyaka ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti yi nchyɛ́ nɔkɔ yi ɛsɔŋɔri, nsɔkɔti nɔkɔ yi. Kɛ mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ nyaka ɛnyɨŋ ɛnɛ́ mɛ̌kʉ̀ nɛ mbɨ́kɨ́ re noko nyaka yi. Ɛ́kʉ́ aghɔ mɛ ntínso. 14 Mandɛm Acha akʉ bɛrɨ̌ndu ɛbhi bɛ́jwi nɛ mɛ tontó mbɔ nnyɛ́n ɛnɛ́n nɛ́jwí, nɛ́gbóko, nɛtaka ɛbhɨ. Akʉ mɛ mbɔ́ŋ nɛka nɛ Yesu, achyɛ́ mɛ ɛkɔŋ nkwɔ́. Ɛnyu ɛyɔ kɛ ɛ́chí nɛ bo abhɛn bábhárɛ́ mmʉɛt nɛ Yesu Kristo. 15 Ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́chi tɛtɛp nɛ chí ɛnyɨŋ ɛnɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu ákwày mɛ́noko nɛ ntɨ ɛni nɛnkɛm. Ɛnyɨŋ ɛ́rɛ chi bɛ Mandɛm ákʉ bo mándɨŋɨ bɛ Yesu Kristo atwɔ nyaka fá amɨk ndu bɛ́pɛ́mɛ bǒ bɛbʉ́. Nɛ mɛ nchí mmu anɛ ɛbhá bɛbʉ́ bɛ́yá bɛ́chá ɛbhɛn yɛ̌ntɨkɨ mmu achak. * Mbɔnyunɛ ǎbyàk nyaka Yesu Kristo kpát are chyɛ nɛnyok ntá bakoŋo bhi. Pɔ̌l ǎrɛm yɛ bɛ Yesu atɔ̌ŋ yi chi bɛyǎ bɛrɨ̌ndu, aghɔ́ yi ntínso, ndu abhɨkɨ tɛmsi yi. Achyɛ yi chi nɛpɛ́m nɛkɔ. 16 Nchí mmǔ bɛbʉ́, yɛ̌ nɔ, Mandɛm aghɔ mɛ ntínso ndu áyaŋ bɛtɔŋ ɛnyǔ Yesu Kristo ábhɔ́ŋɔ́ bɛyǎ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ nɛ mɛ, mɛ mmu nkʉ́ nyaka bɛbʉ́ ncha yɛ̌ntɨkɨ mmu achak. Yesu akʉ nɔ́, bɛ ɛyɔ ɛ́mbák ɛrɨŋ ntá bho ndu bɛ́kwák bɔ mánkway mɛnoko yi, mámbɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. 17 Bakak nɛ kɛnókó ámbák nɛ Mandɛm anɛ bɛtaŋ ɛbhi bɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ ngwɛ́nti. Achi Mfɔ anɛ ápú gú nɛ bápú ghɔ́ yi nɛ amɨ́k nɛ ndiɛrɛ yí kɛ achí Mandɛm. *Amen.
18 Mɔ́wa Tímɔti, mɛ̌ghati wɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɔ́bhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ. Bɛ́kɔ̀ ndɔ́ŋ ámɔt nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm afyɛ́ nyaka bo antɨ nɛ bárɛm ɛ̌ti yɛ. Mɛnyɨŋ ɛbhɛn-nɛ mɛ̌ghàti wɔ bɛ́bhɔŋ bɛ́bhák ntá yɛ mbɔ mɛnyɨŋɨ́ nɛnu ndu bɛkʉ ɔ́nu sayri nɛ bo abhɛn bátɔ̀ŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́pú tɛtɛp. 19 Ndu ɔ́nù, kɛ́m nɛka ɛnɛn ɔ́bhɔ́ŋɔ́ nɛ Yesu sayri. Mbɔk bho bábyàk ɛnyǔ ntɨ ɛnɛn nɛpu twɔ mmu nɛ áyɔ́mɛ, nɛ ɛyɔ ɛ́kʉ nɛka ɛnɛn bábhɔŋɔ nɛ Yesu nɛ́rɔp mbɔ áchwi anɛ́ árákátí anyɛ́n ndǔ batay. Kɛ́m yɛ̌ ntɨ ɛnɛ bɛ ɔ́kɛ́ kʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́twɔ̀ nɛ áyɔ́mɛ. 20 Himɛ́neɔs nɛ Aleksánda báchí nkwɔ́ mbɔ bo abhɛn bábyàk ɛnyǔ ntɨ ɛnɛn nɛpu twɔ nɛ áyɔ́mɛ. Ndɔ́ bhɔ́ bati apay amɔ Satan bɛ mándɔ́ bɛrɛm ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti Mandɛm.

*1:15 Mbɔnyunɛ ǎbyàk nyaka Yesu Kristo kpát are chyɛ nɛnyok ntá bakoŋo bhi. Pɔ̌l ǎrɛm yɛ bɛ Yesu atɔ̌ŋ yi chi bɛyǎ bɛrɨ̌ndu, aghɔ́ yi ntínso, ndu abhɨkɨ tɛmsi yi. Achyɛ yi chi nɛpɛ́m nɛkɔ.