3
Nɨk nɔ́kɔ́ ká mmʉɛt ɛ̌ti yɛsɛ
Bɔ̌ma, ɛnyɨŋ ɛ́chák chi bɛ mǎnɨk nɔkɔ mmʉɛt ɛ̌ti yɛsɛ bɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu Acha antaka ayak nɛ bɛ́ bo abhɛn bághòk yɔ mánsyɛpti yɔ nɛ kɛnókó, mbɔ ɛnyu ɛ́fákárí nyaka nɛ bhe. Nɨk ka mmʉɛt bɛ Mandɛm ámfɛ́rɛ́ bhɛsɛ amɔ bɛbɛ́ptí bho. Puyɛ̌ bo mankɛm abhɛn bághòk Mbok Ndɨ́ndɨ́ kɛ mánóko. Kɛ Yesu Acha apú nɔ́k bɛbhʉrɛ bariɛp ami. Chɔŋ ankʉ batɨ antaŋ be amɛm, ankuti bhe bɛ mbʉ́mbʉ ákɛ́ kʉ be yɛ̌nyɨŋ. Yesu Acha akʉ sɛ́sɨ́kɨ́ ntɨ nɛ bhe bɛ bǎkʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́ghátí bhe mǎnkʉ nɛ bɛ chɔŋ mǎndɔk ambɨ bɛkʉ bhɔ. Sɛ́nɨ̀kmʉɛt bɛ Yesu Acha antɔ́ŋ be ɛnyǔ Mandɛm akɔŋ bhe nɛ ɛnyu bɛkɛpntɨ mbɔ Kristo.
Bǒnkwɔ bǎkɛ́ bhak babhɔt
Bɔ̌ma, sɛ́ghàti bhe ndǔ nnyɛ́n Yesu Kristo Acha bɛ bǎkɛ́ chɛm mmʉɛt nɛ yɛntɨkɨ ntɨ mǔnkwɔ anɛ ábhɔ̀t abhɔt kɛbháká koŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́tɔ́ŋ be. Bě babhɔŋ bǎrɨŋɨ bɛ bǎbhɔŋ bɛkoŋo bayarɛ́kak ayɛsɛ. Sɛ́pú bhɔt nyaka abhɔ́t mpok sɛchi nɛ bhe. Sɛ́bhɨ́kɨ́ nyiɛ nyaka nɛnyíɛ́ mmu ywɛka kɛchyɛ nkáp. Kɛ sɛ́kʉ̀ nyaka bɛtɨk bɛti nɛ ngósí, sɛ́mkpɔt nɔkɔ nsɔ́ŋti bɛ́ sɛ́kɛ́ chyɛ bhe ɛsɔŋɔri. Sɛ́pú kʉ nyaka nɔ chi bɛ sɛbhɨkɨ bhɔŋ bɛtaŋ bɛ́gháti bhe bɛ mǎnchyɛ bhɛsɛ nɛkwak. Sɛ́yàŋ nyaka chí bɛ sɛ́ntɔ́ŋ be ɛpɨŋ ɛnɛ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛ́kóŋo. 10 Yɛ̌ chi mpok sɛchi nɛ bhe sɛ́ghàti nyaka be bɛ mbák mmu apú kʉ bɛtɨk bǎkɛ́ chyɛ yi nɛnyíɛ́. 11 Sɛ́rɛ̀m nɔ mbɔnyunɛ sɛ́ghok bɛ mbɔk ywɛka bǎbhɔ̀t abhɔt nɛ bɛ bɛtɨk ɛbhap chi bɛ́fyɛ nnyu ndǔ barak bo bachak. 12 Ndǔ nnyɛ́n Yesu Kristo Acha sɛ́ghàti mɛnyǔ bo bhɔ sɛ́njɛp nɔkɔ bhɔ batú bɛ mánkʉ ɛbhap bɛtɨk. Mándɔ́ bɛ́chyɛ ɛsɔŋɔri mánkʉ bɛtɨk ndu bɛbhɔŋ ɛnap nɛnyíɛ́. 13 Bɔ̌ma, kɛ mbák chi bhe, bǎkɛ́ pɔp bɛ́kʉ bɛrɨ. 14 Mbák mmu abhɨ́kɨ́ ka bɛ́kóŋo ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛ́sɨ́ŋɨ́ amɛm ɛkáti ɛnɛ, fyɛ́ ká yi amɨ́k amʉɛt nɛ bǎkɛ́ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ yí. Kʉ́ ká yí ɛnyu yɔ bɛ ntíánwɔ́p ánkɛ́m yi. 15 Kɛ bǎkɛ́ sɔt ɛnyu mmu wu mbɔ mǔmpap. Kɛ ya ká yí batú nɛ ɛkɔŋ mbɔ ntɨ mǔnkwɔ.
Ngwɛnti bakak
16 Mbɔŋ Yesu Acha mmu áchyɛ̀ kpák ánchyɛ be kpák ndǔ yɛ̌ntɨkɨ mbi mpoknkɛm. Yesu Acha ámbák nɛ bhe mankɛm.
17 Mɛ Pɔ̌l kɛ nchí sɨŋ nɛ awɔ́ wa ndu bɛkaka bhe. Ɛnyunɛ kɛ nchí sɨŋ ndǔ ngwɛnti bɛkáti bha mɛnkɛm bɛkʉ bo mándɨ́ŋɨ́ ɛkáti ɛnɛ́ ɛ́fú ntá ya. 18 Bɛrɨ̌ndu Yesu Kristo Acha mɛ́mbák nɛ bhe mankɛm.