2
Chɔŋ mbʉ́mbʉ antwɔ́ kɛ Yesu Acha ampɛtnsɛm
Bɔ̌ma, bɛ́yɨ́ŋɨ nɛtwɔ́ Yesu Kristo Acha nɛ nɛnyokoti anɛ bǎbhɔ́ŋɔ́ mɛ́nyókóti bhɛsɛ bɛ sɛ́ntɛ́mɛ́rí yi, sɛ́ghàti bhe bɛ, bǎkɛ́ rɔ batí ywɛka ángwákárí bɛtaka amɛm. Yɛ̌ mmu andɛm chi bɛ yi achi ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ, yɛ̌ chi bɛ achi ngati Ɛyɔŋ Mandɛm, nɛ yɛ̌ chi bɛ ɛkáti ɛ́fú ntá yɛsɛ bɛ nywɔp Yesu Acha átwɔ̀ nɛ́gháká, bǎkɛ fyɛ́ ntí. Bǎkɛ́ rɔ yɛ̌ mmu andwɔ bhe ndu yɛ̌ mbi, mbɔnyunɛ nywɔp ɛnɔ nɛ́pɛrɛ́ twɔ, bɛyǎ bo báte nɛsaŋ nɛ Mandɛm Acha mámbyaka nɔkɔ bɛbhé bhi kɛ mbʉ́mbʉ ambesi. Ngwɛnti yi chi mɛ́nɛ́mɛ́. Chɔŋ yí andɛm bɛ Mandɛm apú yɛ̌nyɨŋ nɛ bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bo báchíɛ kɛnókó mbɔ Mandɛm ɛpú yɛ̌nyɨŋ. Yí ǎrɛm mbúrɛ́ bɛ achá Mandɛm nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɔ mɛnkɛm, andɔk kpát anchɔkɔ amɛm ɛkɛrákap Mandɛm andɛm bɛ yímbɔŋ achi Mandɛm.
Bǎkɛ́ ghɔ́kɔ́ntɨk bɛ ngátí nyaka bhé mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n mpok nchí nɛ bhe? Nɛ bǎrɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́kɛ̀m yi ansɛm. Abhɔŋ bɛ́bhési chi mbák mpok yi akway. Ɛnyu bɛtaŋ ɛbhɛn mbʉ́mbʉ abhɔŋɔ mɛ́naŋ bɛ́kʉ̀ bɛtɨk fá amɨk bhɛsɛ́ bhɛsɛ́. Kɛ mmu anɛ áchɛt bo mbi bɛ bǎkɛ́ bhʉrɛ bɛbhé Mandɛm ǎrɔŋ chɔŋ ambɨ bɛkʉ nɔ kpatɛ mpok anɛ Mandɛm áfɛrɛ yi ambi. Mpok yɔ kɛ mbyaká bɛbhé Mandɛm wu abhesi, kɛ Yesu Acha ánáŋ ántwɔ́, ǎfɛp chi ɛ̌yu, ɛyi ɛ́may. Mbɔ̌ŋ nɛtwɔ Yesu ǎnaŋa bɛtaŋ ɛbhi. Mbyaká bɛbhé Mandɛm wu ǎtwɔ bɛkʉ bɛtɨk Satan. Nɛ chɔŋ ansɔt bɛtaŋ ɛbhi ankʉ baraká maknkay anɛ bapu mɛnyu nɛ mɛnyu ndu bɛ́rwɔ bho. 10 Chɔŋ ansɔt yɛ̌ntɨkɨ ɛbɛ́pti ɛnyɨŋ bɛrwɔ bo abhɛn bachi ndǔ mbi nɛwú. Chɔŋ ankʉ nɔ ndu bábhɨkɨ ka bɛkɔŋ tɛtɛp anɛ áyɨ́ŋɨ́ Yesu Kristo bɛ Mandɛm ampɛmɛ bhɔ. 11 Ɛ̌ti yɔ, Mandɛm ǎto ɛtati ɛ́njwi bɔ antɨ ɛnyu ɛnɛ́ bárɔbhɛ noko chi baraká nsé. 12 Ɛyɔ ɛnkʉ yi anchyɛ ntɛ́msí ntá bo mankɛm abhɛn bábhɨkɨ noko tɛtɛp anɛ ayɨ́ŋɨ́ Yesu, kɛ bakɔŋ bɛkʉ chí bɛbʉ́.
Bǎbhɔŋ bɛ́té kpirí ndǔ mbi Mandɛm
13 Bɔ̌ma, be bo Yesu Acha ákɔ́ŋɔ́, sɛbhɔŋ bɛkaka Mandɛm ɛ̌ti yɛka yɛ̌ntɨkɨ mpok mbɔnyunɛ ayap be bɛ́ ámpɛ́mɛ́ bhe tɛ mpok anɛ yi ábhɨ́kɨ́ re ghoko mmɨk. Ayap bɛpɛmɛ bhe bɛfʉɛt ndǔ bɛtaŋá Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ Mmu ákʉ̀ mǎmbák nyáŋá nɛ ɛ̌ti mǎnókó tɛtɛp anɛ ayɨ́ŋɨ́ Yesu Kristo. 14 Mandɛm afʉɛt ndǔ Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ sɛ́ghátí bhe abhɨ́ŋɨ́ be. Akʉ nɔ bɛ́ mǎmbɔ́ŋ ákɔ́rɛ́ ndu kɛnɛ́m Yesu Kristo Acha. 15 Bɔ̌ma, tě yɛka kpirí, mǎndɔk ambɨ mɛnoko mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́tɔ́ŋ be mpok sɛchi nɛ bhe nɛ ɛbhɛn sɛ́sɨ́ŋɨ́ amɛm bɛkáti ɛbhɛn sɛ́tó ntá yɛka.
16 Mbɔŋ Yesu Kristo Acha nɛ Mandɛm Ɛtayɛsɛ mmu akɔŋ bhɛsɛ mántɔ́ŋ bɛsɛ bɛrɨ̌ndu, mánchyɛ bɛsɛ nɛpɔptǐntɨ́ mpoknkɛm nɛ nɛbhakántɨ ndǔ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛbhɔŋɔ bɛfakari. 17 Sɛ́nɨ̀kmʉɛt bɛ Mandɛm Ɛtayɛsɛ nɛ Yesu Kristo mánchyɛ bhe nɛpɔptǐntɨ́ nɛ bɛtaŋ bɛkʉ nɛ bɛrɛm chi bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ.