Ɛkáti Pɔ̌l ɛnɛ ɛjwi bɛpay ntá
Nkwɔ Tɛsalónika
1
Ɛkáti Pɔ̌l ɛ́nɛ́ ɛjwi bɛpay ntá Nkwɔ Tɛsalónika
Mɛ Pɔ̌l kɛ nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ́ ntá yɛka bǒnkwɔ Yesu abhɛn Tɛsalónika. Nchí sɨŋ ntá yɛká bo Mandɛm mmu achi Ɛtayɛsɛ, be bho bǎbhárɛ́ mmʉɛt nɛ Yesu Kristo Acha. Nchí fá nɛ bɔ̌mayɛsɛ Sáilas nɛ Tímɔti.
Mandɛm Ɛtayɛsɛ nɛ Yesu Kristo Acha mántɔŋ be bɛrɨ̌ndu, mánchyɛ bhe kpák.
Chɔŋ mántaŋ bo nywɔp Yesu átwɔ́
Bɔ̌ma, sɛ́bhɔŋ bɛ́chyɛ́ bakak ntá Mandɛm mpoknkɛm ɛ̌ti yɛka. Ɛ́kway bɛ sɛ́nkʉ́ nɔ mbɔnyunɛ bǎbhɔ̀ŋ nɛka nɛ Yesu Kristo mǎndɔk nɔkɔ chí ambɨ, nɛ ɛkɔŋ ɛnɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka ábhɔ́ŋɔ́ nɛ batɨ ɛ́rɔ̀ŋ chí ambɨ. Bɛsɛ́ babhɔŋ sɛ́pànyu ntá bǒnkwɔ Mandɛm báchák ɛ̌ti yɛka, ndǔ bǎté kpirí ndǔ nɛka ɛnɛka nɛ Yesu, yɛ̌ndu bo báchyɛ̀ bhe nɛnyok nɛ bɛyǎ ɛsɔŋɔri.
Ndu ɛchi nɔ, mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm bɛ́tɔ̀ŋ ɛnyǔ Mandɛm átàŋ chɔŋ bo ɛnyu ɛnɛ́ ɛchi chak. Chɔŋ ɛyɔ ɛnkʉ mǎnkwáy bɛbhak bo abhɛn Mandɛm ábhàk Mfɔ wap. Tɛ̌ndu ɛ̌ti Kɛfɔ ɛki kɛ bǎbhɔ̀ŋ ɛsɔŋɔri. Mandɛm ǎkʉ chí ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchí chak. Nɛ chɔŋ yi ankɛmɛ kɛ́mbé ntá bo abhɛn báchyɛ̀ bhe ɛsɔŋɔri. Chɔŋ anchyɛ bhe nɛywɛ̌mʉɛt ndǔ bɛsɔŋɔri ɛbhɛka, anchyɛ bhɛsɛ nkwɔ nɛywɛ̌mʉɛt. Chɔŋ Mandɛm ankʉ nɔ́ mpok Yesu Acha ábhèsi nɛ bɛtaŋtí bɔángɛl bhi amɛm ngó anɛ ákàp bhɔ nɛ ádù gum gum gum. Chɔŋ yí antɛmsi bǒ abhɛn bábhɨ́kɨ́ yaŋ bɛrɨŋɨ Mandɛm nɛ abhɛn bápú ka bɛkoŋo Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu Kristo Acha ywɛsɛ. Chɔŋ amfɛrɛ bhɔ́ bɛsí bhi nɛ ndǔ bɛdíɛ́rɛ́ bhi nɛ bɛtaŋ ɛbhi, anchyɛ bhɔ ntɛmsi anɛ abhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. 10 Mpok Yesu Acha átwɔ̀, bo Mandɛm mankɛm báchyɛ̀ yi kɛnókó nɛ bǒ abhɛn mánókó mámbak maknkay bɛ bághɔ́ yi. Bě nkwɔ bǎbhak chɔŋ nɛ bhɔ mbɔnyunɛ mǎnókó mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́ghátí bhe. 11 Ɛ̌ti ɛyɔ kɛ sɛ́nɨ̀k Mandɛm mmʉɛt mpoknkɛm ɛ̌ti yɛka bɛ yi ánkʉ mǎmbak bo abhɛn bákwáy bɛ́bhak bǒbhi. Sɛ́nɨ̀kmʉɛt bɛ́ yi anchyɛ bhe bɛtaŋ mǎnáŋá bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎyaŋ bɛkʉ nɛ bɛtɨk ɛbhɛn bákʉ̀ ɛ̌ti nɛka ɛnɛka nɛ Yesu Kristo. 12 Sɛ́nɨ̀kmʉɛt nɔ bɛ bo mánchyɛ́ nyɛ́n Yesu Acha kɛnókó ɛ̌ti yɛka nɛ bɛ mǎmbɔ́ŋ kɛnókó nɛ yi bɛ́kóŋo bɛrɨ̌ndu abhɛn Mandɛm ywɛsɛ nɛ Yesu Kristo Acha bátɔ̀ŋ be.