5
Bák ká pě ndu mɛnoŋ Yesu Acha
Bɔ̌ma, ntí apú bɛsɨŋ be ɛ̌ti mbɔ̌ŋ mpok anɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́fákari. Bǎbhɔŋ bɛ́rɨŋɨ bɛ nywɔp Yesu Acha átwɔ̀ nɛ́bhak chɔŋ mbɔ ngɛ́p anɛ átwɔ̀ nɛ bɛti. Mpok anɛ bo bárɛ̀m bɛ, “Mbǎŋ achi kpák, yɛ ɛsɔŋɔri ɛ́pu.” Mpok ɛyɔ kɛ̌ ɛrɛ̌m ɛsɔŋɔri ɛ́kwɛn bɔ amʉɛt tɛ́mchok mbɔ bɛbe ngɔrɛ́ anɛ ánòŋsi. Nɛ mbi bɛ́bʉ́ɛ kɛbhák.
Bɔ̌ma, kɛ mbák chí bhe, bǎpú amɛm ɛjuri, bɛ́ nywɔp ɛnɔ nɛ́mfɔ́kɔ́rí bhe mbɔ ngɛ́p. Bǎchí bo abhɛn bǎkɔ̀ nɛ ngósí, mpok mbaŋ ághɔ̀. Sɛ́pú bo ɛjuri, sɛ́pú bo bɛti. Sɛ́kɛ́ bhʉrɛ yɛ kɛnɔ́ mbɔ mbɔk bho. Sɛ́mbák chí pě, sɛ́nkɛm nɔkɔ mmʉɛt. Bo abhɛn bábhʉ̀rɛ kɛnɔ́, bábhʉ̀rɛ chi nɛ bɛ́ti, nɛ bo bákwɛ̀n mmɛ́m chí nɛ bɛti. Kɛ tɛ̌ndu sɛ́chí chí bǒ ngósí, sɛ́nkɛ́m mmʉɛt. Sɛ́ndɔ́k ambɨ mɛ́nóko Yesu nɛ bɛ́bhɔŋ ɛkɔŋ nɛ bo, bɛ ɛyɔ ɛmbák mbɔ kɛndɛ́n anɛ ntɛmɛ́ nɛnu ákɛ́mɛ́ bɛchyɛt mmʉɛt. Sɛ́mbáká ntɨ bɛ chɔŋ Yesu ampɛmɛ bhɛsɛ, nɛ bɛ ɛyɔ ɛ́mbák ntá yɛsɛ́ mbɔ ntá ntɛmɛ́ nɛnu anɛ ákuti ntí ywi. Bǎrɨ́ŋɨ́ bɛ Mandɛm abhɨ́kɨ́ yap bhɛsɛ chi bɛ sɛ́mbák bo abhɛn yi átàŋ anchyɛ ntɛmsi. Ayap bhɛsɛ chi bɛ ánkʉ Yesu Kristo Acha ámpɛmɛ bhɛsɛ. 10 Yesu ágú ɛ̌ti yɛsɛ́ bɛ yi ánáŋ ántwɔ́, yɛ̌ sɛbhʉɛt chí pě, yɛ̌ sɛ́gǔ gu, sɛ́nkwáy bɛ́bhak nɛ yi. 11 Ndu ɛ́chí nɔ, fyɛ́ nɔ́kɔ́ yɛ́ka batɨ ntɨ mǎnkwak nɔkɔ batɨ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ bǎkʉ̀ nɔ.
Bɛyɔŋɔ́ ngwɛnti
12 Bɔ̌ma, sɛ́ghàti bhe bɛ mǎnchyɛ́ nɔkɔ bǒ abhɛn bákʉ̀ bɛtɨk Acha ndǔ nkwɔ ywɛka kɛnókó bɛ mánchyɛ nɔkɔ bhe maniɛ bɛ bǎkɛ́ kʉ bɛbʉ́. 13 Bǎbhɔŋ bɛchyɛ bhɔ bɛyǎ kɛnókó, mǎnkɔŋ bɔ́ ɛ̌ti bɛtɨk ɛbhɛ́n bɔ bákʉ̀. Nɛ mǎmbák sayri nɛ batɨ. 14 Bɔ̌ma, sɛmtí nɔ́kɔ́ bábhɔ́t, mǎmfyɛ nɔkɔ abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ bɛcháy ntɨ. Kwak nɔ́kɔ́ ká abhɛn mmʉɛt ápú bhɔ. Bɔ́ŋ ká ɛkɛ́bhɛ́ntɨ nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu. 15 Ghɔ́ ká bɛ yɛ̌ mmu ákɛ́ kɛmɛ bɛbʉ́ amfǎy bɛbʉ́. Nu nɔ́kɔ́ ká bɛkʉ chi bɛrɨ̌ndu ntá batɨ bǒnkwɔ nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu achak. 16 Bák ká maŋák mpoknkɛm, 17 mǎnɨk nɔkɔ mmʉɛt mpoknkɛm. 18 Nɛ yɛ̌ ɛ́mbak bɛ yi, chyɛ́ nɔ́kɔ́ ká Mandɛm bakak, tɛ̌ndu mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm chi ɛbhɛn yi áyàŋ mǎnkʉ́ ndǔ bǎchí bo Yesu Kristo. 19 Bǎkɛ́ nɛmɛ ngó Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ. 20 Bǎkɛ́ byák ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ákʉ́ ntɨ mǔnkwɔ ándɛm. 21 Bǎbhɔŋ bɛchak yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ sayri, mǎnkɛm ɛ́nɛ ɛ́rɨ́. 22 Bǎkɛ́ bhɔŋ ɛnyɨŋ bɛkʉ nɛ barak abʉ́abʉ.
23 Mbɔ̌ŋ Mandɛm mmu áchɨ̀ɛ kpák ánkʉ́ mǎmbák nyáŋá ndǔ yɛ̌ntɨkɨ mbi. Yímbɔŋ ámbʉ́rɛ́ nkaysi, nɛ ɛfóŋó, nɛ mmʉɛt yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka ɛnyu ɛnɛ́ ápú bhɔŋ bɛkwɛ́nɛ́ kpátɛ mpok Yesu Kristo Acha átwɔ. 24 Mandɛm mmu ábhɨ́ŋɨ́ be bɛ mǎmbák bǒbhi, ǎbhʉ̀rɛ bariɛp ami, nɛ chɔŋ ankʉ nɔ. 25 Bɔ̌ma, fyɛ́ ká bhɛsɛ ndǔ nɛnɨkɨ́mʉɛt. 26 Kaká ká batɨ nɛ ɛkɔŋ Mandɛm. 27 Nchí ghati bhe ndǔ nnyɛ́n Yesu Acha bɛ mǎmpáy ɛkáti ɛnɛ ntá bǒnkwɔ mankɛm. 28 Bɛrɨ̌ndu Yesu Kristo Acha mɛ́mbák nɛ bhe.