4
Nɛpɛ́m ɛnɛn Mandɛm akɔŋɔ
Bɔ̌ma, ndu bɛrɔŋ ambɨ, sɛ́ghati bhe ɛnyǔ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛbhʉrɛ nɛpɛ́m ɛnɛka nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ bǎkʉ̀ nɔ bɛ Mandɛm ámbɔ́ŋ maŋák nɛ bhe. Sɛ́nɨ̀k yɛ be mmʉɛt sɛ́mkpɛmɛ nɔkɔ ndu nnyɛ́n Yesu Acha bɛ mǎndɔk ambɨ bɛkʉ nɔ. Bě babhɔŋ bǎrɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́ghátí nyaka bhe ndǔ nnyɛ́n Yesu Acha bɛ bǎbhɔŋ bɛ́kʉ. Ɛnyɨŋ Mandɛm áyàŋ chi bɛ mǎmbák nyáŋá, bɛ bǎkɛ́ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ barak ɛ́pusi. Yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka ankɛ́m mmʉɛt ɛyi, * “Bɛkɛm mmʉɛt:” Ɛ́kway nkwɔ bɛbhak bɛ, “Ándɨ́ŋɨ́ ndu áchɔkɔ nɛ ngɔrɛ́ ywi”. ɛnyu ɛnɛ nɛpɛ́m ɛni nɛ́bhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm, nɛ bo mámbɔŋ kɛnókó nɛ yi. Bǎkɛ́ ŋwaka ndǔ barak ɛ́pusi, kɛkɛ́m mmʉɛt mbɔ bo abhɛn babhɨ́kɨ́ rɨŋɨ Mandɛm. Yɛ̌ mmú ákɛ́ kʉ ntɨ bɛbʉ́ ndǔ ndaká kɛbhʉrɛ anɛ́, nɛ yɛ̌ mmu ákɛ́ nyiɛ ntɨ ɛ́bhɔ́ŋ! Dɨŋɨ́ ká bɛ Yesu Acha ǎkɛmɛ kɛ́mbé ntá bo abhɛn bákʉ̀ mɛnyǔ bɛbʉ́ ɛbhɔ mɛnkɛm nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ sɛ́náŋ sɛ́gháti bhe bɛ mǎnsɔt mpok. Mandɛm abhɨ́kɨ́ bhɨŋɨ bhɛsɛ chí bɛ sɛmbak bǒ ɛpúsí, abhɨ́ŋɨ́ bhɛsɛ bɛ sɛ́mbak nyáŋá bɛsí bhi. Yɛ̌ agha anɛ ábyàk yɛ ndak anɛ apú byak chi nkwǎ, ǎbyàk chí Mandɛm mmu áchyɛ̀ bhe Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ yi.
Nti apú bɛsɨŋ be bɛ mǎmbɔ́ŋ ɛkɔŋ nɛ batɨ̌ bakoŋo Yesu. Mandɛm yímbɔŋ anáŋ átɔ́ŋ be ɛnyu bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛkɔŋ batɨ. 10 Nɛ tɛtɛp, bǎkɔŋ batɨ̌ bǒnkwɔ atú Masidónia ankɛm. Kɛ bɔmá, sɛ́ghàti bhe bɛ́ ɛkɔŋ ɛnɛ́ bǎbhɔ́ŋɔ́ nɛ batɨ ɛ́ndɔ́k nɔ́kɔ́ chi ambɨ. 11 Yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka ánkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ bɛ nɛpɛ́m ɛni nɛ́kɛ́ chyɛ bho ɛsɔŋɔri. Mmu ákɛ́ chwe ndǔ ndaká ntɨ. Nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka abhɔŋ bɛkʉ bɛtɨk nɛ amɔ́ yi nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ sɛ́ghátí nyaka bhe. 12 Mǎmbák ɛnyu ɛyɔ bɛ́ bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ noko mánchyɛ́ bhe kɛnókó nɛ bɛ́ bǎkɛ́ kɔ bɛsɨ́kɨ́.
Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛfakari nɛ báwú kɛ Yesu Acha antwɔ́
13 Bɔ̌ma, nɛ́nɛ, sɛ́yàŋ bɛkʉ bɛ bǎkɛ́ rɔp amɛm ɛjuri bɛ́yɨ́ŋɨ bo abhɛn bágú bɛ bǎkɛ́ di bhɔ mbɔ bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ bhakantɨ bɛ chɔŋ bawú mámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. 14 Tɛ̌ndu sɛ́nókó bɛ́ Yesu ágú nyaka, apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, sɛ́noko nkwɔ bɛ chɔŋ Mandɛm ankʉ bakoŋo Yesu abhɛn bágú mámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m mpok Yesu átwɔ. 15 Bɛ́kóŋo ɛnyɨŋ ɛnɛ mbɔŋ Yesu Acha árɛ́mɛ́, sɛ́ghàti bhe bɛ mpok Yesu Acha átwɔ́, bɛsɛ́ bho sɛchi nɛpɛ́m sɛ́pú yambɨ bɛ́tɛ́mɛri yi kɛ abhɛn bágú mántɛmɛri yi. 16 Dɨŋɨ́ ká bɛ chɔŋ mbɔŋ Yesu Acha amfú amfay antwɔ́ anchyɛ ɛyɔŋ nɛ bɛtaŋ. Mfɔ bɔángɛl Mandɛm andɛm nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ, nɛ mmbá Mandɛm ankwɛ́n. Ɛ́mfakari yɛ bɛ́ bakoŋó Kristo abhɛn bágú mánjambɨ mámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, 17 kɛ bɛsɛ́ bho sɛchi nɛpɛ́m nɛ sɛ́bhʉɛ́t ansɛm, sɛ́nko ndǔ nɛbháŋ tɛ́mté nɛ bhɔ, sɛ́ntɛmɛri Yesu Acha ndǔ yi ásɛ̀p. Nɛ bɛbho mpok ɛyɔ, sɛ́mbak nɛ yi mpoknkɛm. 18 Chiɛ́ nɔ́kɔ́ yɛka batɨ nɛpɔptǐntɨ́ nɛ bɛyɔŋ ɛbhɛn.

*4:4 “Bɛkɛm mmʉɛt:” Ɛ́kway nkwɔ bɛbhak bɛ, “Ándɨ́ŋɨ́ ndu áchɔkɔ nɛ ngɔrɛ́ ywi”.