3
Sɛ́chɔ́kɔ́ kpát, sɛ́kɛ pɛrɛ kwáy bɛkɛpntɨ, sɛ́ka bɛrɔp ansɛm ndu ɛtɔk Atɛns, sɛ́tó mɔ́mayɛsɛ Tímɔti ntá yɛká. Yí achí ntɨ nkʉbɛtɨk Mandɛm ndu bɛ́gháti bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Kristo. Sɛ́tó yi bɛ ámfyɛ bhe ntɨ, ankʉ mǎnté kpirí ndǔ nɛka ɛnɛka, bɛ yɛ̌ mmu ywɛka amɔt ákɛ́ kwɛn ansɛm ɛ̌ti bɛsɔŋɔri ɛbhɛn. Bě babhɔŋ bǎrɨŋɨ bɛ, bɛkoŋo nkaysi Mandɛm, bɛsɔŋɔri ɛbhɛn bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́tɛ́mɛ́ri bhɛsɛ. Mpok sɛ́chí nyaka nɛ bhe, sɛ́ghàti nyaka be ambɨ ambɨ bɛ chɔŋ sɛ́mbɔŋ bɛsɔŋɔri, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ ɛ́fákárí, nɛ bǎrɨŋɨ ɛnyu ɛyɔ. Ɛ̌ti yɔ, mpok mbɨ́kɨ́ pɛrɛ kway bɛ́kɛpntɨ, ntó Tímɔti bɛ ántwɔ́, ángɔ́ mbák babhʉɛ́t bɛ́sɨ́kɨ ntɨ nɛ Kristo. Mbɔ̌ŋ nyaka bɛcháy bɛ ngufú Satan mmu ámɔ̀ bo ndu bɛkʉ bɔ bákɛ́pɛrɛ noko Yesu, abhɔŋ mbi nɛ bhe nɛ bɛtɨk ɛbhɛsɛ mɛnkɛm bɛrɔŋ ndɛ́ndɛm.
Kɛ Tímɔti anáŋ áfǔ awu apɛtnsɛm fá, nɛ ɛrɨ́tí ntó bɛ bǎtaŋ ndǔ nɛsɨkɨ́ntɨ ɛnɛka nɛ Kristo nɛ ndǔ ɛkɔŋ ɛnɛ bǎbhɔ́ŋɔ́ nɛ batɨ. Nɛ aghátí bhɛsɛ bɛ bǎkàysi bhɛsɛ nɛ maŋák mpoknkɛm nɛ bǎbhɔŋ ɛkwak bɛghɔ bhɛsɛ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ sɛ́bhɔ́ŋɔ́ ɛkwak bɛghɔ bhe. Bɔ̌ma, ɛkʉ yɛ bɛ yɛ̌ndu báchyɛ̀ bhɛsɛ́ nɛnyok nɛ bɛyǎ ɛsɔŋɔri, batɨ apɔp bhɛsɛ amɛm mbɔnyunɛ bǎte kpirí ndu nɛsɨkɨ́ntɨ ɛnɛka nɛ Kristo. Tɛ̌ndu bǎte kpirí ndu mbi Yesu Acha, sɛ́chí sayri. Ntɨkɨ ɛnyu bakak sɛ́kway bɛchyɛ Mandɛm ɛ̌ti maŋák mankɛm amɛn sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛsí bhi ɛ̌ti yɛka? 10 Sɛ́nɨ̀kmʉɛt nɛ batɨ yɛsɛ ankɛm bɛti nɛ ngósí bɛ́ Mandɛm ánkwak sɛmpɛt sɛngɔ bhe bɛsí nɛ bɛsi, nɛ sɛ́ntɔŋ be mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎbhɨ́kɨ́re rɨŋɨ, ndu bɛkwak mǎmbɔŋ nɛka nɛ Kristo mbɔ ɛnyǔ ɛ́yaŋ.
11 Sɛ́nɨkmʉɛt bɛ Mandɛm Ɛtayɛsɛ yímbɔŋ nɛ Yesu Kristo Acha mánkʉ sɛ́ntwɔ ntá yɛka. 12 Sɛ́nɨ̀kmʉɛt bɛ Yesu Acha ánkʉ ɛkɔŋ ɛyɛka nɛ batɨ nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu achak ɛ́ngó ɛ́ndɔ́k nɔ́kɔ́ chí ambɨ, nkúbhɛ́ mbɔ ɛkɔŋ ɛnɛ sɛ́bhɔ́ŋɔ́ ntá yɛka. 13 Sɛ́nɨ̀kmʉɛt ɛnyu ɛyɔ bɛ yi ankʉ batɨ ántáŋ be amɛm nɛ bɛ́ bǎkɛ́ bhɔŋ bɛkwɛ́nɛ́, nɛ bɛ́ mǎmbák nyáŋá bɛsí Mandɛm Ɛtayɛsɛ, kɛ mpok anɛ Yesu Kristo Acha átwɔ̀ nɛ bo Mandɛm ankway.