2
Bɛtɨkɨ́ Pɔ̌l ákʉ́ ɛtɔk Tɛsalónika
Bɔ̌ma, bǎbhɔŋ bɛrɨŋɨ bɛ nɛtwɔ́ anɛ sɛ́twɔ́ awu bɛghɔ bhe ápú nyaka ndɛ́ndɛm. Yɛ̌ndu mánáŋ báchyɛ́ nyaka bhɛsɛ bɛyǎ ɛsɔŋɔri nɛ ntíánwɔ́p ɛtɔk Fílipi mbɔ ɛnyu bǎrɨŋɨ, Mandɛm ywɛsɛ afyɛ́ bhɛsɛ ntɨ bɛ sɛ́ntwɔ́ sɛ́ngátí bhe Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ áfú ntá yi yɛ̌ndu bɛyǎ bo mánù nyaka tontó bɛchyɛt bhɛsɛ mbi. Bǎkɛ́ ghɔkɔntɨk bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ sɛ́gháti bhe ɛ́chí tɛtɛp nɛ yɛ̌ bɛkwɛ́nɛ́ bɛpu arɛ́. Sɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ nkaysi bɛ́rwɔ́ yɛ̌ mmu. Ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛ́kʉ̀ chi bɛ, tɛ̌ndu Mandɛm áyɨ́ŋɨ́ ághɔ́ bɛ sɛ́kwǎy bo abhɛn yi afyɛ́ Mbok Ndɨ́ndɨ́ amɔ́, nɔ kɛ sɛ́ghàti bho yɔ. Nɛ puyɛ̌ chi bɛ bo mámbɔ́ŋ maŋák nɛ bhɛsɛ, kɛ chí bɛ́ Mandɛm mmu áyɨ̀ŋɨ bɛghɔ ɛnyǔ bati ayɛsɛ achi amɛm, ámbɔ́ŋ maŋák nɛ bhɛsɛ. Bǎrɨŋɨ nkwɔ bɛ mpok sɛ́chí nɛ bhe sɛ́bhɨ́kɨ́ sɔt sɛ́rwɔrɛ́nyu bɛkʉ mǎmbɔ́ŋ maŋák. Nɛ mbɔŋ Mandɛm achi ntísiɛ bɛ sɛ́pú ghati nyaka bhe Mbok Ndɨ́ndɨ́ chí nɛ nkaysi bɛbhɔŋ nsáy anɛ áfù ntá yɛka. Nɛ sɛ́pú kʉ nyaka yɛ̌nyɨŋ bɛ́ yɛ̌ chi be, yɛ chi bo báchak, mánkaka bhɛsɛ. Sɛ́kwáy nyaka bɛbhɛp be mɛnyɨŋ mbɔ bǒnto Kristo. Kɛ sɛ́kɔ́pti bhe mbɔ ɛnyǔ nnɔ ákɛ̀m bɔ̌bhi. Sɛ́kɔŋ be tontó, kpát ɛ́kʉ́ sɛ́ká bɛ sɛbhɔŋ bɛchyɛ be, puyɛ̌ chí ndiɛrɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ áfú ntá Mandɛm, kɛ yɛ chi mmʉɛt ɛyɛsɛ nkwɔ ndǔ bǎchí bhɛsɛ antɨ tontó. Bɔ̌ma, bǎbhɨ́kɨ́ ghɔkɔntɨk ndu sɛ́re kʉ bɛtɨk, sɛ́mkpɔt nɔkɔ nsɔ́ŋti bɛti nɛ ngósí mpok sɛ́chí awu nɛ bhe. Sɛ́kʉ̀ nyaka bɛtɨk ɛnyu yɔ bɛ sɛ́mbɔ́ŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chɛ́bhɛ́ bhɛsɛ. Sɛ́bhɨ́kɨ́ yaŋ nyaka bɛbhak ntu ntá yɛka mpok sɛ́ghàti bhe Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ áfú ntá Mandɛm. 10 Bǎchi batísiɛ bhɛsɛ. Mandɛm nkwɔ achi ntísiɛ bɛ nɛpɛ́m ɛnɛsɛ́ nɛntɨ ɛnɛka bakoŋo Yesu nɛchí nyáká nyáŋá nɛ chak nɛ nɛ́kɛ bhɔŋ bɛkwɛ́nɛ́ bɛsí Mandɛm. 11 Bǎrɨŋɨ ɛnyu sɛ́kɛ̀m nyaka yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka mbɔ ɛnyǔ chi bhɔ ákɛ̀m bɔ̌bhi. 12 Sɛ́fyɛ̀ nyaka bhe ntɨ nɛ sɛ́kpɛ̀mɛ nyaka bhe bɛ nɛpɛ́m ɛnɛka nɛ́nchyɛ Mandɛm maŋák. Yí kɛ ábhɨ́ŋɨ́ bhe bɛ mǎmbak bo abhɛn yi achi Mfɔ wap nɛ bɛ mǎmbák ndu kɛnɛ́m ɛki nɛ yi.
13 Nɛ nkwɔ sɛ́kàka Mandɛm mpoknkɛm mbɔnyunɛ mpok sɛ́gháti bhe Ɛyɔŋ ɛyi, bǎbhɨ́kɨ́ sɔt yɔ́ mbɔ ɛyɔŋ ɛnɛ nkwǎ. Bǎsɔ́t bɛ tɛtɛp chi Ɛyɔŋ Mandɛm ɛnɛ́ ɛ́kʉ̀ bɛtɨk amɛm batɨ yɛka, be bho mánóko. 14 Bɔ̌ma, bǎrɔp bo abhɛn mǎŋɔkɔ ɛkakánɛkɔ ɛnɛ́ bǒnkwɔ Mandɛm abhɛn atú Judɛ́ya. Bǎbhárɛ́ mmʉɛt nɛ Yesu Kristo mbɔnyunɛ bǎghɔ̌ ɛsɔŋɔri amɔ batɨ bo ɛtɔk ɛyɛka nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ bo Israɛl báchyɛ́ nyaka bhɔ ɛsɔŋɔri atú Judɛ́ya. 15 Bo Israɛl bhɔ kɛ báwáy nyaka Yesu Acha nɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm nɛ bɔ́ kɛ báboko bhɛsɛ ɛtɔk. Bákʉ̀ ntɨ nɛ́mbé Mandɛm. Bachi bǒmpap ntá yɛ̌ntɨkɨ mmu. 16 Bo Israɛl bhɔ báchɛ̀t bhɛsɛ mbi bɛ sɛkɛ ghati bo abhɛn bápú bo Israɛl Mbok Ndɨ́ndɨ́ Mandɛm ámpɛ́mɛ́ bhɔ. Bákʉ́ bɛbʉ́ kpát mánáŋá. Kɛ bákʉ́ kpát bɛběntɨ Mandɛm bɛchi nɛ bhɔ.
Pɔ̌l abhɔŋ ntɨ bɛrɔŋ Tɛsalónika
17 Bɔ̌ma, yɛ̌ndu bákʉ́ sɛ́rɔ́ nyaka bhe ndu mɔ́mbɨŋɨ́ mpok, batɨ yɛsɛ ábhʉ́ɛ́t nyaka nɛ bhe, nɛ ɛ́kʉ́ ɛkwak bɛpɛt bɛghɔ bhe bɛsí nɛ bɛsi ɛ́re yá ɛ́ndɔk nɔkɔ chi ambɨ nɛ sɛre nu bɛghɔ bhe. 18 Sɛ́yàŋ nyaka bɛ́twɔ awu ntá yɛka. Mɛmbɔŋ Pɔ̌l, mmɔ́ bɛ́twɔ awu ndɔŋ nɛ ndɔŋ, kɛ Satan achɛ́t bhɛsɛ mbi. 19 Pú sɛ́bháká ntɨ chi nɛ bhe? Pú be kɛ̌ báchyɛ̀ bhɛsɛ maŋák-á? Pú be kɛ̌ bǎkʉ̀ sɛ́ndɛp chɔŋ awɔ́ antɨ bɛsí Yesu Acha ywɛsɛ ndǔ nywɔp ɛnɛn yi apɛtnsɛm, bɛ sɛ́kʉ bɛtɨk ɛbhɛsɛ́ sayri? 20 Tɛtɛp, be kɛ bǎkʉ sɛ́dɛ̀p awɔ́ antɨ, nɛ be kɛ báchyɛ̀ bhɛsɛ bɛyǎ maŋák.