Ɛkáti Pɔ̌l ɛnɛ́ mbɨ ntá
Nkwɔ Tɛsalónika
1
Mɛ Pɔ̌l kɛ̌ nchí sɨ́ŋ ɛkáti ɛnɛ ntá yɛka nkwɔ Yesu abhɛn Tɛsalónika. Nchí sɨŋ ntá yɛka bǒ Mandɛm mmu achi Ɛtayɛsɛ nɛ be bho bǎbhárɛ́ mmʉɛt nɛ Yesu Kristo Acha. Nchí fá nɛ Sáilas nɛ Tímɔti. Mandɛm antɔ́ŋ be bɛrɨ̌ndu, anchyɛ bhe kpák.
Nɛka ɛnɛ́n bo Tɛsalónika
Sɛ́chyɛ̀ bakak ntá Mandɛm mpoknkɛm ɛ̌ti yɛka mankɛm nɛ sɛ́fyɛ̀ bhé ndǔ nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛnɛsɛ́ mpoknkɛm. Ɛ́chí ɛnyu ɛyɔ mbɔnyunɛ bɛsí Mandɛm Ɛtayɛsɛ, sɛ́pú ghɔkɔntɨk bɛtɨk ɛbhɛn bǎkʉ̀ ndǔ bǎbhɔŋɔ nɛka nɛ Yesu, nɛ ɛnyǔ bǎdɛ́nɛ́ mmʉɛt ndǔ bɛtɨk ɛbhɛka ɛ̌ti ɛkɔŋ, nɛ ɛnyǔ bǎte kpirí ndǔ nɛbhakántɨ́ ɛnɛka nɛ Yesu Kristo Acha. Bɔ̌ma, sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ́ Mandɛm akɔŋ be nɛ ayap be tɛ̌ndu Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ sɛ́ghàti bho abhɨkɨ twɔ nyaka ntá yɛka chí ndǔ ɛyɔŋɔ́nyu yɔyɔ, kɛ ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ nkwɔ. Nɛ bǎrɨŋɨ nyaka bɛ yɔ achi tɛtɛp. Mpok sɛ́chí awu nɛ bhe, bǎrɨŋɨ nyaka ɛnyǔ ɛkakánɛkɔ ɛyɛsɛ ɛchi. Sɛ́bhʉ̀rɛ nyaka mmʉɛt ɛyɛsɛ ɛnyu ɛyɔ ndu bɛkwak bhe! Nɛ bǎkóŋo ɛkakánɛkɔ ɛyɛsɛ nɛ ɛkakánɛkɔ Yesu Kristo Acha. Yɛ̌ndu bǎghɔ̀ nyaka bɛyǎ ɛsɔŋɔri, bǎsíɛ́pti Ɛyɔŋ Mandɛm nɛ maŋák amɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ áchyɛ̀. Ɛ́kʉ bǎrɔ́p ɛrɨŋ ɛnɛ́ bakoŋo Yesu mankɛm atú Masidónia nɛ Akáiya máŋɔ̀kɔ. Nɛ Ɛyɔŋ Mandɛm ɛ́tàka atú Masidónia nɛ atú Akáiya ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎkʉ́, kɛ ɛ́bhɨ́kɨ́ may nɔ. Mbok nɛka ɛnɛka nɛ Mandɛm akɔ mbankɛm, ɛnyu ɛnɛ sɛbhɨkɨ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛrɛm ndu bɛtɔŋ ɛnyǔ mǎnoko. Bɔ́ babhɔŋ bárɛ̀m ɛnyǔ básɔ́rɛ́ bhɛsɛ mpok sɛ́twɔ́ awu ntá yɛka nɛ ɛnyǔ bǎtɨknsɛm ntá bɔmandɛm nsé bǎrɔ́bhɛ chyɛ kɛnókó chi ntá Mandɛm. Yi aywǐnti kɛ achi Mandɛm anɛ tɛtɛp nɛ yi kɛ áchyɛ̀ nɛpɛ́m. 10 Bǒ bhɔ bárɨ́ŋɨ́ nkwɔ bɛ mǎnòŋ Mmɔ Mandɛm ámfú amfay antwɔ. Nɔ chi, Yesu mmu Mandɛm ákʉ́ nyaka áfú ndǔ nɛwú apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Yí wu kɛ ápɛ̀mɛ bhɛsɛ mpok Mandɛm átàŋ bo ndu ábè ntɨ nɛ bhɔ ɛ̌ti bɛbʉ́ bhap.