4
Bě abhɛn bǎbhɔ́ŋɔ́ basɛm, kɛ́m ká bhɔ ɛrɨ́rɨ́ nɛ ɛnyu ɛnɛ ɛchi chak. Bǎrɨŋɨ bɛ be nkwɔ bǎbhɔŋ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ be amfay.
Mɛnyɨŋ bɛchak ɛbhɛn bǎbhɔŋɔ bɛkʉ
Tě ka kákátí ndǔ nɛnɨkɨ́mʉɛt, mǎmbak pě, nɛ mǎnkaka nɔkɔ Mandɛm. Nɨk nɔkɔ ka mmʉɛt ɛ̌ti yɛsɛ nkwɔ bɛ Mandɛm ánɛ́nɛ́ bhɛsɛ mbi ndu bɛghati bho kpoŋoroŋ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Kristo anɛ achi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́. Chi ɛ̌ti mɛ́ghàti bho yɔ kɛ nchí ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Nɨk nɔkɔ ka mmʉɛt bɛ ngátí bho yɔ mbɔ ɛnyǔ mbɔ́ŋɔ́ bɛkʉ, ɛnyu ɛnɛ bághòk mánjwimɛm.
Ɛkaká nɛkɔ ɛyɛka ɛbhɔŋ bɛtɔŋ bɛ bǎchi barɨŋɨ́ndak bɛsí bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ Mandɛm, nɛ bǎkɛ́ chɔŋti yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ bǎbhɔŋɔ mbi bɛghati bɔ Mbok Ndɨ́ndɨ́. Ɛyɔŋɔ́nyu ɛyɛka ɛbhɔŋ bɛbhak ɛnɛ́ ɛ́chyɛ̀ bo maŋák, ɛ́mbak mbɔ ɛnɛ́ mmu anɛ afyɛ́ ngaŋ anyu bɛ mǎndɨ́ŋɨ́ ɛnyǔ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛ́kɛ́mɛ bo abhɛn bábhɛ̀p be mɛnyɨŋ.
Bakak amɛn ngwɛnti
Chɔŋ Tíkíkɔs ángati bhe yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ̌ti ya. Achí manɔ nɛ ntɨ mǔnkwɔ anɛ nkɔ́ŋ tontó. Ǎkʉ̀ bɛtɨk nɛ ntɨ nɛmɔt nɛ ǎtok Acha nɛ mɛ. Ɛ̌ti yɔ kɛ ntó yi ntá yɛka bɛ ankʉ mǎndɨŋɨ ɛnyu sɛchi, nɛ bɛ ámfyɛ́ be ntɨ. Ǎtwɔ̀ awu nɛ Ɔnɛ́simɔs, mmǔ ywɛka amɔt. Ɔnɛ́simɔs achi mmu tɛtɛp nɛ manɔ anɛ sɛ́kɔ́ŋɔ́ tontó. Chɔŋ bɔ mángati bhe yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí fá.
10 Arístakɔs mmu achi fá ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ nɛ mɛ ǎtò be bakak. Mbák Mák manɔ Banábas mmu ngátí bhe mɛnyɨŋ ɛ̌ti yi ántwɔ́ awu, sɔt ka yí nɛ amɔ́ apay. 11 Nɛ Jísɔs anɛ bábhɨŋɨ bɛ Jɔ́stɔs ǎtò bhe bakak nkwɔ. Ndiɛrɛ bo Israɛl abhɛn bati arat kɛ bachi batɨ bakʉ̌ bɛtɨk nɛ mɛ ndú bɛkʉ bo mándɨ́ŋɨ́ ɛnyu Mandɛm abhak nɛ bho mbɔ Mfɔ wap. Bɔ́ mankɛm báchyɛ̀ mɛ nɛpɔptǐntɨ́ tontó. 12 Ɛpáfras nkwɔ ǎtò be bakak. Achi mmǔ ywɛka amɔt nɛ mǔbɛtok Yesu Kristo. Ǎnɨkmʉɛt ɛ̌ti yɛka nɛ ntɨ ɛni nɛnkɛm mpoknkɛm bɛ mǎnsɛnɛ ndǔ mbi Mandɛm, nɛ bɛ mǎndɨŋɨ sayri yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm áyàŋ mǎnkʉ. 13 Nchí ntísiɛ Ɛpáfras bɛ ákʉ́ tontó ɛ̌ti yɛka nɛ bǒnkwɔ Laodísia, nɛ abhɛn Hiɛrapolis. 14 Lukas, ngaŋ anɛ sɛ́kɔ́ŋɔ́ tontó, nɛ Démas bátò be bakak. 15 Kaká ká bǒnkwɔ abhɛn ɛtɔk Laodisia, nɛ Nímfa, nɛ ɛka bǒnkwɔ abhɛn báchɛ̀m ɛkɛt ɛyi. 16 Mǎnáŋ mǎmpay ɛkáti ɛnɛ ndǔ nkwɔ ywɛka, kʉ ká mámpay yɔ ntá nkwɔ́ Laodísia nkwɔ. Pay ká nkwɔ ɛkáti ɛnɛ́ ntó ntá nkwɔ́ ɛtɔk Laodísia mpok anɛ bɔ bátó yɔ ntá yɛka. 17 Nɛ ghati ká Akípɔs bɛ, “Ghɔ bɛ ɔnáŋá bɛtɨk ɛbhɛn Yesu Acha achyɛ wɔ.” 18 Mɛ Pɔ̌l nchí sɨŋ bakak amɛn nɛ awɔ́ awa mɛmbɔŋ. Tɨk ka bɛ́ nchí ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Mandɛm antɔŋ be bɛrɨ̌ndu.