3
Nɛbhʉɛt anɛ mmu abhɔŋɔ bɛbhʉrɛ ntɨ ɛni
Tɛ̌ndu Mandɛm ákʉ́ bǎfú ndǔ nɛwú bápɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛkɔ nɛ Kristo, bʉrɛ́ ká ntɨ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi amfay, ɛbhak ɛnɛ Kristo áchɔ́kɔ́ ndǔ nɛbhʉɛt kɛnókó, ɛbhe awɔ́nɛm Mandɛm. Bʉrɛ́ ka nkaysi chi ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi amfay, puyɛ̌ ndǔ ɛbhɛn bɛchi fá amɨk. Ɛchi mbɔ bɛ bǎgu mpok anɛ Yesu ágú. Nɛ́nɛ, nɛpɛ́m nɛkɔ ɛnɛka nɛchi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ awɔ́ Kristo ndǔ nɛbhʉɛt anɛ yi achi nɛ Mandɛm. Nɛ mpok Kristo mmu achi nɛpɛ́m ɛnɛsɛ ábhèsi, chɔŋ be nkwɔ mǎmbesi nɛ yi nɛ mǎmbɔŋ ákɔ́rɛ́ ndu kɛnɛ́m ɛki.
Dɔ̌ ká ɛsɨ́ nɛpɛ́m ɛnɛka, mǎnsɔt ɛnɛn nɛkɔ
Sǒ yɛ́ ka amɔ́ mǎmfɛ́rɛ́ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́yɨ̀ŋɨ nɛpɛ́m nɛsɨ́ ɛnɛka. Nɔ chi ɛpúsí, nɛ yɛ̌ chí bɛpɔ̌ baraká kɛbhʉrɛ, nɛ mɛ́ŋwáka ndǔ baraká kɛbhʉrɛ, nɛ nkaysi bɛkʉ bɛbʉ́, nɛ yɛ̌chi bɛfyɛ amɨ́k ndǔ mɛnyɨŋ bo bachak mbɔnyunɛ bɛfyɛ amɨ́k ndǔ mɛnyɨŋ chi bɛsɔt bhɔ mbɔ bɔmandɛm mmɨk. Ɛ̌ti barak abʉ́abʉ yɔ kɛ Mandɛm ǎbè chɔŋ ntɨ, antɛmsi bho. Ndǔ mpok anɛ áfʉɛ́rɛ́ ansɛm, bǎkʉ nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɛn mpok bachi ndǔ ɛsɨ́ nɛpɛ́m ɛnɛka. Kɛ nɛ́nɛ, bǎkɛ́ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ mɛnyɨŋ mbɔ bɛběntɨ, nɛ ɛchoko-ntɨ, nɛ nkaysi bɛkʉ batɨ bɛbʉ́, nɛ bɛchɔŋti manyɛ́n batɨ, nɛ ɛyɔŋ ɛbʉ́bʉ ɛkɛ fu be anyu. Bǎkɛ́ sénse ntá batɨ tɛ̌ndu mǎnáŋ bǎrɔ ɛsɨ́ nɛpɛ́m ɛnɛka nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɔ nɛ́tò nyaka be mǎnkʉ nɔkɔ, 10 nɛ bǎrɔbhɛ koŋo chi ɛpɨŋ ɛkɔ. Bǎyíbhírí bǎrɔp bǒ bakɔ nɛ bǎyìbhiri mǎndɔkɔ nɔkɔ chi ambɨ mǎndɔbhɛ nɔkɔ mbɔ Mandɛm. Yi kɛ ághókó bhe mbɔ bǒ bakɔ bɛ mǎndɨŋɨ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ̌ti yi. 11 Ndǔ nɛpɛ́m nɛkɔ ɛnɛn, yɛ̌ mmu achi chi mmu Israɛl yɛ̌ mmu ɛtɔk ɛchak, yɛ̌ básyɛp mmu yɛ̌ bábhɨ́kɨ́ syɛp, yɛ̌ chi mmu anɛ amɨ́k ánɛ́nɛ́ yi yɛ̌ chi anɛ achi nyabhɨ, yɛ̌ chi nsɛm yɛ chi mɔ̌mɨk, mankɛm báchí ɛnyumɔt. Nnɛ́m ɛnyɨŋ chi Kristo nɛ yi achi amɛm batɨ bǒbhi mankɛm. 12 Mandɛm ayap be bɛ mǎmbak bǒbhi, bǎchi nyáŋá, nɛ akɔŋ be tontó. Ndu ɛchi nɔ, bǎbhɔŋ bɛghɔ batɨ ntínso, mǎntɔŋ bɔ bɛrɨ̌ntɨ nɛ nɛsɛptǐmʉɛt, nɛ ɛpɨŋ bɛsɔt mɛnyɨŋ pɛtii, nɛ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ. 13 Bɔ́ŋ ká ɛkɛ́bhɛ́ntɨ nɛ batɨ, mǎndɔk ambɨ bɛfoŋori batɨ, yɛ̌ ɛ́mbak chi bɛ bákʉ mǎmbentɨ. Bǎbhɔŋ bɛfoŋori batɨ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu Acha ywɛsɛ áfóŋórí bhe. 14 Nɛ nnɛ́m ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛcha ɛbhɛn mɛnkɛm ɛnɛ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛtɔŋ batɨ chi bɛkɔŋ bhɔ. Ɛkɔŋ ɛ́gwɔ̀t mɛnyɨŋ mɛnkɛm ndǔ nsoŋ amɔt. 15 Dɔ̌ ká kpák anɛ Kristo áchyɛ̀ ántɔ́ŋ be ɛnyǔ bǎbhɔŋɔ bɛkʉ mɛnyɨŋ tɛ̌ndu Mandɛm ábhɨ́ŋɨ́ be bɛ mǎmbak ndu mmʉɛt amɔt, nɛ bɛ kpák ambak nɛ bhe. Nɛ bǎbhɔŋ bɛkaka Mandɛm ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákʉ̀. 16 Dɔ̌ ká Ɛyɔŋ Kristo ɛ́mbɔŋ bɛtaŋ amɛm batɨ ayɛka. Tɔ́ŋ nɔ́kɔ́ ká batɨ ɛkɔŋ ɛyɔ, mǎnchyɛ nɔkɔ bhɔ maniɛ́, nɛ bɛyǎ nɛrɨŋɨ́ndak. Kwáy nɔ́kɔ́ ka bakwáy anɛ áfù ndu Ɛkáti Bakway ɛnɛ ɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm, nɛ bakwáy Mandɛm achak, nɛ bakwáy anɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ afyɛ́ be antɨ. Kwáy nɔ́kɔ́ ka yɔ nɛ bakak ntá Mandɛm amɛm batɨ yɛka. 17 Nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎkʉ̀, nɛ ɛnɛ́ bǎrɛ̀m, mǎnkʉ yɔ ndu nnyɛ́n Yesu Acha, mǎmfʉɛt ntá yi mǎnchyɛ nɔkɔ bakak ntá Ɛta Mandɛm.
Ɛnyǔ bo Kristo bábhɔ́ŋɔ́ bɛbhak nɛ batɨ
18 Bě baghɔrɛ́ nɛ manɛ́m, sɛptí nɔ́kɔ́ ka mmʉɛt ntá manɛ́m abhɛka ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ mbɔnyunɛ ɛyɔ kɛ ɛrɨ bɛsí Yesu Kristo Acha.
19 Manɛ́m, kɔŋ ka baghɔrɛ́ bhɛka, nɛ bǎkɛ́ bhak bɛbebɛbe nɛ bhɔ.
20 Bɔ, ghók nɔ́kɔ́ ka bachi nɛ manɔ bhɛka ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bághàti be mǎnkʉ, mbɔnyunɛ ɛyɔ ɛ́chyɛ̀ Yesu Acha maŋák.
21 Bachǐ-bhɔ, bǎkɛ́ kʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́kʉ̀ bɔ̌bhɛka mambe ntɨ. Mbák mǎnkʉ nɔ, bákway bɛfɛrɛ amɔ.
22 Basɛm, ghók nɔ́kɔ́ ka bachi bhɛka abhɛn fá amɨk ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ. Bǎkɛ́ kʉ nɔ chi ndiɛrɛ mpok anɛ amɨ́k ayap achi be amʉɛt, mbɔ bo abhɛn báyàŋ chi bɛchyɛ bhɔ maŋák. Ghók ká bhɔ nɛ batɨ ayɛka ankɛm mbɔnyunɛ bǎchyɛ̀ Mandɛm kɛnókó. 23 Yɛ̌ntɨkɨ bɛtɨk ɛbhɛn báchyɛ́ bhe, kʉ ka bhɔ nɛ batɨ ayɛka ankɛm tɛ̌ndu bǎrɨŋɨ bɛ bátòk nɔ chi Yesu Acha, puyɛ̌ nkwǎ. 24 Bǎrɨŋɨ bɛ chɔŋ mǎmbɔŋ akap anɛ Yesu Acha ábhʉ́rɛ́ ntá bǒbhi. Chi Kristo Acha kɛ bátòk nɔ! 25 Dɔ́k ká ambɨ bɛkʉ nɔ mbɔnyunɛ yɛ̌agha anɛ ákʉ̀ bɛbʉ́ ǎbhɔŋ nsáy ndǔ bɛbʉ́ bhi, nɛ Mandɛm ǎtaŋ bo kɛtɔ́ŋ kɛ́rɨ́ŋámík.