2
Pɔ̌l ǎnù ɛ̌ti bakwɔ́ bho Kristo ankɛm
Nchí yaŋ mǎndɨŋɨ ɛnyǔ nchí nu tontó ɛ̌ti nkwɔ Kristo anɛ Laodísia nɛ ɛ̌ti bakwɔ́ bho bachak ankɛm, abhɛn bábhɨ́kɨ́re ghɔ mɛ. Nchí yaŋ bɛfyɛ bhe ntɨ, ndǔ bǎgwɔ́rɛ́ mmʉɛt nɛ batɨ ndu ɛkɔŋ. Nchí yaŋ bɛ be mankɛm nɛ bhɔ mǎnjwimɛm sayri ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ákʉ́ sɛ́rɨ́ŋɨ́ ɛ̌ti Kristo, bɛ mǎndɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛ̌ti Kristo ɛbhɛn bɛchi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ nɛ bɛ́kʉ̀ mǎmbɔŋ bɛyǎ áfɔ́k ndǔ bákòŋo mbi ywi. Yí kɛ ánɛ̀nɛ mbi bɛ sɛ́mbák barɨŋɨ́ndak nɛ bɛ sɛ́ndɨ́ŋɨ́ mɛnyɨŋ. Nɛrɨŋɨ́ndak ɛnɛn nɛ́rɨ nɛcha. Nchí ghati bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ yɛ̌ mmu ákɛ́ sɔt sɛ́rwɔrɛ́nyu ándwɔ bhe ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛyɨŋɨ Kristo, bɛ mǎnɛm ɛbhɨ. Yɛ̌ndu mpú awu, ntɨ ɛna nɛchi nɛ bhe mpoknkɛm. Nkɔŋ bɛghok bɛ bǎkʉ̀ mɛnyɨŋ mbɔ ɛnyu ɛ́yàŋ nɛ bɛ bǎte kpirí ndǔ nɛka ɛnɛka nɛ Kristo.
Mbák mmu abhat mmʉɛt nɛ Kristo ǎjwi pɔɔt
Tɛ̌ndu bǎsɔ́rɛ́ bɛ Yesu Kristo achi Acha, bʉrɛ́ ká nɛpɛ́m ɛnɛka mbɔ ɛnyǔ yi áyàŋ. Dɔ̌ ka bapɛ́m ayɛka ambak nɛ Yesu mbɔ ɛnɔk ɛnɛ ɛ́mʉ́rɛ́ bakaŋ amɨk, mǎnsɛnɛ ndǔ nɛka ɛnɛka nɛ yi nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ bátɔ́ŋ be, mǎnchyɛ nɔ́kɔ́ Mandɛm bɛyǎ kɛnókó.
Sɔt ka mpok bɛ yɛ̌ mmu ákɛ́ sɔt nɛrɨŋɨ́ndak ɛnɛn bǒ mmɨk nɛ sɛ́rwɔrɛ́nyu andwɔ be mǎmbák basɛm ntá mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bátɔ̀ŋ be. Ɛnyǔ nɛrɨŋɨ́ndak ɛnɔ nɛ́fù chi ndǔ nkaysi bakwǎŋwaŋ nɛ ntá bɛfóŋó ɛbhɛn bɛbhɔŋɔ bɛtaŋ fá amɨk, nɛ́pú fu ntá Kristo. Dɨŋɨ́ ká bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyǔ mmu Mandɛm achi, ɛnyuyɔ kɛ Kristo achi. 10 Ndǔ bǎbhárɛ́ mmʉɛt nɛ yi, bǎjwi pɔɔt. Yi kɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ amfǎy mɛnyǔ bɛfóŋó mɛnkɛm. 11 Ndǔ bǎchɛ́mɛ́ mmʉɛt nɛ Kristo, afɛ́rɛ́ ɛbɛ́ptí ɛpɨŋ amɛm batɨ yɛka. Ɛyɔ chí ɛrɨŋ bɛtɔŋ bɛ bǎchi bǒbhi. Puyɛ̌ chi ɛrɨŋ ɛnɛ mmu afyɛ́ amʉɛt mpok báyaŋ bɛsyɛp yi mbɔ ɛnyǔ bo Israɛl bákʉ mpoknkɛm. Chí Kristo kɛ afyɛ́ ɛrɨŋ ɛyi amɛm batɨ ayɛka. 12 Mpok bájwítí bhe, bábhɛ́mɛ be nɛ Kristo. Bě nkwɔ bǎpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛ yi mpok yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Ɛ́fákári nɔ mbɔnyunɛ bǎsɨkɨ nyaka ntɨ ndǔ bɛtaŋ Mandɛm mmu ákʉ́ Kristo apɛtnsɛm ndu nɛpɛ́m. 13 Bǎchi nyaka chi bawú ɛ̌ti bɛbʉ́ ɛbhɛka mbɔnyunɛ bábhɨ́kɨ́re fyɛ nyaka be ɛrɨŋ amʉɛt bɛtɔŋ bɛ bǎchi bo Mandɛm. Kɛ achyɛ́ bhe nɛpɛ́m nɛkɔ nɛ Kristo ndu áfóŋórí bɛbʉ́ ɛbhɛsɛ mɛnkɛm. 14 Sɛ́kwɛn nyaka manyé bɛsí Mandɛm ndu sɛ́bhɨ́kɨ́ kʉ mbɔ ɛnyǔ yi áyàŋ. Kɛ adákátí ɛkati manyé bɛbʉ́ ɛbhɛsɛ, nɛ ɛ́bhak mbɔ bɛ ábáy nyaka bhɔ anti Yesu, nɛ bágó yi ndǔ ɛkotákátí nɛ bhɔ. 15 Afɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ ntá bɛfóŋó ɛbhɛn bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ fá amɨk, akʉ bɛ bɔ́ bɛ́kɛ́ bhɔŋ kɛnókó bɛsí bho ndǔ ású bhɔ́ amɨk. Atɔ́ŋ bhɔ mbɔ batɛmɛ́ nɛnu abhɛn bákɛ́mɛ́ ɛbhɨ̌nɛnu. Ɛbhɨ̌ nɛnu ɛyɔ ɛbhak nɛwú Yesu ndǔ ɛkotákátí. Asɔt awɔ́nɛm amfǎy bɛfóŋó ɛbhɔ ɛnyuyɔ bɛfʉɛt ndǔ nɛwú Kristo ndǔ ɛkotákátí.
16 Ndu ɛchi yɛ̌ nɔ, bǎkɛ́ rɔ bɛ yɛ̌ mmu ánji be bɛ bɛkwɛ́nɛ́ bɛ́chí nɛ bhe ɛ̌ti mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mǎnyìɛ nɛ ɛbhɛn mǎnyù. Nɛ bǎkɛ́ rɔ bɛ mmu ampuri bhe mǎnkoŋo bɛbhé ɛ̌ti bɛpǎ mmyɛ́, * Bɛpǎ mmyɛ́: Annual festivities. nɛ ɛpǎ ntaŋ akɔ, nɛ ɛ̌ti ɛpǎ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt. 17 Bɛbhé ɛbhɔ mɛnkɛm bɛchi chi mbɔ ndɨ́kándi mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm ábhʉ́rɛ́ nyaka bɛ bɛ́twɔ chɔŋ. Mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi ansɛm ndɨ́kándi wu ankɛm chi Kristo yímbɔŋ. 18 Bǎkɛ́ rɔ yɛ̌ mmu ándɛ́m bɛ bǎbhɨ́kɨ́ kway, ansɛt nkwɛrɛ bɛ bǎbhɔŋ bɛbhɔŋ ɛnyǔ nɛsɛptímʉɛt ɛnɛn nɛ́pú tɛtɛp, nɛ bɛ bǎbhɔŋ bɛchyɛ kɛnókó ntá bɔángɛl. Bǒbhɔ bápà bɛ Mandɛm ǎtɔ̀ŋ bhɔ mɛnyɨŋ ndǔ kɛnɔ́ amɨ́k anti fúú, nɛ báyòŋ mmʉɛt ndɛ́ndɛm. Nkaysi yap achí chí anɛ bǒ mmɨk. 19 Ɛkʉ bɔ bábhɨ́kɨ́ pɛrɛ bhat mmʉɛt nɛ Kristo, mǔnti wap. Yí kɛ achi mbɔ ntí nɛ bǒnkwɔ bachi mbɔ mmʉɛt ɛyi. Básɔ̀t bɛtaŋ ɛbhap mɛnkɛm chi ntá yi nɛ ǎkʉ̀ bɔ mánchɛm mmʉɛt ndǔ nkwɔ amɔt mbɔ ɛnyǔ barɨŋ ákɛm byoŋómʉɛt. Bágò yɛ ndǔ mbi Mandɛm mbɔ ɛnyǔ yi áyàŋ.
Bɛ́gu nɛ bɛbhak nɛpɛ́m nɛ Kristo
20 Bǎgú nɛ Kristo, nɛ Mandɛm afɛ́rɛ́ bhe antɛn bɛfóŋó ɛbhɛn bɛbhɔŋɔ bɛtaŋ fá amɨk. Ndu ɛ́chí nɔ, ndaká yi bǎchi mbɔ bǒ mmɨk? Ndaká yí bǎbhʉɛt bɛkoŋo bɛbhé bǒ mmɨk, mbɔ ɛbhɛn bɛ́rɛ̀m bɛ, 21 “Bǎkɛ́ kɛ́m ɛnyɨŋ ɛyɔ nɛ awɔ. Yɛ̌ chi bɛghokoti, bǎkɛ́ ghokoti ɛnyǔ nɛnyíɛ́ ɛnɔ. Yɛ̌ bɛtɔk, bǎkɛ́ tɔk ɛnyǔ ɛnyɨŋ ɛyɔ.” 22 Mɛnyǔ bɛbhé ɛbhɔ bɛ́fʉɛrɛ fʉɛt. Mɛnyǔ bɛbhé ɛbhɔ bɛ́fù chi ntá bǒ mmɨk nɛ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bátɔ̀ŋ. 23 Bɛ́yɨ́ŋɨ bɛbhé ɛbhɔ, mmu ǎkway bɛkaysi bɛ bɛ́chyɛ nɛrɨŋɨ́ndak mbɔnyunɛ bo abhɛn báfyɛ̀ bhɔ bátè kpɨrí bɛ mmu abhɔŋ bɛfyɛ mmʉɛt ndǔ mɛnyɨŋ Mandɛm ɛbhɔ, nɛ bárɛ̀m bɛ mmu abhɔŋ bɛsɛpti mmʉɛt amɨk, nɛ bɛ mmu abhɔŋ bɛchyɛ mmʉɛt yi bɛyǎ ɛsɔŋɔri. Bɛbhe ɛbhɛn bɛchi chi ndɛ́ndɛm. Bɛ́pú kway bɛkwak mmu ambɔŋ bɛtaŋ ndu bɛkɛm mmʉɛt bɛ ákɛ́ koŋo bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmʉɛt ɛyi áyàŋ yi ankʉ.

*2:16 Bɛpǎ mmyɛ́: Annual festivities.