Ɛkáti Pɔ̌l ntá
Nkwɔ Kɔlɔse
1
Ɛkáti Pɔ̌l ntá Nkwɔ Kɔlɔse
Mɛ Pɔ̌l mǔnto Yesu Kristo bɛkoŋo nkaysi Mandɛm, kɛ nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ. Nchí fá nɛ ntɨ mǔnkwɔ ywɛsɛ Tímɔti. Sɛ́tò yɔ ntá yɛka bo Mandɛm, be batɨ̌ bǒnkwɔ abhɛn bábhʉ̀rɛ bariɛp awu ɛtɔk Kɔlɔse nɛ Mandɛm abhat be nɛ Kristo.
Mandɛm Ɛtayɛsɛ ántɔ́ŋ be bɛrɨ̌ndu anchyɛ bhe kpák.
Pɔ̌l ǎkàka Mandɛm nɛ ǎnɨ̀kmʉɛt ɛ̌ti bo Kɔlɔse
Sɛ́kàka Mandɛm mmu Yesu Kristo Acha ywɛsɛ achi Mɔ́ywi, nɛ sɛ́nɨ̀kmʉɛt ɛ̌ti yɛka, mbɔnyunɛ sɛ́ghok bɛ bǎbhɔŋ nɛka nɛ Yesu Kristo nɛ bǎkɔŋ bo Mandɛm mankɛm. Bǎkʉ̀ nɔ mbɔnyunɛ bǎbháká ntɨ ndǔ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm ábhʉ́rɛ́ amfay ntá yɛka. Mpok bǎghókó Mbok Ndɨ́ndɨ́ kɛ bǎrɨ́ŋɨ́ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn, nɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ achi tɛtɛp. Mbok yɔ atwɔ ntá yɛka mbɔ ɛnyǔ átwɔ́ ntá bo mmɨk nkɛm nɛ ǎnyù kɛpɛm nɛ ágò. Nɔ kɛ yɔ achi nyaka ndǔ nkwɔ yɛka bɛbho ndu nywɔp ɛnɛn bǎghókó ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu Mandɛm nɛ bǎjwimɛm ɛnyu bɔ bɛchi tɛtɛp. Bǎghók Mbok Ndɨ́ndɨ́ nɛ ntá Ɛpafras. Yi achi ntɨ mǔbɛtok Mandɛm anɛ sɛ́kɔ́ŋɔ́ tontó. Achi nkʉbɛtɨk Kristo anɛ ábhʉ̀ɛrɛ bariɛp ami. Achi awu ndǔ nnyɛ́n ɛnɛsɛ. Yi aghati bhɛsɛ ɛnyǔ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ákʉ́ bɛ mǎnkɔŋ batɨ.
Sɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔt mɛnɨkmʉɛt ɛ̌ti yɛka bɛbho nywɔp ɛnɛn sɛ́ghókó nɔ. Sɛ́nɨ̀kmʉɛt bɛ Mandɛm amfʉɛt ntá Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ánkwak mǎndɨŋɨ sayri ɛnyiŋ ɛnɛ yi áyàŋ mǎnkʉ. Sɛ́nɨ̀kmʉɛt bɛ Mandɛm ánkʉ nɔ ndu ákʉ mǎmbak barɨŋɨ́ndak bɛyɨŋɨ baraká Ɛfoŋo nɛ ndu akwak mǎmbɔŋ nɛjwǐmɛm ndu bɔ bɛchi. Achyɛ́ bhe nɛrɨŋɨ́ndak bɛ mǎndɨŋɨ sayri yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi atɨ́ nyaka bɛkʉ nɛ ǎkʉ̀ ntá bǒbhi. 10 Sɛ́nɨ̀kmʉɛt bɛ nɛjwǐmɛm ɛnɔ nɛ́nkwák mǎmbɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́kwáy ntá nkoŋo Yesu Acha. Ɛnɔ nɛ́kʉ̀ Mandɛm ambɔŋ maŋák, nɛ nɛ́kwàk mǎnkʉ nɔkɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛrɨ ndǔ yɛ̌ntɨkɨ mbi, nɛ nɛ́kʉ̀ mǎndɨŋɨ Mandɛm mǎndɔkɔ nɔkɔ chi ambɨ. 11 Nɛ sɛ́nɨ̀kmʉɛt bɛ Mandɛm ánsɔt bɛtaŋ ɛbhi ɛbhɛn bɛyǎ bɛcha ánkʉ mǎmbɔŋ nɔkɔ bɛtaŋ, bɛ yɛ̌yí yɛ̌yi, mǎmbɔŋ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ́, mǎnte sɛnɛ́, mǎndɔkɔ nɔkɔ chi ambɨ nɛ maŋák, 12 mǎnkaka nɔkɔ Ɛta. Yí kɛ ákʉ́ mǎnkwáy bɛbhɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi atoŋti ntá bǒbhi abhʉɛrɛ nɛbhʉɛt anɛ bɛdiɛ́rɛ́ ɛbhi bɛ́ghɔ̀. 13 Afɛ́rɛ́ bhɛsɛ ndǔ bɛtaŋ ɛbhɛn ɛjuri, akʉ bɛ Mɔ́ywi mmu yi ákɔ́ŋɔ́ tontó ámbák wu Mfɔ ywɛsɛ. 14 Bɛ́fʉɛt ntá Mɔ́ywi wu sɛ́bhɔŋ mbi bɛ mánku bhɛsɛ mǎmfɛrɛ ndǔ kɛsɛm ɛkɛn bɛbʉ́, nɔ chi, mǎmfóŋórí bɛbʉ́ ɛbhɛsɛ.
Ɛnyu mmu Kristo achi nɛ ɛnyǔ bɛtɨk ɛbhi bɛchi
15 Yɛ̌ mmu apu kway bɛghɔ Mandɛm. Mɔ́ywi kɛ ákʉ́ sɛ́njwimɛm ɛnyu Mandɛm achi. Nɛ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ mɔ̌mbɨ ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ ndǔ nnɛrɛ́kɛt, nɔ kɛ Mɔ́ywi ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ amfǎy mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn Mandɛm ághókó. 16 Ɛchi nɔ mbɔnyunɛ yi kɛ Mandɛm árɛ́mɛ́ bɛ ángókó yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ, ɛbhɛn bɛchi amfay nɛ ɛbhɛn bɛchi fá amɨk, ɛbhɛn bo bághɔ̀ nɛ ɛbhɛn bo bápú kway bɛghɔ, bɛtaŋtí bɛfóŋó, ɛbhɛn bɛbhɔŋɔ bɛtaŋ bɛcha bafɔ bachak nɛ bɛfóŋó ɛbhɛn nɛŋɔkɔ́ kɛfɔ ɛkap nɛcha ɛkɛn bachak, nɛ yɛ̌ chí ɛbhɛn bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ amfay bho mbɔ bafɔ. Bɛ́fʉɛt ntá yi, nɛ ntá yi, kɛ bághókó mɛnyɨŋ mɛnkɛm. 17 Bápɛ́rɛ ghoko yɛ̌nyɨŋ, yi achi. Nɛ yi kɛ ákɛ̀m mɛnyɨŋ mɛnkɛm bɛ mɛ́mbak mbɔ ɛnyu bɛbhɔŋɔ bɛbhak. 18 Yírɛ kɛ achi mǔnti anɛ bǒnkwɔ, nɛ bǒnkwɔ chi mmʉɛt yi. Yí kɛ ágháy nɛbhʉɛ́rɛ́mɨk ntá bǒnkwɔ. 19 Ɛchi ɛnyu ɛyɔ mbɔnyunɛ Mandɛm abhɔ̌ŋ nyaka maŋák bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyu mmu yi achi, Mɔ́ywi nkwɔ achi. 20 Nɛ yí kɛ Mandɛm ásɔ́rɛ́ bɛ ankʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ, yɛ̌ chi ɛnɛ́ fá amɨk nɛ yɛ̌ chi ɛnɛ amfay, bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ́mbɔ́ŋ mbi bɛpɛt bɛbhak ɛyɔŋ ɛ́mɔt nɛ yi ɛ̌ti nɛwú Mɔ́ywi ndǔ ɛkotákátí. Nɛ́nɛ, yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ́kwày bɛbhak ndu kpák ndu nté anɛ yɔ́ ɛchi nɛ Mandɛm.
Bǎchi ɛyɔŋ ɛ́mɔt nɛ Mandɛm nɛ́nɛ
21 Bě nkwɔ bǎchi nyaka nɛkɔ nɛsiɛ nɛ Mandɛm, bǎbhak bǒmpap abhi ndu nkaysi yɛka ɛ̌ti bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎkʉ̀ nyaka. 22 Kɛ Kristo asɔt nyaka mmʉɛt nkwǎŋwaŋ, agú ndǔ ɛkotákátí ɛ̌ti bɛbʉ́ ɛbhɛka. Ɛnyu yɔ kɛ Mandɛm ákʉ́ bɛ mǎmpɛt mǎmbak ɛyɔŋ ɛ́mɔt nɛ yi, bɛ mǎmbak nyáŋá, kɛbhɔŋ bɛkwɛ́nɛ́ bɛsí bhi. 23 Kɛ bǎbhɔŋ bɛrɔŋ ambɨ bɛbhɔŋ nɛka nɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́, mǎnte sɛnɛ́ nɛ kpirí. Bǎkɛ́ rɔ nɛbhakántɨ ɛnɛn Mbok Ndɨ́ndɨ́ ákʉ́ bǎbhɔŋɔ mpok bǎghókó yɔ. Bághati Mbok anɛ ntá yɛ̌ntɨkɨ mmu fá amɨk. Mɛ Pɔ̌l nchí mǔbɛtok anɛ nchí kʉ bo mándɨŋɨ Mbok Ndɨ́ndɨ́-nɛ.
Bɛtɨk Pɔ̌l bɛchi ntá bo abhɛn bapu bo Israɛl
24 Nɛ́nɛ, mbɔŋ maŋák ndu bɛsɔŋɔri ɛbhɛn mɛ́bhɔ̀ŋ mbɔnyunɛ bɛ́kwàk bhe. Nchí bhɔŋ bɛsɔŋɔri ndǔ nkwɔmʉɛt mbɔnyunɛ nchí naŋa bɛbhɔŋ bɛsɔŋɔri mɛnkɛm ɛbhɛn bɛrɔbhɛ nyaka bɛ Kristo ámbɔ́ŋ, ɛ̌ti bǒnkwɔ. Bǒnkwɔ Kristo bhɔ chi mmʉɛt ɛyi. 25 Ɛ̌ti bǒnkwɔ kɛ Mandɛm ákʉ́ bɛ mbak mǔbɛtok ndu bɛkʉ mǎndɨŋɨ Ɛyɔŋ Mandɛm sayri. 26 Ɛyɔŋ ɛnɛ ɛchi nyaka bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ntá mkpaká bho ɛnɛ ɛ́fʉɛ́rɛ́ ansɛm, kɛ nɛ́nɛ, Mandɛm akʉ bǒbhi mándɨ́ŋɨ́ yɔ. 27 Mandɛm áyàŋ nyaka bɛ bǒbhɔ mándɨ́ŋɨ́ bɛ ɛnyɨŋ bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ɛnɛ yi átóŋtí abhʉrɛ chi nnɛ́m ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛbhɔŋɔ bɛkwak bo abhɛn bápú bo Israɛl. Kristo achí amɛm batɨ yɛka, nɛ bǎkway bɛbhaka ntɨ bɛ chɔŋ mǎnyiɛ kɛnɛ́m ɛki nɛ yi. 28 Kristo ɛ́rɛ kɛ sɛ́ghàti bho mɛnyɨŋ ɛ̌ti yi. Ndu sɛ́kʉ̀ nɔ, sɛ́yà batú yɛ̌ntɨkɨ mmu ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛkʉ nɛ sɛ́tɔ̀ŋ bo mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ. Sɛ́sɛ̀mti bhɔ, nɛ sɛ́tɔ̀ŋ nɛ nɛrɨŋɨ́ndak nɛnkɛm bɛ́ sɛ́nkwáy bɛkʉ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ánkwáy ndǔ yɛ̌ntɨkɨ mbi, mbɔ mmu anɛ ábhárɛ́ mmʉɛt nɛ Kristo, ndǔ mpok anɛ sɛ́te bɛsí Mandɛm nɛ yi. 29 Ɛ̌ti yɔ kɛ nchí fyɛ bɛtaŋ bɛkʉ bɛtɨk, ndɛp nɔkɔ mmʉɛt nɛ bɛtaŋ mɛnkɛm ɛbhɛn Kristo áchyɛ̀ mɛ.