4
Mɛnyɨŋ ɛbhɛn Pɔ̌l aghati Nkwɔ Fílipi mankʉ
Bɔ̌ma, nkɔŋ be tontó nɛ mbɔ̌ŋ bɛyǎ ɛkwak bɛghɔ bhe mbɔnyunɛ be kɛ̌ bǎchí maŋák ama, nɛ be kɛ̌ bǎchí nsáy bɛtɨk ɛbha. Tě yɛka kpirí, mǎnkʉ nɔkɔ mbɔ ɛnyu ngátí be bho bǎbhárɛ́ mmʉɛt nɛ Yesu.
Mɛ̌nɨ̀kmʉɛt ntá Ɛyódia nɛ Sintíke bɛ́ mándɔ́ bɛgwá ɛbhap mámbák ɛyɔŋ ɛ́mɔ́t, tɛ̌ndu bɔ́ bati apay báchí bǒ Yesu Kristo Acha. Nɛ wɔ ɛrɨ́tí ntɨ nkʉbɛtɨk wa, nchí yáŋ nkwɔ́ bɛ ɔ́nkwák mɛ́nyúrɛ́ bághɔrɛ́ abhɛn bati apay bɛ́ mámbák ɛyɔŋ ɛ́mɔt. Bákʉ́ bɛyǎ bɛtɨk nɛ mɛ ndu mɛ́nu bɛ́gháti bho Mbok Ndɨ́ndɨ́. Bákʉ́ bɛtɨk nɛ Klɛ́mɛn, nɛ batɨ̌ bakʉ̌ bɛtɨk abha báchák. Bɔ́ mankɛm báchí bo Mandɛm ásɨ́ŋɨ́ manyɛ́n ayap amɛm ɛkáti manyɛ́n bǒ abhɛn bábhɔ̀ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti.
Bák ká maŋák mpoknkɛm bɛ bǎchí bǒ Yesu Acha. Mbʉɛ́t bɛ́sɛ́mti bhe, bák ká maŋák mpoknkɛm. Kʉ ka yɛ̌ntɨkɨ mmu ángɔ́ bɛ́ bǎpú mmʉɛt gum gum ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛka. Bǎkɛ́ ghɔkɔntɨk bɛ Yesu Acha ǎpɛ̀tnsɛm mandú mpok. Mmu ákɛ́ rɔ yɛ̌nyɨŋ ɛ́nsɔ́ŋɔ́rí ntɨ ɛni amɛm. Yɛ̌yi yɛ̌yi, ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ chí mɛnɨk nɔ́kɔ́ mmʉɛt ntá Mandɛm ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎyàŋ yi ánchyɛ́ bhe. Nɨk nɔ́kɔ́ ká mmʉɛt, mǎnkaka nɔkɔ yí ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákʉ́. Nɨk nɔ́kɔ́ ká mmʉɛt ntá Mandɛm nɛ chɔŋ yi anchyɛ bhe kpák. Nɛ ɛnyu kpák anɛ Mandɛm áchyɛ̀, bǒ mmɨk bápú kwáy bɛ́rɨ́ŋɨ wáwák. Nɛ chɔŋ Mandɛm ankʉ kpák ámbák amɛm batɨ yɛka, ankʉ bɛ kpák ámbák nkwɔ́ ndǔ nkaysi yɛká, bɛ yɛ̌yi yɛ̌yi, bǎkɛ bhɔŋ bɛcháy. Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́chí tɛtɛp mbɔnyunɛ bǎbhat mmʉɛt nɛ Yesu Kristo.
Nɛ́nɛ, bɔ̌ma, bʉrɛ́ ká nkaysi ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́rɨ́, nɛ ɛbhɛ́n bɛ́chyɛ̀ mmu kɛnókó, nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chí chak bɛsí Mandɛm, nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ bakwap, nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bo bághɔ̀ mánkɔŋ, nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bo bábhɔ̀ŋ ɛkwak bɛghɔ, nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛ́rɨ́ bɛ́chá, nɛ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛ́kʉ̀ bo mámbɨti bhe. Bǎkɛ́ rɔ bɛkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bǎghɔ́kɔ́ ntá ya, nɛ ndu bɛ́kóŋo yɛ̌ntɨkɨ nkaysi anɛ áfú ndǔ Ɛyɔŋ Mandɛm ɛnɛ́ bǎsɔrɛ ntá ya, nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bǎghókó ntá ya, nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎghɔ́ mɛ́ nkʉ. Nɛ chɔŋ kpák anɛ Mandɛm áchyɛ̀ ambak nɛ bhe.
Pɔ̌l ǎtò bakak ntá bǒ Fílipi ɛ̌ti akap anɛ bɔ́ bátó ntá yi
10 Mɛ mmǔ Yesu Kristo Acha, mbɔ̌ŋ bɛyǎ maŋák bɛ yɛ̌ndu ɛ́náŋ ɛ́tárɛ́, bǎpɛt bǎtɔ̀ŋ ndǔ akap anɛ bǎtó mɛ bɛ bǎbhɨkɨ ghɔkɔntɨk mɛ. Ndɨ́ŋɨ́ bɛ bǎkaysi mɛ mpoknkɛm, kɛ bǎbhɨ́kɨ́ bhɔŋ nyaka chi mbi bɛkwak mɛ. 11 Mpú rɛm nɔ́ chi ɛ̌ti nchɛ́bhɛ́ mɛnyɨŋ. Yɛ̌ mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ, yɛ̌ mbɨ́kɨ́ bhɔŋ, ngɔk bɛbhak mbɔ mmu anɛ ábhɨ́kɨ́ chɛp yɛ̌nyɨŋ. 12 Ndɨ́ŋɨ́ ɛnyǔ mɛ̌kwáy bɛbhak mbɔ mmu anɛ yɛ̌nyɨŋ ɛ́pú sɔŋɔri yí mpok mɛnyɨŋ bɛ́chɛ́bhɛ́ mɛ́ nɛ yɛ̌ chí mpok mbɔ́ŋɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ. Yɛ̌ ɛ́mbak bɛ́ yi, ngɔk bɛbhak mbɔ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ mpǒknkɛm, yɛ̌ chí mpok nnyiɛ́ njwí, nɛ mpok anɛ nchɔkɔ nsay, nɛ yɛ̌ mbɔ́ŋ, yɛ̌ mbɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ. 13 Yɛ̌ ɛ́mbak bɛ yi, mɛ̌tee kpɨrí ɛ̌ti bɛtaŋ ɛbhɛn Yesu áchyɛ̀ mɛ.
14 Kɛ nkáká bhé tontó bɛ́ bǎchɛm amɔ nɛ mɛ ndǔ nɛkwak ɛnɛ́n bǎchyɛ́ mɛ́ mpok mɛnyɨŋ bɛ́táŋá mɛ amʉɛt.
15 Nɛ be bakoŋo Yesu abhɛn ɛtɔk Fílipi, be babhɔŋ bǎrɨŋɨ sayri bɛ mpok njámbɨ ntwɔ́ awu nɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ndɔ ɛtɔk ɛyɛka atú Masidónia ndɔk atú ɛtɔk ɛchak, ndiɛrɛ be kɛ̌ bǎtó nyaka mɛ nkáp ndu bɛ́chyɛ mɛ nɛkwak. Yɛ̌ bǒnkwɔ báchák bábhɨ́kɨ́ chɛm amɔ nɛ mɛ ndǔ bɛtɨk ɛbhɛn mɛ́kʉ̀. 16 Nchí rɛm nɔ́ mbɔnyunɛ yɛ̌ chí mpok anɛ nchí ɛtɔk Tɛsalónika ɛnɛ́ mbɨ́kɨ́re rɔ atú ɛtɔk ɛyɛká Masidónia, be bǎtó mɛ nkáp, puyɛ̌ chí ndɔŋ amɔt, kɛ ndɔŋ ɛ́páy, mpok mɛnyɨŋ bɛtaŋa mɛ amʉɛt. 17 Mpú rɛm nɔ́ chí bɛ mɛ́yàŋ mǎntó mɛ́ akap áchák. Ɛnyɨŋ mɛ̌yáŋ chí bɛ́ mǎndɔ́k ambɨ bɛkʉ bɛrɨ, mɛ́máka ndǔ ɛbhɛ́n mǎnáŋ bǎkʉ́ ansɛm mbɔ mmǔ anɛ ámàka nkáp ndǔ anɛ́ yí ánáŋ áyámbɨ afyɛ́ amɛm ɛkɛrɛ́nkap bɛ nsáy yi ánja.
18 Be bǎkap mɛ ndǔ bɛtɨk ɛbha kpát yɛ̌nyɨŋ ɛ́bhɨ́kɨ́ rɔp. Nɛ́nɛ, bakáp anɛ bǎtó Ɛpafrodáytɔs ántwɔ́ ánchyɛ́ mɛ ákʉ́ mbɔŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ nchɛ́bhɛ́. Nɛ akap aywɛka áchí mbɔ akap ɛrítí ɛriɛp anɛ́ bǎchíɛ ntá Mandɛm, nɛ Mandɛm ǎbhɔ́ŋ maŋák nɛ wu. 19 Mandɛm mmu nchí mmɔ̌bɛtok ywi abhɔ̌ŋ bɛtaŋ ɛbhɛn bɛ́yá bɛ́chá. Nɛ chɔŋ anchyɛ bhe yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́chɛ́bhɛ́ bhé ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu Kristo ákʉ́ ntá yɛsɛ. 20 Kɛnókó kɛ́mbák nɛ Mandɛm mmu áchí Ɛ́táyɛsɛ́ mpoknkɛm. Amen.
Ngwɛ́ntí bakak
21 Kaká ká bo Mandɛm báchák abhɛn báchí bakoŋo Yesu Kristo awu mankɛm ntá ya. Batɨ̌ bakoŋo Yesu abhɛn báchí fá Rom nɛ mɛ bátó nkwɔ bhe bakak. 22 Bǒ Mandɛm báchák mankɛm abhɛn báchí fá Rom nɛ mɛ, sayri sayri, abhɛn báchi bakʉ̌ bɛtɨk ntá mfɔ-ngo anɛ Rom, bátó nkwɔ bhe bakak. 23 Nchí nɨkmʉɛt bɛ́ bɛrɨ̌ndu Yesu Kristo Acha mɛ́mbak amɛm batɨ ayɛka. Amen.