6
Bǒ mankɛm abhɛn bachi basɛm bábhɔŋ bɛchyɛ kɛnókó ntá bachi bhap bɛ bo bákɛ́ rɛm ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti nnyɛ́n Mandɛm nɛ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́tɔ̀ŋ. Abhɛ́n bachi bhap mánókó Yesu bákɛ́ rɔ bɛ́chyɛ bhɔ kɛnókó ɛkɛ́n kɛ́kwáy nɛ bhɔ nɛ bákɛ rɔ bɛghok bhɔ yɛ̌ndu bárɔ́bhɛ́ chí bǒ mmu amɔt. Ɛrɨ́ bɛ́ mántók bachi bhap sayri ɛ́ncha mbɔ̌ŋ ɛnyu ɛsɨ, mbɔnyunɛ bachi abhɛ́n bɔ́ bákwàk mánoko Yesu Kristo nɛ Mandɛm akɔŋ bhɔ́.
Ɛkɔŋɔ́ nkáp
Tɔ́ŋ bo mɛnyɨŋ ɛbhɛn, ɔ́ngati bɔ́ mánkʉ bhɔ́. Mbák mmu ǎtɔ̀ŋ ɛnyɨŋ ɛ́chák ɛnɛ́ ɛ́pu ndɔ́ŋ ámɔ́t nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ngáti wɔ, ansɔt bɛyɔŋ Yesu Kristo Acha mbɔ ndaká-nsé nɛ yí kɛka mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́tɔ̀ŋ ɛ̌ti nɛpɛ́m bǒ nkwɔ́ Yesu, nɔ achí paka nɛ abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ yɛ̌nyɨŋ. Ɛnyǔ mmu wu abhɔŋ chí ɛpɔ̌ ɛpɨŋ bɛ́kɛm ɛpʉ́ítí, nɛ bɛtaŋ bɛ́táŋá ɛ̌ti bɛyɔŋ, ɛnɛ́ ɛyɔ ɛ́twɔ̀ chí nɛ mpabhamɨ́k nɛ ɛ́kʉ̀ bo mántáŋ nɛ batɨ, mándɛm nɔkɔ ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti batɨ, nɛ mánkaysi nɔkɔ bɛ mmu ákú ɛnyɨŋ ɛnɛ ngufú abhɨ́kɨ́ kʉ. Ɛnyǔ mmu wu chí mmu ɛpʉ́ítí mpoknkɛm nɛ bho báchák. Batɨ̌ mɛnyǔ bo bhɔ ábɛp amɛm nɛ bábhɨ́kɨ́ pɛrɛ rɨŋɨ mbɔ̌ŋ ndaká Mandɛm. Bákaysi bɛ bɛ́kʉ mbɔ ɛnyu Mandɛm áyàŋ chí mbi bɛyaŋ nkáp. Ɛrɛmɛ́ nsáy achí nɛ mmu anɛ ábhʉ̀ɛrɛ nɛpɛ́m ɛni mbɔ ɛnyu Mandɛm áyàŋ nɛ ambɔ́ŋ maŋák nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ábhɔ́ŋɔ́. Yɛ̌nyɨŋ sɛ́bhɨ́kɨ́ twɔ fá ammɨk nɛ yɔ́, nɛ yɛ̌nyɨŋ mmu apú rɔŋ nɛ yɔ. Mbák sɛ́bhɔŋ yɛ nɛnyíɛ́ nɛ ndɛn sɛ́ndɔ́ ɛbhɔ mɛ́nkwáy nɛ bhɛsɛ. Bo abhɛn báyàŋ bɛbhɔŋ bɛyǎ nkáp báwakari bɛkwɛn ndǔ nɛmɔ, mánkwɛn ndu ntá nɛ nkaysi anɛ átwɔ̀ bhɔ́ nɛ mɛ́nɛ́mɛ́ nɛ nɛwú. 10 Ɛ́chí ɛnyu yɔ mbɔnyunɛ ɛkɔŋɔ́ nkáp ɛ́twɔ̀ nɛ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ mɛnkɛm. Chí ɛ̌ti ngoŋó nkáp kɛ̌ mbɔk bho bárɔ́ mbi Mandɛm bárɔp ndǔ nɛměntɨ ɛ̌ti nɛdǐ kɛbhɔ ɛnɛn nɛchi nɛ bhɔ.
Ngwɛnti maniɛ Pɔ̌l ntá Tímɔti
11 Kɛ wɔ Tímɔti, mmǔ Mandɛm, kɛ́fyɛ́ amɔ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɔ. Kʉ ntɨ ɛnɛ bɛ́ ɔ́mbák chak bɛsí Mandɛm, nɛ búrɛ́ nɛpɛ́m ɛnɛ mbɔnyu Mandɛm áyàŋ. Bɔ́ŋ nɛka nɛ Yesu, kɔŋ bo, bɔ́ŋ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ, nɛ bák ndu kpák nɛ bo báchák. 12 Nu ɛrɨ́tí nɛnu ɛ̌ti Yesu nɛ́ bɔ́ŋ nɛka nɛ yi, ɔ́ngɔ́ bɛ́ ɔbhɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. Mandɛm abhɨ́ŋɨ́ wɔ chí ɛ̌ti nɛpɛ́m ɛnɔ mpok ɔ́rɛ́mɛ́ kpoŋoroŋ bɛsí bɛyǎ batísiɛ bɛ́ ɔnókó Yesu. 13 Mɛ̌ghati wɔ bɛsí Mandɛm mú áchyɛ̀ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ nɛpɛ́m, nɛ bɛsí Yesu Kristo mu áté ntísiɛ ndǔ tɛtɛp Mandɛm bɛsí Pɔ́ntiɔs Páílet, 14 bɛ́ ɔ́nkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ngátí wɔ mɛnkɛm. Kɛ́ kwɛn ndu yɛ̌ ɛ́mɔt ɛnyu ɛnɛ́ yɛ̌ mmu apu kway bɛ́ji wɔ. Ɛ́mbák nɔ́ kpát bɛ́gháka ɛwak ɛnɛ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo ábhèsi. 15 Mandɛm anɛ bo bábɨ̀ti, yi mmu áchi Mfɔ anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ amfay yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ, Acha nɛ Mfɔ bafɔ, chɔŋ yí ankʉ Yesu ambesi ndǔ mpok anɛ yi áyábhɛ́. 16 Mandɛm apú gú. Bɛchɔ́kɔ́ bhi bɛ́bhɔŋ bɛdiɛ́rɛ́ ɛbhɛn mmu ápú kwáy bɛyɨŋɨ. Yɛ̌ mmu abhɨ́kɨ́ re ghɔ yi nɛ mmu apú kwáy bɛ́ghɔ yi. Kɛnókó kɛnkɛm kɛchi ɛki nɛ bɛtaŋá kɛfɔ bɛchi ɛbhi mpoknkɛm. *Amen.
17 Ghatí bǒ bakáp fá ammɨk bɛ bákɛ́ yoŋ mmʉɛt, nɛ bɛ bákɛ́ bhakantɨ ndǔ kɛfɔ̌ mmɨk, mbɔnyunɛ kɛ́fʉ̀ɛrɛ fʉɛt. Ghatí bhɔ́ mánsɨ́kɨ́ntɨ nɛ Mandɛm mmu áchyɛ́ bhɛsɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ bɛ sɛ́mbɔŋ ɛrɨ́tɨ́ nɛpɛ́m. 18 Ghatí bɔ́ mánkʉ nɔ́kɔ́ bɛrɨ. Mánkʉ́ nɔkɔ bɛrɨ ndǔ bɛyǎ babhi. Bákɛ́ taŋ awɔ́. Mánkɔrɛ nɔkɔ nɛ batɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bábhɔ́ŋɔ́ nɛ maŋák. 19 Mbák mánkʉ ɛnyʉ yɔ, nɔ bábhʉ̀ɛrɛ ɛrɛmɛ́ kɛfɔ ɛkɛ́n kɛ́chí ntá yap, kɛfɔ ɛkɛ́n bábhɔ̀ŋ amfay ndǔ mpok anɛ átwɔ̀ ambɨ. Mbák mánkʉ nɔ, chɔŋ mámbɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn tɛtɛp.
20 Tímɔti, kɛ́m bɛtɨk ɛbhɛn báchyɛ́ wɔ sayri. Ɔ́kɛ́ chwe ndǔ kɛpɨ ɛkɛn kɛpu chyɛ Mandɛm kɛnókó nɛ ɛpʉ́ítí nti ti ɛnɛ ɛpu kɔ ndɔ́ŋ ámɔt nɛ Ɛyɔŋ Mandɛm. Bo bákaysi bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɔ chi nɛrɨŋɨ́, ɛnɛ́ ɛ́pú nɔ. 21 Nɛrɛm anɛ mbɔk bho bárɛ̀m bɛ bárɨŋɨ ǎkʉ́ bábhɨ́kɨ́ pɛrɛ noko nɛtɔ́ŋ ɛnɛn tɛtɛp. Bɛrɨ̌ndu Mandɛm mɛ́mbák nɛ bhe mankɛm.