Ɛkáti Pɔ̌l ɛnɛ́ ɛjwi bɛpay ntá
Tímɔti
1
Mɛ Pɔ̌l, kɛ nchi sɨŋ ɛkáti ɛnɛ. Nchí mǔnto Yesu Kristo, bɛkoŋo nkaysi Mandɛm. Yi ayap mɛ bɛ ngati bho Mbok Ndɨndɨ ɛ̌ti Yesu Kristo anɛ achi ɛ̌ti bariɛp amɛm yi afyɛ́ nyaka bɛchyɛ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti nta bo abhɛn manoko Yesu Kristo. Nchí sɨŋ ntá yɛ Tímɔti, wɔ mú ɔ́chí mbɔ mɔ̌wa anɛ nde kɔŋ.
Mandɛm Ɛtayɛsɛ nɛ Yesu Kristo Acha ywɛsɛ mántɔ́ŋ wɔ bɛrɨ̌ndu, mángɔ wɔ ntínso nɛ mánchyɛ wɔ kpák.
Pɔ̌l ǎchyɛ bakak ntá Mandɛm nɛ afyɛ́ Timɔti ntɨ
Tímɔti, nchí kaka Mandɛm ɛ̌ti yɛ. Nchí nɨkmʉɛt ntá yi nɛ ntɨ ɛnɛn nɛchí amɛm pɛ́pɛ́p mbɔ bachǐmbɨ bha bákʉ̀ nyaka. Nchí nɨkmʉɛt ndu bɛ́káka Mandɛm bɛti nɛ ngósí, yɛ̌ntɨkɨ mpok, anɛ ntɨ ɛna nɛ́kwɛ́n wɔ amʉɛt. Mbɨ́kɨ́ ghɔkɔntɨk babhɛsɛ mɛ nɛ ɛyɔ ɛ́kʉ mbɔŋ ɛkwak bɛti nɛ ngósí bɛ́ghɔ wɔ bɛ́ maŋák ánjwí mɛ antɨ. Nɛ mbɨ́kɨ́ ghɔkɔntɨk ɛnyu ɔ́bhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ Yesu tɛtɛp nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ nnɔ máyɛ Lóis nɛ máyɛ Yúnis bábhɔ́ŋɔ́ nyaka. Nnókó tɛtɛp bɛ ɛnyǔ nɛka ɛnɔ nɛbhʉɛt nɛ wɔ. Ɛ̌ti yɔ kɛ̌ mɛ̌tɨk yɛ wɔ bɛ́ ɔ́nkʉ bɛ akap anɛ Mandɛm áchyɛ́ wɔ mpok nyáŋá wɔ amɔ anti ambak mbɔ ngó anɛ́ áyaŋ mɛnɛmɛ kɛ báfok wu ádù. Ɛfóŋó Mandɛm áchyɛ̀ bhɛsɛ abhɨ́kɨ́ chyɛ bhɛsɛ ntɨ bɛcháy. Ǎchyɛ́ bhɛsɛ chi nɛtaŋántɨ, nɛ ɛkɔŋ, nɛ nɛkɛ́mɛ́mʉɛt.
Ɔ́kɛ́ bhɔŋ yɛ ntíánwɔ́p bɛghati bho ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́rɨ́ŋɨ́ ɛ̌ti Acha ywɛsɛ Yesu. Ɔ́kɛ́ bhɔŋ ntíánwɔ́p ɛ̌ti ya, yɛ̌ndu nchí mǔkɛnɔŋ ɛ̌ti nsɨkɨ ntɨ nɛ yi. Kɛ dɔ̌ bɛtaŋ ɛbhɛn Mandɛm áchyɛ wɔ mɛ́nkwák wɔ ɔ́nka ɛsɔŋɔri mbɔ mɛ ɛ̌ti Mbok Ndɨ́ndɨ́ Yesu. Mandɛm apɛ́mɛ́ bhɛsɛ ndu áfɛ́rɛ́ bhɛsɛ ndǔ bɛbʉ́.
Ayap bhɛsɛ bɛ sɛ́mbák bǒbhi.
Akʉ nɔ yɛ̌ndu sɛ́pú bɛrɨ́tí bho.
Anáŋ abhɔ̌ŋ nyaka nkaysi bɛ́pɛ́mɛ bhɛsɛ,
tɛ mpok mmɨk ábhɨ́kɨ́re bho.
Mandɛm anáŋ abhɔ̌ŋ nyaka nkaysi bɛ́fʉɛ́t ntá Yesu Kristo,
antɔŋ bhɛsɛ bɛrɨ̌ndu bhi.
10 Mandɛm anáŋ atɔ́ŋ bhɛsɛ bɛrɨ̌ndu ɛbhi ndu átó Yesu Kristo mmu átwɔ́.
Yí achi Mpɛmɛ ywɛsɛ. Awǎy bɛtaŋá nɛwú nɛ achyɛ́ bhɛsɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́.
Yɔ́ achí mbɔ ɛrɔ́ŋɔ́ nɛ ǎtɔ̀ŋ bhɛsɛ mbi nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.
11 Mandɛm ayap mɛ bɛ mbák mǔnto Yesu, ayap mɛ bɛ́ mbák mmú nchí ghati bho Mbok Ndɨ́ndɨ́, nɛ ayap mɛ mbák mmú anɛ nchí tɔ́ŋ bo Ɛyɔŋ ɛyi. 12 Ɛ̌ti yɔ kɛ nchí ghɔ ɛsɔŋɔri ɛnɛ ɛnkɛm. Kɛ mbɨ́kɨ́ bhɔŋ ntíánwɔ́p mbɔnyunɛ ndɨ́ŋɨ́ mmu anɛ nnókó. Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ yí abhɔŋ bɛtaŋ bɛkɛm bɛtɨk ɛbhɛn yi achyɛ mɛ sayri kpátɛ bɛghaka ɛwak ɛnɛ yi átwɔ̀. 13 Bʉrɛ́ bɛyɔŋ ɛbha sayri bɛ mɛ́nkwak wɔ ɔ́ntɨk ɛnyǔ nɛtɔŋ ɛnɛn tɛtɛp nɛchi. Kʉ nɔ dɔk nɔkɔ chi ambɨ ndu bɛ́bhɔŋ nɛka nɛ Yesu, nɛ ɔ́nkɔŋ bo báchák. Ɔ̌kway bɛ́kʉ nɔ mbɔnyunɛ ɔbhat mmʉɛt nɛ Yesu Kristo. 14 Ndǔ bɛtaŋá Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mmú achí nɛ bhɛsɛ, kɛ́m Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ báfyɛ wɔ amɔ sayri.
15 Ɔrɨ́ŋɨ́ bɛ́ bǒnkwɔ Yesu mankɛm abhɛn báfú atú Esia bátɨ̌knsɛm ntá ya. Fijɛ́lɔs nɛ Hɛmogɛ́nes nkwɔ́ bátɨknsɛm ntá ya. 16 Yesu Acha ángɔ́ nnɛrɛ́kɛt Ɔnɛsifórɔs ntínso. Akwɛ́nɛ́ mɛ ntɨ bɛyǎ mpok, kɛbhɔ́ŋ ntíánwɔ́p bɛ nchí mǔkɛnɔŋ nɛ ngɛm amɔ. 17 Nɛchwɔp yí áchwɔ́bhɛ́ fá Rom, ayáŋ mɛ mbǎnkɛm kpát aghɔ́ mɛ. 18 Nchí nɨkmʉɛt bɛ Acha ángɔ́ yi ntínso ndǔ nywɔbhɛ́ manyé. Ɔ̌rɨŋɨ sayri nɛkwak ɛnɛ́n yi áchyɛ́ mɛ amɛm ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs.