2
Tímɔti, ɛrɨ́tí nkoŋo Yesu Kristo
Mɔ́wa Tímɔti, dɔ̌ yɛ Mandɛm anchyɛ wɔ bɛtaŋ. Ǎkwáy bɛ́kʉ nɔ ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu ɛbhi nɛ wɔ ndu ɔ́bhárɛ́ mmʉɛt nɛ Yesu Kristo. Sɔt mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɔ́ghókó ndǔ mɛ̌tɔ̀ŋ kpoŋoroŋ bɛsí bɛyǎ batísiɛ tɔ́ŋ ntá bǒ tɛtɛp. Sɔt bɔ́ tɔ́ŋ ntá bo tɛtɛp abhɛn bákway bɛtɔ́ŋ bhɔ́ ntá bo báchák nkwɔ́. Mbɔ ɛrɨ́tí ntɛmɛ́ nɛnu Yesu Kristo, ɔbhɔŋ bɛ́te kákáti ndu ɛnyǔ ɛsɔŋɔri ɛnɛ́ bakoŋo Yesu báchák bábhɔ̀ŋ. Ntɛmɛ́ nɛnu anɛ áchí ndǔ bɛtɨk nɛ ǎnù bɛ mǔnti ywi ámbɔ́ŋ maŋák nɛ yi, apú fyɛ mmʉɛt ndǔ baraká ɛtɔk áchák. Mmǔ anɛ ájɛ́t ntiɛt nɛ batɨ, apú kway bɛbhɔŋ nsáy mbák abhɨkɨ jɛt ankoŋo bɛbhé ntiɛt. Nkwaŋa-nkɨ anɛ afyɛ́ bɛtaŋ ndǔ bɛtɨk kɛ áyámbɨ bɛbhɔŋ mbwɔ́t anɛ áfú ɛbhɨ. Sɔt nɔ́kɔ́ nkaysi ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ngátí-nɛ́ wɔ, mbɔnyunɛ chɔŋ mbɔŋ Mandɛm Acha ankwak wɔ ɔ́mbɔ́ŋ nɛjwǐmɛm ndu bɔ́ mɛnkɛm.
Ɔ́kɛ́ ghɔkɔntɨk Yesu Kristo, ɛbhárɛ́mɔ Mfɔ Debhít mmu Mandɛm ákú nyaka yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m mbɔ ɛnyu ɛchi amɛm Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ mɛ̌ghati bho. Ndu mɛ̌ghati bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ nɛ, kɛ nchí ghɔ́ ɛsɔŋɔri, nɛ ngɛm amɔ mbɔ nkʉ bɛbʉ́. Kɛ mmu ápú kwáy bɛ́fe Ɛyɔŋ Mandɛm amɛm ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. 10 Nká yɛ̌ntɨkɨ ɛsɔŋɔri ɛ̌ti bǒ abhɛn Mandɛm ayabhɛ bɛ mámbak abhi. Nká ɛsɔŋɔri bɛ́ Yesu Kristo ámpɛ́mɛ́ bhɔ nkwɔ mámbák nɛ Mandɛm mmú áchyɛ bhɔ kɛnókó ngwɛnti ti.
11 Bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ́chi tɛtɛp. Bɛ́rɛ̀m bɛ,
“Mbák sɛ́gu nɛ yi,
chɔŋ sɛ́mbak nkwɔ nɛpɛ́m nɛ yi.
12 Mbák sɛ́nkɛ́pntɨ ndǔ bɛsɔŋɔri ɛbhɛsɛ,
chɔŋ sɛ́mbak bafɔ nɛ yi nkwɔ.
Mbák sɛ́ndɛm bɛ́ sɛ́bhɨkɨ rɨŋɨ yi,
chɔŋ yí nkwɔ andɛm bɛ́ abhɨkɨ rɨŋɨ bhɛsɛ.
13 Mbák sɛ́pu bhʉrɛ bariɛp amɛsɛ,
yí ǎbhʉrɛ bariɛp ami mpoknkɛm.
Kristo apú kwáy bɛ́táŋa bɛ yí apú mmu anɛ yi achi.”
Nkʉ bɛtɨk anɛ Mandɛm ábhɔŋ maŋák nɛ yi
14 Tɨk nɔkɔ bǒnkwɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ngáti-nɛ́ wɔ. Yɛp nɔkɔ bɔ́ batú ndǔ nnyɛ́n Mandɛm bɛ́ mándɔ́ bɛ́kɛm ɛpʉ́ítí ɛ̌ti bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ́twɔ chi nɛ bɛ́táká. Ɛyɔ̌ ɛnyǔ ɛpʉ́ítí ɛ́pú kwak yɛ̌ mmu, ɛ́twɔ̀ chí nɛ mɛnɛmɛ ntá bo abhɛn bághòk. 15 Nu bɛ́ Mandɛm anjɨŋɨ wɔ ambɔ́ŋ maŋák nɛ wɔ bɛ́ ɔchí nkʉbɛtɨk anɛ apú kway bɛbhɔŋ ntíánwɔ́p, nɛ bɛ́ ɔ̌tɔŋ Mbok Ndɨ́ndɨ́ sayri. 16 Kɛ́ chwe ndǔ kɛ́mbwɔ́bhɛ́ ɛkɛ́n kɛ́pú chyɛ Mandɛm kɛnókó. Ɛ́nyu kɛ́mbwɔ́bhɛ́ ɛkɔ kɛ́kʉ̀ bo mánsap nɛkɔ nɛ Mandɛm. 17 Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo abhɛn básábhɛ́ nɛkɔ nɛ Mandɛm bátɔ̀ŋ bɛ́chí mbɔ nsak ntá bo abhɛn bɔ́ bátɔ̀ŋ, nɔ chí, mbɔ nsak anɛ ányiɛ mmʉɛt andɔk nɔkɔ chi ambɨ. Himɛ́neɔs nɛ Filɛ́tɔs báchi mɛnyǔ bo bhɔ. 18 Batí yap ápay bárɔ nɛtɔ́ŋ ɛnɛ́n tɛtɛp bágurɛ ɛbhɨ ndǔ bátɔ̀ŋ bɛ́ Mandɛm anáŋ akʉ bo bápɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Bákʉ kpát mbɔk bho abhɛn mánókó Yesu bápú pɛrɛ noko yi. 19 Kɛ Ɛyɔŋ Mandɛm ɛchí mbɔ nɛbhʉ́ɛ́rɛ́mɨk ɛnɛn baghoko sayri ɛnyu ɛnɛ́ yɛ̌nyɨŋ ɛ́pú kway mɛnyɨkɨsi nɔ́ kɛ báte ɛkɛt arɛ́. Básɨŋ ndǔ ntay ɛnɛn bápɨ́ arɛ bɛ, “Ɛta Mandɛm arɨ́ŋɨ́ bo abhɛn bachi abhi.” Básɨŋ nkwɔ bɛ, “Yɛ̌ agha anɛ árɛ̀m bɛ achi mmu Acha ándɔ́ bɛbʉ́.”
20 Amɛm ɛkɛt ɛgho puyɛ̌ ndiɛrɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bághókó nɛ pú nɛ ɛbhɛn bághókó nɛ *ɛ́gírí kɛ bɛ́bhak arɛ. Mɛnyɨŋ ɛbhɛn baghoko nɛ mɛnɔk nɛ ɛbhɛn bághoko nɛ ntɔp bɛ́bhak arɛ́ nkwɔ. Mbɔk mɛnyɨŋ chí ɛbhɛn básɔt mánkʉ ɛnyɨŋ arɛ nɛ kɛnókó. Bɛ́chák chi ɛbhɛn bápu sɔt mankʉ ɛnyɨŋ arɛ nɛ kɛnókó. 21 Ɛnyu yɔ kɛ ɛ́chí nɛ Bǒ nkwɔ́ Yesu. Yɛ̌ agha anɛ árɔ́ bɛbʉ́ akʉ ntɨ ɛni nɛ́mbak amɛm pɛ́pɛ́p, Mandɛm ǎchyɛ yí kɛnókó. Mandɛm ǎkʉ nɔ nɛ yi, mbɔnyunɛ achyɛ́ nɛpɛ́m ɛni nɛnkɛm ntá Mandɛm mmu áchí mbɔŋɔ́kɛt. Ɛnyǔ mmu wu abhɔŋ ntɨ bɛ́kʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyǔ bɛrɨ. 22 Ghɔ́ yɛ bɛ́ ɔfɛ́rɛ́ ntí ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛsak báfyɛ̀ ngoŋo arɛ́. Kʉ ntɨ bɛ́bhak chak bɛsí Mandɛm, nɛ ndu bɛbhɔŋ nɛka nɛ Yesu, nɛ bɛkɔŋ bo báchák. Kʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn, ɔ́mbak sayri nɛ bo abhɛn bábhɨ̀ŋɨ nnyɛ́n Ɛta nɛ batɨ pɛ́pɛ́p bɛ́ ánkwak bhɔ. 23 Ɔ́kɛ́ chwe ndǔ bɛpʉítí ɛbhɛn bɛbhɨkɨ bhɔŋ ntí nɛ nnɛt. Mɛnyǔ bɛpʉítí bhɔ bɛ́twɔ̀ chi nɛ bɛ́táŋá. 24 Nɛ mǔbɛtok Acha abhɨkɨ bhɔŋ bɛbhak ntaŋ-bɛ́táŋá. Abhɔŋ bɛbhak chi mmǔ anɛ átɔ̀ŋ yɛ̌ntɨkɨ mmu bɛrɨ̌ntɨ nɛ, abhɔŋ bɛbhak ɛrɨ́tí ntɔ̌ŋ Ɛyɔŋ Mandɛm, nɛ ambak mmǔ anɛ ábhɔ́ŋɔ́ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ nɛ bǒ abhɛn báchyɛ̀ yi ɛsɔŋɔri. 25 Puyɛ̌ nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ kɛ̌ mǔbɛtok Yesu ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́tɔŋ bo abhɛn bápú ka nɛ yi. Mandɛm ǎkwáy bɛ́kʉ bɔ́ mántɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap nɛ mánoko nɛtɔŋ ɛnɛn tɛtɛp. 26 Nɛ mbák mánókó nɛtɔ́ŋ ɛnɛn tɛtɛp, kɛboŋ ɛkap kɛ́kway bɛ́pɛ́tnsɛm nɛ mámfú ndǔ ntá anɛ Satan. Bákwɛn nyaka ndǔ ntá yi mankʉ nɔkɔ chi ɛnyɨŋ ɛnɛ yi áyaŋ bɔ́ mánkʉ.