3
Ɛnyǔ bɛpɨŋɨ́ bho bɛbhak ndǔ manywɔp anɛ ngwɛnti
Dɨŋɨ́ bɛ́ ndǔ manywɔp anɛ ngwɛnti, bɛyǎ bɛsɔŋɔri bɛ́bhak fá amɨk. Ntí achi bɛ mpok ɛyɔ, bo bákɔŋ mmʉɛt ɛyap máncha, mánkɔŋ nkáp máncha, mámpányu, mámbɔŋ nɛyoŋómʉɛt, mámbak basɔkɔtɨ̌ bho, bɔ́ kɛka bɛghok bachi nɛ manɔ bhap. Nɛ yɛ̌ mmú ankʉ bhɔ́ bɛrɨ ná bákɛ sɔt mbɔ ɛnyɨŋ. Mpok ɛyɔ, bo bákaysi bɛ́ ntí apú anɛ bɔ́ mánɨkmʉɛt ntá Mandɛm ndu bɛ́chyɛ yi kɛnókó. Ndu bɛ́rɔŋ ambɨ, mpok ɛyɔ bo bápu bhɔŋ ɛkɔŋ nɛ batɨ nɛ yɛ̌ chí amɛm manɛrɛ́kɛt, bápu foŋori batɨ. Bárɛm ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti batɨ ndu bɛchɔŋti manyɛ́n ɛyap. Ndǔ mpok ɛyɔ, bo bápú kway bɛkɛm mmʉɛt, kɛ bádù mbɔ nkwɔ kɛbhɔ́ŋ ntínso nɛ batɨ, nɛ bápú kɔŋ ɛrɨ́tɨ́ ɛnyɨŋ. Mpok ɛyɔ, chɔŋ bo mánti batɨ ntá bǒmpap abhap, nɛ mámbak bo tákátáká, nɛ chɔŋ mánkʉ nɔkɔ mɛnyɨŋ kɛ yambɨ mánsɔt nkaysi arɛ́. Chɔŋ bo mánde yoŋ mmʉɛt nɛ mánkɔŋ mɛ́nyiɛ chi nɛpɛ́m, kɛkɔŋ Mandɛm. Mpok ɛyɔ chɔŋ bo mánde kɔt ngɛpti bɛ báchi bo Mandɛm yɛ̌ndu bábhɨkɨ noko bɛ́ Mandɛm abhɔŋ bɛtaŋ bɛ́kʉ bɔ́ mámbak bǒbhi. Kɛ́chɛm ɛkak nɛ mɛnyǔ bo bhɔ. Yɛ̌ nɛ́nɛ, mbɔk yap báchwè ndǔ manɛrɛ́kɛt mándwɔ nɔ́kɔ́ baghɔrɛ́ abhɛn bápu ka bɛkɛm mmʉɛt bɛ mángwákárí bɛkwɛn ndǔ ntǎ bɛbʉ́. Ɛnyǔ baghɔrɛ́ bhɔ bábhɔŋ ɛkwak ndu bɛ́ghɔk mɛnyɨŋ bɛkɔ mpoknkɛm kɛ bápú kwáy bɛbhɔŋ nɛ́jwǐmɛm ndǔ nɛtɔ́ŋ ɛnɛ́n tɛtɛp. Batɔŋɔ́ nse bhɔ bágʉɛti mmʉɛt mǎnchwe ndǔ manɛrɛ́kɛt mánu nɔkɔ bɛ́ bo bákɛ́ noko tɛtɛp Mandɛm. Báchi mbɔ Jánɛs nɛ Jambrɛs bo mánú nyaka bɛ bo bákɛ́ noko mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm átó Moses ángati Mfɔ Íjip. Báchí bǒ bɛbɛ́ptí nkaysi nɛ bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ nɛka nɛ Yesu tɛtɛp. Kɛ yɛ̌ntɨkɨ nkaysi yap abhɔŋ bɛ́kwɛnɛ́kwɛn mbɔnyunɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu ǎghɔ chɔŋ ɛchɨŋti yap. Ɛnyu yɔ kɛ ɛ́fákárí nyaka nɛ Jánɛs nɛ mmʉɛrɛ yi Jámbrɛs.
Mɛnyɨŋɨ́ ngwɛnti ɛbhɛn Pɔ̌l aghati Tímɔti
10 Kɛ wɔ Tímɔti, ɔrɨ́ŋɨ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌tɔ̀ŋ wɔ, ɔrɨ́ŋɨ́ nɛpɛ́m ɛna, ɔrɨ́ŋɨ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌kay ndǔ nɛpɛ́m ɛna, ɔrɨ́ŋɨ́ ndu mbɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ Yesu, ɔrɨ́ŋɨ́ ndǔ mɛ̌kɛ̀pntɨ, ɔrɨ́ŋɨ́ ndu mbɔ́ŋɔ́ ɛkɔŋ nɛ bho, nɛ ɔrɨ́ŋɨ́ ndǔ mɛ̌tè kákáti mpok ɛsɔŋɔri. 11 Ɔrɨ́ŋɨ́ nkwɔ́ ndǔ bo báre nyok mɛ. Ɔrɨ́ŋɨ́ bɛsɔŋɔri ɛbhɛn nde bhɔ́ŋ. Ɔrɨ́ŋɨ́ ndu báre nyok mɛ amɛm bɛtɔk Antiɔk, nɛ Ikɔ́niɔm nɛ Lístra. Ɔrɨ́ŋɨ́ ɛsɔŋɔri ɛnɛ ndé bhɔ́ŋ kɛ Acha Yesu ǎfɛrɛ mɛ ndu bɔ́ mɛnkɛm. 12 Tɛtɛp, yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ ntɨ bɛbhʉɛ́rɛ nɛpɛ́m ɛni mbɔ ɛnyu Mandɛm áyàŋ ɛ̌ti yi ábhárɛ́ mmʉɛt nɛ Yesu Kristo, bo báchyɛ́ yi nɛnyok. 13 Kɛ mbák chí bǒ bɛbʉ́ nɛ bǒ bapu bábɛ̀p mándɔk nɔkɔ chi ambɨ, bárwɔ̀ bho, bo mándwɔ nɔkɔ bhɔ́. 14 Kɛ mbák wɔ Tímɔti, ɔ́kɛ́ rɔ bɛ́kóŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn bátɔ́ŋɔ́ wɔ nɛ ɔnoko bhɔ́ sayri. Ɔrɨ́ŋɨ́ bo abhɛn bátɔ̀ŋ wɔ bhɔ. 15 Ɔ́kɛ́ ghɔkɔntɨk bɛ́ ɔrɨ́ŋɨ́ basɨ́ŋ amɛn áchí amɛm Ɛkáti Mandɛm tɛ kɛ̌mbɔ́ ɛkɛ. Basɨŋ amɛn achi Nyáŋá ǎkwáy bɛ́kwak wɔ ɔ́mbɔŋ kɛboŋ bɛbhɔŋ nɛka nɛ Yesu Kristo nɛ ɔ́mbɔŋ nɛpɛ́m. 16 Mandɛm kɛ áchyɛ́ nkaysi basɨŋ mankɛm amɛn áchí amɛm Ɛkáti yi. Basɨ̌ŋ ǎkwak ndu bɛtɔŋ bhɛsɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi tɛtɛp nɛ ǎji bhɛsɛ ndu mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛpu sayri ndǔ bapɛm ayɛsɛ. Basɨ̌ŋ ǎkwak mɛnyurɛ bhɛse ndǔ bɛkwɛ́nɛ́ ɛbhɛsɛ nɛ ndu bɛtɔŋ bhɛsɛ ɛnyu bɛbhak chak ndǔ bapɛm yɛsɛ. 17 Ɛyɔ ɛ́kwak bɛ mǔbɛtok Mandɛm ánkwáy ndǔ yɛntɨkɨ mbi nɛ bɛ ámbɔ́ŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́yàŋ ndu bɛkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛrɨ́tɨ́ bɛtɨk.