4
Tímɔti, nchí sɛmti yɛ wɔ bɛsí Mandɛm nɛ bɛsí Yesu Kristo mmú átaŋ mburɛ bo abhɛn báchi pě nɛ abhɛn bágu ɛwak ɛ́mɔt mpok yi ábhèsi bɛkʉ bo mángɔ bɛ yi achi Mfɔ. Nchí sɛmti wɔ bɛ́ ɔ́ngátí nɔ́kɔ́ bho Ɛyɔŋ Mandɛm. Kɛ́rɔ bɛ́ghati bhɔ́. Mpok yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ́kɔ̀ sayri, ghati bho. Yɛ̌ chí mpok anɛ mɛnyɨŋ bɛ́pu kɔ sayri, ghatí bhɔ́. Kʉ bo mándɔ bɛbʉ́ bhap. Ji bhɔ́ mandɔ́ bɛbʉ́ bhap. Kɛ fyɛ́ nɔ́kɔ́ bɔ́ ntɨ nkwɔ́. Kʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ nɛ ntɨ bɛtɔŋ Ɛyɔŋ Mandɛm. Nchí sɛmti wɔ, tɔ́ŋ bo Ɛyɔŋ Mandɛm mbɔnyunɛ mpok ǎtwɔ anɛ bo bápú pɛrɛ kɔŋ bɛghok nɛtɔ́ŋ ɛnɛn tɛtɛp. Mpok yɔ, chɔŋ bo mándɔbhɛ koŋo chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ́ babhɔŋ bákɔ́ŋɔ́, mánjaŋ batɔŋ abhɛn bátɔ̀ŋ bɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́nyɨ̀ŋɨ bhɔ batú. Mpok ɛyɔ, chɔŋ bo mándɔ bɛghok tɛtɛp anɛ Mandɛm áyaŋ bo mándɨŋɨ, mándɔbhɛ fyɛ́ ntí bɛ́ghok chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn batɔŋɔ́ nse bátɔŋ. Kɛ wɔ Tímɔti, yɛ̌ ɛ́mbak ná, kɛ́rɔ bɛbhak nɛ ntɨ amɛm kpák. Yɛ̌ ɔ̌ghɔ ɛsɔŋɔri ná, kɛ́p ntɨ. Kʉ bɛtɨk ɛbhɛn ngati Mbok Ndɨ́ndɨ́, nɛ ɔbhɔŋ bɛkʉ bɛtɨk mɛnkɛm ɛbhɛn Mandɛm achyɛ wɔ ɔ́nkʉ.
Mbák chí mɛ, nɛpɛ́m ɛna nɛ́naŋ nɛ́rɔ̀ŋ mbɔ nnya anɛ bárɔ̀ŋ bɛchyɛ akap ntá Mandɛm nɛ yɔ. Mandú mpok mɛ̌rɔ mmɨk. Mɛ, nnu sayri. Njɛt, nkóŋó barak Mandɛm tɛ ndǔ ngwɛntí nkɛ kɛmɛ mmʉɛt ansɛm. Nɛ́nɛ, nsáy ǎnoŋ mɛ. Nsáy yɔ, Yesu Acha mmu achí ntaŋá manyé kɛ áchyɛ̀ mburɛ mɛ yɔ́ ndǔ ɛwak ɛnɛ yi ápɛtnsɛm. Yi achi chak bɛsí Mandɛm. Nɛ nsáy yɔ apu chí ntá ya mɛ awánti. Achí ntá yɛ̌ntɨkɨ mmǔ anɛ ánòŋ nɛpɛrɛ́nsɛm Yesu nɛ maŋák.
Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́yɨ́ŋɨ́ mbɔ̌ŋ Pɔ̌l
Nu bɛ́twɔ, kɛ́chɔŋti mpok. 10 Démas achɛn mɛ arɔ́, arɔŋ ɛtɔk Tɛsalónika mbɔnyunɛ akɔŋ mɛnyɨŋɨ́ mmɨk. Krésens arɔŋ Galéshia, arɔŋ Táytɔs, nɛ Damátia. 11 Ndiɛrɛ Lukas kɛ áchi nɛ mɛ. Mpok ɔ́yaŋ bɛ́twɔ, sɔt Mák twɔ́ nɛ yi mbɔnyunɛ ǎkwak chɔŋ mɛ fá. 12 Ntó Tíkíkɔs andɔk Ɛ́fɛsɔs. 13 Fʉɛ́t Troas sɔt nkú mbʉ̌ɛ́p ya anɛ ndɔ́ ntá Kápɔs. Sɔt bɛkáti ɛbha nkwɔ́, sayri sayri nkúbhɛ́ nnya nɛ́nɛ́p ɛnɛ́ básɨ́ŋɨ́ Ɛyɔŋ Mandɛm arɛ́. 14 Bɛbʉ́ ɛbhɛn Aleksánda ntɛnátɛn ákʉ́ mɛ bɛ́yǎ bɛcha. Kɛ chɔŋ Acha Yesu anchyɛ yi nsáy ndu bɛbʉ́ ɛbhi. 15 Yi abhɨkɨ yaŋ nyaka bɛghok Ɛyɔŋ Mandɛm ɛnɛ sɛ̌ghàti bho wáwák. Wɔ mbɔŋ ɔbhɔŋ bɛ́kɛm mmʉɛt nɛ yi. 16 Ndǔ nywɔbhɛ́ mbɨ ɛnɛ́n nchwé amɛm áchá manyé bɛ ntáŋá mmʉɛt, yɛ̌ mmu apú nyaka nɛ mɛ. Yɛ̌ntɨkɨ mmu abʉɛ́ mɛ. Mandɛm ámfóŋóri bhɔ́. 17 Bǒ mankɛm bábʉɛ mɛ, kɛ Yesu Acha abhɨkɨ rɔ mɛ. Achi nɛ mɛ mpoknkɛm ankwaka nɔkɔ mɛ ndu áchyɛ mɛ bɛtaŋ bɛ́gháti bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ yi. Ngátí bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ nkɛm bɛ́ bo abhɛn bápú bo Israɛl mángók. Yesu afɛ́rɛ́ mɛ ndu nɛwú nkwɔ, afɛrɛ mɛ anyǔ nkʉ. 18 Chɔŋ Yesu Acha amfɛrɛ mɛ ndu yɛ̌ntɨkɨ ɛbɛ́pti ɛnyɨŋ, ampɛmɛ mɛ bɛ́ mbák amfay nɛ yí mmu achí Mfɔ bo Mandɛm. Kɛnókó kɛ́mbák nɛ yi mpoknkɛm, Amen.
Bakak amɛn ngwɛnti
19 Kaká mɛ Príska nɛ Akwíla. Kaká ɛfo ɛnɛ́ Ɔnɛsifórɔs nkwɔ́. 20 Ɛrástɔs arɔp ɛtɔk Kɔ́rint. Ndɔ́ Trofímɔs ɛtɔk Milɛ́tɔs mbɔnyunɛ ǎme. 21 Nu bɛ́twɔ ndǔ mpok anɛ mbaŋ ábhɨ́kɨ́ re bho bɛ́kwɛn tontó. Nɔ́ chí ndǔ mpok nnɛ́m nɛbháŋ. Ɛbúlɔs nɛ Púdɛns nɛ Láinɔs nɛ Kláúdia nɛ bo nkwɔ́ Yesu báchak fá Rom báto wɔ bakak.
22 Yesu Acha ámbák nɛ wɔ. Bɛrɨ̌ndu Mandɛm mɛ́mbák nɛ be mankɛm.