Ɛkáti Pɔ̌l ntá
Táytɔs
1
Ɛkáti ɛnɛ Pɔ̌l asɨŋɨ ntá Táytɔs
Mɛ Pɔ̌l, nkʉbɛtɨk Mandɛm nɛ mǔnto Yesu Kristo kɛ nchi nsɨŋ ɛkáti ɛnɛ. Bɛtɨk ɛbha chí bɛ́kwak bo abhɛn Mandɛm áyábhɛ́ bɛ́ mámbák abhi bɛ mánsɨ́kɨ́ ntɨ nɛ Yesu sayri, nɛ bɛ́kʉ bɔ́ mándɨŋɨ Ɛyɔŋ Mandɛm ɛnɛ Yesu átɔ́ŋɔ́ nyaka. Ɛyɔŋ ɛnɛ́ ɛ́kʉ̀ bo mámbʉrɛ bapɛ́m ayap mbɔ ɛnyǔ Mandɛm áyàŋ. Ɛ́nkʉ mámbaka ntɨ ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp ɛ̌ti nɛpɛmɛ́ nɔ tɛndǔ nɛbhǒnɛt, nɛ Mandɛm ápú sense. Mpok Mandɛm anɛ ápɛmɛ bhɛsɛ́ afyɛ́ ákwáy nɔkɔ, akʉ bo mándɨŋɨ ɛ̌ti nɛpɛ́m ɛnɛ́n bɛ́fʉɛ́t ndu Mbok Ndɨ́ndɨ́ Yesu anɛ yi afyɛ́ amɔ́ya bɛ ngati bho.
Táytɔs, ɔ́chí mɔ́wa mbɔnyunɛ ɔbhɔŋ nɛka nɛ Yesu mbɔ mɛ.
Mandɛm mmu achi Ɛta nɛ Yesu Kristo Mpɛmɛ ywɛsɛ mántɔŋ wɔ bɛrɨ̌ndu, manchyɛ wɔ kpák.
Bɛtɨk abhɛn Táytɔs ábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ Krɛt
Ntí anɛ ndɔ́ wɔ Krɛt chí bɛ ɔ́nyábhɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛ́rɔ́bhɛ́ mɛ́nyábhɛ arɛ́, nɛ bɛ ɔ́mfyɛ́ bǒ batí bɛkɛrɛ́ Mandɛm ndu yɛ̌ntɨkɨ ɛtɔkɔ́ Krɛt. Kʉ nɔ nkúbhɛ́ mbɔnyu ngátí wɔ. Mǔnti chí mmu anɛ bɛkwɛ́nɛ́ bɛ́pu nɛ yi, abhɔŋ bɛ́bhɔ́ŋ chi ngɔrɛ́ amɔt, chí mmu anɛ bɔ̌bhi mánókó nɛ mmu apú kwáy bɛ́ji bhɔ́ bɛ́ bábhɨkɨ bhɔ́ŋ kɛnókó nɛ máyap nɛ ɛtayap. Tɛ̌ndu mǔnti bo Mandɛm chí mmu anɛ Mandɛm áchyɛ́ bɛtɨk ɛbhi nta yi, bɛkwɛ́nɛ́ bɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ bɛ́bhak nɛ yi, abhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ bɛ́bhak mmǔ mpányu, abhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ bɛ́bhak mmu ɛchókóntɨ, abhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ bɛ́bhak nnyǔmɛ́m, abhɨkɨ bhɔŋ bɛ́bhak mmu anɛ átɔ̀ŋ bɛtaŋ, abhɔŋ bɛ́bhak chí sayri nɛ bho. Abhɔŋ nkwɔ́ bɛ́bhak mmu anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ ngoŋó nkáp nɛ apú kʉ bapu ɛ̌ti nkáp. Mmǔ ntí bo Mandɛm abhɔŋ bɛbhak mmu anɛ ásɔ̀t mankɔ sayri, mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ maŋák bɛkʉ bɛrɨ, mmǔ anɛ ákɛ̀m mmʉɛt sayri, mmǔ anɛ áchí chak bɛsí Mandɛm bɛ́yɨ́ŋɨ́ nɛpɛ́m ɛni nɛ bo báchák. Abhɔŋ bɛbhak nyáŋá, nɛ mmǔ ntɨ ɛnɛn nɛpu to yi ankʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́twɔ̀ yi nɛ áyɔ́mɛ. Nɛ bɛ́rɔ́ŋ ndu ngwɛ́nti, mǔnti bo Mandɛm abhɔŋ bɛ́kɛ́m Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu nɛ bɛtaŋ mbɔ ndu sɛ́tɔ́ŋ. Mbok yɔ́ achí tɛtɛp nɛ ɛnyumɔt mpoknkɛm. Ɛyɔ ɛ́kwàk mǔnti ámfyɛ́ bo ntɨ ndu átɔ̀ŋ bhɔ, ɛ́mpɛt ɛ́nkwak yi ányúrɛ́ bo abhɛn bátɔ̀ŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛ́pú ndɔ́ŋ ámɔ́t nɛ Ɛyɔŋ Mandɛm.
10 Nchí rɛm nɔ mbɔnyunɛ, bɛyǎ bo bátɔ̀ŋ nɛtaŋántɨ, sayri sayri mbɔk bo Israɛl abhɛn mánóko mbok Yesu Kristo. Bárɛ̀m mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛbhɨkɨ bhɔŋ ntí nɛ nnɛt nɛ bárwɔ̀ bo bɛ mánókó kɛ́mbwɔ́bhɛ́ kap. 11 Ɔ́bhɔ̌ŋ bɛkʉ bǒbhɔ́ mánchók manyu yap. Bátɔ̀ŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bábhɨkɨ bhɔ́ŋ bɛtɔŋ, mánchɔŋti nɔkɔ batí bo mankɛm ndǔ mbɔk manɛrɛ́kɛt bɛ mándɔ́ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu. Bákʉ̀ nɔ, chi bɛsɔt bakáp ntá bho, ɛnɛ́ ɛyɔ chí ɛnyɨŋɨ́ ntíánwɔ́p.
12 Mbɔ̌ŋ mmu Krɛt wap amɔt, anɛ básɔ́rɛ́ mbɔ ndɨŋɨndak arɛm ɛ̌ti yap tɛntɛp bɛ, “Bǒ Krɛt báchí basěnsi mpoknkɛm! Báchi nyǎbhɨ, bábhɔ̀t abhɔt, mányiɛ nɔkɔ nɛnyíɛ́ nɛ ngoŋo.” 13 Ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu wu árɛ́mɛ́ ɛ̌ti bǒ ɛtɔk ɛyi Krɛt ɛ́chí tɛtɛp. Ɔbhɔŋ yɛ bɛghati bhɔ sayri bɛ mándɔ bɛkwɛ́nɛ́ bhap. Kʉ nɔ bɛ mankɛm Ɛyɔŋ Mandɛm nɛ bɛtaŋ, 14 mámfɛrɛ ntí ndu bakǎy bapu amɛn bo Israɛl nɛ ndǔ bɛbhé ɛbhɛ́n bo abhɛn bápú koŋo Mbok Ndɨ́ndɨ́ Yesu báfyɛ́. 15 Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ́rɨ ntá mmu anɛ ntɨ ɛni nɛ́chi pɛ́pɛ́p, kɛ ntá mmu anɛ ntɨ ɛni nɛ́pú pɛ́pɛ́p nɛ abhɨkɨ noko Yesu, ɛnyɨŋ ɛ́rɨrɨ ɛpu. Bɛ́rɛm tɛtɛp, nkaysi yap nɛ batɨ̌ yap ánáŋ áchɔ́ŋɔ amɛm. 16 Bárɛ̀m bɛ́ bárɨŋɨ Mandɛm, kɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɔ́ bákʉ̀ bɛ́tɔ̀ŋ kpoŋoroŋ bɛ́ bábhɨkɨ rɨŋɨ yi. Bábɛp báchá, bátàŋ ntí nɛ Mandɛm, nɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bɔ́ bákwày bɛ́kʉ ɛ́pú.