Ɛkáti
Bɛtɨk Bǒnto
1
Bariɛp bɛ́to Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ
Ɛta Tiófilɔs, ndǔ ɛkáti ɛya ɛnɛ mbɨ, nsɨŋ ɛ̌ti mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛ́n Yesu ákʉ́ nɛ ɛbhɛn yi atɔŋɔ bɛbho mpok yi ábhó bɛtɨk ɛbhi fá amɨk, kpát bɛ́gháka nywɔp ɛnɛn Mandɛm ákʉ́ yi akó amfay. Ápɛ́rɛ ko amfay, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ akʉ yi angati bo abhɛn yi ayabhɛ bɛ mámbák bǒnto bhi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ babhɔŋɔ bɛkʉ. Mpok yi apɛrɛnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, atɔ́ŋ mmʉɛt ntá yap ndǔ bɛyǎ ndɔŋ ndǔ manywɔp bɛsa bɛpay. Bághɔ́ yi kpoŋoroŋ ɛnyu ɛnɛ́ bápú kway mɛmakati bɛ, sayri sayri, apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Apɛt nyaka nsɛm ndǔ nɛpɛ́m antɔŋ nɔkɔ Ɛyɔŋ Mandɛm bɛkʉ bo mándɨ́ŋɨ́ ɛnyǔ Mandɛm ábhák nɛ bho mbɔ Mfɔ wap. Mpok yí ábhʉɛ́t nɛ baghɔkɔ́ bhi aghati bhɔ bɛ, “Bǎkɛ́ fá Yerúsalɛm. Chɔkɔ́ ká noŋ akap anɛ́ Ɛta afyɛ́ bariɛp bɛ́tó mbɔ ɛnyǔ ngátí bhe. Jɔ̌n ájwìti nyaka bo nɛ manyiɛp, kɛ ndǔ mpǎy manywɔp, chɔŋ Mandɛm anjwiti bhe nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ.” Mpok Yesu achi nɛ bǒnto bábhɛ́p yi bɛ, “Acha, chɔŋ ɔ́nsɔt kɛfɔ Israɛl ɔ́nkɛmɛ ntá yɛsɛ bo Israɛl kɛ?” Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bǎbhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ bɛriŋɨ mpok anɛ Ɛta afyɛ́ bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛmfakari. Ɛta mmu afyɛ́ mpok ndǔ bɛtaŋ ɛbhi kɛ árɨ́ŋɨ́. Chɔŋ Mandɛm anchyɛ bhe bɛtaŋ mpok Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ atwɔ́ ntá yɛka, mǎmbak yɛ batísiɛ bha amɛm Yerúsalɛm, nɛ atú Judɛ́ya ankɛm, nɛ atú Samária, nɛ ndǔ mmɨk nkɛm.”
Mandɛm akʉ Yesu akó amfay
(Mk 16.19-20; Lk 24.50-53)
Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ, Mandɛm asɔt yi apɛtnsɛm amfay. Báte mánjɨŋɨ nɔkɔ yi ndu árɔ̀ŋ. Nɛbháŋ nɛ́kúti yi, bɔ kɛpɛrɛ ghɔ́ yi. 10 Báré yɨŋɨ gbɔkɔ́ɔ́ ndǔ yi árɔ̀ŋ amfay. Bápɛ́rɛ ghɔ, bo bati apay nɛ nkú pɛ́pɛ́p amʉɛt báté kɛkwɔt nɛ bhɔ. 11 Barɛm bɛ, “Bě bo Galili, ndáká yi bachi afɔ téé mánjɨŋɨ nɔkɔ awu amfay? Chɔŋ Yesu mmu árɔ́ be arɔŋɔ amfay, ampɛtnsɛm nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ bǎghɔ́ yi árɔ̀ŋ amfay.”
Matías asɔt ɛpok Júdas
(Mt 27.3-10)
12 Bǒnto Yesu barɔ yɛ Njiɛ Mɛnɔk Ólif bápɛtnsɛm Yerúsalɛm, nɛkɔ ɛnɛ́n nɛchi mbɔ kilómɛta amɔt. 13 Báchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ arɛ́, bákó amfay ndu mɔ́kɛt amɔt amɛm ɛkɛrɛ́mfáy anɛ bɔ báchɔ̀kɔ nyaka arɛ. Bǒnto bhɔ babhak Píta, nɛ Jɔ̌n, nɛ Jems, nɛ Andru, nɛ Fílip, nɛ Tɔmás, nɛ Batolómio, nɛ Mátio, nɛ Jems mmɔ́ Alfeyɔs, nɛ Símun anɛ achi nyaka ndǔ nkwɔ bo abhɛn mánù ɛ̌ti ɛtɔk ɛyap, nɛ Júdas mmɔ́ Jems. 14 Bɔ mankɛm babhak ɛyɔŋ ɛ́mɔt. Báchyɛ́ mmʉɛt ndǔ nɛnɨkɨ́mʉɛt nɛbhʉɛt amɔt chɛchɛm nɛ mbɔk bakoŋo Yesu abhɛn baghɔrɛ́, nɛ María nnɔ Yesu, nɛ bɔ̌máyi abhɛn babhakanɛm.
15 Ɛwak ɛ́mɔ́t ndǔ manywɔp ɛyɔ, bakoŋo Yesu bákɛ́m ɛchɛmɛ. Bábhák batí bɛsa bɛtandat. Arɛ, Píta afate arɛm bɛ, 16 “Bɔ̌ma, mɛnyɨŋ ɛbhɛn básɨ́ŋɨ́ amɛm Ɛkáti Mandɛm ɛ̌ti Júdas mmu ákwáká bo mankɛm Yesu bɛbhɔŋ nyaka bɛfu tɛtɛp. Nɔ chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ákʉ́ nyaka Mfɔ Debhít ándɨ́ŋɨ́ nɛ arɛm bɛ bɛbhɔŋ bɛfakari. 17 Yí Júdas achí nyaka ndǔ nkwɔ́ ywɛsɛ́ ndu Yesu áyábhɛ́ yi bɛ ankʉ bɛtɨk nɛ bhɛsɛ.
18 “Júdas atí nɔ́kɔ́ Yesu, asɔt nkáp manoŋ anɛ́ báchyɛ́ yi aku ɛkpɔkɔ́ mmɨk. Nɛ ndǔ ɛkpɔ́kɔ́ mmɨk ɛyɔ, yímbɔŋ akwɛ́n kɛ́bhɛri mɛniɛ bɛ́sɛ́n, mántɛp árɔ́ri amɨk, agú. 19 Bǒ mankɛm abhɛn báchí amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm bághók ndak anɛ áfákárí. Ɛ́kʉ́ bábhó bɛ́bhɨ́ŋɨ nɛbhʉ́ɛ́rɛ́mɨk wu ndǔ ɛyɔŋɔ́tɔk ɛyap bɛ Akɛldáma, nɔ́ chí mmɨkɨ́ manoŋ.
20 “Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Mfɔ Debhít asɨŋɨ amɛm Ɛkáti Bakway bɛ́:
‘Ɛkɛt ɛyi ɛ́ndɔ́p ɛwɔ́,
yɛ̌ mmu kɛ́chɔkɔ amɛm.’
Nɛ Debhít apɛt asɨŋ bɛ,
‘Mmu áchák ánsɔ́t ɛ́pɔ́kɔ́ bɛtɨk ɛyi.’
21-22 “Ɛ́rɨ yɛ bɛ́ mmu áchák ánchɛ́m nɛ bhɛsɛ bɛ sɛ́ngátí nɔ́kɔ́ bo mbɔ batísiɛ bɛ Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Mmu wu abhɔŋ bɛ́bhak chi mmu anɛ achi nyaka ndǔ nkwɔ ywɛsɛ mpok Yesu Acha achi nɛ bhɛsɛ, bɛ́bho mpok Jɔ̌n ájwítí yí bɛghaka nywɔp ɛnɛn yi arɔŋɔ amfay.”
23 Nkaysi yap akwɛ́n amʉɛt bo bati apay: Josɛ́f nɛ Matías. Josɛ́f abhɔ́ŋ manyɛ́n áchák ápáy. Nɔ́ chí Jústɔs nɛ Básabas. 24 Mánɨ́k yɛ mmʉɛt bɛ́, “Acha, ɔrɨ́ŋɨ́ nkaysi yɛ̌ntɨkɨ mmu. Ndǔ bǒbhɛn batí apay, ntɨkɨ mmu ɔ́yábhɛ́ 25 bɛ́ ambak mǔnto ndu bɛtɨk ɛbhɛn ndu bɛsɔt ɛpók Júdas mmú árɔ́ŋɔ́ ɛbhak ɛnɛ́ ɛ́kwáy nɛ yi? 26 Bágʉɛ́p yɛ ɛbhaŋa ɛ̌ti bǒbhɛn batí apay. Ɛ́ká Matías. Básɔ́t yɛ Matías báchɛm nɛ nkwɔ bǒnto Yesu bachak batí byó nɛ amɔt.”