2
Nɛtwɔ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ
Nywɔp ɛpǎ bo Israɛl ɛnɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ́ *Pɛ́ntɛkɔs ɛghaka nɔkɔ, bakoŋo Yesu mankɛm bábhák nɛbhʉɛt amɔt. * “Pɛ́ntɛkɔs chí manywɔp bɛsa bɛpay nsɛm byo.” Nɔ́ chí, bɛ́bhó ndǔ nywɔp Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ. Ɛwat ɛ́fú amfáy tɛ́mchók mbɔ ɛnɛ́ mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ ɛ́jwǐ amɛm ɛkɛt ɛnɛ́ bɔ bachi arɛ. Bághɔ́ mɛnyɨŋ mbɔ bárɨ́ngo. Átáka, ɛnyu ɛnɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap abhɔ́ŋ nɛmɔt ɛnɛn nɛte yi anti. Tɛ́mté wu Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhak nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap tontó. Akʉ́ bábhó bɛ́rɛ́m bɛyɔŋɔ́tɔk ɛbhɛn bɔ babhɨkɨ ghɔk.
Mpok yɔ, bǒ abhɛn báfyɛ̀ bɛtaŋ bɛbhʉ̀rɛ bɛbhé bo Israɛl babhak Yerúsalɛm. Báfú ndǔ bɛyǎ bɛtɔk. Bághókó nɔ́kɔ́ ɛwat ɛyɔ, bárɔk ntiɛ́t ntiɛt bɛ́ghɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fàkari. Bábhak maknkay bɛghók ndǔ bakoŋo Yesu bárɛ̀m bɛyɔŋɔ́tɔk nyáŋá nyáŋá ɛnyu ɛnɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ághòk ndu ɛyi ɛyɔŋɔ́tɔk ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bárɛ̀m. Bábhák maknkay tontó, bábho bɛrɛm bɛ, “Pú bǒbhɛn mankɛm chi bo Galili? Ná ɛ́chí bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛsɛ ǎghòk ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bɔ́ bárɛ̀m ndǔ ɛyi ɛyɔŋɔ́tɔk? Sɛ́fǔ bɛtɔk nyáŋá nyáŋá: Mbɔk báfu Pátia, báchák Mídia, abhɛ́nɛ́fú Ɛ́lam; mbɔk báfú Mɛsopotemia, báchák atú Judéya, abhɛ́nɛ́fú atú Kapadóshiya; mbɔk báfú atú Pɔ́ntɔs, báchák atú Ésia. 10 Mbɔk báfú atú Fríjia, báchák atú Pamfília. Mbɔk báfú Íjip, báchák báfú ndǔ batáp ɛtɔk Líbia anɛ achi kɛkwɔt nɛ Sírene. Ndú abhɛn báfú Rom, mbɔk chi bo Israɛl, báchák bǒ abhɛn bákòŋo Mandɛm mbɔ bo Israɛl, 11 báchák báfú Krɛt, abhɛ́nɛ́fú Arébia. Yɛ̌ nɔ, yɛ̌ntɨkɨ mmǔ ywɛsɛ ǎghòk ndu bɔ́ bárɛ̀m mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn Mandɛm ákʉ́ ndu ɛyi ɛyɔŋɔ́tɔk.” 12 Bɔ́ mankɛm bábhák maknkay, batí átáká bhɔ́, bábhó bɛbhɛp batɨ bɛ, “Anɛ́ ndak-aa?” 13 Kɛ bachak báré way bakoŋo Yesu mándɛm nɔkɔ bɛ, “Mmɛ́m akɛm bǒbhɛn!” Nɛtwɔ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ
Ɛnyɨŋ Píta aghati batɨ bo Israɛl
14 Píta afate yɛ nɛ bǒnto báchák batí byó nɛ amɔt, abho bɛrɛm nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ ntá bɛyǎ bǒbhɔ bɛ, “Bǒ Judɛ́ya nɛ be mankɛm abhɛn bǎchi Yerúsalɛm, tá ká batú mǎngók ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛ̀m. 15 Bǒbhɛn bábhɨ́kɨ́ kwɛ́n chi mmɛ́m mbɔ ɛnyǔ bǎkàysi. Nywɔp nɛchi ndiɛrɛ nkárɛ́nká nɛ́nɛ́namɔt běti. 16 Nɛ́ chí ɛnyɨŋ ɛnɛ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Jóɛl arɛmɛ nyaka bɛ chɔŋ ɛmfakari. Joɛl arɛm nyaka bɛ,
17 Mandɛm arɛm bɛ ‘Ndǔ manywɔbhɛ́ ngwɛnti,
chɔŋ nkʉ Ɛfóŋó ya antwɔ ntá yɛ̌ntɨkɨ mmu.
Bɔ̌bhɛka mángati barak anɛ́ mɛ mfyɛ́ bɔ́ antɨ.
Bɛsak ɛbhɛka mángɔ́ kɛnɔ́ amɨ́k antifu,
nɛ baseansi bhɛka mángɔ kɛnɔ́.
18 Ndu manywɔp ɛyɔ, chɔŋ nkʉ Ɛfóŋó ya ɛ́ntwɔ́ ntá bakʉ̌ bɛtɨk abha,
abhɛ́n baghɔrɛ́, nɛ abhɛn babhakanɛm,
nkʉ bɔ́ mángati barak anɛ́ mfyɛ́ bɔ́ antɨ.
19 Nɛ chɔŋ nkʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay mɛ́mfakari amfay, nɛ ntɔŋ bɛrɨŋɨ́ maknkay fá amɨk.
Chɔŋ manoŋ ambak, ngó ambak, mɔ́ngo ambak.
20 Chɔŋ mmok anjibhiri ándɔp ɛjuri, ntaŋ ánjibhiri andɔp manoŋ,
kɛ nywɔp nɛgho ɛnɛ́n Acha átwɔ̀ nɛngaka.
21 Nɛ chɔŋ ɛmbak bɛ yɛ̌ agha anɛ ábhɨ̀ŋɨ Acha bɛ ánkwák yi,
Acha ǎpɛmɛ yi.’ ”
22 Píta arɔk ambɨ bɛ́rɛ́m bɛ, “Bo Israɛl, ghók ká bɛyɔŋ ɛbhɛ́n: ‘Yesu mmu Násárɛt chí mmu anɛ Mandɛm áyábhɛ́ nyaka. Atɔ́ŋ kpoŋoroŋ bɛ́ ayap yí ndǔ áchyɛ́ yi bɛtaŋ. Akʉ yɛ mɛnyɨŋɨ́ maknkay. Atɔ́ŋ bɛrɨŋ. Bě babhɔŋ bǎrɨŋɨ nɔ sayri mbɔnyunɛ akʉ nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛsí ɛbhɛka. 23 Mandɛm anáŋ arɨ́ŋɨ́ nyaka ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛfakari nɛ Yesu bɛkoŋo nkaysi yi. Báfyɛ́ yɛ́ yi amɔ yɛká bɛ mǎnchyɛ yi ntá bo bɛbʉ́ bɛ mángó ndǔ ɛkotákátí, mángway. 24 Kɛ Mandɛm akʉ yí ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, afɛrɛ yí ndǔ bɛbě nɛwú mbɔnyunɛ nɛwú nɛpu kway nyaka bɛbhɔŋ bɛtaŋ amfǎy yi.’ ” 25 Mfɔ Debhít asɨŋ nyaka ɛ̌ti yi bɛ,
“Nchí ghɔ nyaka Acha mpoknkɛm bɛsí bha,
abhak ɛbhe awɔ́nɛm ɛya, bɛ yɛ̌nyɨŋ ɛkɛ nyɨkɨsi mɛ.
26 Ntǐ ɛna nɛ́jwi yɛ nɛ maŋák, nɛ nchí rɛm kɛpɨ nɛ maŋák.
Nɛ mbákántɨ chí nɛ Mandɛm,
27 Mbɔnyunɛ wɔ Mandɛm ɔpú chɛn chɔŋ mɛ ɔ́ndɔ́ amɛm ɛtɔkɔ́ bawú,
ɔpú rɔ chɔŋ Mmu anɛ áchyɛ́ nɛpɛ́m ɛni ntá yɛ ámpɔ́ amɛm nnɛm.
28 Ɔkʉ mɛ ndɨ́ŋɨ́ mbi nɛpɛ́m.
Ndǔ ɔ́chí nɛ mɛ mpoknkɛm, chɔŋ ɔ́nkʉ mɛmbɔŋ bɛyǎ maŋák.”
29 Píta arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Bɔ̌ma, nchí kway bɛghati bhe kpoŋoroŋ ɛ̌ti Mfɔ Debhít, chi mbɨ ywɛsɛ. Agu nyaka, bábhɛ́mɛ yi, nɛ nnɛm ɛni nɛbhʉɛt fá nɛ bhɛsɛ kpatɛ ɛchɔŋ. 30 Achí nyaka ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ. Arɨŋɨ bariɛp amɛn Mandɛm áchyɛ́ yi, kpát anyú nku bɛ chɔŋ Mandɛm ankʉ ɛbhárɛ́mɔ ywi anyiɛ ɛnɔkɔ́ kɛfɔ ɛyi. 31 Debhít ayambɨ aghɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm abhɔŋ bɛkʉ ndǔ mpok anɛ átwɔ̀ ambɨ kɛ yɔ ɛmfakari. Aghɔ́ bɛ, chɔŋ Mandɛm ankʉ Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Ɛ̌ti yɔ, Debhít arɛm nyaka bɛ, ‘Mandɛm abhɨ́kɨ́ chɛn Mpɛmɛ yí áyábhɛ́ ándɔ́ amɛm ɛtɔkɔ́ bawú nɛ abhɨ́kɨ́ chɛn mmʉɛt yi ámpɔ́ amɛm nnɛm.’ 32 Mandɛm akʉ Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛ bɛsɛ́ mankɛm sɛ́ghɔ́ yi nɛ sɛchi batísiɛ bɛ achi nɛpɛ́m. 33 Mandɛm achyɛ yí bɛyǎ kɛnókó ndu akʉ yi achɔkɔ ɛbhe awɔ́nɛm ɛyi ndǔ ɛnɔkɔ́ kɛfɔ. Ɛta abhʉrɛ bariɛp ami ndu achyɛ yí Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ. Nɛ chí Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mmu Yesu achyɛ bhɛsɛ kɛ ákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛ́fàkari nɛ mbɔ ɛnyǔ bǎghɔ̀ nɛ bǎghòk. 34 Debhít abhɨ́kɨ́ rɔ nyaka ɛtɔkɔ́ bawú ándɔ́k amfay. Kɛ yímbɔŋ arɛm bɛ,
‘Ɛta Mandɛm arɛm nyaka ntá Acha wa bɛ́:
“Chɔkɔ́ fá ɛbhe awɔ́nɛm ɛya ndu ɛnɔkɔ́ kɛfɔ,
35 kpátɛ nkʉ bǒmpap abhɛ mámbak mbɔ ɛnɔk ɛnɛ ɔ́chɔkɔ ɔ́nyaŋa bɛkak arɛ́.” ’
36 “Bo Israɛl mankɛm bábhɔŋ bɛ́rɨŋɨ yɛ sayri bɛ, Yesu mmu be bǎgo ndǔ ɛkotákátí kɛ Mandɛm ákʉ́ yi áchi Acha nɛ Mpɛmɛ yi áyábhɛ́.”
37 Bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Píta arɛmɛ, ɛ́kwɛ́n bɔ́ tɛ antɨ. Babhɛp Píta nɛ bǒnto bachak bɛ, “Bɔ̌ma, chɔŋ sɛ́nkʉ yɛ ná?” 38 Píta akɛmɛ bhɔ bɛ, “Yɛ̌ntɨkɨ mmǔ yɛka abhɔŋ bɛ́tɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhi nɛ mánjwiti yi ndǔ nnyɛ́n Yesu Kristo bɛ Mandɛm amfoŋori bɛbʉ́ bhi. Mmǔ anɛ ákʉ́ nɔ Mandɛm ǎchyɛ yi Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mbɔ akap. 39 Bariɛp amɛn ayɨ́ŋɨ́ be nɛ bɔ̌bhɛka, nɛ bǒ mankɛm abhɛn bachi nɛkɔ nɛsiɛ. Ayɨ́ŋɨ́ nkwɔ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ Mandɛm Acha yɛsɛ ábhɨ̀ŋɨ bɛ antwɔ ntá yi.”
40 Píta arɔk ambɨ bɛ́rɛm baya mɛnyɨŋ bɛ́chák ansɛmti nɔkɔ bhɔ bɛ́ “Fɛrɛ́ ká mmʉɛt ndǔ ntɛmsi anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́twɔ ntá bǒ bɛbʉ́ abhɛn fá ammɨk.” 41 Ɛkʉ bo abhɛn mánóko ɛnyɨŋ ɛnɛ Píta arɛmɛ bárɔ́k bájwiti bhɔ. Nɛ bo abhɛn bachɛmɛ nɛ bakoŋo Yesu nywɔp ɛnɔ babhak mbɔ nká ɛ́rát. 42 Bachyɛ mmʉɛt ndu bɛ́ghɔ́k mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǒnto Yesu bátɔ̀ŋ. Bɔ́ mankɛm abhɛn manókó babhak ndu nsoŋ amɔt ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ, ndǔ Nɛnyiɛ Acha nɛ ndu nɛnɨkɨ́mʉɛt.
Nɛpɛ́m bakoŋo Yesu
43 Bǒnto Yesu bábho bɛkʉ bɛyǎ mɛnyɨŋɨ́ maknkay nɛ bɛrɨŋɨ́ maknkay. Bɛcháy bɛ́kɛ́m bo mankɛm abhɛn bághɔ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɔ. 44 Nɛ bo abhɛn mánóko mankɛm babhák ɛyɔŋ ɛ́mɔ́t, mánkɔrɛ nɔkɔ mɛnyɨŋ ɛbhap ndǔ nsoŋ amɔt. 45 Mpok nɛ mpok, abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ mɛnyɨŋ bátì nyaka mánkɔrɛ nɔkɔ nkáp nɛ abhɛn ɛyap ɛ́pú ɛnyu ɛnɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap abhɔŋ ɛnyɨŋ. 46 Nɛ yɛ̌ntɨkɨ nywɔp báchɛ̀m nyaka amɛm ɛkɛrákap Mandɛm amɛm Yerúsalɛm ndu mɛ́nɨ́kmʉɛt. Báchɛ̀m nyaka nkwɔ amɛm bɛkɛt ɛbhap ndǔ Nɛnyiɛ Acha nɛ ndǔ mɛnyiɛ́ nɛnyíɛ́ nɛ bɛyǎ maŋák nɛ ntɨ nɛmɔt, 47 mámbɨti nɔkɔ Mandɛm. Bǒ mankɛm bághɔ́ ndǔ bakoŋo Yesu bákʉ̀ nɛ báre bhɔ́ŋ maŋák nɛ bhɔ. Nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛwak Acha ankʉ nɔkɔ bo abhɛn yi ápɛ́mɛ́ mánchɛ́m nɛ bakoŋo bhi.

*2:1 “Pɛ́ntɛkɔs chí manywɔp bɛsa bɛpay nsɛm byo.” Nɔ́ chí, bɛ́bhó ndǔ nywɔp Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ.