3
Píta abú mbɛ́ntí
Ɛwak ɛ́mɔt, Píta nɛ Jɔ̌n bare rɔŋ ɛkɛrákap Mandɛm ndu nkárɛ́nká ɛ́rát nɛ ngósí mpok nɛnɨkɨ́mʉɛt. Bágháká nɔ́kɔ́ ndǔ nyǔbha anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Ɛrɨ́tí Nyǔbha, bághɔ́ mmu anɛ áchí mbɛ́ntí tɛ nɛbhe ɛni arɛ́ chɔ́kɔ́. Yɛ̌ntɨkɨ ɛwak bo bápɔ̀kɔ nyaka yi mámbʉrɛ ndu nyǔbha wu bɛ́ ánɨ́ŋɨ́ nɔ́kɔ́ nkáp ntá bo abhɛn báfʉɛ̀t bɛrɔŋ amɛm ɛkɛrákap Mandɛm mɛnɨkmʉɛt. Mbɛ́ntí wu aghɔ nɔkɔ Píta nɛ Jɔ̌n ndǔ báyaŋ bɛfʉɛt mandɔk ɛkɛrákap, abho mɛ́nɨŋɨ bhɔ nkáp. Píta nɛ Jɔ̌n báyɨŋɨ yi diíí. Píta arɛm yɛ bɛ, “Yɨŋɨ́ bhɛsɛ!” Atɛp bɔ amɨ́k amʉɛt nɛ nkaysi bɛ́ chɔŋ manchyɛ yi ɛnyɨŋ.
Kɛ Píta arɛm bɛ, “Mbɨ́kɨ́ bhɔŋ nkáp, kɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ mbɔ́ŋɔ́ chɔŋ nchyɛ́ wɔ. Ndǔ nnyɛ́n Yesu Kristo mmu Násárɛt, faté kɔ!” Akɛ́m yi ndǔ awɔ́nɛm ayoŋ. Tɛ́mté wu, bɛtaŋ Mandɛm bɛ́chwe ndu bɛkak nɛ mɛmɨ̌ bɛkak ɛbhi. Adók ate kpɛrɛp, abho bɛkɔ. Are kɔ andokoti nɔkɔ, nɛ ambɨtɨ nɔkɔ Mandɛm, kpát arɔk achwe amɛm ɛkɛrákap nɛ bhɔ. Bo mankɛm abhɛn bachi arɛ bághɔ́ yi ndu ákɔ̀ ambɨti nɔkɔ Mandɛm. 10 Bárɨ́ŋɨ bɛ yi kɛ áchɔ̀kɔ nɔ́kɔ́ nyaka ndǔ Ɛrɨ́tí Nyǔbha anɛ ɛkɛrákap Mandɛm anɨŋɨ nɔkɔ nkáp. Ɛkʉ bábhák maknkay, nɛ manyu arɔp bhɔ fúfú bɛghɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari.
Píta aghati mbok Yesu amɛm ɛkɛrákap Mandɛm
11 Mmu wu abhat mmʉɛt nɛ Píta nɛ Jɔ̌n kpát bárɔk baghaka amɛm nɛbhʉɛt ɛkɛrákap Mandɛm anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Áchá Sólomon. Bo mankɛm bare rɔŋ arɛ ntiɛ́t ntiɛt bɛghɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fàkari. Babhak maknkay tontó. 12 Píta aghɔ nɔkɔ ndǔ bǒbhɔ bákàp bhɔ, arɛm ntá yap bɛ, “Bɔ̌ma, bo Israɛl, ndaká yi bǎchí maknkay, mǎmkpɔkɔ nɔkɔ bhɛsɛ ɛnyu ɛyɔ? Bǎkaysi bɛ chi ndǔ bɛtaŋ ɛbhɛsɛ́ kɛ̌ yí ákɔ̀ nɛ́nɛ kɛ? Nɛ puyɛ̌ chi bɛ sɛ́chày Mandɛm tontó. 13 Mandɛm bachǐmbɨ bhɛsɛ, Mandɛm Ábraham nɛ Áisek nɛ Jekɔ́p kɛ achyɛ mǔbɛtok ywi Yesu kɛnókó. Achyɛ́ yi kɛnókó yɛ̌ndu be bǎrɛ̀m nyaka bɛ bǎbhɨkɨ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ yi mpok Páílet áyàŋ bɛfɛrɛ yi amɔ. Bǎsɔ́t yi bǎchyɛ́ ntá bǒbati Rom bɛ mángwáy. 14 Yesu achí nyaka nyáŋá nɛ chak bɛsí Mandɛm, Yɛ̌ nɔ be kɛka bɛ Páílet ándɔ́ yi andɔk. Bǎrɛ́m bɛ Páílet ándɔ́ chí ngwayti bho andɔk. 15 Bǎkʉ́ báwáy yi mmu áchyɛ̀ nɛpɛ́m. Kɛ Mandɛm akʉ yí apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Bɛsɛ́ sɛ́ghɔ́ nɛ amɨ́k ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari. 16 Yesu kɛ ákʉ́ mbɛ́ntí nɛ áfáté. Ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎghɔ́ nɛ ɛnɛ́ bǎrɨ́ŋɨ́ bɛ ɛfakari, mɛnkɛm bɛ́chí ɛnyu yɔ mbɔnyunɛ sɛ́sɨ́kɨ́ ntɨ nɛ yi. Chí ndu sɛ́sɨ́kɨ́ ntɨ nɛ yí kɛ ɛ́kʉ mbɛ́ntí nɛ áfáté kpɛrɛp mbɔ ɛnyǔ bě mankɛm bǎghɔ́.
17 “Bɔ̌ma, nɛ́nɛ ndɨ́ŋɨ́ ká bɛ́ be nɛ bǒ batí bhɛka bǎchí nyaka chi amɛm ɛjuri bɛyɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎkʉ́ ntá Yesu. 18 Kɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ákʉ́ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bhi bághátí bo tɛsáy bɛ, Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, abhɔŋ bɛghɔ ɛsɔŋɔri, Mandɛm akʉ yɔ ɛfu tɛtɛp.” Tɨ́k yɛ́ ka nsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka, mámpɛtnsɛm ntá Mandɛm, bɛ yi amfoŋori bɛbʉ́ ɛbhɛka. 19 Mbák mǎnkʉ ɛnyu yɔ, Acha ǎkʉ mǎmbɔŋ mpok nɛywɛ̌mʉɛt ndǔ bɛfóŋó ɛbhɛka, 20 antó be Mpɛmɛ yi afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò bɛ ambak Mpɛmɛ yɛka. 21 Yí wu chi Yesu mmu ábhɔ́ŋɔ́ bɛbhak amfay nɛ Mandɛm kpátɛ mpok anɛ yi ákʉ̀ mɛnyɨŋ mɛnkɛm mɛ́njíbhírí mɛ́ndɔp bɛkɔ. Barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm mánáŋ bárɛm tɛntɛp bɛ chɔŋ ɛ́mbak ɛnyu yɔ. 22 Moses arɛm nyaka bɛ, “Chɔŋ Mandɛm Acha antó be ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ ywi mbɔ ɛnyǔ yi ato mɛ. Nɛ chɔŋ yi ambak mmu ywɛka amɔt nɛ bǎbhɔŋ bɛkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ághàti bhe mǎnkʉ. 23 Nɛ chɔŋ ɛmbak bɛ yɛ̌ agha anɛ apu ghok ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ wu, báfap yi nɛ bǒ Mandɛm, mangway. 24 Samuɛl nɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ abhɛn báfú yi ansɛm, mankɛm bárɛm nyaka nkwɔ́ ɛ̌ti mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛ́n bɛ́fàkari manywɔp anɛ́ ɛchɔŋ. 25 Mɛnyɨŋ ɛ́bhɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bárɛ́mɛ́ mɛnkɛm bɛ́yɨŋɨ bhe. Nɛ nku anɛ Mandɛm ányú nyaka nɛ bachǐmbɨ bhɛka, ányu nɛ be nkwɔ́, mbɔnyunɛ arɛm nyaka ntá Ábraham bɛ, ‘Chɔŋ mfʉɛ́t ntá bɛbhárɛ́bhɔ bhɛ ńjɛt manɛrɛ́kɛrɛ́ mmɨk ankɛm.’ 26 Ɛ̌ti yɔ kɛ ɛchi bɛ Mandɛm ayap nyaka mǔbɛtok ywi, ayambɨ átó yi chi ntá yɛka bɛ́ ánjɛ́t be ndǔ ákʉ̀ be mandɔ́ nɛpɛ́m bɛbʉ́ ɛnɛka.”