5
Ananías nɛ Safíra
Kɛ ɛwak ɛmɔt, mmǔ anɛ aka nnyɛ́n bɛ Ananías nɛ ngɔrɛ́ aywi Safíra bátí nɛbhʉ́ɛ́rɛ́mɨk. Ananías abhɛsɛ mbɔk nkáp ansɛm. Ngɔrɛ́ aywi arɨŋɨ bɛ yi akʉ nɔ. Asɔt anɛ́ árɔ́bhɛ́ arɔk abhʉrɛ bɛsí bǒnto Yesu. Kɛ Píta abhɛp yi bɛ, “Ananías, ndaká yí ɔ́rɔ́ Satan ánkó wɔ́ antí bɛ ɔ́nsé nsé ntá Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ nɛ ɔrɔ mbɔk nkáp anɛ ɔ́tí mmɨk ansɛm? Mpok ɔ́bhɨ́kɨ́ re tí yɔ́, mmɨk achi nyaka chi ayɛ. Nɛ mpok ɔ́tí yɔ́ nkáp abhak chi aywɛ. Ndaká yí ɔkaysi bɛkʉ ɛnɛ ɛnyǔ ɛnyɨŋ? Ɔsensé chi ntá Mandɛm, puyɛ̌ ntá nkwǎ!” Nɛghók Ananías ághókó bɛyɔŋ ɛbhɛn, akwɛ́n amɨk agú. Bɛyǎ bɛcháy bɛ́kɛm yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ághoko ndak anɛ.
Bɛsak báchwe, mánɛ́p yi nɛ ndɛn, bápɔ́kɔ, barɔk babhɛmɛ.
Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ mbɔ maŋɔk nywɔp arat, ngɔrɛ́ Ananías achwe anywɔ́p, yi kɛrɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari. Píta abhɛ́p yi bɛ, “Ghatí mɛ tɛtɛp, nkáp ankɛm anɛ́ wɔ nɛ nnɛ́m aywɛ bǎtí mmɨk nɛ?” Akɛmɛ bɛ, “Ɛɛ, yɨŋɨ wu ankɛm nɔ.”
Píta arɛm bɛ, “Ná wɔ nɛ nnɛ́m aywɛ bǎká ɛyɔŋ ɛ́mɔt mɛmɔ Ɛfóŋó Mandɛm Acha ɛnyǔ ɛyɔ? Ghok! Bo abhɛn bábhɛ́mɛ́ nnɛ́m aywɛ, báchi afɔ ambǐnywɔp, nɛ chɔŋ mampɔkɔ wɔ nkwɔ.” 10 Tɛ́mté wu, Safíra akwɛ́n bɛkak Píta agú. Bɛsak báchwé nɔ́kɔ́ bághɔ́ bɛ agu, bápɔkɔ bafu barɔk babhɛmɛ kɛkwɔt nɛ nnɛ́m. 11 Bɛyǎ bɛcháy bɛkɛm bǒnkwɔ Yesu mankɛm nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu achak anɛ aghoko ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari.
Bǒnto Yesu bákʉ bɛyǎ mɛnyɨŋɨ́ maknkay
12 Bǒnto Yesu báre kʉ bɛyǎ mɛnyɨŋɨ́ maknkay bɛchak bɛsí bo ndǔ bɛtaŋ Mandɛm. Báre chɛm nɛbhʉɛt amɔt amɛm nɛbhʉɛt ɛkɛrákap anɛ bábhɨ̀ŋɨ nyaka bɛ Acha Sólomon. 13 Yɛ̌ mmu achak kɛchɛm nɛ bhɔ ɛ̌ti bɛcháy, kɛ bo báre chyɛ̀ bhɔ kɛnókó. 14 Nɛ bɛyǎ bo, baghɔrɛ́ nɛ babhakanɛm, báré noko, manchɛm nɔkɔ mmʉɛt nɛ nkwɔ́ Yesu. 15 Ɛ̌ti mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn bǒnto bákʉ̀, bo báré pɔkɔ́ bǒmame mámbʉrɛ nɔkɔ nɛpaká mbi, mbɔk ndu bɛkɔ́k, bachak ndu bɛ̌sak, bɛ́ Píta apɛrɛ́ fʉɛt ndɨkandi ywi ánkwɛ́n mbɔk ayap amʉɛt. 16 Bɛyǎ bo bare fu ndǔ bɔ̌bɛtɔk abhɛn bachí kɛkwɔt nɛ Yerúsalɛm, mándɔkɔ nɔkɔ nɛ bǒmame, nɛ abhɛ́n bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri bhɔ. Bɔ mankɛm bataŋ.
Bǒbatí ɛtɔk bare chyɛ bǒnto Yesu bɛyǎ ɛsɔŋɔri
17 Kɛ mǔngo bachiǎkap nɛ bǒ mankɛm abhɛn bachi nɛ yi, nɔ chi bǒnkwɔ Sádusi, bábhɔ́ŋ bɛyǎ mpap amɨ́k. 18 Bákɛ́m bǒnto báfyɛ́ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. 19 Kɛ ángɛl Mandɛm atwɔ́ nɛ bɛti, anɛnɛ babhǐnywɔp ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, asɔt bɔ́ báfú, arɛm bɛ 20 “Dɔ́k ká amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, mǎnte, mǎngati bo yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ̌ti nɛpɛ́m nɛkɔ ɛnɛn.” 21 Nɛ́yí nɔ́kɔ́, bárɔ́k bachwe amɛm ɛkɛrákap Mandɛm bábhó bɛtɔŋ bo mbɔ ɛnyǔ ángɛl aghati bhɔ.
Mǔngo bachiǎkap nɛ nkwɔ́ ywi bábhɨŋɨ bǒbati ɛtɔk Israɛl mankɛm, bákɛ́m ɛchɛmɛ, bachyɛ ɛyɔŋ bɛ mandɔ́k mamfɛrɛ bǒnto ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ mantwɔ nɛ bhɔ. 22 Babhabhɛri abhɛn ɛkɛrákap báchwɔ́p arɛ, kɛghɔ bhɔ. Bápɛtnsɛm nɛ ɛyɔŋ bɛ, 23 “Sɛ́rɔŋ, sɛghɔ babhǐnywɔp femfé, nɛ babhabhɛri nɛfí téé, kɛ sɛ́nɛ́nɛ́ nɔ́kɔ́ babhǐnywɔp, sɛbhɨkɨ ghɔ́ yɛ̌ mmu amɛm.” 24 Mǔnti babhabhɛri ɛkɛrákap Mandɛm nɛ bǒ batí bachiǎkap baghoko nɔkɔ nɔ, batí átáka bhɔ amɛm, bare bhɛp mmʉɛt ɛyap ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari nɛ bǒnto Yesu. 25 Ɛbhɨkɨ tat, mmu amɔt achwe aghati bhɔ bɛ, “Ghók ká, bo abhɛn bǎfé ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ ɛ́yu, báchí awu amɛm ɛkɛrákap téé bátɔ̀ŋ bo.” 26 Mǔnti babhabhɛri ɛkɛrákap nɛ bǒbhi bárɔk basɔt bǒnto, kɛ bákɛ tɔk bɔ́ awɔ amʉɛt ndǔ báchày bɛ bo bákɛ́ tɛmti bɔ́ nɛ batay mangway.
27 Bápɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nɛ bhɔ, bakʉ bɔ baté bɛsí ɛchɛmɛ bǒbati ɛtɔk. Mǔngo bachiǎkap abhɛ́p bɔ́ bɛ 28 “Sɛ́yɛp be batu bɛ bǎkɛ́ pɛrɛ rɛm yɛ̌nyɨŋ ndǔ nnyɛ́n mmǔ-nɛ? Yɛ̌ nɔ, bǎtàk mbok Yesu amɛm Yerúsalɛm nkɛm nɛ bǎyàŋ bɛkʉ ɛmbak bɛ bɛsɛ́ kɛ sɛ́kʉ́ báwáy yi.”
29 Píta nɛ bǒnto Yesu mankɛm bakɛmɛ bɛ, “Sɛ́bhɔŋ bɛghok chi Mandɛm, puyɛ̌ nkwǎŋwaŋ. 30 Mandɛm bachǐmbɨ bhɛsɛ́ akʉ Yesu mmu báwáy ndu bago yi ndu ɛkotákátí ampɛtnsɛm ndu nɛpɛ́m. 31 Mandɛm akósí yí amfay, afyɛ́ ndǔ nɛbhʉɛt kɛnókó bɛ ambak Mǔntí nɛ Mpɛmɛ, bɛ́ ánchyɛ́ bo Israɛl mbi bɛtɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap Mandɛm amfoŋori bhɔ. 32 Sɛ́ghàti bo mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n sɛ́ghɔ́ nɛ amɨ́k mbɔ batísiɛ, nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mmu Mandɛm achyɛ́ ntá bo abhɛn bághòk yi achi ntísiɛ nkwɔ.”
33 Bǒ ɛchɛmɛ bǒbatí ɛtɔk bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, batɨ ábe bhɔ tontó. Bábho bɛyaŋ mbi ndu bɛ́way bǒnto Yesu. 34 Kɛ mǔnkwɔ Fárisi amɔt, anɛ áká nnyɛ́n bɛ Gamáliɛl, abhak arɛ́. Abhak mmu ɛchɛmɛ́ bǒ batí amɔt nkwɔ́ nɛ ntɔŋ ɛbhé Mandɛm. Bǒ mankɛm báchyɛ̀ nyaka yi kɛnókó. Afate achyɛ ɛyɔŋ bɛ mántɛn kpɨk bǒnto Yesu nɛfí. 35 Arɛm yɛ ntá bǒbati ɛtɔk bɛ, “Bo Israɛl, sɔt ka mpok ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bǎkáysi bɛkʉ nɛ bǒbhɛn. 36 Dɨŋɨ́ ká bɛ Tiódas árɛ̀m nyaka bɛ yi achi nnɛ́m mmu. Bǒ mbɔ batí bɛsǎ ɛsa (400) babhak bákoŋo bhi. Báwáy nɔ́kɔ́ yi, bakoŋo bhi bhɔ bátáka, nsóŋó ɛyi amay. 37 Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, Júdas mmu Gálili nkwɔ afú mpok básɔ̀t mpǎy bho. Aya mbɔk bho báré koŋo yí. Yi nkwɔ agú, nɛ bɛyǎ bo abhɛn bákòŋo nyaka yi bátáka. 38 Bɛ́yɨŋɨ yɛ ndak anɛ, nchí ghati beka bɛ mǎndɔ́ bǒbhɛn, bǎkɛ́ kʉ bhɔ́ yɛ̌nyɨŋ. Mbák nkaysi-nɛ, nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ batɨ̌ bɛkʉ bɛfu chí ntá nkwǎ, chɔŋ mánkwɛn. 39 Kɛ mbák bɛfu chi ntá Mandɛm, bǎpú kway bɛchyɛt bhɔ mbi. Bǎkway mbɔŋ bɛghɔ bɛ mánù chí nɛ Mandɛm!”
40 Bábhɨ́ŋɨ́ nɔ́kɔ́ yɛ bǒnto Yesu, badɛn bɔ, básɛ́mti bhɔ bɛ bákɛ́pɛrɛ rɛm yɛ̌nyɨŋ ndu nnyɛ́n Yesu, barɔ bɔ mándɔ́k. 41 Bǒnto báfú bárɔ ɛchɛmɛ bǒbati ɛtɔk bárɔ́k nɛ maŋák mbɔnyunɛ Mandɛm aghɔ bɛ bɔ bakway bo abhɛn bábhɔ̀ŋ kɛyɔ́rɛ́ ɛ̌ti nnyɛ́n Yesu. 42 Bɔ kɛrɔ bɛtɔŋ nɛ bɛ́gháti bo Mbok Ndɨ́ndɨ́ bɛ Yesu chi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò. Báre kʉ nɔ yɛ̌ntɨkɨ nywɔp amɛm ɛkɛrákap Mandɛm nɛ amɛm bɛkɛt ɛbhap.