6
Báyáp bǒbati tándrámɔt bɛ mánkwák bǒnto Yesu
Mpok yɔ, bakoŋo Yesu báre yá mándɔkɔ nɔkɔ chi ambɨ. Bɛ́táŋá bɛ́kwɛ́n. Bo Israɛl abhɛn bárɛ̀m ɛyɔŋ Grik nkwɔ báré nywinti bɛ abhɛn bárɛ̀m chi ndiɛrɛ ɛyɔŋ bo Israɛl bákɔ̀rɛ mɛnyɨŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛwak kɛfyɛ́ ntí ndu bɛchyɛ mánkwɛ́sɛ́ bhap. Ɛkʉ bǒnto Yesu batí byó nɛ apay bábhɨŋɨ nkwɔ bakoŋo Yesu bárɛm bɛ, “Ɛpú chak bɛ sɛndɔ bɛghati bho Ɛyɔŋ Mandɛm, sɛ́ndɔbhɛ taŋ chi baraká nɛnyɛ́. Bɔ̌ma, yap yɛ ka bǒbati tándrámɔt. Bábhɔŋ bɛbhak bo abhɛn bo bárɛ̀m ɛrɨ́rɨ́ ɛ̌ti yap, mámbak bo abhɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ achi nɛ bhɔ sayri, nɛ mámbak barɨŋɨ́ndak. Yap ka bhɔ́. Sɛ́kway bɛchyɛ bhɔ bɛtɨk ɛbhɛn. Mbák ɛchi nɔ́, chɔŋ sɛ́mbɔ́ŋ mpok bɛchyɛ mmʉɛt ndǔ nɛnɨkɨ́mʉɛt, nɛ ndu bɛ́ghati bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ nɛ ndu bɛ́tɔŋ Ɛyɔŋ Mandɛm.” Bǒnkwɔ mankɛm bábhɔ́ŋ maŋák ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ bǒnto barɛmɛ. Báyáp Stífin mmu amɔt anɛ abhɔŋɔ nɛka nɛ Yesu tontó nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ achi nyaka nɛ yi mpoknkɛm. Báyap Fílip nkwɔ́, nɛ Prokórɔs, nɛ Nikanɔ́, nɛ Tímɔn, nɛ Pamɛ́nas, nɛ Níkolas, kɛnkɔ anɛ áfú nyaka Antiɔk. Anáŋ áchyɛ̀ nyaka Mandɛm kɛnókó mbɔ ɛnyǔ bo Israɛl bákʉ̀ kɛ ǎnoko Yesu. Básɔt bhɔ bɛsí bǒnto Yesu. Bǒnto mánɨkmʉɛt mányáŋa bɔ́ amɔ anti.
Ɛyɔŋ Mandɛm ɛ́re go ɛndɔk nɔkɔ chi ambɨ, nɛ mpǎy bakoŋo Yesu ayá tontó amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm. Bɛyǎ bachiǎkap Mandɛm nkwɔ́ báre noko Mbok Ndɨ́ndɨ́.
Bákɛ́m Stífin
Stífin chí mmu anɛ Mandɛm átɔ́ŋ bɛyǎ bɛrɨ̌ndu, achyɛ yí bɛyǎ bɛtaŋ. Stífin akʉ bɛrɛm mɛnyɨŋɨ́ maknkay nɛ atɔ́ŋ bɛrɨŋ bɛsí bo. Mbɔk bo báfate bábhó bɛkɛm ɛpʉ́ítí nɛ yi. Bábhak bǒ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ɛnɛ bo abhɛn báfɛ́rɛ́ ndǔ kɛsɛm. Ɛnyu ɛyɔ kɛ bábhɨŋɨ nyaka yɔ. Bábhák bo Israɛl abhɛn bafu Síren nɛ mmu Aleksánda. Bɔ́bhɔ nɛ bo Israɛl bachak abhɛn bafu atú Silísha nɛ Esia bare kɛm ɛpʉ́ítí nɛ Stífin. 10 Kɛ bɔ kɛkwáy bɛkɛmɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́ nɛ nɛrɨŋɨ́ndak ɛnɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ achyɛ yi. 11 Bákú bo mámpu bɛ bághok ndǔ yi árɛ̀m ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti Moses nɛ ɛ̌ti Mandɛm. 12 Ɛnyu yɔ kɛ̌ mányɨkɨsí batɨ̌ bǒ batí ɛtɔk amɛm, nɛ batɨ batɔŋ ɛbhé Mandɛm, nɛ batɨ bǒ mankɛm. Bákɛ́m yɛ Stífin barɔk bɛsí ɛchɛmɛ bǒ batí ɛtɔk nɛ yi. 13 Bátwɔ́ nɛ batísyɛ ákwárɛ́ abhɛn bárɛ́mɛ́ bɛ, “Mmǔ-nɛ apú rɔ bɛrɛm ɛbʉ́bʉ mpoknkɛm ɛ̌ti ɛkɛrákap Mandɛm ywɛsɛ́ nɛ nɛ ɛ̌ti ɛbhé Moses. 14 Sɛ́ghok ndǔ yi árɛ̀m bɛ chɔŋ Yesu Mmǔ Násárɛt wu amokoti ɛkɛrákap Mandɛm ɛnɛ, nɛ angupsi bɛpɨŋ ɛtɔk ɛbhɛn Moses árɔ́ ntá yɛsɛ.” 15 Bǒ mankɛm abhɛn báchí amɛm ɛkɛrɛ́ manyé chɔkɔ, batɛp Stífin amɨ́k amʉɛt, bághɔ́ bɛ́ bɛsí bhi bɛ́yibhiri bɛrɔbhɛ ghɔɔ chi mbɔ ɛbhɛ́n ángɛl Mandɛm.