9
Sɔ̌l ayibhiri abho bɛkoŋo Yesu
(Bk 22.6-16, 26.12-18)
Mpok ɛyɔ nkɛm, Sɔ̌l arɔk ambɨ bɛpa bɛ yi abhɔŋ bɛway bakoŋo Yesu. Arɔk ntá mǔngo bachiǎkap Mandɛm, aghati yi bɛ anchyɛ yi bɛkáti ɛbhɛ́n bɛ́chyɛ yi bɛtaŋ bɛrɔŋ Damáskɔs ndu bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bo Israɛl bɛ́ mbák ángɔ́ bakoŋo Mbi Yesu arɛ́, ankwáy bɛ́kɛ́mti bhɔ́, baghɔrɛ́ nɛ babhakanɛm, angwɔ́t, andɔk Yerúsalɛm nɛ bhɔ́. Sɔ̌l afa yɛ are rɔ́ŋ. Agháká nɔ́kɔ́ kɛ́kwɔ́t nɛ Damáskɔs, bɛdíɛ́rɛ́ bɛfú amfay tɛ́mchok bɛsɛp bɛ́káp yi. Sɔ̌l akwɛ́n amɨk, aghók ɛyɔŋ ɛnɛ́ ɛ́bhɛ̀p yi bɛ, “Sɔ̌l, Sɔ̌l, ndaká yí ɔ́chyɛ̀ mɛ nɛnyok?” Sɔ̌l akɛmɛ bɛ, “Acha, chí wɔ agha?” Ɛyɔŋ ɛyɔ ɛ́kɛ́mɛ yí bɛ, “Mmɛ Yesu kɛ ɔ́kòŋo gbɔkɔ́gbɔkɔ ɔnchyɛ nɔkɔ nɛnyok. Kɛ faté, dɔ́k amɛm ɛtɔk ɛgho. Chɔŋ mángati wɔ́ arɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́kʉ.” Bǒ abhɛn bákɔ̀ nyaka nɛ Sɔ̌l, bághók ɛyɔŋ ɛyɔ, kɛ bɔ kɛghɔ yɛ̌ mmú. Báte manyu chochok. Sɔ̌l afate amɨk, anɛnɛ amɨ́k, kɛ yi kɛkwáy bɛghɔ mbaŋ. Bákɛ́m yi ndu awɔ, baya barɔk ɛtɔk Damáskɔs. Abhak arɛ́ ndǔ manywɔp árát, yi kɛkwáy bɛghɔ mbaŋ. Mpok yɔ nkɛm yi kɛnyiɛ nɛnyíɛ́, yɛ̌nyɨŋ yi kɛ nyu.
10 Nkoŋo Yesu amɔt achi nyaka Damáskɔs anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Ananías. Aghɔ́ kɛnɔ́ amɨ́k ántífú ndu Yesu Acha abhɨŋɨ yí bɛ, “Ananías.” Aka arɛm bɛ, “Acha, ghɔ́ mɛ́ nɛ.” 11 Acha aghati yi bɛ, “Faté dɔ́k ndu nkɔngɔ-ɛtɔk anɛ́ bábhɨŋɨ bɛ́ Téé. Ɔ́náŋ ɔ́nchwɔp ndǔ ɛkɛt Júdas bɛ́p mmu Tásɔs anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Sɔ̌l. Achí arɛ́ ǎnɨ̀kmʉɛt. 12 Nɛ ndǔ kɛnɔ́ amɨ́k ántí fúú, aghɔ́ mmu anɛ bábhɨŋɨ bɛ́ Ananías, ndu áchwé anywɔ́p. Anyaŋa amɔ anti ywi bɛ́ ámpɛt ankway bɛghɔ mbaŋ.” 13 Ananías akɛmɛ bɛ, “Acha, bɛyǎ bo bághátí mɛ mbok Sɔ̌l wu nɛ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákú ntá bǒbhɛ awu Yerúsalɛm. 14 Bǒbatí bachiǎkap Mandɛm báchyɛ́ yí bɛtaŋ, nɛ atwɔ fá chi bɛ́kɛmti bǒbhɛ.” 15 Kɛ Yesu Acha aghati yi bɛ, “Dɔ́k mbɔnyunɛ njap yí ámbák mʉ̌bɛtɨk awa, bɛ́ ándɔk ángati bo abhɛn bápú bo Israɛl, nɛ bafɔ bhap, nɛ bo Israɛl ɛ̌ti ɛya. 16 Chɔŋ mɛmbɔŋ ntɔŋ yí ɛsɔŋɔri ɛnkɛm ɛnɛ́ yí ábhɔ́ŋɔ́ bɛghɔ ɛ̌ti ya.” 17 Ananías árɔ́ yɛ arɔk áchwé amɛm ɛkɛt ɛnɛ́ Sɔ̌l áchi arɛ. Anyaŋa yí amɔ ántí arɛm bɛ, “Sɔ̌l, manɔ́, mbɔŋ Yesu Acha mmu abhésí ntá yɛ ankɔŋɔmbi mpok ɔ́twɔ̀ fá, kɛ átó mɛ́ nkʉ́ ɔ́mpɛt ɔ́ngɔ́ mbaŋ nɛ bɛ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ambak nɛ wɔ.” 18 Tɛ́mté wu ɛbhak ntá Sɔ̌l mbɔ bɛ mɛnyɨŋ mbɔ bɛfabhɛ́ nsi bɛfu yí amɨ́k bɛkwɛnti. Apɛt abho bɛghɔ mbaŋ. Afate yɛ arɔk bájwíti yi. 19 Anyíɛ́ nɛnyíɛ́ bɛtaŋ ɛbhi bɛ́pɛ́tnsɛm.
Sɔ̌l abho bɛ́gháti mbok Yesu ɛtɔk Damáskɔs
Sɔ̌l abhak Damáskɔs nɛ bakoŋo Yesu ndu mpǎy manywɔp. 20 Abho yɛ bɛ́rɔ́ŋ ndǔ bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bo Israɛl tɛ́mté angati nɔkɔ bo ɛ̌ti Yesu bɛ́, “Yesu áchí Mmɔ Mandɛm.” 21 Bǒ mankɛm abhɛn bághókó yi, bábhák maknkay, mámbɛbhɛ nɔkɔ batɨ bɛ, “Pú nkúbhɛ́ mmǔ-nɛ kɛ ákɔ̀ nyaka angʉɛbhɛ nɔkɔ nɛnu nɛ bo abhɛn bábhɨ̀ŋɨ nnyɛ́n Yesu awu Yerúsalɛm nɛ? Atwɔ fá chí bɛ́ ánkɛ́mtí bo Yesu angwɔt, ansɔt ampɛtnsɛm nɛ bhɔ Yerúsalɛm. Atwɔ fá ndu bɛkɛmti bhɔ bɛ ansɔt ampɛtnsɛm nɛ bhɔ́ ntá bǒ batí bachiǎkap Mandɛm.” 22 Yɛ̌ nɔ, Sɔ̌l are tɔ́ŋ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu andɔk nɔkɔ chí ambɨ. Are fʉɛ́t ndu bɛyǎ babhi bɛtɔŋ kpoŋoroŋ bɛ́ Yesu kɛ áchí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò ɛnyunɛ́ bo Israɛl abhɛn báchí Damáskɔs bábhɨkɨ kwáy bɛkɛm kɛfe nɛ yí. 23 Ɛfʉɛrɛ nɔkɔ bɛyǎ manywɔp, bǒbati bo Israɛl báté ɛyu bɛway Sɔ̌l. 24 Sɔ̌l arɨŋɨ nkaysi yap. Báre noŋ yi bɛti nɛ ngósí ndu manyǔbhá anɛ Damáskɔs bɛ mpok yi áyàŋ bɛfʉɛt, mankɛm yí mangway. 25 Kɛ bɛti mɛ́mɔt, bakoŋó Sɔl basɔt yi báfyɛ́ amɛm ɛkay bákʉ yi áfʉɛ́t ndǔ mbok anɛ́ áchi ndǔ nkok anɛ ákábhɛ́ ɛtɔk, básɛ́bhɛ yi amɨk ansɛm ɛbhá. Abʉɛ́.
Sɔ̌l apɛtnsɛm Yerúsalɛm
26 Sɔ̌l apɛtnsɛm Yerúsalɛm are mɔ bɛ́chɛm mmʉɛt nɛ bakoŋo Yesu arɛ́, kɛ bɔ́ kɛnoko bɛ yi achi nkoŋo Yesu. Báre chay mámbʉɛ nɔkɔ yí. 27 Kɛ mmu amɔt anɛ aka nnyɛ́n bɛ Banábas asɔt yí arɔk ntá bǒnto Yesu. Aghati bhɔ ɛnyǔ Sɔ̌l aghɔ Yesu Acha ambi mpok yi árɔ̀ŋ Damáskɔs nɛ ɛnyǔ Yesu árɛ́mɛ́ kɛpɨ nɛ yi. Aghati nkwɔ́ bɔ́ ɛnyǔ Sɔ̌l átɔ́ŋ Ɛyɔŋ Mandɛm kpoŋoroŋ ndu nnyɛ́n Yesu awu Damáskɔs kɛbhɔ́ŋ bɛcháy. 28 Bɛbho yɛ mpok yɔ, achɛm mmʉɛt nɛ bakoŋo Yesu Acha ndu yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ bákʉ̀.
29 Are tɔŋ Ɛyɔŋ Mandɛm ndu nnyɛ́n Yesu kɛbhɔ́ŋ bɛcháy. Mpók nɛ mpok ándɛm nɔkɔ ɛ̌ti Yesu ntá bo Israɛl abhɛn bárɛ̀m ɛyɔŋɔ Grik, ankɛm nɔkɔ ɛpʉ́ítí nɛ bhɔ́. Ɛkʉ bare yáŋ chí bɛ́wáy yí. 30 Batɨ̌ Bǒ nkwɔ́ bárɨ́ŋɨ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, básɔt yi barɔk Seséria, bátó yí ándɔ́k Tásɔs. 31 Ɛ́fákári yɛ bɛ bǒnkwɔ Yesu abhɛn bachi atú Judɛ́ya, nɛ abhɛn atú Gálili, nɛ abhɛn atú Samária nkɛm kɛpɛrɛ bhɔŋ ɛsɔŋɔri. Bakoŋo Yesu bábhʉrɛ nɛpɛ́m ɛnap ɛnyu ɛnɛ́ nɛ́tɔ̀ŋ bɛ́ bɔ báchyɛ̀ Mandɛm kɛnókó. Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ are chyɛ bhɔ nɛpɔptǐntɨ́, anchyɛ nɔkɔ bhɔ bɛtaŋ. Ɛ́kʉ bɛyǎ bo báchák báre noko Yesu mánchɛm nɔkɔ nɛ bhɔ.
Píta arɔk ɛtɔk Lída nɛ Jopa
32 Ɛ́fákari bɛ Píta ǎkɔ̀ nyaka mbǎŋ nɛ mbaŋ ndu bɛ́byo bo Mandɛm. Ɛwak ɛ́mɔ́t, arɔk bɛbyo abhɛn bachi ɛtɔk ɛnɛ bábhɨŋɨ bɛ Lída. 33 Akwɛsɛ mbɛ́ntí amɔt arɛ́. Báre pɔ̀kɔ yi yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ yi árɔ̀ŋ. Abhak ɛnyu yɔ ndu mamiɛ́ ánɛ̀n. Aka nnyɛ́n bɛ Aénias. 34 Píta arɛm ntá yi bɛ, “Aénias, Yesu Kristo ǎkʉ̀ wɔ ɔ́ntáŋ nɛ́nɛ. Faté pɛ́t ɛ̌sák ɛyɛ.” Tɛ́mte wu, atɛ́m afate. 35 Bǒ ɛtɔk Lída nɛ Shárɔn babhak arɛ́. Bɔ mankɛm bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndu Aénias ákɔ̀, mánókó Yesu Acha.
36 Ngɔrɛ́ amɔt achi nyaka ɛtɔk Jopa anɛ aka nnyɛ́n bɛ́ Tabíta, * Nɛ Dɔ́kas chi “Nso” ndu Kɛ́nyaŋ. [Nɔ́ chí Dɔ́kas ndu ɛyɔŋ Grik] abhak nkoŋo Yesu. Ǎkʉ nyaka bɛrɨ, ankwak nɔkɔ bachɛ́bhɛ́bho mpoknkɛm. 37 Mpok yɔ, akwɛ́n nɛme agú. Báso yi bábhʉrɛ amɛm mɔ́kɛrɛ́mfay ndu ɛkɛrɛ́ mfay. 38 Jopa kɛsap nɛkɔ nɛ Lída. Bakoŋo Yesu abhɛn Jopa bághók bɛ Píta achi Lída. Bátó bo batí apay, ntá yi. Bárɔk manɨk yi mmʉɛt bɛ, “Ɛta, twɔ ghɔ bhɛsɛ́ ayak, kɛ́chɔŋti mpok.” 39 Píta afa yɛ are rɔŋ nɛ bhɔ. Ágháká nɔ́kɔ́ arɛ́, basɔt yi bako ndu mɔ́kɛrɛ́mfay. Bɛyǎ mánkwɛ́sɛ́ bábhak arɛ. Bɔ́ mankɛm bakap Píta. Báre di, mántɔŋ nɔkɔ ndɛn ɛnɛ Tabita áyɛ́mɛ́ ntá yap mpok yi achi nɛpɛ́m. 40 Píta aghati bɔ́ mankɛm mámfu nɛfí. Atɛp mánɛ́n amɨk anɨkmʉɛt ntá Mandɛm. Ayibhiri mmʉɛt ntá ngu arɛm bɛ, “Tabíta, faté!” Tabíta anɛnɛ amɨ́k. Ághɔ́ nɔ́kɔ́ Píta afate achɔkɔ chɔ́kɔ́. 41 Píta asá áwɔ́ akɛm yi akwak yi afate. Abhɨŋɨ yɛ bo Mandɛm nɛ mánkwɛ́sɛ́, asɔt Dɔ́kas atɔ́ŋ bɔ́ bɛ mangɔ bɛ́ yi achí nɛpɛ́m. 42 Mbok Dɔ́kas ataka ɛtɔk Jopa ɛnkɛm. Bɛyǎ bo mánóko, básɨkɨ ntɨ nɛ Yesu Acha. 43 Píta arɔk ambɨ bɛchɔkɔ Jopa ndǔ bɛyǎ manywɔp nɛ ngoko nkwɔbhɛ́nya ɛnɛ bághárɛ́ amʉɛt nnya ɛnɛ baway. Nnyɛ́n ɛni nɛ́bhak bɛ Símun.

*9:36 Nɛ Dɔ́kas chi “Nso” ndu Kɛ́nyaŋ.