10
Kɔnéliɔs abhɨŋɨ Píta ɛkɛt ɛyi
Mmufú achí nyaka ɛtɔk Seséria, anɛ aka nnyɛ́n bɛ́ Kɔnéliɔs. Abhak mǔntí ɛ́ká batɛmɛ́ nɛnu Rom bɛsa bɛ́táy. Báré bhɨŋɨ ɛka ɛyɔ bɛ́ Ɛka Itália. Kɔnéliɔs abhak mmu anɛ ákɔ́ŋɔ́ baraká Mandɛm nɛ ǎchyɛ̀ nyaka Mandɛm kɛnókó nɛ ɛfo ɛyi ɛnkɛm. Abhak mmu anɛ ánɨ̀kmʉɛt ntá Mandɛm mpoknkɛm, anchyɛ nɔkɔ bɛyǎ nɛkwak ntá bo Israɛl abhɛn bachi bachɛ́bhɛ́bho. Ɛwak ɛ́mɔt, mbɔ nkarɛnka ɛrat nɛ ngósí, aghɔ́ kɛnɔ́ amɨ́k anti fúú. Aghɔ́ sayri ndu ángɛl Mandɛm amɔt átwɔ́ ábhɨ́ŋɨ́ yi bɛ, “Kɔnéliɔs!” Ayoŋ amɨ́k are yɨŋɨ ángɛl wu nɛ bɛcháy, abhɛp yi bɛ, “Ɛta chí yi?” Ángɛl Mandɛm akɛmɛ bɛ, “Mandɛm aghok nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛnɛ, aghɔ́ nɛkwak ɛnɛ́n ɔ́chyɛ́ ntá bachɛ́bhɛ́bho nɛ abhɔŋ maŋák nɛ wɔ. Tó yɛ bo Jopa bɛ mandɔ́k mámbɨ́ŋɨ́ mmu anɛ ákà nnyɛ́n bɛ́ Símun anɛ nnyɛ́n ɛni nɛchak nɛchi bɛ Píta. Ǎchɔ̀kɔ nɛ Símun ngoko nkwɔbhɛ́nya. Ɛkɛt Símun wu ɛchi angɔkɔ manyu.” Ángɛl Mandɛm árɔŋɔ nɔkɔ, Kɔnéliɔs nkwɔ bakʉ̌ bɛtɨk abhi batí apay nɛ ntɛmɛ́ nɛnu amɔt anɛ achi nyaka nɛ yi mpoknkɛm ankwaka nɔkɔ yi. Ntɛmɛ́ nɛnu wu abhak mmu anɛ áchày Mandɛm. Bátwɔ́ nɔ́kɔ́, aghati bhɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ángɛl Mandɛm árɛ́mɛ́. Ató yɛ bɔ́ ɛtɔk Jopa.
Bárɔ bare rɔŋ, bágháká kɛ́kwɔ́t nɛ ɛtɔk mbɔ nkárɛ́nká byo nɛ ɛpay. Nkúbhɛ́ mpok yɔ, Píta akó amfay ɛkɛt ndu mɛnɨkmʉɛt. Mfay ɛkɛt abhak ransi. * Mfay ɛkɛt achi nyaka ransi ɛnyu ɛnɛ mmu ákwày bɛ́ko, andɔk, ambak arɛ yí aywǐnti ndu bɛ́ywɛ̌mʉɛt nɛ ndu mɛnɨkmʉɛt. 10 Nsay akɛ́m yi, are yáŋ ɛnyɨŋ mɛ́nyiɛ́ mpok anɛ nɛnyíɛ́ nɛbhʉɛt angó, aghɔ́ kɛnɔ́ amɨ́k ántífú. 11 Aghɔ́ bɛ́ nɛbu nɛ́nɛ́nɛ. Ɛnyɨŋɨ́fú ɛ́fú arɛ ɛre sɛp amɨk. Ɛ́bhak mbɔ ntěndɛn nɛgho ɛnɛ́n bákɛ́mɛ́ ndǔ batí yi anwi básɛ̀bhɛ amɨk. 12 Mɛnyǔ nnya mɛnkɛm bɛ́bhak ndu ɛnyɨŋ ɛyɔ. Nnya ɛnɛ́ bɛkak mɛnwi ɛbhak arɛ́ nɛ ɛnɛ́ ɛ́sù mɛniɛ amɨk nɛ kɛnɛn. 13 Aghók ɛyɔŋ ndu ɛ́rɛ̀m bɛ, “Píta, faté, wáy nyìɛ.” 14 Kɛ Píta akɛmɛ bɛ, “Cháá! Acha mbɨ́kɨ́ re nyiɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛpu pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm wáwák.” 15 Ɛyɔŋ ɛpɛt ɛtwɔ ntá yí ndɔŋ anɛ ájwí ɛpay bɛ, “Ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm akʉ bɛ ɛmbak pɛ́pɛ́p bɛsí bhi, yɛ̌ mmu akɛ rɛm bɛ ɛ́pú pɛ́pɛ́p.” 16 Ɛ́fákárí nɔ́kɔ́ ɛnyu yɔ ndɔŋ ɛ́rát, ɛnyɨŋ ɛyɔ ɛ́pɛ́tnsɛm amfay. 17 Ɛnɛ́ Píta abhʉɛ́t bɛyaŋ bɛrɨŋɨ ntí kɛnɔ́ amɨ́k antífú ɛkɔ, bǒ abhɛn Kɔnéliɔs átó, bare bhɛp ɛbhak ɛnɛ Símun áchí. Bárɔ́k kpát báchwɔp ndǔ nyǔbha ɛkɛt ɛnɛ yi achi arɛ. 18 Básá ɛyɔŋ babhɛp mbák mmu anɛ ákà nnyɛ́n bɛ́ Símun Píta achí arɛ́. 19 Nɛ ɛnɛ́ Píta abhʉɛ́t bɛkáysi kɛnɔ́ ɛkɔ, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ arɛm ntá yí bɛ, “Yɨŋɨ́, bǒ batí árát báyàŋ wɔ. 20 Faté, sɛp, dɔ́k áyák nɛ bhɔ nɛ ɔ́kɛ́ chɔnti mpok. Mɛ kɛ ntó bɔ.” 21 Píta asɛp arɔk ntá bǒbhɔ, arɛm bɛ, “Mɛ kɛ nchí mmu anɛ bǎyàŋ. Bǎtwɔ ndaká yí?” 22 Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Kɔnéliɔs, mǔnti batɛmɛ́ nɛnu bɛsa bɛ́tay, kɛ ato bhɛsɛ́ ntá yɛ. Achí chak bɛsí Mandɛm nɛ ǎchày Mandɛm. Bo Israɛl mankɛm báchyɛ̀ yi kɛnókó tontó. Ángɛl Mandɛm ághátí yi ántó mámbɨŋɨ wɔ, ɔ́ntwɔ ɛkɛt ɛyi, bɛ angok ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́gháti yi.” 23 Píta asɔt bɔ́ árɔk anywɔ́p nɛ bhɔ.
Nɛ́yí nɔ́kɔ́, Píta afa are rɔ́ŋ nɛ bɔ́. Mbɔk bǒ nkwɔ́ Yesu abhɛn Jopa bárɔ́k nɛ yi. 24 Bákɔ bábhʉrɛ ambi, kɛ nɛ́yí nɔ́kɔ́ báchwɔp Seséria. Kɔnéliɔs anáŋ arɨŋɨ nyaka bɛ́ Píta ǎtwɔ̀. Ató bábhɨŋɨ bǒ nnɛrɛ́kɛt nɛ mamʉɛrɛ bhi. Bɔ́ mankɛm bachɔkɔ mánoŋ nɔkɔ bɔPíta. 25 Nɛchwe Píta áchwe anywɔ́p, Kɔnéliɔs akwɛ́n yi bɛkak, abho bɛ́chyɛ yí kɛnókó. 26 Kɛ Píta akɛm yí ndu awɔ, bɛ yí amfate, arɛm bɛ, “Mɛ nkwɔ́ nchí chí nkwǎ mbɔ wɔ.” 27 Nɛ ndu bárɛ̀m kɛpɨ nɛ Píta, Píta achwe anywɔ́p, aghɔ́ bɛyǎ bo. 28 Arɛm ntá yap bɛ, “Bě babhɔŋ bǎrɨŋɨ ndu ɛbhé ɛyɛsɛ ɛ́rɛ̀m bɛ mmu Israɛl abhɨkɨ bhɔ́ŋ bɛfyɛ mmʉɛt nɛ bo abhɛn bápú bo Israɛl nɛ abhɨkɨ bhɔŋ yɛ̌ chi bɛrɔŋ bɛghɔ bhɔ. Kɛ Mandɛm atɔŋ mɛ kpoŋoroŋ bɛ, nkɛ́ yɨŋɨ yɛ̌ mmu mbɔ bɛ abhɨkɨ kway bɛsí bha. 29 Ngɔ́ nɔ́kɔ́ yɛ bo abhɛn ɔ́tó, mfá nde twɔ́ nkɛkɛ́m ɛpʉ́ítí nɛ mmu. Ghatí yɛ mɛ ntí anɛ ɔ́bhɨŋɨ mɛ́!” 30 Kɔnéliɔs akɛmɛ yi bɛ, “Ɛ́kʉ manywɔp anwi ɛchɔŋ ɛnɛ́ nchí amɛm ɛkɛt ɛya nchí nɨkmʉɛt. Nkúbhɛ́ mpok mbɔ anɛ, mbɔ nkarɛnka ɛ́rát nɛ ngósí, mmu abhesi mɛ bɛsí nɛ nkú anɛ are ghɔɔ, 31 árɛm bɛ, ‘Kɔnéliɔs, Mandɛm aghok nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛnɛ, nɛ aghɔ nɛkwak ɛnɛ́n ɔ́chyɛ̀ bachɛ́bhɛ́ bho. 32 Tó yɛ mmu Jopa bɛ andɔk ambɨŋɨ mmu anɛ ákà nnyɛ́n bɛ Símun Píta. Achí kɛnkɔ amɛm ɛkɛt Símun ngoko nkwɔbhɛ́nya nɛ ɛkɛt ɛyi ɛ́chí angɔkɔ manyu!’ 33 Ntó yɛ bo tɛ́mté bɛ́ mámbɨ́ŋɨ́ wɔ, nɛ ɛ́rɨ ndu ɔ́twɔ́. Bɛsɛ́ mankɛm sɛ́chí fá bɛsí Mandɛm ndu bɛghok yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Acha ágháti wɔ ɔ́ngátí bhɛsɛ́.”
Mɛnyɨŋ ɛbhɛn Píta aghati Kɔnéliɔs nɛ nkwɔ ywi
34 Píta abho yɛ bɛrɛm bɛ, “Ngɔ sayri bɛ́ Mandɛm apú tɔŋ kɛ́rɨ́ŋámík. 35 Kɛ ndu yɛ̌ntɨkɨ ɛtɔk, yɛ agha anɛ áchày Mandɛm ankʉ nɔkɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛ́chi chak bɛsí bhi, Mandɛm ǎsɔt yi ambak mmǔ ywi. 36 Nkáysí bɛ bǎrɨŋɨ ntó ɛnɛn yi ató nyaka ntá yɛsɛ bo Israɛl bɛ chɔŋ ankʉ bo mambak sayri nɛ yi ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu Kristo akʉ. Yi Yesu achí Acha amfǎy bo mankɛm. 37 Bǎrɨŋɨ ɛrɛmɛ́ ndak anɛ́ áfákárí atú Judɛ́ya ankɛm, bɛ́bho atú Gálili, mpok Jɔ̌n ánáŋ ánáŋá nyaka bɛghati bo bɛ mántɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap yi anjwiti bhɔ. 38 Bǎrɨŋɨ ɛ̌ti Yesu mmu Násárɛt, nɛ ɛnyu Mandɛm achyɛ́ nyaka yi Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ nɛ bɛtaŋ. Akɔ mbǎnkɛm ankʉ nɔkɔ bɛrɨ nɛ ambu nɔkɔ bǒ mankɛm abhɛn Satan áchyɛ̀ bhɔ ɛsɔŋɔri mbɔnyunɛ Mandɛm achi nɛ yí. 39 Nɛ sɛ́ghɔ nɛ amɨ́k mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn yi ákʉ́ Yerúsalɛm nɛ mbaŋ ɛchak amɛm ɛtɔk bo Israɛl. Bágó yí ndu ɛkotákátí, agú. 40 Kɛ ɛ́gháká nɔ́kɔ́ manywɔp árát, Mandɛm akʉ yi apɛtnsɛm ndu nɛpɛ́m, atɔ́ŋ mmʉɛt kpoŋoroŋ ntá bo. 41 Kɛ abhɨkɨ tɔ́ŋ mmʉɛt chí ntá bo mankɛm. Atɔ́ŋ mmʉɛt ntá batísiɛ́ abhɛn Mandɛm ánáŋ áyábhɛ́, nɔ́ chí bhɛsɛ́ bo sɛ́nyíɛ́ nɛ sɛ́nyú nɛ yi mpok yi ápɛ́rɛ́nsɛm ndu nɛpɛ́m. 42 Nɛ yi aghátí bhɛsɛ bɛ́ sɛ́kɛ́rɔ bɛghati Mbok Ndɨ́ndɨ́ yɔ ntá bo, nɛ bɛ́ sɛ́nkʉ bo mándɨŋɨ bɛ́ yí kɛ̌ Mandɛm ayabhɛ bɛ ambak mmu nɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́táŋ bo abhɛn bachi nɛpɛ́m nɛ abhɛn bágú. 43 Barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ mankɛm bárɛ̀m nyaka ɛ̌ti yi bɛ, yɛ̌ agha anɛ asɨkɨ ntɨ nɛ Yesu, Mandɛm ǎfoŋori bɛbʉ́ ɛbhi ɛ̌ti yi Yesu.”
Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ atwɔ́ ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl
44 Ɛnɛ́ Píta abhʉɛ́t bɛ́rɛm mɛnyɨŋ ɛbhɔ, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ atwɔ́ abhak nɛ bo mankɛm abhɛn bághòk Ɛyɔŋ Mandɛm. 45 Bǒ nkwɔ́ Yesu abhɛn bachí bo Israɛl, nɔ́ chí abhɛn báfú Jopa nɛ Píta, bábhak maknkay tontó mbɔnyunɛ bághɔ́ bɛ Mandɛm achyɛ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl nkwɔ. 46 Bábhak maknkay mbɔnyunɛ bághók ndu bobhɔ́ bárɛ̀m bɛyɔŋɔ́tɔk bɛ́chák bɛ́chák ɛbhɛ́n bɔ́ bábhɨkɨ ghɔ́k, mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Mandɛm ataŋ nɛ arɨ achá!” Ɛ́kʉ Píta arɛm bɛ́, 47 “Mandɛm achyɛ́ bǒbhɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ nkúbhɛ́ mbɔnyu yí áchyɛ́ nyaka bhɛsɛ bo Israɛl. Agha ákwáy yɛ bɛ́káŋ bɛ́ bákɛ́ jwiti bhɔ́?” 48 Achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ́ mánjwiti bhɔ́ ndu nnyɛ́n Yesu Kristo. Bájwítí bhɔ. Bárɛm bɛ Píta anchɔkɔ nɛ bhɔ ndu mpǎy manywɔp.

*10:9 Mfay ɛkɛt achi nyaka ransi ɛnyu ɛnɛ mmu ákwày bɛ́ko, andɔk, ambak arɛ yí aywǐnti ndu bɛ́ywɛ̌mʉɛt nɛ ndu mɛnɨkmʉɛt.