11
Píta arɛm bɛ bo abhɛn bápú bo Israɛl mánoko nkwɔ
Bǒnto nɛ bakoŋo Yesu báchák atú Judɛ́ya ankɛm, bághók bɛ mbɔk bo abhɛn bápú bo Israɛl mánóko Ɛyɔŋ Mandɛm nkwɔ. Mbɔk bo bachi nyaka ndu nkwɔ́ bakoŋo Yesu abhɛn báte bɛ bábhɔŋ bɛ́siɛ́p yɛ̌ntɨkɨ mmu mbɔ bɔ́ bo Israɛl, kɛ ankwáy bɛ́bhak mmu Mandɛm. Píta ápɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nsɛm Yerúsalɛm, bǒbhɔ báré ji yí mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Yí ɛkʉ ɔ́rɔ́ŋ ɔ́chwé amɛm ɛkɛt bo ɛtɔk ɛ́chák abhɛn bábhɨkɨ syɛp bhɔ kpátɛ ɔ̌nyìɛ nɛnyíɛ́ nɛ bhɔ́?” Píta abho yɛ bɛ́ghati bhɔ́ sayri yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákári tɛ ndǔ nɛbhǒnɛt bɛ, “Ɛwak ɛ́mɔt ndu nchí nɨkmʉɛt awu ɛtɔk Jopa, ngɔ́ kɛnɔ́ amɨ́k antífú. Ngɔ́ ndu ɛnyɨŋ ɛ́fú amfay ɛ́sɛ̀p. Ɛbhak mbɔ ntěndɛn nɛgho ɛnɛn bákɛ́mɛ́ bati yi anwi básɛ̀bhɛ amɨk. Ɛgháká nɔ́kɔ́ kɛkwɔ́t nɛ mɛ ɛ́te. Njɨŋɨ sayri bɛghɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi arɛ. Ngɔ́ nnya mɛnyu nɛ mɛnyu. Nnya ɛnɛ anywɔ́p nɛ nnya ɛbebe nɛ nnya ɛnɛ́ ɛ́sù mɛniɛ amɨk nɛ kɛnɛn. Ngók ɛyɔŋ ndu ɛ́ghàti mɛ bɛ ‘Píta, faté, wáy nyiɛ!’ Kɛ nkɛmɛ bɛ ‘Acha wáwák! Mbɨ́kɨ́ re nyiɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́pú pɛ́pɛ́p bɛsí ɛbhɛ.’ Kɛ ɛyɔŋ ɛpɛt ɛrɛm ndɔŋ anɛ ájwi ɛpay bɛ, ‘Ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm akʉ bɛ ɛmbak pɛ́pɛ́p, yɛ̌ mmu ákɛ́ rɛm bɛ ɛpu pɛ́pɛ́p.’ 10 Ɛ́fákári ɛnyu ɛyɔ ndɔŋ ɛ́rát, ɛnyɨŋ ɛyɔ ɛ́pɛ́tnsɛm amfay. 11 Nkúbhɛ́ mpok yɔ, bo batí arat bachwɔp ambǐnywɔp ɛkɛt ɛnɛ́ nchí arɛ́. Báfú Seséria nɛ ntó bɛ́ mánsɔt mɛ. 12 Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ aghati mɛ bɛ, ‘Faté sɛp dɔ́k nɛ bhɔ. Ɔ́kɛ́ fyɛ ntí bɛ́ bápú bo Israɛl.’ Bɔ̌mayɛsɛ abhɛn batí átándát abhɛn Jopa bákóŋo mɛ sɛ́rɔk Seséria, nɛ bɛsɛ mankɛm sɛ́chwe ɛkɛrɛ́ mmu wu Kɔnéliɔs. 13 Aghati bhɛsɛ́ ndu yí ághɔ́ ángɛl Mandɛm ɛkɛt ɛyi nɛ ángɛl wu ágháti yi bɛ ántó bo Jopa mámbɨŋɨ mɛ Símun Píta bɛ 14 ndɔ́k ngáti yi mbok anɛ ákʉ̀ yi andɨ́ŋɨ́ ɛnyu Mandɛm akway bɛpɛmɛ yi nɛ ɛfo ɛyi ɛnkɛm. 15 Nɛbho mbó bɛ́gháti bhɔ mɛnyɨŋ, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ atwɔ́ ntá yap nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu ɛ́fákári nyaka nɛ bhɛsɛ ndǔ nɛbhǒnɛt. 16 Ntɨk yɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu Acha árɛ́mɛ́ nyaka bɛ, ‘Jɔ̌n ǎjwiti bo nɛ manyiɛp, kɛ chɔŋ mánjwiti bhe nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ.’ 17 Be bábhɔŋ, ghɔ́ yɛka! Mandɛm achyɛ́ bǒbhɔ nkúbhɛ́ akap anɛ́ yi achyɛ́ nyaka bhɛsɛ mpok sɛ́nókó Yesu Kristo Acha. Nchí yɛ́ nyaka agha bɛchɛt Mandɛm mbi?” 18 Bághókó nɔkɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Píta árɛ́mɛ́ mɛnkɛm, manyu áchók bhɔ. Báre chyɛ Mandɛm kɛnókó mandɛm nɔkɔ bɛ, “Nɔ Mandɛm achyɛ mbi ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl nkwɔ bɛ mankway bɛtɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhap, mambɔŋ nɛpɛ́m!”
Nkwɔ́ Yesu abhɛn Antiɔk
19 Bɛyǎ bakoŋo Yesu báfú nyaka Yerúsalɛm ɛ̌ti ɛsɔŋɔri ɛnɛ ɛbho mpok báwáy Stífin bataka mbaŋ nɛ mbaŋ. Mbɔk bárɔk kpatɛ atú Foníshia, báchák tɛ Sáyprɔs nɛ abhɛnɛfu tɛ Ántiɔk. Bárɔŋ nɔkɔ nɔ, mangati nɔkɔ mbok Yesu ntá bo Israɛl bɔ́bhɔ. 20 Kɛ mbɔk abhɛn bachi bo Sáyprɔs nɛ abhɛn bachi bo Sírene bárɔk Ántiɔk bábhó bɛ́gháti Mbok Ndɨ́ndɨ́ Yesu ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl nkwɔ́. 21 Acha abhak nɛ bhɔ́, akwak bɛyǎ mánoko bábho bɛkoŋo mbi ywi. 22 Mbok akɔ aghaka ntá bǒnkwɔ Yesu abhɛn Yerúsalɛm. Bátó Banábas ɛtɔk Ántiɔk. 23 Agháká nɔ́kɔ́ árɛ́, aghɔ́ ndu Mandɛm átɔ́ŋɔ́ bǒbhɔ bɛrɨ̌ndu ɛbhi, abhɔ́ŋ bɛyǎ maŋák, abho bɛ́fyɛ́ bhɔ́ ntɨ bɛ mámbak tɛtɛp nɛ Yesu, mánte kpirí mpoknkɛm nɛ ntɨ nɛnkɛm. 24 Banábas achí nyaka ɛrɨ́tí mmu anɛ asɨkɨ ntɨ nɛ Yesu sayri. Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhak nɛ yí tontó. Akwak bɛyǎ bo mánoko mbok Yesu, báchɛm mmʉɛt nɛ bakoŋo bhi. 25 Banábas arɔk yɛ Tásɔs bɛ́yaŋ Sɔ̌l. 26 Ághɔ́ nɔ́kɔ́ yi, asɔt yí apɛtnsɛm Antiɔk nɛ yi. Sɔ̌l nɛ yi bábhak arɛ ndǔ mmíɛ́ nɛnkɛm nɛ nkwɔ Yesu, mántɔŋ nɔkɔ bɛyǎ bo Mbok Ndɨ́ndɨ́. Chi Antiɔk kɛ bábhó nyaka bɛbhɨŋɨ bakoŋo Yesu bɛ, “Nkwɔ Kristo.”
27 Mpok yɔ, mbɔk barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ báfú Yerúsalɛm barɔk Antiɔk. 28 Mmu wap amɔt áká nnyɛ́n bɛ́ Ágábɔs. Ndu bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ afate arɛm bɛ chɔŋ ɛrɛmɛ nsay ɛ́nkwɛ́n ndǔ bɛtɔk mɛnkɛm ɛbhɛ́n bɛ́chí antɛn Mfɔ Rom. [Nsay yɔ akwɛ́n mpok Klaodiɔs áchí Mfɔ Rom]. 29 Bakoŋo Yesu abhɛn Antiɔk baghoko nɔkɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ágábɔs árɛ́mɛ́, báká ɛyɔŋ ɛ́mɔt bɛ mánchwɔp nkáp manto ndu bɛkwak batɨ̌ bakoŋo Yesu abhɛn báchi atú Judɛ́ya. Yɛ̌ntɨkɨ mmu wap abhɔ̌ŋ nyaka bɛ́chyɛ mbɔ ɛnyu amɔ yi atɔŋɔ. 30 Bákʉ́ ɛnyu ɛyɔ, bátó Banábas nɛ Sɔ̌l Yerúsalɛm bɛ mándɔk mánchyɛ nkáp wu ntá bǒbati bǒnkwɔ Yesu.