18
Pɔ̌l aghati Mbok Ndɨ́ndɨ́ amɛm ɛtɔk Kɔrint
Pɔ̌l afa Atɛns arɔk ɛtɔk Kɔrint. Atɛmɛri mmu Israɛl amɔt arɛ́ anɛ aka nnyɛ́n bɛ Akwíla, mmǔ atú Pɔ́ntɔs. Ɛbhɨkɨre tat nyaka, ɛnɛ́ Akwíla nɛ ngɔrɛ́ ywi Prisíla bárɔ́ ɛtɔk Ítali mbɔnyunɛ Klaudiɔs Mfɔ Rom, achyɛ nyaka ɛyɔŋ bɛ́ bo Ju mankɛm mámfá Rom. Pɔ̌l arɔk bɛghɔ bhɔ. Babhɔ̌ŋ nyaka awɔ́-bɛtɨk ámɔ́t nɛ Pɔ̌l, nɔ́ chí bɛtɨk bɛ́ghóko bɛ́tɛm nɛ ndɛn. Pɔ̌l achɔkɔ nɛ bhɔ mángoko nɔkɔ bɛ́tɛm. Pɔ̌l are rɔ́ŋ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl ndǔ yɛ̌ntɨkɨ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt ɛnap ankɛm nɔkɔ ɛpʉiti nɛ bhɔ nɛ anu nɔkɔ bɛ bo Israɛl nɛ abhɛn Grik mánóko mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ághàti bhɔ ɛ̌ti Yesu.
Mpok Sáilas nɛ Tímɔti báfú atú Masidónia báchwɔ́bhɛ́ Atɛns, Pɔ̌l arɔ bɛtɨk bɛghoko bɛ́tɛm arɔbhɛ kʉ chi bɛtɨk bɛghati bo Mbok Ndɨ́ndɨ́ ndu mpok nkɛm anɛ yi ábhɔ́ŋɔ́, anu nɔkɔ bɛkʉ bo Israɛl mángɔ́ kpoŋoroŋ bɛ Yesu kɛ achí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò. Kɛ bɔ́ kɛka nɛ yi. Mánsɔkɔti nɔkɔ yi. Akwɛt ndɛn ɛ́nɛ ɛchi yi amʉɛt, arɛm bɛ, “Ntǔ bɛbʉ́ bhɛka arɔp nɛ bhe. Amɔya achi pɛ́pɛ́p. Nɛbho ɛchɔŋ ntɨ̌knsɛm ntá yɛka nɛ ndɔbhɛ rɔ́ŋ chí ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl.” Afa yɛ arɛ́, arɔk achɔkɔ ɛkɛt mmu amɔt anɛ aka nnyɛ́n bɛ Títiɔs Jɔ́stɔs. Jɔ́stɔs abhak mmǔ anɛ áchyɛ̀ Mandɛm kɛnókó. Ɛkɛrɛ yi ɛ́bhák kɛkwɔt nɛ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl. Mmǔ amɔt abhak arɛ́ anɛ aka nnyɛ́n bɛ Kríspɔs. Abhak mǔnti ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt. Yi anoko Yesu Acha nɛ ɛfo ɛyi ɛnkɛm. Bɛyǎ bǒ Kɔrint bachak abhɛ́n bághòk nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɛn Pɔ̌l árɛ̀m mánóko nkwɔ, nɛ bájwíti bhɔ.
Bɛti mɛ́mɔt, Yesu Acha aghati Pɔ̌l ndǔ kɛnɔ́ amɨk anti fúú bɛ, “Ɔ́kɛ́ cháy. Dɔ́k ambɨ bɛ́gháti bo ɛ̌ti ya. Kɛ́chɔkɔ kpak. 10 Nchí nɛ wɔ nɛ yɛ̌ mmu apú kway bɛkʉ wɔ ɛnyɨŋ. Bɛyǎ bo bachi ɛtɔk ɛnɛ abhɛn babhak chɔŋ bǒbha.” 11 Pɔ̌l arɔk yɛ ambɨ bɛ́chɔ́kɔ ɛtɔk ɛyɔ ndu mmíɛ́ nɛ bataŋ átándát, antɔŋ nɔkɔ Ɛyɔŋ Mandɛm.
12 Bǒ Rom bákʉ́ nɔ́kɔ́ Galío gɔ́bhanɔ atú Gris, bo Israɛl abhɛn bachi arɛ bágwɔ́t nnɛt nɛ bákɛ́m Pɔ̌l bárɔk ndu acha manyɛ́ nɛ yi. 13 Arɛ́, bágháti Galío bɛ, “Mmǔnɛ ánù bɛkʉ bo mánchyɛ́ nɔ́kɔ́ Mandɛm kɛnókó ɛnyu ɛnɛ́ ɛbhé yɛsɛ́ ɛ́pú yaŋ mmu ankʉ.”
14 Kɛ mpok Pɔ̌l áyàŋ bɛrɛm ɛnyɨŋ bɛ́ ántáŋá mmʉɛt, Galio arɛm ntá bo Israɛl bɛ, “Bě bo Israɛl, mbɔ yí akʉ chi ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ nɛ yɛ̌ ndak abʉ́abʉ, mbʉ nkáá nɛ bhe. 15 Kɛ tɛ̌ndu ndak anɛ achi chi ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo bárɛ̀m nɛ manyɛ́n bo nɛ bɛbhé ɛbhɛka, be babhɔŋ mǎndɨ́ŋɨ́ ɛnyǔ bátàŋ wu. Mpú kwáy bɛtáŋ ayɔ barak.” 16 Galío árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ, abók bhɔ́ bɛ mámfú amɛm acha manyé. 17 Bafu nɔkɔ, bakɛm Sɔstɛ́nes mmu anɛ achi nyaka mǔnti ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛyɔ bádɛ́n nɛfí acha manyé. Yɛ̌ nɔ, Galío akɛ fyɛ́ ntí arɛ́.
Pɔ̌l afú Kɔrint arɔk Antiɔk
18 Pɔ̌l apɛt atat nɛ bǒnkwɔ Yesu abhɛn Kɔrint ndǔ bɛyǎ manywɔp. Arɔ yɛ bhɔ, asɔt achwǐnyɛ́n arɔk atú Síria nɛ Prisíla nɛ Akwíla. Báchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ ɛtɔk Kɛnkreya, Pɔ̌l amu ntí bɛtɔŋ bɛ ǎbhʉ́rɛ́ bariɛp amɛn yi afyɛ́ bɛsí Mandɛm. 19 Báchwé achwi bárɔk Ɛ́fɛsɔs. Pɔ̌l arɔ Prisíla nɛ Akwíla angɔkɔnyɛ́n arɔk achwe amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt, are kɛ́m ɛpʉ́ítí nɛ bo Israɛl. 20 Nkwɔ́ wap abhɛn mánóko bárɛm bɛ Pɔ̌l ántát nɛ bhɔ kɛ yi kɛka. 21 Pɔ̌l arɛm chi bɛ, “Mbák chí nkaysi Mandɛm chɔŋ mpɛtnsɛm fá ntá yɛka.” Arɛm nɔkɔ nɔ, arɔ bhɔ achwe áchwí bare rɔŋ.
22 Ágháká nɔ́kɔ́ Seséria akó ɛtɔk, arɔk akaka nkwɔ́ Yesu abhɛn bachi arɛ́, asɛp arɔk Antiɔk. 23 Átát nɔ́kɔ́ arɛ́ mpǎy manywɔp, afa are kɔ bɛtɔk nɛ bɛtɔk atú Galéshia nɛ Fríjia, amfyɛ nɔkɔ bakoŋo Yesu mankɛm ntɨ ndǔ nɛsɨkɨ́ntɨ ɛnap.
Apólos atɔ́ŋ Ɛyɔŋ Mandɛm ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs nɛ ɛtɔk Kɔrint
24 Mmu Israɛl amɔt anɛ áká nnyɛ́n bɛ Apólos atwɔ́ Ɛ́fɛsɔs. Ɛtɔk nɛbhe ɛyi ɛ́bhák Aleksándriya. Yi achí nyaka mmu anɛ árɨ́ŋɨ́ bɛrɛm kɛpɨ nɛ arɨŋɨ Ɛyɔŋ Mandɛm sayri. 25 Mánaŋ bátɔŋ nyaka yí mbi Yesu Acha nɛ ághàti nyaka bo mɛnyɨŋ abhɛn bɛ́dù yi antɨ bɛghati bo ɛ̌ti Yesu nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu bɔ bɛchi. Kɛ arɨŋɨ chí nɛjwiti ɛnɛn Jɔ̌n atɔŋɔ bo. 26 Amɛm ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs, Apólos abho bɛ́gháti bo mɛnyɨŋ ɛ̌ti Yesu amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt kɛbhɔ́ŋ bɛcháy. Prisíla nɛ Akwíla bághókó nɔ́kɔ́ Ɛyɔŋ Mandɛm ɛnɛ yi ághàti bho ɛ̌ti Yesu, básɔ́t yí ɛkɛt ɛyap, mánáŋa batɔŋ yi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́yɨ́ŋɨ́ mbi Mandɛm nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ bɛchi. 27 Apólos ákʉ ntɨ bɛ́rɔ́ŋ Akáiya. Bǒbati bakoŋo Yesu abhɛn Ɛ́fɛsɔs báfyɛ́ yi ntɨ nɛ básɨ́ŋ ɛkáti ntá bakoŋo Yesu abhɛn Akáiya bɛkʉ bɛ mánsyɛpti yi sayri. Aghaka nɔkɔ arɛ́, akwak tontó bo abhɛn Mandɛm atɔŋ bɔ bɛrɨ̌ndu nɛ mánóko. 28 Arɛ́, are kɛm ɛpʉ́ítí nɛ bo Israɛl bɛsí bo mankɛm. Adɛbhɛ nɔkɔ bɔ amɨk ndu ɛpʉ́ítí ɛyɔ nɛ are sɔt mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm bɛtɔŋ kpoŋoroŋ bɛ Yesu kɛ achí Mpɛmɛ anɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.