19
Pɔ̌l aghati mbok Yesu ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs
Ɛnɛ́ Apólos áchí Kɔrint, Pɔ̌l are kɔ atú Esia. Akɔ kpát aghaka Ɛ́fɛsɔs. Atɛmɛri mpay bakoŋo Yesu arɛ́. Abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ atwɔ ntá yɛka mpok mǎnókó Yesu?” Bákɛ́mɛ yi bɛ́ “Áe! Yɛ̌ chí bɛghok bɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ achí sɛ́bhɨ́kɨ́ re ghok.” Pɔ̌l abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Ntí anɛ bájwítí yɛ nyaka bhe achi bɛ yi?” Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Chí ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn Jɔ̌n ághàti bho kɛ bájwítí bhɛsɛ.” Pɔ̌l abho yɛ bɛkʉ bɔ́ mánjwímɛm. Arɛm bɛ, “Jɔ̌n ǎjwìti nyaka bo bɛtɔŋ bɛ bátɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap angati nɔkɔ bo Israɛl bɛ́ bábhɔŋ mɛ́nóko mmu anɛ átwɔ̀ yi ansɛm, nɔ chi Yesu.” Bǒ Ɛ́fɛsɔs bhɔ bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, báka bájwíti bhɔ mbɔ bo abhɛn mánóko Yesu Acha. Pɔ̌l anyaŋa yɛ bɔ́ amɔ anti. Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhak nɛ bhɔ, bábho bɛrɛm bɛyɔŋɔ́tɔk nyáŋá nyáŋá ɛbhɛ́n bɔ́ babhɨkɨ ghɔ́k, mándɛm nɔkɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n Mandɛm afyɛ́ bhɔ́ antɨ. Bɔ mankɛm babhak mbɔ batí byo nɛ apay.
Pɔ̌l abhak Ɛ́fɛsɔs ndǔ bataŋ árát andɔk nɔkɔ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bɛghati bhɔ Ɛyɔŋ Mandɛm kɛbhɔŋ bɛcháy ankɛm nɔkɔ ɛpʉ́ítí nɛ bhɔ ndu áyàŋ bɛ bɔ́ mándɨ́ŋɨ́, mánoko, ɛnyǔ Mandɛm áyàŋ bɔ mambak nɛ yi mbɔ Mfɔ wap. Kɛ mbɔk ɛyap báchók batú kɛnoko ɛnyɨŋ ɛnɛ Pɔ̌l árɛ̀m. Báré rɛm chí bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛ̌ti mbi Acha bɛsí bo mankɛm. Ndu bákʉ̀ nɔ Pɔ̌l asɔt bo abhɛn mánókó arɔk nɛ bhɔ́, ankɛm nɔkɔ ɛpʉ́ítí nɛ bhɔ ɛ̌ti Ɛyɔŋ Mandɛm amɛm áchá Tiránɔs yɛ̌ntɨkɨ nywɔp. 10 Arɔk ambɨ bɛ́kʉ ɛnyuyɔ ndǔ mamiɛ́ ápay. Ɛ́kʉ bo mankɛm abhɛn báchí atú Esia, bághók Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu Acha, nɔ chi bo Israɛl nɛ abhɛn bápú bo Israɛl.
Bǒ Séva báre yáŋ mbi bɛ́bhɔ́ŋ bɛtaŋ amfáy bɛfóŋó bɛbʉ́
11 Ndǔ Pɔ̌l átɔ̀ŋ Ɛyɔŋ Mandɛm, Mandɛm achyɛ yí bɛtaŋ bɛ́kʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛ́n bo bábhɨkɨre ghɔ́. 12 Ɛ́kʉ́ kpát bo babho bɛsɔt bɛbhɔ́kɔ́ ndɛn ɛbhɛn bɛ́tɛ́sɛ bɛsí nɛ nkú yi, mámbarɛ nɔkɔ amʉɛt bǒmame, nɛ bɔ́ mántaŋ nɔkɔ, nɛ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ mɛ́mfu nɔkɔ bo amʉɛt.
13 Mpǎy bo Israɛl babhak arɛ abhɛn bákɔ̀ mánkʉ nɔkɔ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ mɛ́mfú mɛ́ndɔ́ bo abhɛn bɔ bɛsɔŋɔri. Báre mɔ bɛ́bok bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ndu nnyɛ́n Yesu Acha nkwɔ́. Babho yɛ bɛrɛm ntá bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ, “Ndu nnyɛ́n Yesu mmu Pɔ̌l ághàti bo ɛ̌ti yi, fú ka yi amʉɛt.” 14 Bɔ̌ Sɛva bati tándrámɔt bare kʉ nɔ. Sɛva achi nyaka mǔngo bachiǎkap Mandɛm amɔt. 15 Ɛwak ɛ́mɔ́t ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛghati bhɔ bɛ, “Ndɨ́ŋɨ́ Yesu, ndɨŋɨ Pɔ̌l, kɛ báchí ntɨkɨ bho?” 16 Mmǔ anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛsɔŋɔri yí akwɛ́n bɔ́ amʉɛt arakati ndɛn ɛyap nɛ aták bɔ́ mankɛm kpát bábʉɛ́ báfú bɛbho bɛwɔ nɛ bɛfʉɛt amʉɛt. 17 Bo abhɛn báchi Ɛ́fɛsɔs mankɛm, bo Israɛl nɛ abhɛn bápú bo Israɛl bághókó nɔ́kɔ́ ndak anɛ́ áfákárí, bɛcháy bɛ́kɛ́m bɔ́ bábhó bɛchyɛ nnyɛ́n Yesu Acha kɛnókó. 18 Bɛyǎ bo abhɛn mánókó babho bɛfu kpoŋoroŋ mánsu nɔkɔ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bákʉ̀. 19 Bɛyǎ bǒ abhɛn bákʉ̀ baraká mandɛm nsé, bátwɔ́ nɛ bɛkátǐ-njɔ ɛbhap mɛnkɛm básɔ́ŋ bhɔ bɛsí bo mankɛm. Nɛ mbɔ báti nyaka bhɔ ti mbʉ bɛchyɛ nkáp anɛ aghaka bɛbhɔk silbha nka bɛsa bɛpay nsɛm byo (50.000). * Ɛbhɔk ɛ́mɔt ɛ́kway nyaka ndu bɛchyɛ akap anɛ nkʉbɛtɨk ndǔ nywɔp nɛmɔt. 20 Ɛ́kʉ Ɛyɔŋ Mandɛm ataka mbaŋ nɛ mbaŋ, ɛndɔk nɔkɔ chi ambɨ nɛ bɛtaŋ.
Ɛwat ɛnɛ́ bo bákʉ́ ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs
21 Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fákárí nɔ́kɔ́, Pɔ̌l akʉ ntɨ ɛni bɛ́ yí abhɔŋ bɛ́fʉɛ́t atú Masidónia nɛ atú Akáiya ampɛtnsɛm Yerúsalɛm. Arɛm bɛ, “Nnáŋ ngáká arɛ́, mbɔŋ bɛrɔŋ Rom nkwɔ.” 22 Ató yɛ bakwak abhi batí ápay, Tímɔti nɛ Ɛrástɔs, bɛ́ mándɔ́k ambɨ atú Masidónia. Yímbɔŋ arɔp ansɛm atú Esia ndu mɔ́mbɨŋɨ́ mpok. 23 Mpok yɔ, ɛsɔŋɔri ɛ́bhó ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs ɛ̌ti Mbi Yesu Acha. 24 Ntɛnátɛn achí nyaka arɛ́ anɛ áká nnyɛ́n bɛ Dɛmɛ́triyɔs. Ǎsɔt nyaka Silbha ankʉ nɔkɔ bɔ̌bɛkɛrɛ́ mandɛm nsé anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Atɛ́mis. Awɔ́-bɛtɨk ɛbhi áre chyɛ̀ yí nɛ bo báchák abhɛn bákʉ̀ bhɔ bɛyǎ nsay. Atɛ́mis achi nyaka mandɛm ngɔrɛ́ ntá bǒ Grik anɛ bɔ bakaysi bɛ yi kɛ áchyɛ nɛbhe. 25 Dɛmɛ́triyɔs abhɨŋɨ bhɔ báchɛ́m nɛbhʉɛt amɔt, arɛm bɛ, “Bɔtá, bǎrɨŋɨ bɛ́ kɛnɛ́m ɛkɛsɛ́ kɛnkɛm kɛ́fù chí ndǔ awɔ́-bɛtɨk anɛ. 26 Bě babhɔŋ bǎghɔ̀ nɛ bǎghòk ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Pɔ̌l ákʉ̀, puyɛ̌ chí ndiɛrɛ fá Ɛ́fɛsɔs, kɛ atú Esia ankɛm. Akʉ bɛyǎ bo báka nɛ yi ndu yi árɛ̀m bɛ, ‘Bɔmandɛm abhɛn bo bághókó nɛ amɔ bápú bo mandɛm wáwák!’ 27 Ǎkway bɛ́chɔ́ŋti yɛ bɛtɨk ɛbhɛsɛ́ ɛbhɛn mbák sɛ́bhɨ́kɨ́ sɔt mpok. Ǎkway bɛkʉ nkwɔ́ bɛ́ bo bákɛ́pɛrɛ sɔt ɛkɛrákap mandɛm ngɔrɛ́ Atɛ́mis, mbɔ ɛnyɨŋ. Mbák ɛ́mfákárí nɔ, Atɛ́mis mmu áchí mandɛm ngo ywɛsɛ apú pɛrɛ bhak yɛ̌nyɨŋ. Nɛ yí kɛ̌ yɛ̌ntɨkɨ mmu atú Esia nɛ bǒ mmɨk mankɛm báchyɛ̀ kɛnókó!”
28 Bɔ bághók nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ nɛ Dɛmɛ́triyɔs arɛmɛ, batí átáka bɔ amɛm, bábho bɛ́bɨk mandɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Atɛ́mis, mandɛm bǒ Ɛ́fɛsɔs, chi mandɛm ngo!” 29 Ɛbyɔk ɛ́kwɛ́n ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs ɛnkɛm. Bo barɔk ayak bákɛ́m Gáyɔs nɛ Arístakɔs báyá, bárɔk amɛm acha ɛtɔk nɛ bhɔ́. Gáyɔs nɛ Arístakɔs babhak bǒ Masidónia abhɛn bákɔ̀ nɛ Pɔ̌l. 30 Pɔ̌l are yáŋ bɛrɔŋ ndǔ nchɛmti-bǒ bhɔ bɛ ádɛm ɛnyɨŋ, kɛ bakoŋo Yesu kɛchyɛ yí mbi bɛ ánkʉ nɔ. 31 Mbɔk bǒbatí ɛtɔk bábhák mamʉɛrɛ bhi. Bɔ́bhɔ bátó nkwɔ́ ɛyɔŋ mɛnɨk yi mmʉɛt bɛ akɛ sá ɛkak amɛm áchá. 32 Ɛbyɔk ɛ́kwɛn amɛm áchá mbɔnyunɛ bɛyǎ bho bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ nyaka mbɔ̌ŋ ndak anɛ achi amɨk. Ɛbhak yɛ bɛ mbɔk bábɨ̀k mándɔkɔ nɔkɔ ɛyap ɛbhe, báchák mántaŋ mandɔkɔ nɔkɔ ɛyap. 33 Mbɔk ɛyap bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ bo Israɛl bátó Aleksánda ambɨ, bákáysi bɛ́ yí kɛ átwɔ́ nɛ ɛsɔŋɔri, ɛ́kʉ́ Aleksánda asá áwɔ́ amfay ndu áyàŋ bɛ́rɛ́m ɛnyɨŋ ndu bɛ́táŋa mmʉɛt. 34 Kɛ bárɨŋɨ nɔ́kɔ́ bɛ́ achí mmu Israɛl, bápɛ́t bábho bɛwat mandɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Atɛ́mis, mandɛm anɛ bǒ Ɛ́fɛsɔs, chí mandɛm ngo!” Barɔk ambɨ bɛkʉ ɛnyuyɔ ndǔ maŋɔkɔ́ nywɔp ápáy. 35 Nsɨŋɨ́-bɛkati anɛ ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs anu kpát akʉ mbaŋ akwɛn. Abho yɛ bɛrɛm bɛ, “Bo Ɛ́fɛsɔs! Agha abhɨkɨ rɨŋɨ bɛ ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs kɛ ɛ́bhàbhɛri ɛkɛrákap ɛnɛ Atɛ́mis nɛ ntay mandɛm ɛnɛn nɛ́fú amfay nɛ́kwɛ́nɛ́ fá amɨk ntá yɛsɛ? 36 Tɛ̌ndu yɛ̌ mmu apú kwáy bɛ́táŋa mɛnyɨŋ ɛbhɛn, bǎbhɔŋ mbʉ bɛ́chɔ́kɔ chí kpák kɛchyɛ ɛsɔŋɔri. 37 Bǎsɔt bǒbhɛn bǎtwɔ fá nɛ bhɔ ɛnɛ́ bábhɨ́kɨ́ ghɛp yɛ̌nyɨŋ amɛm ɛkɛrákap ɛyɛsɛ nɛ yɛ̌ ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ bábhɨ́kɨ́ rɛm ɛ̌ti Mandɛm aywɛsɛ 38 Sɛ́bhɔ̌ŋ bǒ batí nɛ manywɔp anɛ bátaŋ manyé. Mbák Dɛmɛ́triɔs nɛ bǒ ɛka bábhɔŋ ndak nɛ mmu, mántwɔ́ arɛ́ nɛ wú bɛ mántáŋ. 39 Kɛ mbák ndak áchák áchí anɛ́ bǎyàŋ bɛrɨŋɨ, chɔŋ mányurɛ wú amɛm áchá ɛtɔk ndu nywɔp ɛnɛn manyé. 40 Nchí rɛm ɛnyunɛ́ nɛ ntí bɛ, bǎkway bɛchyɛ bhɛsɛ́ ɛsɔŋɔri bɛ́ sɛ́twɔ́ nɛ ɛbyɔk ɛtɔk ɛnyu ɛnɛ́, mbák mámbɛ́p bhɛsɛ́, sɛpu bhɔ́ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ sɛ́rɛ̀m.” 41 Árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, aghati bhɔ́ bɛ́ mángúrɛ́. Ɛchɛm ɛ́táka.

*19:19 Ɛbhɔk ɛ́mɔt ɛ́kway nyaka ndu bɛchyɛ akap anɛ nkʉbɛtɨk ndǔ nywɔp nɛmɔt.

19:24 Atɛ́mis achi nyaka mandɛm ngɔrɛ́ ntá bǒ Grik anɛ bɔ bakaysi bɛ yi kɛ áchyɛ nɛbhe.