20
Pɔ̌l arɔk atú Masidónia nɛ ɛtɔk Gris
Ɛbyɔk ɛyɔ ɛ́máy nɔ́kɔ́ Ɛ́fɛsɔs, Pɔ̌l abhɨŋɨ bakoŋo Yesu. Arɛm kɛpɨ nɛ bhɔ́ ndu bɛ́fyɛ́ bɔ́ ntɨ. Arɔ yɛ bhɔ́ abho bɛrɔŋ atú Masidónia. Ndǔ árɔ̀ŋ, are fyɛ́ bakoŋo Yesu ntɨ amɛm bɛtɔk Masidónia mɛnkɛm, kpát achwɔp ɛtɔk Gris. Abhak arɛ́ ndǔ bataŋ árát. Ndu átòŋti mmʉɛt bɛ́sɔt áchwi andɔk Síria, aghók bɛ́ bo Israɛl bápà bɛ́kɛm yi. Ayibhiri ntɨ ɛni arɔbhɛ sɔt chí mbi atú Masidónia bɛ́kɔ́ amɨk ámpɛ́tnsɛm. Bo abhɛn bákɔ̀ nɛ yi babhak Sopátɛ mmɔ̌ Pírɔs mmu ɛtɔk Bɛ́roa, nɛ bǒ Tɛsalónika bati apay, nɔ chi Arístakɔs nɛ Sɛkúndus, nɛ Gáyɔs mmu ɛtɔk Dɛ́be, nɛ Tímɔti, nɛ bo atú Esia bati apay, nɔ chi Tíkíkɔs nɛ Trofímɔs. Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, bɔ́ bárɔ́ bhɛsɛ́ * Bɛsɛ: “Bɛsɛ” ǎtɔ̀ŋ bɛ bɛbho ndǔ ndɔ́ŋ anɛ, Lukas mmu ásɨ́ŋɨ́ ɛkáti ɛnɛ achɛm nɛ bɔPɔ̌l. bárɔ́k ambɨ mɛnoŋ bhɛsɛ́ ɛtɔk Troas. Sɛ́sɔt achwǐnyɛ́n ɛtɔk Fílipi, sɛ́ré koŋo bhɔ, mpok ɛpǎ bo Israɛl ɛnɛ́ brɛt anɛ kɛbhɔŋ yís ɛ́fʉɛ́rɛ́. Sɛ́kɔ́ anyɛ́n anyɛn ndǔ manywɔp átáy sɛ́tɛ́mɛri bhɔ Troas, nɛ sɛ́bhák arɛ́ ndu manywɔp tándrámɔt.
Pɔ̌l akʉ mmu anɛ ágú apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m
Ndǔ nywɔp ɛnɛ́n mbɨ ndǔ sɔ́nde, sɛ́chɔ́kɔ nɛ bǒnkwɔ́ nɛbhʉɛt amɔt ndǔ Nɛnyiɛ Ɛta. Pɔ̌l abhɔ̌ŋ nyaka bɛ́rɔ́ betí. Ɛkʉ́ arɛm kɛpɨ nɛ bhɔ kpátɛ nɛntɨ bɛti. Bɛyǎ bɛrɔ́ŋɔ́ bɛ́bhak ndǔ mɔ́kɛt anɛ áchí amfay anɛ bhɛsɛ́ nɛ bhɔ́ sɛ́chɛ́mɛ́ arɛ́. Ɛsakámú amɔt anɛ áká nnyɛ́n bɛ Yútikɔs abhak ndǔ ɛchɨ́kɨ́ ɛnɛ nyɛ́sɛ́kɛt chɔ́kɔ́. Mɔ́kɛt anɛ sɛ́chí arɛ abhak ndǔ nɛŋɔk ɛkɛt ɛnɛn nɛjwi arat. Ndǔ Pɔ̌l árɔ̀ŋ ambɨ bɛ́gháti bhɔ mɛnyɨŋ ndǔ ɛrɔri mpok, Yútikɔs abho mɛmɔk kɛnɔ́. Ákwɛ́n nɔ́kɔ́ kɛnɔ́, amok akwɛ́n amɨk nɛfí. Bápɛ́rɛ sɛp bɛ mámpɔ́kɔ́ yi agú. 10 Pɔ̌l asɛp yɛ amɨk akuri akɛ́m yí nɛ amɔ́ ápáy abhɛnɛ, arɛm bɛ, “Bǎkɛ́ cháy, achí nɛpɛ́m”. 11 Pɔ̌l apɛt yɛ nsɛm amfay. Mányiɛ nɔ́kɔ́ Nɛnyiɛ́ Acha, arɛm kɛpɨ nɛ bhɔ ndǔ ɛrɔ́rí mpok tɛ̌ nywɔp nɛ́yí. Arɔ yɛ bɔ́ arɔk. 12 Básɔt ɛsakámu wu bápɛtnsɛm anywɔ́p nɛ yí mbɨk nɛ bɛyǎ maŋák antɨ.
Pɔ̌l akɔ bɛ́fú Troas bɛ́rɔ́ŋ Milɛ́tɔs
13 Sɛ́yámbɨ ndu áchwí sɛnok bɛrɔŋ Asɔs. Yímbɔŋ anaŋa atɨ nyaka bɛ́kɔ́ amɨk. Sɛ́ré rɔ́ŋ nɛ́ nkaysí bɛ́ Pɔ̌l arɔbhɛ tɛmɛri bhɛsɛ́ ɛtɔk Asɔs nɛ sɛ́nsɔt yí arɛ́. 14 Átɛ́mɛ́rí nɔ́kɔ́ bhɛsɛ Asɔs, achwe nkwɔ́ ndu áchwi anɛ sɛchi amɛm nɛ bɛsɛ́ mankɛm sɛ́rɔ́k Mitilene. 15 Nɛ́yí nɔ́kɔ́, sɛ́rɔ́k sɛ́chwɔ́p nɛchyɛ̌nyɛ́n Kios. Nɛ́pɛ́t nɛ́yi nɔ́kɔ́, sɛ́nók sɛ́chwɔ́p Sámɔs, nɛ ndǔ ntɨnywɔp sɛ́gháka Milɛ́tɔs. 16 Pɔ̌l anáŋ atɨ nyaka bɛ sɛ́mfʉɛt kɛte Ɛ́fɛsɔs, mbɔnyunɛ abhɨkɨ yáŋ nyaka bɛ sɛ́nchɔ́ŋti mpok atú Esia. Are wɛ̀nɛ bɛ mbák Mandɛm ánkwák, yi ánchwɔ́p Yerúsalɛm ndǔ nywɔp Ɛpǎ Pɛntɛkɔs.
Mɛnyɨŋ ɛbhɛn Pɔ̌l aghati bǒbati nkwɔ Ɛ́fɛsɔs kɛ árɔ̀ bhɔ
17 Sɛ́gháká nɔ́kɔ́ Milɛ́tɔs, Pɔ̌l ató ɛyɔŋ bɛ bǒbatí nkwɔ Yesu abhɛn Ɛ́fɛsɔs mántɛ́mɛ́rí yi arɛ. 18 Bátɛ́mɛ́rí nɔ́kɔ́ yi, aghati bhɔ bɛ, “Bě babhɔŋ bǎrɨŋɨ ndǔ nɛpɛ́m ɛna nɛ́chí mpǒknkɛm anɛ mɛnchí atú Esia bɛ́bhó nywɔp ɛnɛ́n mbɨ bɛ́gháka ɛchɔŋ. 19 Nchí kʉ nyaka bɛtɨk Yesu Acha nɛ nɛsɛptǐmʉɛt nɛnkɛm, nɛ babhɛsɛ amɨ́k ɛ̌ti mamɔ anɛ ǎtwɔ̀ ntá ya ndǔ bo Israɛl bápà bɛfyɛ mɛ ndǔ ɛsɔŋɔri. 20 Bǎrɨŋɨ ndǔ ntwɔ́ ntɔ́ŋ Ɛyɔŋ Mandɛm ntá bɛká bho nɛ nkɔ nɔkɔ bɛkɛt nɛ bɛkɛt nkɛ bhɛsɛ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́kwáy bɛkwak bhe. 21 Nde ya batú bo Israɛl nɛ abhɛn bápú bo Israɛl bɛ́ mántɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhap mánkóŋó Mandɛm nɛ bɛ́ mámbɔ́ŋ nɛka nɛ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo.
22 “Nɛ́nɛ, mɛ́rɔ̀ŋ Yerúsalɛm nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ányìɛrɛ mɛ, yɛ̌ndu mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákari chɔŋ nɛ mɛ arɛ́. 23 Ndɨ́ŋɨ́ chí bɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ághàti mɛ bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ nɛbhʉɛt anɛ nchwɔ́bhɛ́ chɔŋ bo mámfyɛ́ mɛ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ nɛ mánchyɛ mɛ ɛsɔŋɔri. 24 Kɛ mpú sɔt nɛpɛ́m ɛna mbɔ ɛnyɨŋ. Nchí yáŋ chí bɛ njɛt tɛndǔ ngwɛnti, nnáŋá bɛtɨk abhɛn Yesu Acha áchyɛ́ mɛ́ nkʉ. Bɛtɨk ɛbhɔ chí bɛ́gháti Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu ɛbhɛn Mandɛm ábhɔ́ŋɔ́ nɛ bo.
25 “Nnáŋ nkɔ mbáŋ nɛ mbaŋ, ngáti bhe ɛnyǔ Mandɛm ábhàk nɛ bo mbɔ Mfɔ wap, nɛ nɛ́nɛ ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ yɛ̌ mmu ywɛka amɔt apú pɛrɛ ghɔ́ mɛ. 26 Nchí ghati yɛ bhe ɛchɔŋ bɛ́ mbák mmu ywɛka amɔt arɔp ansɛm anɛ́m ɛbhɨ amɔ aya apu arɛ. 27 Ngátí bhé yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́yɨ́ŋɨ́ nkaysi Mandɛm nɛ yɛ̌ ɛ́mɔ́t mbɨ́kɨ́ bhɛsɛ. 28 Kɛ́m ká mmʉɛt sayri, mǎnkɛm bǒnkwɔ Mandɛm ankɛm nkwɔ sayri. Bǎkɛ́ ghɔkɔntɨk bɛ Mandɛm asɔt manoŋ Mɔ́ywi akʉ bɔ mámbák bǒbhi. Nɛ ɛ̌ti yap kɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ákʉ́ mǎmbak bǒ batí bhap. 29 Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ mpok ndɔ́ bhe, chɔŋ nkwɔ ɛ́nchwe nɛntɨ ɛnɛka, nɛ ɛ́pú rɔ bhe. 30 Mpok ǎtwɔ nɛ mpok yɔ ánáŋ ánkwáy, mbɔk bǒnkwɔ báyibhiri tɛtɛp Mandɛm mándɔbhɛ rɛm chi barak anɛ ápɔ̀kɔ bho angʉrɛ ɛbhɨ kpát mánja bakoŋo Yesu bɛ mandɔbhɛ koŋo chi bhɔ. 31 Sɔt yɛ ka mpok nɛ bǎkɛ́ ghɔkɔntɨk bɛ nchí ghati nyaka bhe mɛnyɨŋ nɛ babhɛsɛ amɨ́k, njɛp nɔkɔ be batú bɛ̌ti nɛ ngósí ndǔ mamiɛ́ árát. 32 Nɛ́nɛ, nchí fyɛ́ bhé amɔ Mandɛm nɛ nchí rɔ bhe Ɛyɔŋ ɛyi ɛnɛ ɛ́tɔ̀ŋ be bɛrɨ̌ndu ɛbhi. Ɛyɔŋ ɛyi ɛ́kwày bɛkʉ mǎngó mǎnsɛ́nɛ́, nɛ ɛkway bɛchyɛ bhe áfɔ́k anɛ́ Mandɛm ábhʉ́rɛ́ ntá bǒ abhɛn yí ákʉ́ mámbák abhi. 33 Mpok nchí nɛ bhe, mbɨ́kɨ́ fyɛ́ amɨ́k ndǔ nkáp anɛ mmu nɛ yɛ̌ chi ndɛn ɛnɛ mmú. 34 Bě babhɔŋ bǎrɨŋɨ bɛ́ nkʉ bɛtɨk nɛ amɔ́ya ndu bɛbhɔŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ mɛ nɛ bo abhɛn mɛ̌kʉ̀ bɛtɨk Mandɛm nɛ bhɔ sɛ́chɛbhɛ. 35 Ndǔ mɛnyɨŋ mɛnkɛm, ntɔŋ be bɛ sɛ́bhɔŋ bɛkʉ bɛtɨk bɛ sɛ́nkwák bo abhɛn mmʉɛt apu bhɔ, nɛ sɛ́kɛ́ ghɔkɔntɨk ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu Acha árɛ́mɛ́ bɛ, ‘Ɛ́rɨ̌ ntá mmu anɛ áchíɛ ɛcha mmu anɛ ásɔrɛ sɔt.’ ”
36 Pɔ̌l ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́rɛ́m ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m, bɔ́ mankɛm bátɛp mánɛ́n amɨk, babho mɛnɨkmʉɛt. 37 Mankɛm bábho bɛdi kɛbhɔ mámbɛnɛ nɔkɔ yi nɛ mándiɛbhɛ nɔkɔ yi nɛkɔ bɛ, “Ɔ́nkɔ sayri.” 38 Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́kpɨ́k ɛ́kʉ́ bɔ bádí kɛbhɔ tontó chi ndǔ yi ághátí bhɔ bɛ bápú pɛrɛ ghɔ yi.

*20:5 Bɛsɛ: “Bɛsɛ” ǎtɔ̀ŋ bɛ bɛbho ndǔ ndɔ́ŋ anɛ, Lukas mmu ásɨ́ŋɨ́ ɛkáti ɛnɛ achɛm nɛ bɔPɔ̌l.