22
Pɔ̌l arɛm bɛ, “Bɔtá nɛ bɔmá, Tá ká batú mǎngok ɛnyɨŋ ɛnɛ́ mbɔ́ŋɔ́ bɛrɛm ndu bɛ́táŋa mmʉɛt bɛsí ɛbhɛka.”
Bɔ́ bághók ndǔ yi árɛ̀m chí ɛyɔŋ bo Israɛl. Mbǎŋ akwɛn chák. Pɔ̌l arɔk yɛ ambɨ bɛrɛm bɛ,
“Mɛ, nchí mmu Israɛl. Nchí mmɔ́ Tásɔs atú Silísha, kɛ ngo chí fá Yerúsalɛm amɔ ntɔŋ ngo ywɛsɛ, Gamáliɛl. Ngɔk ɛkáti chi antɛn ɛyi. Atɔ́ŋ mɛ bɛkoŋo bɛbhé bachǐmbɨ bhɛsɛ́ mbɔ ɛnyǔ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́bhak nɛ nchyɛ́ mmʉɛt bɛkoŋo Mandɛm mbɔ be mankɛm abhɛn bǎchí fá ɛchɔŋ. Nchí chyɛ nyaka nɛnyok ntá bo abhɛn bákòŋo Mbi Yesu wu kpát mbɔk mángu nɔkɔ, nɛ ńkɛ́mti nɔkɔ baghɔrɛ́ nɛ babhakanɛm mámfyɛ nɔkɔ bhɔ́ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Mǔngo bachiǎkap nɛ bǒ ɛchɛmɛ́ bǒ batí ɛtɔk bákwày bɛ́te mɛ ntísiɛ bɛ́ nchí kʉ nyaka ɛnyu yɔ. Ntá yap kɛ nchi nsɔt nyaka bɛkáti ndu bɛrɔŋ ntá batɨ̌ bo Israɛl abhɛn Damáskɔs. Mbɔ̌ŋ bɛtaŋ bɛ́kɛ́mti bakoŋo Yesu arɛ́ bɛ mpɛ́tnsɛm Yerúsalɛm nɛ bhɔ́ mánchyɛ́ bɔ́ ntɛ́msí.
Pɔ̌l aghati ɛnyǔ ɛ́fákári kɛ yi ayibhiri abhak nkoŋo Yesu
(Bk 9.1-19, 26.12-18)
“Ndǔ nchí rɔŋ, ngáká nɔ́kɔ́ kɛ́kwɔ́t ɛtɔk Damáskɔs, mbɔ nkárɛ́nká byó nɛ ɛpay nɛ ngósí, ɛtaŋtí bɛdiɛ́rɛ́ bɛ́fú amfay tɛ́mchok bɛ́kwɛ́n bɛkap mɛ, mbaŋ aghɔ tontó. Ɛ́kʉ́ nkwɛ́n amɨk ngók ɛyɔŋ ndǔ ɛ́rɛ̀m ntá ya bɛ, ‘Sɔ̌l! Sɔ̌l! Ɔ́chyɛ̀ mɛ nɛnyok ndaká yí?’ Nkɛmɛ bɛ, ‘Acha chí wɔ agha?’ Ɛyɔŋ ɛ́kɛ́mɛ bɛ, ‘Chí mɛ Yesu Mmu Násárɛt kɛ ɔ́chyɛ̀ nɛnyok.’ Bǒ abhɛn nkɔ́ nɛ bhɔ́ bághɔ́ nkwɔ bɛdiɛ́rɛ́ ɛbhɔ kɛ bákɛ ghók ɛyɔŋɔ́ mmu anɛ árɛ̀m kɛpɨ nɛ mɛ. 10 Ngók nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛyɔŋ ɛyɔ ɛ́ghàti mɛ, ndɛm bɛ, ‘Acha, ɔ̌yàŋ mɛ nkʉ yi?’ Acha arɛm ntá yá bɛ, ‘Faté dɔ́k Damáskɔs. Arɛ́, chɔŋ mángátí wɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Mandɛm áyábhɛ bɛ ɔbhɔŋ bɛkʉ.’ 11 Ɛtaŋtí bɛdiɛ́rɛ́ ɛbhɔ bɛ́kʉ́ nkɛpɛrɛ kwáy bɛghɔ mbaŋ. Bǒ nkɔ́ nɛ bhɔ́ bárɔ́bhɛ́ kɛm mɛ chí ndǔ awɔ́ kpátɛ sɛ́gháka Damáskɔs.
12 “Mmu amɔt abhak Damáskɔs anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Ananías. Abhak mmu anɛ ákòŋo Mandɛm sayri, mmu anɛ ábhʉ̀rɛ bɛbhé ɛbhɛsɛ́ bo Israɛl, nɛ mmu bo Israɛl mankɛm abhɛn báchí arɛ́ báchyɛ̀ kɛnókó. 13 Ananías atwɔ́ ntá ya, ate mɛ nɛ́kú mmʉɛt arɛm bɛ, ‘Manɔ́ wa Sɔ̌l, pɛt bo bɛghɔ mbaŋ.’ Tɛ́mté wu amɨ́k ánɛ́nɛ mɛ mpɛt mbo bɛ́ghɔ mbaŋ. Ngɔ́ yɛ́ yi. 14 Arɛm ntá ya bɛ, ‘Mandɛm bachǐmbɨ bhɛsɛ́ ayap wɔ bɛ́ ɔ́ndɨ́ŋɨ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi atɨ bɛkʉ. Ayap wɔ bɛ ɔ́ngɔ́ anɛ babhɨŋɨ bɛ Mmu Chak. Ayap wɔ bɛ ɔ́ngɔ́k ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fù yi anyu. 15 Ayap wɔ nɛ ntí bɛ́ chɔŋ ɔ́mbak ntísiɛ aywi ndu bɛ́gháti yɛ̌ntɨkɨ mmu mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n ɔ́ghɔ́ nɛ ɛbhɛn ɔghoko. 16 Ɔ́kɛ́pɛrɛ chɔŋti yɛ mpok. Faté mánjwítí wɔ, ɔ́ndɔ Mandɛm anso bɛbʉ́ bhɛ, ɔmbɨŋɨ nɔkɔ nnyɛ́n Acha.’
Pɔ̌l árɛ̀m ndǔ Yesu átó yi ntá abhɛn bápú bo Israɛl
17 “Mpɛt nɔ́kɔ́ nsɛm Yerúsalɛm, ɛwak ɛ́mɔ́t ndǔ nchí nɨkmʉɛt amɛm ɛkɛrákap, ngɔ́ kɛnɔ́ amɨ́k antifu. 18 Ngɔ́ Yesu Acha téé ndǔ ághàti mɛ bɛ, ‘Kʉ ayak dɔ̌ Yerúsalɛm. Bǒ abhɛn fá bápú noko chɔŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́ghàti bhɔ́ ɛ̌ti ya.’ 19 Nkɛmɛ yi bɛ, ‘Acha, bɔ́ babhɔŋ bárɨ́ŋɨ sayri bɛ nchí rɔ́ŋ nyaka yɛ̌ntɨkɨ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl nkʉ nɔkɔ bɛ mánkɛ́mtí bo abhɛn mánóko wɔ, nɛ mandɛn, mámfyɛ nɔkɔ mbɔk yap ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. 20 Nɛ mpok báwày Stífin ntísiɛ aywɛ, mbak arɛ́ nkwɔ téé, mbabhɛri nɔkɔ ndɛn bo abhɛn bátɛ́mtí yí nɛ batay baway. Nka bɛ́ mángwáy yi.’ 21 Kɛ Acha aghati mɛ bɛ, ‘Fǎ Yerúsalɛm dɔ́k mbɔ ɛnyǔ ngátí wɔ. Dɔ́k mbɔnyunɛ nchí tó wɔ nɛkɔ nɛsiɛ ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl.’ ”
22 Ndǔ Pɔ̌l árɛ̀m mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛyǎ bo abhɛn bachi arɛ́ bátá batú mángoko nɔkɔ sayri. Kɛ nɛtaka yí átáká bo Israɛl bɛyǎ bǒbhɔ bábho bɛbɨk nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ bɛ, “Naŋá ká yí, apú mmú ábhák nɛpɛ́m.”
23 Ndǔ bábɨ̀k, bábhó bɛfok ndɛn ɛyap nkwɔ nɛ báre toko mfok mántak nɔkɔ amfay. 24 Mmǔ ntí batɛmɛ́ nɛnu Rom ághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ achyɛ ɛyɔŋ bɛ batɛmɛ́ nɛnu mansɔt Pɔ̌l manchwe nɛ yí amɛm ɛbhá ɛyap. Aghati bɔ mandɛn yi nɛ ɛ́kpá bɛkʉ yí ángátí bhɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yí akʉ́ kɛ bo Israɛl báré bé ntɨ nɛ yí kpát mámbɨkɨ nɔkɔ ɛnyuyɔ. 25 Bágwɔ́t nɔ́kɔ́ yí ndu bɛdɛn, Pɔ̌l abhɛ́p mǔnti batɛmɛ́ nɛnu amɔt anɛ achi arɛ tee bɛ, “Ɛbhé ɛ́chyɛ́ wɔ bɛtaŋ bɛ́ ɔ́ndɛ́m mándɛ́n mmu Rom ɛnɛ bábhɨkɨ re yɨŋɨ mbɔ̌ŋ manyé ayi mángɔ́ bɛ́ akʉ ɛnyɨŋɨ́?”
26 Mǔnti batɛmɛ́ nɛnu wu ághókó nɔ́kɔ́ nɔ́ afa arɔk ntá mǔngo batɛmɛ́ nɛnu arɛm bɛ, “Ɔ́yàŋ bɛkʉ nɔ yi? Mmǔ-nɛ abhɔŋ bɛtaŋ mbɔ mmu Rom. Ɔbhɛ́ mándɛ́n yí?” 27 Mǔngo batɛmɛ́ nɛnu ághókó nɔ́kɔ́ nɔ, arɔk abhɛp Pɔ̌l bɛ, “Ghatí mɛ́, ɔchí mmu Rom tɛtɛbhɛ?” Pɔ̌l aka bɛ, “Nchí mmu Rom.” 28 Mǔnti batɛmɛ́ nɛnu wu arɛm ntá Pɔ̌l bɛ, “Nchɔ́ŋtí bɛyǎ nkáp kɛ báchyɛ́ mɛ bɛtaŋ mbɔ mmu Rom”, Pɔ̌l akɛmɛ yí bɛ, “Kɛ mɛ Pɔ̌l nchí mmu Rom tɛ nɛbhě ɛna.” 29 Ɛ́kʉ́ batɛmɛ́ nɛnu abhɛn bábhɔ́ŋ bɛbhɛp yí mɛnyɨŋ báfɛ́rɛ yi amɔ tɛ́mté, bɔ́ kɛpɛrɛ bhɛ́p yi yɛ̌nyɨŋ. Bɛcháy bɛ́kɛ́m mǔngo batɛmɛ́ nɛnu nkwɔ́ mpok yí árɨ́ŋɨ́ bɛ́ Pɔ̌l mmu yí ákʉ́ bákɛ́mɛ́ báfyɛ́ ngɛm amɔ chí mmu Rom.
Pɔ̌l ate bɛsí ɛchɛmɛ́ bǒbatí ɛtɔk
30 Mǔngo batɛmɛ́ nɛnu are yáŋ bɛ́rɨŋɨ mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ bo Israɛl bárɛ̀m bɛ́ Pɔ̌l akʉ. Nɛ́yí nɔ́kɔ́, arɛm yɛ bɛ mámfɛ́rɛ́ Pɔ̌l ngɛm amɔ. Achyɛ ɛyɔŋ bɛ́ bǒbatí bachiǎkap nɛ bǒbatí ɛtɔk mankɛm mánchɔ́kɔ́ mánjɨ́ŋɨ́ ndaká Pɔ̌l. Báchɔ́kɔ́ nɔ́kɔ́ achyɛ ɛyɔŋ básɔt Pɔ̌l bakʉ yi ate bɛsí bhap.