23
Pɔ̌l atɛp bɔ́ amɨ́k amʉɛt arɛm bɛ, “Bɔ̌ma, mpoknkɛm anɛ nchí bɛsí Mandɛm nɛ kpatɛ̌ ɛchɔŋ ntɨ ɛna nɛchi amɛm pɛ́pɛ́p.” Mpok yi arɛmɛ nɔ, Ananías mǔngo bachiǎkap Mandɛm, achyɛ ɛyɔŋ bɛ bo abhɛn bachi kɛkwɔt nɛ Pɔ̌l mándɛp nnyu yi. Pɔ̌l arɛm bɛ, “Wɔ ɛbhɔ́kɔ́rí nkok anɛ bawati nɛ mbɨ pɛ́pɛ́p bɛ bo bǎkɛ́ rɨŋɨ! Chɔŋ Mandɛm andɛp wɔ. Ɔchɔ́kɔ́ afɔ bɛ́sɔt ɛbhé ɔ́ntaŋ mɛ, nɛ ɔ̌rɛ̀m bɛ mándɛp mɛ ɛnɛ́ ɛbhé ɛbhɨkɨ chyɛ wɔ bɛtaŋ ɛbhɔ̌? .” Bo abhɛn báté kɛ́kwɔ́t nɛ Pɔ̌l bábhɛp yi bɛ, “Ɔ̌sɔkɔti mǔngo bachiǎkap Mandɛm-ɛ?” Pɔ̌l akɛmɛ bɛ, “Bɔ̌ma, mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ mbʉ bɛ chi mǔngo bachiǎkap. Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Ɔ́kɛ́rɛm ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti mǔnti bǒbhɛ.’ ”
Pɔ̌l aghɔ nɔkɔ bɛ mbɔk bǒ bati bhɔ bachi chí bǒnkwɔ Sádusi nɛ bɛ báchak babhak bǒnkwɔ Fárisi, abɨk bɛsí bǒ ɛchɛmɛ arɛm bɛ, “Bɔ̌ma, nchí mǔnkwɔ Fárisi nɛ mmɔ̌ bǒnkwɔ Fárisi. Nté fá acha manyé chí ndu nnókó bɛ́ chɔŋ Mandɛm ankʉ bawú mámpɛtnsɛm ndu nɛpɛ́m.” Arɛm nɔkɔ nɔ, ɛpʉ́ítí ɛ́kwɛ́n nɛ́ntɨ bǒnkwɔ Fárisi nɛ bǒnkwɔ Sádusi nɛ ɛchɛmɛ ɛ́kɔ́rɛ. Ɛ́fákárí nyaka ɛnyu yɔ mbɔnyunɛ bǒnkwɔ Sádusi bárɛ̀m bɛ bawú bápú kway bɛpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, nɛ bɛ bɔángɛl bápú, nɛ yɛ̌nyɨŋ ɛpu ɛnɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ bɛfoŋɔ. Kɛ bǒnkwɔ Fárisi mánoko bɛ chɔŋ bawú mámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, nɛ bɛ bɔángɛl bachi nɛ bɛfóŋó nkwɔ bɛchi. Ɛrɛmɛ́ ɛbyɔk ɛ́kwɛ́n, mbɔk batɔŋ ɛbhé Mandɛm abhɛn báchí bǒnkwɔ Fárisi báfáte báre rɛm nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ bɛ, “Sɛ́bhɨ́kɨ́ ghɔ́ yɛ̌ ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ ɛnɛ mmǔ-nɛ ákʉ́. Ngufú ɛfóŋó kɛ ɛ́ghátí yi ɛnyɨŋ nɛ ngufu ángɛl kɛ árɛ́mɛ́ kɛpɨ nɛ yi!” 10 Bɛ́táŋá bɛ́yá bɛ́chá, ɛrɔp chi bɛ́kɛm batɨ nɛ amɔ. Ɛkʉ mǔngo batɛmɛ́ nɛnu abhɔ́ŋ bɛcháy bɛ bákway bɛdakati Pɔ̌l. Achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ batɛmɛ́ nɛnu bhi mánsɛp mámfɔ́ŋɔ́ Pɔ̌l ntá bǒbhɔ mándɔk amɛm ɛbhá batɛmɛ́ nɛnu nɛ yi.
11 Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ nɛ bɛti Yesu Acha atwɔ́ ate nɛpakámʉɛt Pɔ̌l arɛm ntá yi bɛ, “Ɔ́kɛ́ chay! Nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu ɔ́rɛ́mɛ́ ɛ̌ti ɛya fá Yerúsalɛm, ɔbhɔŋ bɛ́kʉ ɛnyuyɔ amɛm ɛtɔk Rom nkwɔ́.”
Bǒ Ju bate ɛyu bɛway Pɔ̌l
12 Nɛ́yi nɔ́kɔ́, mbɔk bo Israɛl bákɛ́m ɛchɛmɛ báte ɛyu bɛway Pɔ̌l. Mányú nku bɛ bapu nyiɛ nɛnyiɛ nɛ yɛ̌nyɨŋ bápú nyu kpátɛ mangway yi. 13 Mpǎy bo abhɛn mányú nku yɔ báchá bɛsa bɛ́pay. 14 Barɔk ntá bǒbatí bachiǎkap Mandɛm nɛ bǒbati ɛtɔk baghati bhɔ bɛ, “Sɛ́nyǔ nku, sɛ́yɨ́kɨ́ mmʉɛt bɛ́ sɛ́pú nyiɛ́ nɛ sɛ́pú nyú yɛ̌nyɨŋ tɛ sɛ́ngway Pɔ̌l. 15 Bě nɛ nkwɔ Ɛchɛmɛ́ bǒ batí ɛtɔk tó yɛ ka ɛyɔŋ ntá mǔngo batɛmɛ́ nɛnu bɛ́ ántó Pɔ̌l ntá yɛka mbɔ bɛ bǎyàŋ bɛghok ɛyɔŋɔ́ manyé ɛyi sayri. Mbák ɛ́mfákárí nɔ́, chɔŋ sɛ́ngway yi ambi.”
16 Mmǔfu aghók ɛ̌ti nɛkatínɛt ɛnɔ. Abhak mmɔ̌ manɔ Pɔ̌l. Afa arɔk amɛm ɛbhǎ batɛmɛ́ nɛnu aghati Pɔ̌l. 17 Pɔ̌l abhɨŋɨ mǔnti batɛmɛ́ nɛnu amɔt aghati yí bɛ, “Sɔt ɛsakámu anɛ́ dɔ́k ntá mǔngo nɛ yí. Abhɔŋ ɛnyɨŋ bɛ́gháti yi.” 18 Mǔnti wu asɔt yí arɔk ntá mǔngo wap arɛm bɛ, “Pɔ̌l mǔkɛnɔŋ abhɨ́ŋɨ́ mɛ arɛm bɛ́ nsɔt ɛsakámu anɛ́ ntwɔ́ ntá yɛ nɛ yí mbɔnyunɛ abhɔŋ ɛnyɨŋ bɛ́gháti wɔ.” 19 Mǔngo batɛmɛ́ nɛnu akɛ́m yí ndu awɔ́ aya bárɔk ansɛm, abhɛ́p yí ansɛm ansɛm bɛ, “Ntɨkɨ ndak ɔ́yàŋ bɛghati mɛ?” 20 Akɛmɛ yí bɛ, “Bǒbatí bo Israɛl báte ɛyu bɛ mángáti wɔ ɔ́nsɔt Pɔ̌l ɔnsɛp nɛ yí ndu ɛchɛmɛ́ bataŋá manyé ɛgho mburɛ mbɔ bɛ báyàŋ chí bɛ́rɨŋɨ ndaka ywi sayri. 21 Kɛ kɛ́ka nɛ bhɔ́. Bǒ bhap bábhɛ́sɛ́ ambi mánòŋ bɛ mankɛm yí mangway. Bácha batí bɛsa bɛpay. Nɛ mányǔ nku bɛ́ yɛ̌nyɨŋ bápú nyiɛ nɛ yɛ̌nyɨŋ bápú nyú kpátɛ mángwáy yí. Mánaŋ batoŋti mmʉɛt, barɔbhɛ noŋ chí bɛ́ ɔ́ntó Pɔ̌l antwɔ.” 22 Mǔngo batɛmɛ́ nɛnu aya yí batú bɛ, “Dɔ́k, kɛ kɛ́kʉ yɛ̌ mmu andɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɔghátí mɛ ndak anɛ.”
Bátó Pɔ̌l Seséria ntá gɔ́bhanɔ Fɛ́liks
23 Mǔngo batɛmɛ́ nɛnu abhɨŋɨ yɛ bǒ batí batɛmɛ́ nɛnu bhi bapay aghati bhɔ bɛ, “Sɔt ka batɛmɛ́ nɛnu batí bɛsa byo, bǒ batí bɛsa bɛ́rát nsɛm byo abhɛn bákɔ̀ nɛ mpɔŋɔ́ndɨ́k, nɛ batɛmɛ́ bakɔŋ bɛsa byó. Toŋtí ká mmʉɛt bɛ́sɔt Pɔ̌l ndu nkarɛnka nɛ́nɛnamɔt beti ɛbhɛn ɛchɔŋ, mǎndɔ́k Seséria nɛ yi. 24 Chiɛ̌ mpɔŋɔ́ndɨ́k ɛnɛ Pɔ̌l ákɔ̀ nɛ yɔ́. Nɛ kʉ Pɔ̌l ánchwɔ́p dok ntá gɔ́bhanɔ Fɛ́liks ɛnɛ́ yɛ̌nyɨŋ ɛbhɨkɨ fakari nɛ yi.” 25 Árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, asɨ́ŋ ɛkáti ɛnɛ́ ɛ́rɛ̀m bɛ,
26 “Mɛ Klaudiɔs Lísias kɛ nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ ntá Ɛta yɛsɛ gɔ́bhanɔ Fɛ́liks. Ɛta, nchí to wɔ bakak. 27 Bo Israɛl bakɛm mmu wu báre yáŋ bɛway yi. Ngók nɔ́kɔ́ bɛ́ yi abhɔ̌ŋ bɛtaŋ ɛtɔk Rom mbɔ mɔ̌mɨk, nsɔt batɛmɛ́ nɛnu bha ndɔk mfɛ́rɛ́ yi amɔ́ yap. 28 Nsɔt yí ndɔk ndu áchá manyé agho wap bɛ́rɨŋɨ ndak anɛ yí akʉ. 29 Arɛ́, ngɔ́ bɛ́ abhɨkɨ kʉ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́yàŋ bɛ mángwáy yí, nɛ yɛ̌ chi ɛnɛ ɛ́kʉ̀ mámfyɛ yi amɛm ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Báre rɛm chi barak anɛ ayɨ́ŋɨ́ bɛbhé bhap. 30 Nɛ mmǔfu ághátí nɔ́kɔ́ mɛ ansɛm ansɛm bɛ́ bo Israɛl báte ɛyu bɛway yi, tɛ́mté wu ndɛm bɛ́ mbɔŋ bɛto yi ntá yɛ. Ngátí bo abhɛn bábhárɛ́ yí ndak amʉɛt bɛ mántwɔ́ ntá yɛ mangati wɔ ndak anɛ yi ákʉ́.”
31 Batɛmɛ́ nɛnu bákʉ mbɔ ɛnyu mǔngo wap ághátí bhɔ́. Básɔ́t Pɔ̌l bɛtǐ bhɔ bárɔk nɛ yi kpát bágháka Antipatris. 32 Nɛ́yí nɔ́kɔ́, batɛmɛ́ nɛnu abhɛn bákɔ́ chi nɛ bɛkak bápɛtnsɛm amɛm ɛbhá. Bárɔ́ abhɛn bákɔ̀ amfay mpɔŋɔ́ndɨ́k mándɔ́k Seséria nɛ Pɔ̌l. 33 Bágháká nɔ́kɔ́ Seséria, báchyɛ ɛkáti ntá gɔ́bhanɔ, bárɔ Pɔ̌l amɔ yi. 34 Ápáy nɔ́kɔ́ ɛkáti yɔ, abhɛp Pɔ̌l bɛ, “Ayɛ̌ atú ɛtɔk chi anɛ?” Pɔ̌l akɛmɛ yí bɛ, “Silísha.” Ághókó nɔ́kɔ́ nɔ, 35 arɛm ntá Pɔ̌l bɛ, “Bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ ndak nɛ wɔ mǎnáŋ mántwɔ́, chɔŋ ngók nnyé ɛnɛ.” Achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ́ mámfyɛ́ yi anywɔ́p amɛm áchá anɛ gɔ́bhanɔ, mámbahɛri nɔkɔ yi. Áchá wu chi anɛ Hɛ́rɔd áté nyaka.