24
Básɔ́t nnyé Pɔ̌l ntá Fɛ́liks
Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ manywɔp átay, mǔngo bachiǎkap Mandɛm anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Ananías asɛp arɔk Siséria nɛ mbɔk bǒbatí ɛtɔk, nɛ ntaŋanyu amɔt anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Tɛtúlɔs. Báchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ bɛsí gɔ́bhanɔ Fɛ́liks, babho bɛbhat Pɔ̌l barak amʉɛt. Bábhɨ́ŋɨ́ Pɔ̌l, achwe anywɔ́p. Tɛtúlɔs abho bɛ́rɛ́m ɛ̌ti yi ntá gɔ́bhanɔ bɛ,
“Ɛta! Ɛ̌ti yɛ kpák achi fá ɛtɔk ɛyɛsɛ ndǔ ɛrɔ́ri mpok, nɛ ɛ̌ti nɛkʉ ywɛ anɛ ndɨ́ndɨ́, ɛgúpsí ɛ́chí ɛtɔk. Ɛnyu ɛnɛ́ ɔ́kʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ́ ɔ́kʉ̀ bhɔ́, sɛ́ka bhɔ nɛ sɛ́kàka wɔ. Mbɨ́kɨ́ yaŋ bɛ́chɔ́ŋti mpok ayɛ tontó, nchí nɨk chi mmʉɛt bɛ ɔ́nsɛ́bhɛ́ ntɨ ɛnɛ́ amɨk ɔ́ngɔ́k mbɨŋɨ́ ndak anɛ́ sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛghati wɔ. Sɛ́ghɔ bɛ́ mmǔ-nɛ chí nchyɛ ɛsɔŋɔri anɛ tɔ́ŋ sɛ́ngɔ́ nɛ nyɔŋ-ndak ndǔ nkwɔ bo Israɛl mbaŋ ɛnkɛm. Achí nkwɔ́ mǔnti ndǔ ɛká bho abhɛn bábhɨŋɨ bɛ bo Násárɛt. Akʉ kpát are yáŋ bɛgʉɛp ɛbyɔk amɛm ɛkɛrákap awu Yerúsalɛm, kɛ sɛ́kɛ́m nɔ́ yi. [Mbʉ́ sɛ́taŋ yi bɛkoŋo ɛbhé, kɛ Lísias mǔngo batɛmɛ́ nɛnu atwɔ́ afɔŋɔ yí amɔ yɛsɛ nɛ bɛtaŋ, yí bɛ́ bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ ndak nɛ yi mántwɔ́ ntá yɛ.] Mbák wɔmbɔŋ ɔ́ndɛ́m kɛpɨ nɛ yi, chɔŋ ɔ́ndɨŋɨ bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛ́rɛ̀m bɛ yi ákʉ́ ɛchí tɛtɛp.” Tɛtúlɔs árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, bo Israɛl báchɛ́m nɛ yí báká bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́ bɛ́ Pɔ̌l ákʉ́ ɛchi tɛtɛp.
Pɔ̌l ataŋa mmʉɛt bɛsí Fɛ́liks
10 Gɔ́bhanɔ atɔ́ŋ yɛ nɛ awɔ bɛ Pɔ̌l andɛm kɛpɨ. Pɔ̌l abho bɛrɛm bɛ,
“Ngɔ bɛ́ ɔnáŋ ɔtaŋ manyé amɛm ɛtɔk ɛnɛ ndǔ bɛyǎ mamiɛ, nɛ mbɔ̌ŋ maŋák bɛ́táŋa mmʉɛ́t bɛsí bhɛ. 11 Mbák ɔ́mbɛ́p, chɔŋ wɔmbɔŋ ɔ́ndɨŋɨ bɛ ɛbhɨ́kɨ́ cha manywɔp byo nɛ apay ɛnɛ́ ndɔ́ŋɔ́ Yerúsalɛm ndu bɛchyɛ Mandɛm kɛnókó. 12 Nɛ bo Israɛl bábhɨkɨ ghɔ́ mɛ ndǔ nchí kɛm ɛpʉ́ítí nɛ yɛ̌ mmu amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, bábhɨ́kɨ́ ghɔ mɛ ndǔ nchí nyɨkɨsi batɨ̌-bho bɛ mánchyɛ ɛsɔŋɔri amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí nɛ yɛ̌ chí ndǔ nɛbhʉɛt achak amɛm ɛtɔk. 13 Nɛ bápú kwáy bɛtɔŋ kpoŋoroŋ bɛ́ nkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bábhàt nɛ́ mɛ amʉɛt. 14 Kɛ nká ɛnyɨŋ ɛ́mɔ́t bɛsí bhɛ kpoŋoroŋ. Nchí koŋo Mbi anɛ́ bo Israɛl bárɛ̀m bɛ abhɔŋ bɛkwɛ́nɛ́ ndu nchí nɨkmʉɛt nchyɛ́ nɔkɔ kɛnókó ntá Mandɛm bachǐmbɨ abhɛsɛ. Nɛ nnókó yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bɛbhé Moses bɛ́yàŋ sɛnkʉ nɛ yɛ̌ chí ɛbhɛn bɛchi amɛm basɨŋɨ́ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ. 15 Mbákántɨ nɛ Mandɛm ɛnyumɔ́t mbɔ bhɔ́, bɛ́ ɛwak ɛ́mɔt chɔŋ yí ankʉ bawú mankɛm abhɛn báchí chak bɛsí bhi nɛ abhɛn bapu mámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. 16 Ɛ̌ti yɔ kɛ nchí kʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ bɛ́ ntɨ ɛna nɛ́mbák pɛ́pɛ́p nɛ Mandɛm, nɛ́mbak pɛ́pɛ́p nɛ bo.
17 “Nnáŋ ntat nyaka mpǎy mamiɛ́ kɛrɔ́ŋ Yerúsalɛm. Ndɔk yɛ arɛ́ nɛ nkáp bɛ́chyɛ́ nɛkwak ntá bachɛ́bhɛ́bho ɛtɔk ɛya, nɛ bɛ́chyɛ́ akap ntá Mandɛm. 18 Ɛnɛ́ nchí Yerúsalɛm ndu batí barak ayɔ ápáy kɛ̌ bághɔ́ mɛ amɛm ɛkɛrákap. Bághɔ́ mɛ ndǔ nchí naŋa bɛkʉ mbɔ ɛnyu ɛbhé Moses ɛ́rɛ̀m bɛ́ mmu ankʉ bɛso bɛsí nɛ Mandɛm. Ɛká bho ɛ́pú nyaka arɛ nɛ mɛ, nɛ yɛ̌ chi ɛbyɔk. 19 Kɛ mbɔk bo Israɛl abhɛn báfú atú Esia bábhak arɛ́. Bɔ babhɔŋ bɛ́twɔ fá mántɛbhɛ mɛ bɛsí bhɛ mbák bághɔ bɛ nkʉ ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ. 20 Mbák ɛ́pú nɔ́, bɛ́p bo abhɛn bachi fá téé, bɛ bɔ babhɔŋ mandɛm bɛkwɛ́nɛ́ ɛbhɛn baghɔ ɛbhe ɛya mpok ntée amɛm ɛchɛmɛ́ bǒbati ɛtɔk. 21 Bǎbhɨkɨ bhɔŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ bárɛ̀m bɛ nkʉ, ɛbhɨkɨ fʉɛt chi ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ɛnɛ mbɨ́kɨ́ ndɛm mpok ntée nɛntɨ ɛnap bɛ, ‘Chɔŋ bawú mámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.’ ”
22 Fɛ́liks arɨŋɨ nyaka sayri ɛ̌ti Mbi Yesu Acha. Ɛ́kʉ́ ághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ Pɔ̌l arɛmɛ, ábhʉ́rɛ́ manyé, arɛm ntá bo Israɛl bɛ́ Lísias mǔngo batɛmɛ́ nɛnu ántwɔ́ chɔŋ mkpɔ́t nnyé ɛnɛká ɛnɛn. 23 Achyɛ yɛ ɛyɔŋ ntá mǔnti batɛmɛ́ nɛnu bɛ́ ámfyɛ́ Pɔ̌l anywɔ́p, mambabhɛri nɔkɔ yi, kɛ ámbɔ́ŋ ngangaŋ mandú. Nɛ bɛ bákɛ́ kaŋ mamʉɛrɛ bhi bɛrɔŋ bɛghɔ yi nɛ bɛchyɛ yi nɛkwak.
Fɛ́liks abhʉrɛ nyé Pɔ̌l ndǔ mamiɛ́ ápáy
24 Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ mpǎy manywɔp, Fɛ́liks nɛ ngɔrɛ́ aywi Drusíla batwɔ. Drusíla abhak mmu Israɛl. Báto mmu bɛ ambɨŋɨ Pɔ̌l. Atwɔ nɔkɔ, bátá batu bare ghok ndu yi árɛ̀m ɛnyǔ mmu ákway bɛbhɔŋ nɛka nɛ Yesu Kristo. 25 Ndǔ Pɔ̌l ákɛ̀m ɛpʉ́ítí andɛmɛ nɔkɔ ɛnyǔ mmu ákwày bɛbhak chak bɛsí Mandɛm nɛ ɛnyǔ mmu ákwày bɛ́kɛ́m mmʉɛt bɛ ákɛ́ kʉ bɛbʉ́, nɛ ɛ̌ti nywɔp ɛnɛn Mandɛm ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ yɛ̌ntɨkɨ mmu, bɛcháy bɛ́kɛ́m Fɛ́liks, arɛm bɛ, “Dɔ́k kpɨ́k, nnaŋ mbɔ̌ŋ ɛ́pók chɔŋ mpɛt mbɨŋɨ wɔ.” 26 Árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ, abhaka ntɨ bɛ ngufú chɔŋ Pɔ̌l anchyɛ yí bɛsɔŋ. Ɛkʉ are bhɨŋɨ yí mpok nɛ mpok andɛm nɔkɔ kɛpɨ nɛ yi. 27 Are kʉ ɛnyu ɛyɔ ndǔ mamiɛ́ ápáy kpátɛ̌ Pɔ́síɔ́s Fɛ́stɔs ásɔ́t ɛ́pók ɛyi mbɔ gɔ́bhanɔ. Ndu Fɛ́liks ayaŋ bo Israɛl mámbɔŋ maŋák nɛ yi, arɔ Pɔ̌l ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.