25
Pɔ̌l arɛm bɛ mántɛn nyé ɛni ambɨ ntá Mfɔ Rom
Fɛstɔs arɔk Seséria bɛ́bhó bɛtɨk mbɔ gɔ́bhanɔ atú Judéya. Ɛfʉɛrɛ nɔkɔ manywɔp arat, afa akó Yerúsalɛm. Arɛ́, bǒbati bachiǎkap nɛ manɛ́m bo Israɛl barɔk batɛmɛri Fɛstɔs babho bɛbhat Pɔ̌l barak amʉɛt. Nɛ manɨk Fɛstɔs mmʉɛt bɛ, ankwak bɔ bɛkʉ manto Pɔ̌l Yerúsalɛm. Mǎnaŋ batɨ nyaka bɛ bo mámbɛ́sɛ́ ambi mankɛm yi mangway. Fɛstɔs aghati bhɔ bɛ, “Pɔ̌l achí ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ amɛm ɛtɔk Seséria nɛ mbɔ̌ŋ nkaysi bɛrɔŋ arɛ́ mandú mpok. Bǒbatí bhɛka mánkóŋó mɛ Seséria nɛ mbák yi abhɔŋ bɛkwɛ́nɛ́ chɔŋ mǎndɛm bɛsí ɛbha arɛ́.”
Fɛstɔs abhak nɛ bhɔ́ mbɔ manywɔp ánɛ̀n nɛ byó. Apɛt yɛ nsɛm Seséria. Nɛ́yi nɔ́kɔ́, achɔkɔ ndǔ ɛnɔkɔ́ manyé ɛyi, achyɛ ɛyɔŋ bɛ́ mánsɔ́t Pɔ̌l mántwɔ́ nɛ yí. Bátwɔ́ nɔ́kɔ́ nɛ yí bo Israɛl abhɛn báfú Yerúsalɛm bákáp yí báfyɛ́ nɛ́ntɨ́ mándɛmɛ nɔkɔ bɛ́ Pɔ̌l ákʉ́ bɛyǎ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ. Yɛ̌ nɔ, bɔ́ kɛkwáy bɛtɔŋ kpoŋoroŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ́ bárɛ̀m bɛ́ yí akʉ́. Pɔ̌l abho bɛ́táŋa mmʉɛt andɛm nɔkɔ bɛ, “Bɛkwɛ́nɛ́ bɛ́pú nɛ mɛ wáwák bɛyɨŋɨ ɛbhé bo Israɛl nɛ ɛbhé ɛkɛrákap nɛ yɛ̌chi ɛbhé Mfɔ Rom.” Fɛstɔs áyàŋ nyaka bo Israɛl mankɔŋ yi. Ɛ́kʉ́ abhɛp Pɔ̌l bɛ, “Ɔkɔŋ bɛ́ko Yerúsalɛm bɛ́ ntáŋ ndak anɛ arɛ?” 10 Pɔ̌l akɛmɛ bɛ, “Nchí fá amɛm acha manyé Mfɔ Rom, nɛ fá kɛ bábhɔ́ŋɔ́ bɛ́táŋ nyé ɛnɛn. Wɔmbɔŋ ɔrɨ́ŋɨ́ bɛ mbɨ́kɨ́ kʉ bo Israɛl bɛbʉ́. 11 Mbák nkwɛn ɛbhé nɛ nkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́yàŋ bɛ mángwáy mɛ nká nɛwú. Kɛ tɛ̌ndu barak anɛ́ bɔ́ bábhàt mɛ amʉɛt apú tɛtɛp, yɛ̌ mmú apú kwáy bɛfyɛ mɛ amɔ́ yap. Nyé ɛna nɛ́bhɔŋ bɛ́rɔ́ŋ ntá Mfɔ Rom.” 12 Fɛstɔs ághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ Pɔ̌l árɛ́mɛ́, abhɨŋɨ bataŋá manyé abhi bárɛ́m kɛpɨ. Aghati yɛ Pɔ̌l bɛ, “Ɔrɛm bɛ́ nyé ɛnɛ nɛ́ndɔ́k ntá Mfɔ Rom, nɛ chɔŋ ɔ́ndɔk ntá Mfɔ Rom.”
Pɔ̌l ate bɛsí Agripa nɛ Bɛnis
13 Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ mpǎy manywɔp, Mfɔ Agripa nɛ mɔ́mayi anɛ ngɔrɛ́ Bɛnis bárɔ́k Seséria ndu bɛ́káka Fɛstɔs. 14 Bátát nɔ́kɔ́ árɛ́ mpǎy manywɔp, Fɛstɔs aghati Mfɔ Agripa ɛ̌ti nyé Pɔ̌l bɛ, “Mmǔfú achí fá anɛ Fɛ́liks arɔ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. 15 Nɛ mpok nchí Yerúsalɛm, bǒ batí bachiǎkap nɛ bǒ batí ɛtɔk báré bhat yí barak amʉɛt nɛ báré yáŋ bɛ mɛnchyɛ́ ɛyɔŋ mángwáy yi. 16 Kɛ nkɛmɛ bhɔ́ bɛ ɛpɨŋɨ́ bǒ Rom ɛ́bhɨ́kɨ́ ka bɛ mángwáy mmu ɛnɛ́ babhɨkɨre taŋ yi. Mmu abhɔŋ bɛ́té bɛsí nɛ bɛsí nɛ bo abhɛn bátí yí anchyɛ ɛyi ɛyɔŋɔ́ manyé. 17 Bátwɔ́ nɔ́kɔ́ yɛ fá, mbɨ́kɨ́ chɔŋti mpok. Nɛ́yí, nchyɛ́ ɛyɔŋ bɛ mánsɔ́t mmǔ wu mantwɔ ndu acha manyé nɛ yi. 18 Mpok bo abhɛn bábhárɛ́ yi barak amʉɛt báfáté, bɔ́kɛ rɛm yɛ̌ ndak abʉ́abʉ mbɔ anɛ nkaysi bɛ bɔ bakway bɛrɛm bɛ yi akʉ. 19 Báré kɛ́m chi ɛpʉ́ítí nɛ yí ɛ̌ti baraká Mandɛm ayap nɛ ɛ̌ti mmu anɛ ákà nnyɛ́n bɛ́ Yesu anɛ ánáŋ ágú, kɛ Pɔ̌l ǎrɛ̀m bɛ́ achi nɛpɛ́m. 20 Ngɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyǔ mɛ̌kwáy bɛkʉ bɛ mbɔŋ nɛjwǐmɛm ndu barak anɛ, mbɛ́p Pɔ̌l mbák yi akɔŋ bɛrɔŋ Yerúsalɛm bɛ mántaŋ nnyé ɛni arɛ́. 21 Kɛ Pɔ̌l kɛka. Ate chí bɛ́ mambabhɛri nɔkɔ yi kpatɛ Mfɔ Rom antáŋ nyé ɛni. Nchyɛ́ ɛyɔŋ bɛ mambabhɛri nɔkɔ yi kpatɛ mpok anɛ mɛ́tò yi ntá Mfɔ Rom.” 22 Mfɔ Agripa arɛm ntá yi bɛ, “Chɔŋ mɛmbɔŋ nkɔŋ bɛghok nɛ batú ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m.” Fɛstɔs akɛmɛ yi bɛ, “Chɔŋ ɔ́ngok yi mbúrɛ́.”
23 Nɛ́yí nɔ́kɔ́ yɛ, Mfɔ Agripa nɛ mɔ́mayi Bɛnis bárɔk amɛm áchá-ɛtɔk nɛ bɛyǎ kɛnókó, báchwé nɛ bǒbati batɛmɛ́ nɛnu nɛ manɛm bǒ ɛtɔk. Fɛstɔs achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ́ batɛmɛ́ nɛnu mánsɔ́t Pɔ̌l mántwɔ́ nɛ yí. 24 Bátwɔ́ nɔ́kɔ́ nɛ yí, Fɛstɔs arɛm bɛ, “Mfɔ Agripa nɛ be mankɛm abhɛn báchí fá nɛ bhɛsɛ, ghɔ́ mmǔrɛ́. Bo Israɛl mankɛm abhɛn Yerúsalɛm nɛ abhɛn fá Seséria bátwɔ ntá ya mpoknkɛm, mámbɨk nɔkɔ bɛ, ‘Apú mmu anɛ bárɔ̀ bɛ ámbák nɛpɛ́m.’ 25 Kɛ mbɨ́kɨ́ ghɔ́ nyaka ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi ákʉ́ bɛ mangway yi, nɛ tɛ̌ndu yímbɔŋ árɛ́mɛ́ bɛ manyé ayi abhɔŋ bɛ́rɔŋ ntá Mfɔ Rom, nka nɛ yí. 26 Yɛ̌ nɔ, mbɨ́kɨ́ bhɔŋ ɛsáyrí ɛnyɨŋ bɛsɨŋ ntá Mfɔ Rom ɛ̌ti yi. Ɛ̌tiyɔ kɛ ntwɔ́ nɛ yí bɛsí ɛbhɛka, nɛ sayri sayri, bɛsí ɛbhɛ, Mfɔ Agripa! Ntwɔ nɛ yi bɛ sɛ́njɨ́ŋɨ́ nyé ɛni ɛnyu ɛnɛ́ nchí kway bɛbhɔŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ́sɨ̀ŋ. 27 Mbɨ́kɨ́ kaysi bɛ́ ɛ́chí sayri bɛ́tó mǔkɛnɔŋ ntá Mfɔ Rom nkɛrɛm mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́.”