26
Pɔ̌l ǎtàŋa mmʉɛt bɛsí Mfɔ Agripa
Fɛstɔs ánáŋá nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m, Agripa arɛm bɛ, “Pɔ̌l, mbák ɔbhɔ̌ŋ ɛnyɨŋ bɛ́rɛm ndu bɛ́táŋá mmʉɛt, dɛm sɛ́ngók.” Pɔ̌l abho yɛ bɛ́táŋa mmʉɛt, antɔŋ nɔkɔ nɛ awɔ́ bɛ,
“Mfɔ Agripa, nkáysɨ́ bɛ́ ɛrɨ ɛcha bɛ nté bɛsí ɛbhɛ ɛchɔŋ ndu bɛ́táŋa mmʉɛt ndǔ barak anɛ́ bo Israɛl bábhàt mɛ amʉɛt. Ɛ́rɨ sayri bɛ mbɔ̌ŋ mfɔ arɨ́ŋɨ́ bɛpɨŋɨ́ bo Israɛl mɛnkɛm nɛ mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́twɔ̀ bhɔ nɛ ákɔ́rɛ́. Nchí nɨk yɛ wɔ mmʉɛt bɛ́ ɔ́nkɛ́pntɨ ɔ́ngɔ́k ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ́rɛ̀m.
“Bo Israɛl mankɛm bárɨ́ŋɨ́ mɛ tɛ kɛ̌mbɔ́ ɛka. Ngo chí nɛ bǒbha nɛ amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm. Bɔ́ bárɨ́ŋɨ́ sayri ndǔ ɛrɔ́rí mpok bɛ́ nchí nyaka ndǔ nkwɔ́ bǒ Farisi abhɛn báfyɛ̀ bɛtaŋ tontó ndǔ baraká Mandɛm. Mbák ɔmbɛ́p bhɔ chɔŋ mángati bhe ɛnyúmɔt mbák báyaŋ bɛrɛm tɛtɛp anɛ bárɨŋɨ. Nté fá ɛchɔŋ bǎtàŋ mɛ chí mbɔnyunɛ mbákántɨ ndǔ bariɛp amɛn Mandɛm afyɛ́ nyaka ntá bachǐmbɨ abhɛsɛ. Chí nkúbhɛ́ bariɛp amɛn manɛrɛ́kɛt yɛsɛ́ byo nɛ apay babhaka ntɨ arɛ́ bɛ́ chɔŋ amfú kpoŋoroŋ ndǔ mánɨ̀kmʉɛt mánchyɛ nɔkɔ Mandɛm kɛnókó bɛti nɛ ngósí. Mfɔ, mbɔ̌ŋ ɛsɔŋɔri nɛ bo Israɛl ɛchɔŋ chi ɛ̌ti mbákántɨ ndǔ bariɛp amɔ. Ndaká yí ɛ́bemʉɛt ntá yɛ̌chi mmǔ ywɛka amɔt mɛnoko bɛ Mandɛm ǎkway bɛkʉ bawú mampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m?
“Mɛmbɔŋ ngɔ nyaka bɛ, ɛ́chí ɛpók ɛya bɛkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ndu mɛnu nɛ bo abhɛn mánókó nnyɛ́n Yesu mmu Násárɛt. 10 Nɛ nkʉ́ nɔ amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm. Bǒ-batí bachiǎkap báchyɛ́ mɛ bɛtaŋ bɛ́fyɛ́ bo Mandɛm amɛm ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Nɛ mpok anɛ bárɛ́mɛ́ bɛ mángwáy bhɔ́, nka bɛ mángwáy. 11 Mpok nɛ mpok, nchí rɔŋ nyaka ndǔ bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt mɛnkɛm nchyɛ́ nɔkɔ bhɔ ntɛ́msi bɛkʉ bɔ mandɛm ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti Yesu. Mbɔ̌ŋ bɛyǎ bɛběntɨ nɛ bhɔ́ kpát ndɔk nɔkɔ bɛtɔk bo báchák ndu bɛ́chyɛ́ bhɔ nɛnyok arɛ́.
Pɔ̌l aghati ɛnyǔ ɛ́fákárí kɛ yí ǎbhák nkoŋo Yesu
(Bk 9.1-19, 22.6-16)
12 “Ɛwak ɛ́mɔ́t, nde rɔ́ŋ Damáskɔs nɛ bɛkáti ɛbhɛ́n nsɔ́rɛ́ nta bǒ batí bachiǎkap bɛchyɛ mɛ bɛtaŋ bɛ ndɔ́k nkɛ́mtí bhɔ. 13 Mfɔ, ndu nchí rɔ́ŋ, bɛ́gháka nɛ́ntɨ́ ngósí, bɛdiɛ́rɛ́ ɛbhɛn bɛ́chá ɛbhɛn nnyɔ́mok bɛ́fú amfay bɛ́kwɛ́n bɛkap mɛ nɛ bo abhɛn mɛ́kɔ̀ nɛ bhɔ. 14 Bɛsɛ́ mankɛm sɛ́kwɛ́nti amɨk. Tɛ́mté wu, ngók ɛyɔŋ ɛnɛ́ ɛ́rɛ̀m ndǔ ɛyɔŋɔ́tɔk Hibru bɛ, ‘Sɔ̌l, Sɔ̌l, ndaká yí ɔ́chyɛ̀ mɛ nɛnyok? Ɔkáysí bɛ́ ɔ̌kwáy mɛ́nú nɛ mɛ? Mbák ɔ́nsɔ́t ɛkak ɔndɛp sɛtárɛ́bhɛ́ wɔ kɛ ɔ́ghòk bɛbe.’ 15 Mbɛ́p bɛ́, ‘Acha chí wɔ́ agha?’ Acha akɛmɛ mɛ bɛ, ‘Mɛ Yesu kɛ̌ ɔ́chyɛ̀ nɔ́ nɛnyok. 16 Kɛ faté. Mbésí wɔ bɛsí ndu bɛyap wɔ ɔ́mbák mǔbɛtok awa. Chɔŋ ɔ́mbak ntísiɛ wa, ɔ́ngati nɔkɔ bo mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɔ́ghɔ́ fá ambi ɛchɔŋ, nɛ ɛbhɛ́n mɛ́tɔ̀ŋ chɔŋ wɔ ansɛm mpok. 17 Chɔŋ mbak ɛkuti ɛyɛ mpoknkɛm, nɛ bǒbhɛ bápú kway bɛkʉ wɔ yɛ̌nyɨŋ, nɛ yɛ̌ chí bo abhɛn bápú bo Israɛl. Nchí to wɔ ntá yap nɛ́nɛ. 18 Mɛ́tò wɔ ɔndɔk ɔ́nɛ́nɛ́ bɔ́ amɨ́k bɛ mándɔ́ ɛjuri mankoŋo bɛdiɛ́rɛ́, nɛ bɛ mamfu ndu bɛtaŋ Satan, mánkoŋo Mandɛm ɛnyu ɛnɛ Mandɛm áfoŋori bhɔ bɛbʉ́ ɛbhap, ankʉ mámbak ndu nkwɔ bo abhɛn yi ákʉ́ bachi nyáŋá mbɔnyunɛ babhɔŋ nɛka nɛ mɛ.’
Pɔ̌l ǎrɛ̀m ɛ̌ti bɛtɨk ɛbhi
19 “Mfɔ Agripa, ndǔ Yesu áfú amfay atwɔ ntá ya ndu kɛnɔ́ amɨ́k antifú, mbɔ̌ŋ yɛ nyaka bɛ́kóŋo ɛyɔŋ ɛyi. 20 Ɛ́kʉ́ mbo bɛ́gháti Ɛyɔŋ Mandɛm ɛtɔk Damáskɔs, nɛ nkɔ ndɔk nɔkɔ Yerúsalɛm, nɛ atú Judɛ́ya ankɛm, kɛ nde rɔ́ŋ ntá abhɛn bápú bo Israɛl nkwɔ, bɛ́ bɔ́ mántɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap mámpɛtnsɛm ntá Mandɛm nɛ mámbo bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛ́tɔ̀ŋ bɛ́ bɔ́ bátɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap. 21 Ɛ́yɔ kɛ ɛ́kʉ́ bo Israɛl bákɛ́m mɛ amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, nɛ báré yaŋ bɛ́wáy mɛ. 22 Kpátɛ̌ ɛchɔŋ Mandɛm kɛ ákwàk mɛ, nɛ ákʉ́ bɛ́ nté fá ndɛ́m ntá bǒ mankɛm, manɛ́m bho nɛ ndɛ́ndɛ́mɛ́ bho, nkúbhɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bárɛ́mɛ́ nyaka nɛ Moses árɛ̀m bɛ́ chɔŋ ɛ́mfakari. 23 Nɔ chi ɛnyɨŋ bárɛ́mɛ́ bɛ Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò abhɔŋ bɛghɔ ɛsɔŋɔri angú, nɛ ambak mmǔ mbɨ bɛ́pɛ́tnsɛm ndǔ nɛpɛ́m angati bo Israɛl nɛ abhɛn bápú bo Israɛl ɛ̌ti ɛrɔ́ŋɔ́ ɛnɛ ɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m.”
24 Ɛnɛ́ Pɔ̌l ábhʉɛ́t bɛ́táŋa mmʉɛt ɛnyu yɔ, Fɛstɔs abɨk arɛm bɛ, “Pɔ̌l, ɛbhókórí ɛ́kɛm wɔ! Bɛyǎ ɛkáti bɛ́kʉ ɛbhókórí ɛ́kɛm wɔ!” 25 Kɛ Pɔ̌l akɛmɛ bɛ, “Ɛta, wo mmu kɛnókó ɛkɛ kɛya kɛcha, mpú bhokori! Mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n mɛ́rɛ̀m bɛchi tɛtɛp. 26 Mfɔ árɨ́ŋɨ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm, ɛ̌ti yɔ kɛ̌ nchí ghati wɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn nkɛbhɔ́ŋ bɛcháy. Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ ndu mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm ɛnɛ́ ɛ́bhɛ́sɛ́ wɔ ɛ́pú, mbɔnyunɛ yɛ̌nyɨŋ ɛ́bhɨkɨ fakari bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́. 27 Mfɔ Agripa, pú ɔnókó ɛnyɨŋ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ básɨ́ŋɨ́? Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɔnókó!” 28 Mfɔ Agripa akɛmɛ bɛ, “Pɔ̌l, ɔkáysí bɛ́ ndǔ mɔ́mbɨŋɨ mpok anɛ kɛ̌ ɔ́kwày bɛkʉ mɛ mbak mǔnkwɔ Kristo?”
29 Pɔ̌l akɛmɛ yi bɛ, “Yɛ̌ chí ndǔ mandú mpok yɛ̌ ndǔ ɛrɔ́rí mpok, nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛna ntá Mandɛm chí bɛ ɛ́kɛ́bhak chi ndiɛrɛ wɔ, kɛ bɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu achák anɛ áchí fá ɛchɔŋ ághòk mɛ, ámbák mbɔ mɛ ɛbhɨkɨfʉɛt chi bɛbhak nɛ ngɛm amɔ́ mbɔ mɛ.”
30 Afɔ̌ kɛ Mfɔ Agripa, nɛ gɔ́bhanɔ Fɛstɔs, nɛ Bɛnis manɔ Mfɔ Agripa, nɛ bǒ mankɛm abhɛn báchí chɔ́kɔ́ nɛ bhɔ́ báfáté. 31 Báfú nɔ́kɔ́, báré rɛm nɛ batɨ bɛ, “Mmǔ-nɛ abhɨ́kɨ́ kʉ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́yaŋ bɛ mángwáy yí nɛ yɛ̌ chi bɛfyɛ yi ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.” 32 Nɛ Mfɔ Agripa arɛm ntá Fɛstɔs bɛ, “Mbɔ abhɨ́kɨ́ rɛm bɛ mántɛn manyé yi ntá Mfɔ Rom, mbʉ sɛ́rɔ́ yi arɔŋ.”