28
Pɔ̌l abhak amɛm ɛtɔk Malta
Sɛ́bʉ́ɛ nɔ́kɔ́ sɛ́kó ɛbhɨ. Bákʉ́ yɛ sɛ́rɨŋɨ bɛ ɛkpɔkɔ́ mmɨk ɛnɛ́ nnyɛ́n nɛ́kábhɛ chi ɛnɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Málta. Bo abhɛn bachi arɛ bátɔŋ bhɛsɛ bɛyǎ bɛrɨ̌ntɨ nɛ básɔt bhɛsɛ mankɛm sayri. Manyiɛp ábhó nɔ́kɔ́ mɛniɛ, nɛ ndǔ mbaŋ ǎkwɛn, bábháyti ngo bɛ sɛ́ngwák. Pɔ̌l anyokoti mɔ́nɛkɔkɔ́ kɛbhe. Ɛnɛ́ yi afyɛ́ kɔ ango, bɛsɔŋɔ́ ngó bɛkʉ ɛfé ɛ́fú ndǔ kɛbhe ɛkɔ ɛ́nɛ́m yi ndu awɔ́ ɛ́rɔ́p arɛ́. Bǒ ɛtɔk ɛyɔ bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ nnyɔ́ yɔ áchí yi awɔ jɨ́ŋjɨŋjɨ́ŋ, bábho bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Tɛtɛp, mmǔ-nɛ chí ngwayti bho! Yɛ̌ndu ábʉɛ́ nɛwú anyɛ́n, Mandɛm mmu ákɛmɛ kɛ́mbé abhɨ́kɨ́ rɔ yi ambak nɛpɛ́m.” Kɛ Pɔ̌l amyák awɔ́, nnyɔ́ yɔ akwɛ́n ango, yɛ̌nyɨŋ kɛkʉ yi. Báre noŋ mánkàysi nɔkɔ bɛ chɔŋ Pɔ̌l amwɔt nɛ bɛ mbák abhɨ́kɨ́ mwɔt abhɔŋ bɛkwɛn amɨk angú. Mánóŋ ndǔ ɛrɔ́ri mpok. Kɛ yɛ̌nyɨŋ kɛkʉ yi. Báyíbhíri nkaysi yap, bábho bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Pɔ̌l chí ɛnyǔ mandɛm ɛfú.”
Mǔngo amɔt anɛ áchí ndǔ ɛkpɔk ɛbhɨ ɛyɔ aka nnyɛ́n bɛ Pɔbliɔs. Abhɔ́ŋ bakɨ kɛ́kwɔ́t nɛ ngɔkɔnyɛ́n. Asɔt bhɛsɛ sayri. Ane bhɛsɛ ndǔ manywɔp arat. Ɛ́fákári bɛ chi Pɔbliɔs achí amɨk bhʉrɛ ndǔ ámè. Abhɔ́ŋ mbʉ́ɛ́p nɛ mɔ́nɛ́m kɛbi. Pɔ̌l arɔk aghɔ yi. Ányáŋá nɔ́kɔ́ amɔ yi amʉɛt, anɨkmʉɛt ɛ̌ti yi. Ataŋ. Ɛyɔ ɛ́fákári nɔ́kɔ́, bǒmame báchák ɛtɔk ɛyɔ ɛnkɛm bátwɔ́ ntá Pɔ̌l mankɛm abú bɔ nkwɔ. 10 Báchyɛ́ bhɛsɛ́ bɛyǎ akap. Nɛ mpok sɛ́fá bɛ́rɔŋ bachyɛ bhɛsɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛkway bɛkwak bhɛsɛ ndu nɛkɔ ɛnɔ.
Pɔ̌l arɔ Malta bɛ́rɔ́ŋ Rom
11 Sɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́ Malta ndu bataŋ árát, sɛ́sɔ́t áchwí achak anɛ́ bábhɨ̀ŋɨ bɛ, Bɔmandɛm Bɛfak. Áfǔ nyaka Aleksándriya kɛ átat Malta ndu mbaŋ akwɛn tontó. 12 Sɛ́chwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ ndǔ nɛchyɛ̌nyɛ́n ɛnɛn ɛtɔk Sírakɔs, sɛ́tát arɛ ndu manywɔp árát. 13 Sɛ́fá Sírakɔs, sɛ́ghabhɛri sɛchwɔp ndǔ nɛchyɛ̌nyɛ́n ɛnɛn ɛtɔk Rejiɔm. Nɛ́yí nɔ́kɔ́, mbʉ́ɛ́p anɛ bábhɨŋɨ bɛ mbʉ́ɛ́p saut abho mɛnu, nɛ ndǔ ntɨnywɔp, sɛ́chwɔ́p ndǔ nɛchyɛ̌nyɛ́n ɛnɛn ɛtɔk Putioli, atú Itali. Sɛ́fú ndu áchwí sɛ́chwe ɛtɔk. 14 Arɛ́, sɛ́tɛ́mɛ́ri mbɔk bǒnkwɔ Yesu. Barɛm bɛ́ sɛnchɔkɔ nɛ bhɔ́ ndu manywɔp tándrámɔt. Sɛ́chɔ́kɔ́ nɔ́kɔ́ nɛ bhɔ, sɛfǎ yɛ sɛrɔk Rom. 15 Batɨ̌ bǒnkwɔ abhɛn Rom bághókó nɔ́kɔ́ bɛ sɛ́twɔ̀, bábho bɛ́twɔ bɛtɛmɛri bhɛsɛ. Mbɔk ɛyap bátɛ́mɛri bhɛsɛ ndǔ Ɛsyɛ Apius, bachak ndǔ ɛbhak ɛnɛ́ bábhɨ̀ŋɨ bɛ́, “Bɛkɛrɛ́ Mankɔ Bɛrat.” Pɔ̌l ághɔ́ nɔ́kɔ́ bhɔ́, ɛyɔ ɛ́fyɛ́ yi ntɨ nɛ akaka Mandɛm.
Pɔ̌l are ghati batɨ̌ bo Israɛl Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu
16 Sɛ́chwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ Rom, bárɔ́ Pɔ̌l ánchɔ́kɔ́ ndu mmʉɛt ɛyi, ntɛmɛ́ nɛnu amɔt ámbábhɛ́rí nɔ́kɔ́ yí. 17 Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ manywɔp árát, Pɔ̌l abhɨŋɨ bǒ batí bo Israɛl abhɛn bachi arɛ́. Bátwɔ́ nɔ́kɔ́ arɛm ntá yap bɛ, “Bɔ̌ma, mbɨ́kɨ́ kʉ yɛ̌nyɨŋ ntá bo bhɛsɛ́ nɛ mbɨ́kɨ́ kʉ yɛ̌nyɨŋ bɛ́byak bɛpɨŋɨ́ ɛtɔk ɛbhɛ́n bachǐmbɨ barɔ ntá yɛsɛ. Yɛ̌ nɔ, bǒ bhɛsɛ́ bákɛ́m mɛ Yerúsalɛm báfyɛ́ amɔ bǒ Rom. 18 Mpok mánaŋ bǎbhɛbhɛ mɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ nkʉ, bághɔ́ bɛ́ mbɨ́kɨ́ kʉ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́yàŋ bɛ mángwáy mɛ. Bátɨ bɛrɔ mɛ. 19 Kɛ ndǔ bo Israɛl bábhɨkɨ ka, nkɛbhɔŋ ɛnyɨŋ ɛchak bɛkʉ, ɛbhɨkɨ fʉɛt chi bɛrɛm bɛ́ mántɛn nyé ɛna ntá Mfɔ Rom, yɛ̌ndu mbɨ́kɨ́ bhɔŋ mbɔ̌ŋ manyé nɛ bǒbha.” 20 Ɛ̌tíyɔ kɛ mbɨ́ŋɨ́ bhe bɛ mǎntwɔ́ ndɛ́m kɛpɨ nɛ bhe tɛ̌ndu nchí fá mbɔ mǔkɛnɔŋ ɛ̌ti mmu anɛ bo Israɛl mankɛm babhaka ntɨ bɛ́ ǎtwɔ̀ bɛ́pɛ́mɛ bhɛsɛ. 21 Bǒ-batí bo Israɛl bhɔ bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ yɛ̌ ɛkáti ɛnɛ ɛ́fú Judɛ́ya ɛ̌ti yɛ nɛ yɛ̌ mmu ywɛsɛ́ abhɨ́kɨ́ fu arɛ́ ántwɔ́ nɛ ɛyɔŋ ntá yɛsɛ bɛ ɔkʉ ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ. 22 Kɛ sɛ́kɔŋ bɛghok ayɛ nkaysi mbɔnyunɛ sɛ́rɨŋɨ bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak bo mankɛm bárɛ̀m chi ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti nkwɔ bho abhɛn wɔ ɔchí mmǔ wap.”
23 Bɔ́ nɛ Pɔ̌l báfyɛ́ nywɔp nɛ́chák ɛnɛ́n bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́tɛ́mɛri. Nywɔp ɛnɔ nɛ́kwáy nɔ́kɔ́, bɛyǎ bhap barɔk ɛkɛt ɛnɛ Pɔ̌l áchɔ̀kɔ. Bɛ́bhó bětí kpát bɛ́gháka beku. Pɔ̌l are ghati bhɔ́ ɛnyǔ Mandɛm ábhàk nɛ bo mbɔ Mfɔ wap. Nɛ are tɔ́ŋ bɔ́ mɛnyɨŋ ɛ̌ti Yesu mbɔ ɛnyu bɛ́chí amɛm basɨ́ŋɨ́ Moses nɛ amɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ, anu nɔkɔ bɛkʉ bɔ́ mánókó mɛnyɨŋ ɛbhɛn yí ághàti bhɔ. 24 Mbɔk baghɔ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m ɛchi tɛtɛp, kɛ báchák kɛnókó. 25 Bákwɛ́n yɛ bɛyɔŋ bɛyɔŋ. Bápɛ́rɛ taka, Pɔ̌l aghati bhɔ ndak achak amɔt bɛ, “Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ arɛm nyaka tɛtɛp mpok yi akʉ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya angati bachǐmbɨ bhɛka bɛ:
26 ‘Dɔ́k ntá bǒbhɛn ghatí bhɔ bɛ
chɔŋ mǎngok ndɔŋ nɛ ndɔŋ, kɛ bǎpú jwimɛm wáwák.
Chɔŋ mǎnjɨŋɨ ndɔŋ nɛ ndɔŋ kɛ bǎpú ghɔ́,
27 mbɔnyunɛ bǒbhɛn bágwɔt batɨ yap amɛm,
nɛ báchók batú, mánɛ́mámɨ́k bɛ́ bákɛ́ ghɔ yɛ̌nyɨŋ.
Ɛkʉ amɨ́k ayap ápú kway bɛghɔ mbaŋ,
batú yap ápú kway bɛghok mbaŋ
nɛ batɨ̌ yap apu kway bɛjwimɛm
bɛ mantwɔ ntá ya, mɛ mbú bhɔ.’ ”
28 Pɔ̌l arɛm nɔkɔ nɔ, apɛt arɛm bɛ, “Dɨŋɨ́ yɛ ka bɛ́ bápɔ́kɔ́ Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ árɛ̀m ɛnyǔ Mandɛm ápɛ̀mɛ bho bárɔŋ ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl nkwɔ nɛ yɔ. Nɛ chɔŋ mǎntá batú mangok!” 29 [Pɔ̌l arɛm nɔkɔ nɔ bo Israɛl bátáka nɛ bágúrɛ mankɛm nɔkɔ bɛyǎ ɛpʉítí nɛ batɨ.]
30 Ndu mamiɛ́ ápay gbók, Pɔ̌l abhak ndu ɛkɛt ɛnɛ́ yi ásɔ́rɛ́ áchɔkɔ arɛ, yímbɔŋ anchyɛ nɔkɔ nkábhɛ́ ɛkɛt. Ansyɛpti nɔkɔ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ arɔŋ bɛghɔ yi. 31 Nɛ are ghati bo ɛnyǔ Mandɛm ábhàk nɛ mmu mbɔ Mfɔ ywi, antɔŋ nɔkɔ nkwɔ́ bo mɛnyɨŋ kpoŋoroŋ ɛ̌ti Yesu Kristo Acha, nɛ yɛ̌ mmu kɛmɔ bɛchɛt yi mbi bɛ akɛ kʉ nɔ.